Головна / Тихомирова Євгенія Борисівна

Тихомирова Євгенія Борисівна

Тихомирова Євгенія Борисівна
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (навчальний корпус G №7, aуд G 6)
+38(0332)241200

ТИХОМИРОВА ЄВГЕНІЯ БОРИСІВНА,

 доктор політичних наук, професор

кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу

факультету міжнародних відносин Східноєвропейського

національного університету імені Лесі Українки

 

Народилася 7 вересня 1953 р.

Освіта:

1973-1978 рр. – філософський факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова;

1979-1982 рр. – аспірантура філософського факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова) (диплом кандидата філософських наук);

2001-2005 рр. – здобувач наукового ступеня доктора політичних наук (Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України) 

Доктор політичних наук, спеціальність – 23. 00.03 – політична культура та ідеологія (ДД № 004777)

Тема дисертації:«Ролева участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації».

Професор кафедри міжнародної інформації (12 ПР № 004768

Педагогічний стаж та вчені звання:

- вересень 1982 р. – липень 1996 р. – асистент / старший викладач / доцент кафедри наукового комунізму / політології Український інститут інженерів водного господарства (з 14.12.1995 р. Українська державна академія водного господарства),

- липень 1996 – серпень 2010 рр. – завідувач кафедри міжнародної інформації, доцент, з 2007 р. – професор Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету

- вересень 2010 р. – вересень 2016р. – завідувач кафедри міжнародної інформації, професор Волинського національного університету імені Лесі Українки; з. 2012 р. –  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

з  6 вересня 2016 р. професор кафедри міжнародної інформації / міжнародних комунікацій та політичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки,

- 2013-2015 рр. – старший науковий співробітник держбюджетної теми за сумісництвом.

- липень1989 р. присвоєно вчене звання доцента

- серпень 2007 р. присвоєно вчене звання професора.

 Член Спеціалізованих рад –

Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (спеціальності 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси., 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку)

Д 26.001.29 Київський національний університет імені Т. Шевченко (спеціальності: 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / 21.03.03 - Геополітика)

Головний редактор Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки серія «Міжнародні відносини» Член редакційних колегій: Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету Збірник наукових праць – Рівне, РДГУ; Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць ]. – К.: КиМУ; Аналітика. Прогнози. Інформаційний менеджмент : зб. наук. пр. / Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; «Політичне життя» – Винниця, Донецький національний університет; Media i społeczeństwo. Akademia techniczno-humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska.

Стажування:

- Центр трансферу технологій Академії технологічних наук України. Сертифікаційний семінар (4 жовтня 2013 р., м. Луцьк). Отримано Свідотство технологічного менеджера національної мережі трансферу технологій NTTN

- науковий семінар для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівня акредитації «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (54 години) (5-9 вересня 2013 р., м. Луцьк-Люблін);

- Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Семінар «Запровадження сучасних методів навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації» (15–16 вересня 2015 року, м. Луцьк).

- кафедра міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (листопад 2015-березень 2016 рр.)

 Під науковим керівництвом Тихомирової Є.Б. написано та захищено 2 докторські дисертації та 6 кандидатських дисертацій з політичних наук

 

Наукові проекти:

- 2010-2012 рр. м. Луцьк  - науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору» (протокол  №  1 від 28 серпня 2010 р.),

- 2012-2014 рр. м. Луцьк  – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Інформація та комунікація в сучасному світі» (номер державної реєстрації 0112U001779),

- 2013-2015 рр. м. Луцьк  – держбюджетне фундаментальне дослідження «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України»  (номер держреєстрації 0113U002221), яке відповідає  вимогам наукової проблематики пріоритетного напряму розвитку науки і техніки на період до 2020 року, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а саме фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем   розвитку   науково-технічного,   соціально-економічного, суспільно-політичного,  людського  потенціалу   для   забезпечення конкурентоспроможності   України   у  світі  та  сталого  розвитку суспільства і держави.

2014-2016рр. м. Київ – Регіональна інформаційно-комунікаційна політика Європейського союзу – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Г. Шевченка

Коло наукових інтересів:

ПР-менеджмент, паблік рилейшнз у міжнародних відносинах, регіональна інформаційна політика ЄС, проблеми розвитку європейського інформаційного простору.

Перелік навчально-методичних/наукових праць

Опубліковано більш 200 публікацій, зокрема 2 особисті монографії і участь у 10 колективних монографіях, 13 посібників і підручників, серед них 8 з грифом МОН, статті у фахових виданнях, тези конференцій, науково-методичні видання.

 

Основні наукові праці:

Індивідуальні монографії:

 1. Тихомирова Є.Б. PR-формування відкритого суспільства. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 197 с. (Рецензія: Постоловський Р.М. Відкрите суспільство крізь призму сучасної інформаційно-комунікативної системи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 4. Рівне: РДГУ, 2004. – С. 230.)
 2. Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 489 с. (Рецензія: Троян С.С. Формування глобального суспільства і розвиток комунікацій з громадськістю // Грані. №  1 (39).– 2005. – С. 136-138.

 

Структурні частини в колективних монографіях:

 1. Тихомирова Є.Б. PR-підтримка Європейської інтеграції: досвід Європейського Союзу // Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія /Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. – К.: Наша культура і наука, 2003. – С. 257-266 (особистий внесок автора)
 2. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози / Макаренко Є. А., Рижиков М. М., Ожеван М. А., Головченко В. І., Гондюл В. П. – . К.: Центр вільної преси, 2006. – 916с./ С. (у співав.).
 3. Тихомирова Є.Б. Актуальні проблеми формуваня та розвитку європейського інформаційного простору: кол. моногр. / за заг. ред. Є. Б. Тихомирової. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 354 с. / (у співавторстві) (Рецензія : Юськів Б.М.)
 4. Тихомирова Є.Б. Сучасний імідж Волині: теоретико-прикладний вимір // Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : [кол. моногр.] / [В. І. Бортніков та ін. ; за заг. ред. В. І. Бортнікова] ; Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі України, 2012. - 655 с ./ с. 68-101.
 5. Тихомирова Є.Б. Концепт відкритого суспільства в американській політичній науці //США і світ ХХІ століття. Колективна монографія пам’яті Є. Камінського : монографія. – К.: «Центр вільної преси», – К.: «Центр вільної преси», 2013. – 620с./ с .55-78.
 6. Тихомирова Є.Б. Нормативно-правові засади та установи транскордонного співробітництва СНД // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: теоретичні аспекти : кол. моногр. / А.М. Митко, Б.М. Юськів, Н.П. Карпчук Є.Ю. Тихомирова, С.В. Федонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 268с. (у співавторстві)
 7. Тихомирова Є.Б. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 700 с.
 8. Тихомирова Є.Б. Інформаційний вимір україно-російського транскордонного співробітництва: 1990-2013 рр. // Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України : практичні аспекти: : [колект. моногр.] / Є. Б. Тихомирова, Н.П.Карпчук, Б.М.Юськів; за заг. ред. Митко А.М.]. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. − 288 c./ c. 6-51 (у співавторстві)
 9. Тихомирова Є.Б. Вербалізація та візуалізація концептутранскордонного співробітництва // Інформаційне  забезпечення  транскордонного  співробітництва  України: методичні аспекти : кол.  моногр. / Є. Б.  Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів  [та  ін.]; наук  ред. Є.  Б. Тихомирова, за заг. ред. А. М. Митко. –  Луцьк:  Вежа-друк, 2015. – с. 89-126.
 10. Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно-комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.- К.: Центр вільної преси, 2016. – 528 с. / с. 425-500 с.
 11. Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство ЄС і країн ЛАК: інформаційно-комунікаційний ракурс // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах. Монографія – К. : Вадекс, 2018. – 542 с./ 301-343

 

Статті у фахових виданнях України:

 1. Тихомирова Є.Б. Глобальний    контекст    зовнішньої    регіональної    політики    ЄС: Латинська  Америка  //  Наук.  вісн.  Волин.  нац.  ун-ту  ім.  Лесі  Українки  /  Волин. нац.  ун-т  ім.  Лесі  Українки.  –  Луцьк,  2012.  –  №  22  :  Міжнародні  відносини.  – С. 90–102.
 2. Тихомирова Є.Б. Північний  вимір  регіональної  політики  Європейського  Союзу  // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2012. – Вип. 13. – С. 226–230.
 3. Тихомирова Є.Б. Українська  американістика:  політологічний  дискурс  // Актуальні проблеми   міжнародних   відносин :   [зб.   наук.   пр.]   / Київ.   нац.   ун-т   ім. Т. Шевченка,  Ін-т  міжнар.  відносин  ;  [редкол.:  В.  В.  Копійка  та  ін.]. –  К., 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 90–96.
 4. Тихомирова Є.Б. Investor    relations:    позиціювання    українських    компаній    у міжнародному  інформаційному  просторі  //  Наук.  вісн.  Волин.  нац.  ун-ту  ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – №  21 : Міжнародні відносини. – С. 49–54.
 5. Тихомирова Є.Б.Рейтинги  та  ренкінги:  інвестиційне  позиціонування  України  // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2013. – Вип. 15. – С. 149–153.
 6. Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство ЄС і країн ЛАК: інформаційний ракурс //  Дослідження  світової  політики  :  зб.  наук.  пр.  /  Ін-т  світової  економіки  і міжнар. відносин НАН України – К., 2013. – Вип. 2. – С. 34–41.
 7. Тихомирова Є.Б. Суб’єктно-предметне  поле  інформаційного  законодавства  СНД  // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2013. – Вип. 16. – С. 212–216.
 8. Тихомирова Є.Б. Information support for institutionalization of CIS trans-border  cooperation //  Acta Prosperitatis / Turiba University. − Rīga, 2013. −  No. 4.. − Р.81-94
 9. Тихомирова Є.Б. Транскордонне співробітництво кріз призму дискурсивної свідомості  // Науковий вісник Одеського державного економічного університету Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Економіка. Політика. – Одеса, – 2014. – № 3 (211). – С. 237-248
 10. Тихомирова Є.Б. Інституціональна складова інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва СНД // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. – Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне: РІС КСУ, 2014. – Випуск 18. – С. 114-121.
 11. Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз в європейському інформаційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин, вип. 121, частина 1, 2014, Київ, с. 24-31.
 12. Тихомирова Є.Б. Трансграничный бренд: опыт европейских стран и Украины // «Studia Humanitatis», №3, –  Москва, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://st-hum.ru/content/tihomirova-eb-transgranichnyy-brend-opyt-evrope...
 13. Тихомирова Є.Б. Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських євро регіонів //  Політикус : Науковий журнал, Випуск 2. – Одеса, 2015. – С.128-133
 14. Тихомирова Є.Б. Government relations і лобізм: спроба порівняльного аналізу  //  Політикус : Науковий журнал, Випуск 1. – Одеса, 2015. – С.15-18
 15. Тихомирова Є.Б. Формування брендбуку як засобу  просування транскордонного бренду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Є. Б. Тихомирова та ін.]. – Луцьк, 2016. − № 2 (327) : Міжнародні відносини. – С. 220-225.
 16. Тихомирова Є.Б. Європейський вимір глобалізації // Політичне життя, 2016, №3 – С. 155-160
 17. Тихомирова Є.Б. Реалізація регіональних інформаційних і комунікаційних проектів ЄС в Україні // Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 року, м. Київ. – С. 40-43.
 18. Тихомирова Є.Б. Аналітична робоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom: аналіз оглядів дезінформації // Міжнародні відносини Серія "Політичні науки" № 15 (2017) Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3115/2796
 19. Тихомирова Є.Б. Особливості сучасної кліматичної дипломатії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2018, №3 (3). – с. 18-23.
 20. Тихомирова Є.Б. До питання про кліматичну дипломатію // Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія, Том 2, № 37, С. 127-139
 21. Тихомирова Є.Б. Кліматична дипломатія: стратегія комунікації // Міжнародні відносини Серія "Політичні науки" № 18 (2018) Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3387/3065 (0,8 д.а.)
 22. Тихомирова Є. Інфомаційно-комунікаційний супровід кліматичної дипломатії / Є. Тихомирова // Медіафорум : аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – Вип. 6. – С. 11-21.
 23. Тихомирова Є.Б. Основні напрями кліматичної дипломатії ЄС // Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі»: зб матеріалів ХХXІ Харків. політол. читань (м. Харків, 25 трав. 2018р.) – Харків: Право, 2018. – С. 49-54.

 Перелік навчально-методичних праць:

 1. Конфліктологія та теорія переговорів. Підручник. - Рівне, Просвіта, 2007, – 389с.(у співав. ), (з грифом Міністерства освіти і науки)
 2. Конфліктологія та теорія переговорів. Підручник. - Суми, Університетська книга, 2008, – 240с. (у співав.), (з грифом Міністерства освіти і науки).
 3. Європейські комунікації /Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Тихомирова Є.Б., Рижков М.М. та ін. – К. : Центр вільної преси, 2007. – 536с. – (у співав.), (з грифом Міністерства освіти і науки).
 4. Європейська інтеграція. Навчальний посібник. – Луцьк, ВНУ
  ім. Л. Українки, 2011. – 760с. / Комунікаційна політика ЄС /С. 512-531 (11.4).(у співав.).
 5. Зв’язки з громадськістю : підруч. для студ. ВНЗ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с. (у співавторстві)
 6. Політологія :  навч.  посіб.  для  студ.  галузі  підготов.  «Міжнародні відносини» / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. – Луцьк : О. Зень, 2012. – 264 с.
 7. Корпоративні комунікації : посіб. для студ. ВНЗ / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 216 с.
 8. Історія політичної думки: Навч. енц. словн.-довідн. для студ. вищ. закл. // [за заг. ред. Н.М.Хоми]; В.М.Денисенко, Л.Я.Угрин, Г.В.Шипунов та ін. – Львів: ПП "Новий Світ-2000", 2014. – 766 с. / 0,2 д.а. (у співавторстві)
 9. Політологія: Навч. енцикл. словн.-довідн.для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. / 0,3 д.а. (у співавторстві)
 10. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енциклопед словник-довідник за наук . ред Хоми Н. М. − Львів: «Новий Світ-2000», 2015 − 490 с. / 0,3 д.а. (у співавторстві).
 11. Сучасна політична лексика: навч енциклопед словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін]; за наук . ред Хоми Н. М. - Львів: «Новий Світ-2000», 2015 − 395 с. / 0,3 д.а. (у співавторстві)
 12. Політологічний енциклопедичний словник : за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – 816 с. / 0,2 д.а.  (у співавторстві

Нагороди/почесні звання

Відмінник освіти України. Подяка Волинської державної адміністрації, Золотий нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки

 

Контакти: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (навчальний корпус G (№7), aуд G 6)

+38(0332)241200, Tyhomyrova. Yevhenia@eenu.edu.ua