Головна / Волгін Сергій Олександрович

Волгін Сергій Олександрович

Волгін Сергій Олександрович
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, аудиторно-лабораторний корпус №2 (С), ауд. 721
+38(050)9207781

Завідувач кафедри ботаніки і методики викладання природничих дисциплін, доктор біологічних наук, професор

Вчений ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри ботаніки.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: Московський державний університет імені М. Ломоносова, 1979 р., ботаніка, біолог.

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації: доктор біологічних наук, 03.00.05 – ботаніка, 1990 р., «Порівняльна морфологія квітки і філогенія центронасінних».

Наукові інтереси: порівняльна морфологія і васкулярна анатомія квітки.

Біографія: Народився 01.11.1956 р. у м. Кировограді. Закінчив в 1974 р. фізико-математичну середню школу № 52 у м. Львові із кваліфікацією фізика-лаборанта. Учасник першої (1973 р.) і переможець другої (1974 р.) республіканської (всеукраїнської) олімпіади школярів з біології. Після закінчення середньої школи навчався на кафедрі вищих рослин Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (МДУ) за напрямком «морфологія рослин», а після завершення навчання – у аспірантурі при тій самій кафедрі. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук «Система і філогенія підтриби RhipsalinaeBritt. etRoseemend. F.Buxbaum (Cactaceae - Cereoideae)» захистив у МДУ у 1981р. З 1982р. – ассистент кафедри морфології, систематики і фізіології рослин, з 1985р. – доцент цієї ж кафедри, а згодом – кафедри ботаніки. У 1991р. захистив в МДУ докторську дисертацію «Порівняльна морфологія квітки та філогенія центронасінних». У 1992р. обраний завідувачем кафедри ботаніки, у 2002р. йому присуджене вчене звання професора цієї кафедри. З 2010 р. – професор кафедри ботаніки і садово-паркового господарства СНУ імені Лесі Українки. З 2012 року – Завідувач кафедри ботаніки СНУ імені Лесі Українки.

За час наукової діяльності працював у таких провідних центрах світової ботанічної науки, як Інститут ботаніки Університету Гумбольдта (Берлін), Інститут ботаніки та ботанічний сад у Берлін-Далемі, Інститут ботаніки Університету Карла Франца (Грац). Основні наукові інтереси пов’язані із порівняльною та еволюційною морфологією квітки, методологією порівняльно-морфологічного аналізу, філогенією покритонасінних та методологією філогенетичного аналізу. Він створив класифікацію та модель еволюції гінецея покритонасінних, філогенетичну систему центронасінних. В галузі флористики започаткував на кафедрі ботаніки дослідження урбанофлор, флористико-таксономічне вивчення агамоспермних родів квіткових у західних регіонах України (опрацював рід приворотень в Українських Карпатах), брав участь в укладанні міжнародного «Атласу флори Європи». Автор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, із яких нацважливіші: О структурных типах моноциклического синкарпного гинецея покрытосеменных // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1980. Т. 85, вып. 6. С. 63-74 (у співавторстві із В.М.Тихомировим); Манжетки (Alchemilla L., Rosaceae) Украинских Карпат. 1-3. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологич. 1989-1992. Т. 94, 97. С. 71-79, 86-94, 78-91 (у співавторстві із Н.М.Сичак); Сравнительная морфология цветка и филогения центросеменных // Морфология центросеменных как источник эволюционной информации. М. 1990. С. 11-28.

Під керівництвом захищено п’ять дисертацій на здобуття кандидата біологічних наук.

Є членом редакційних колегій 5 періодичних фахових видань: Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Львівський національний університет імені І.Франка; Наукові записки Державного природознавчого музею. Національна академія наук України Державний природознавчий музей м. Львів; Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія біологічна; Екологічні нотатки. Луцький національний технічний університет.

Міністерством науки і науки України наказом № 656 від 26.09.2001 року нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та Міністерством науки і науки України наказом № 407-к від 25.09.2016 року нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення». Неодноразо нагороджений почесними грамотами та подяками.

Є членом Українського ботанічного товариства.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років:

 1. Пірогов М.В., Волгін С.О.Лишайники роду CladoniaHiil. ex. P. Browne на Українському Розточчі. 1. Cекції Cocciferae (Del.) Vain, та OchroleucaeFr. Біологічні студії / Studia Biologica.. – 2010 р., – Т. 4, №3. – С. 88-100.
 2. Волгін С.О., М.С. Козолуп, Р.І.Комар Англійська мова для біологів = Englishforbiologists:навч. посібник / (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-7870 від 16.08.2010 р.) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
 3. С. Волгін, Т. Хміль. О. Жук Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка/ Гербарій України. IndexHerbariorumUcrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ „Альтис”, 2011. – С. 191-199.
 4. Коцан І.Я., Поручинський А.І., Степанюк Я.В., Волгін С.О., Швайко С.Є., Сухомлін К.Б., Омельковець Я.А., Поручинська Т.Ф., Журавльов О.А., Коцун Л.О., Дмитрова О.Р., Шевчук Т.Я. Студентська олімпіада з біології: методичні рекомендації до організації та проведення. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 44 с.
 5. Волгін С.О. Ботаніка (систематика вищих рослин) Курс лекцій // Сучасні заклади освіти / ІІІ Міжнародна виставка, Київ. – 5 с.
 6. Костіков І. Ю. Біологія : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладі / [Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є.]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 c.: іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 7. Костиков И. Ю., Волгин С. А., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль И. В., Жолос А. В., Скрипник Н. В., Ягенськая Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Е. Биология: учебник для 6 класса общеобразователиных учебных заведений с обучением на русаком языке. – Киев: Издательский дом «Освіта», 2014. – 256 c.: илл. (Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 р. № 123).
 8. Шевчук М.Й., Волгін С.О., Лісовська Т.П. Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О. Курсова та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”. Методичні рекомендації до написання та оформлення. Для студентів біологічного факультету, які спеціалізуються на кафедрі ботаніки. Вид 2-е, доповнене. – Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2016. – 60 с.
 9. Biologia [Text] : podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : кольор. іл. - Назва у вих. відом. : Біологія : підруч. для 6 кл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Текст пол. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-887-9 (пол.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 10. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbaromânâ / [Костіков І. Ю. Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль, І. В.; пер. з укр. І. К. Москал, Р. Р. Гумельник, В. М. Гумельник]. – Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст рум. - Дод. тираж 22 экз. -ISBN 978-966-603-889-3 (рум.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 11. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbamoldovenească / [І. Ю. Костіков, Волгін С.О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст молд. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-890-9 (молд.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 12. Біологія [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 255 с. : іл. - 4040 экз. - ISBN 978-617-656-308-2.
 13. Біологія: підручник для 7 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [Довгаль І.В., Ягенська Г.В, О.В.Жолос, Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В., Толстанова Г.М.,]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р., № 777).
 14. Біологія: підручник для 8 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [О.В.Жолос, Толстанова Г.М., Ягенська Г.В, Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В.]. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 304 с. : іл.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р., № 491).