Головна / Смолюк Іван Олександрович

Смолюк Іван Олександрович

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332)241100

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

Біографічна довідка:

15.08.1973-21.02.1975 p. - старший лаборант кафедри фізики ЛДПІ ім. Лесі Українки;

22.02.1975 р. - 31.08.1988 р. - учитель фізики середньої школи № 4 м. Ковеля;

01.09.1988 р. -  14.06.1991 р. - старший викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання ЛДПІ ім. Лесі Українки;

15.06.1991 р. - 13.09.1993 р. - доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання ЛДПІ ім. Лесі Українки;

14.09.1993 р. - 08.01.1995 р. - доцент кафедри педагогічних технологій, декан психолого-педагогічного факультету  ВДУ ім. Лесі Українки;

09.01.1995 р. -  31.05.1997 р. - доцент кафедри педагогічних технологій, декан педагогічного факультету ВДУ ім. Лесі Українки;

01.06.1997 р. - 30.09.1997 р. - доцент кафедри педагогічних технологій і психології;

01.10.1997 р. – 22.10.1999 р. – докторант кафедри педагогіки ВДУ ім. Лесі Українки;

23.10.1999 р. – 22.12.2005 р. професор кафедри соціальної педагогіки ВДУ ім. Лесі Українки;

З 22.12.2005 р. – 30.01.2015 р. декан педагогічного інституту Волинського національного університету (далі - СНУ) ім. Лесі Українки;

З 2008 р. – до теперішнього часу – завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету (далі – СНУ, кафедри педагогіки) ім. Лесі Українки.

1993   р.  - рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання ЛДПІ ім. Лесі Українки

2002 р. - рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки ВДУ ім. Лесі Українки.

Є членом спеціалізованих вчених рад К 32.051.05 загальна психологія, історія психології; К 32.051.04  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Головний редактор Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія «Педагогічні науки».

Освіта:

1973 рік – з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність за дипломом – фізика і математика

Дисципліни, які викладає викладач:

1.Педагогіка загальна

2.Педагогіка загальна та порівняльна

3.Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень

4.Теорія і методологія науково-педагогічних досліджень

5.Порівняльна педагогіка

Коло наукових інтересів:

Дослідження закономірностей розвитку педагогічних технологій як триєдиного цілісного процесу, який включає особливості трансформації освітніх ідей, теоретичні основи розвитку педагогічних технологій, професійну підготовку студентів і реалізується через механізм загальнокультурного, фахово-кваліфікаційного, функціонального розвитку особистості та можливостей сучасних технічних інновацій; розкриття складноорганізованості, багатофункціональності, відкритості, не лінійності як основних характеристик педагогічних технологій.

Перелік навчально-методичних / наукових праць:

Монографії:

1. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту / Монографія. – Луцьк: Вежа, 1999. – 294 с.

2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область / Монографія. (Ред. рада вид.: В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко; (Редкол. тому:І.Я.Коцан, І.О.Смолюк, Г.В.Бондаренко.         – К.: Знання України, 2009. – 415 с. (у співавторстві)

Посібники:

1.Основи педагогічної технології : посібник. -К., 1993.

2.Педагогічна технологія у сучасному вузі : посібник. - К., 1994 (у співавторстві).

3.Педагогічні технології : посібник. - К., 1995 (у співавторстві).

4.Технологія економічної освіти. Посібник. – Луцьк: Вежа, 1997. – 104 с.

5.Педагогічна технологія (для бакалаврів)  / Підручник – К.: Четверта хвиля.– 2003.– 164 с. (у співавторстві)

6.Педагогічна технологія (для спеціалістів) / Підручник –       К.: Четверта хвиля.– 2003.– 224 с.  (у співавторстві)

7.Педагогічна технологія (для магістрів)  / Підручник – Луцьк: Вид-во: обласна друкарня, 2003.–146с. (у співавторстві)

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та за кордоном:

1.        

 

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область. Монографія.Ред рада вид.: В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко;Редкол. тому:І.Я.Коцан,І.О.Смолюк,Г.В.Бондаренко – К.: Знання України, 2009. – 415 с.

2.    

 

Формування професійної самостійності студентів педагогічних спеціальностей.Стаття Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – №7. – С.38-41.

3.    

 

Констуювання нових технологій здоров’язбереження. Стаття Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.  – Луцьк : Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – № 3(15). – С. 41-43 

4.    

 

Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до професійного саморозвитку. Стаття Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2012. - №8 (233). – С. 110-114

5.    

 

Підвищення ефективності фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. Стаття Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному  суспільстві: Зб.наук.праць Волинського національного університету імені Лесі Українки / Уклад. А.В.Цьось, С.П.Козібродський. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. - № 2(18). – С.129-132

6.    

 

Навчально-методичне забезпечення курсу «Педагогіка». Стаття Соціальна педагогіка : навч.-методичні матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки. / П.Гусак та ін.// за загальною редакцією П.Гусака, Л.Грицюк. ­­- Луцьк: Вежа. - Друк. 2012 р. - 668 с. 

7.    

 

Стійкість професійної діяльності вчителів. Стаття Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб.статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38 – Ч.2. – С.276-281. 

8.    

 

Система освіти України й патріотичне виховання молоді. Стаття Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2013. - №8 (257). – С. 78-82.

9.    

 

Вплив освітнього середовища на діяльність сучасного університету – структурної складової частини наукового парку. Стаття Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку світи та науки" (4-5 жовтня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвроп.нац.ун-т ім.Лесі Українки, 2013 . – С.165-166

10.

 

Трансформация образовательной среды в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Статья Азимут научных исследований: педагогика и психология. Ежеквартальный научный журнал. Некоммерческое партнерство "Институт направленного образования" (Тольятти) ISSN: 2309-1754. – 2013. – №2. – С.29-32.

11.

 

Фізичний реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури. Стаття Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб.наук.пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / уклад. А.В.Цьось, С.П.Козібродський. – Луцьк : Східноєвропейський національного університету імені Лесі Українки, 2014. – №4(28).– С.99-103

12.

 

Особливості виховання громадянських якостей у дітей молодшого шкільного віку. Стаття Педагогічний часопис Волині. – 2016 . – №1 (2) . – С.19-26

13.

 

Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці. Стаття Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки .– 2016 . – №1 (33) . (Видання відображається в науково метричних базах: Index Copernicus Internаtional, eLibrary (РІНЦ))

 

Гранти, нагороди, членство у наукових товариствах:

1.Почесна грамота Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 650 від 31.08.2006 р.);

2.Почесна грамота Міністерства освіти і науки (Наказ № 804-к від 26.08.2009 р.);

3.Почесна грамота НАПН України, червень 2010 р.;

4.Знак "Ушинський К. Д." Національної академії педагогічних наук України (Наказ № 20 к від 18.06.2015р.);

5.«Медаль М.П. Драгоманова» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (№ 10 від 26.05.2015 р.);

6.Подяка Пулавської вищої школи "10 lat PSW", 2007 р. (Республіка Польща);

7.Медаль "65 років ВДУ" Волинського державного університету імені Лесі Українки від 1 квітня 2005 р.;

8.«Золотий нагрудний знак» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Наказ № 194-з від 23.05.2011 р.); грамотами та подяками місцевих органів влади та університету.