Головна / Шульська Наталія Миколаївна

Шульська Наталія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент

Scholar Google

Народилася 5 травня 1985 року в с. Берестяне Ківерцівського району Волинської області. У 2003 році закінчила загальноосвітню школу І–ІІІ ступеня с. Берестяне і вступила до Волинського державного університету імені Лесі Українки, після закінчення якого у 2008 році здобула кваліфікацію магістра української мови та літератури. Упродовж 2008–2011 рр. навчалася в аспірантурі Волинського національного  університету імені Лесі Українки на кафедрі історії  та культури української мови з відривом від виробництва. Успішно закінчила навчання в аспірантурі, захистивши в жовтні 2011 року дисертацію «Неофіційна  антропонімія Західного Полісся» і здобувши  науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Упродовж 2008–2012 рр. працювала на посаді старшого лаборанта ономастико-діалектологічної  лабораторії кафедри історії та культури української мови, інженера навчального відділу ВНУ імені Лесі Українки. Під час навчання в аспірантурі  проходила  наукове стажування в навчальних закладах Польщі, а також у Карловому університеті (Прага, Чехія).

Із лютого 2012 року призначена на посаду старшого викладача кафедри української літератури, пізніше – асистента кафедри видавничої справи та редагування і журналістики. Із вересня 2012 року обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри соціальних комунікацій, де працює й дотепер. У 2012–2013 рр. виконувала обов’язки заступника декана Інституту філології та журналістики з виховної роботи.

Викладає навчальні курси  «Редакторська майстерність», «Практикум із фаху», «Текстознавство» на напрямах підготовки «Видавнича справа та редагування» і «Журналістика». Наукові зацікавлення: українська ономастика, неофіційна антропонімія в мас-медіа, мовна культура журналістських текстів, редакторсько-видавнича підготовка різних типів видань.

Шульська Н. М. – автор більше 30 наукових статей і навчально-методичних праць, збірки  поезій «Веснянофілка», за яку у 2008 році отримала звання лауреата літературної україно-німецької премії імені Олеся Гончара. Має ряд публікацій у регіональних ЗМІ та на університетському сайті. Модератор інформаційних сторінок кафедри соціальних комунікацій у соціальних мережах «Вконтакте» і «Facebook». Керує творчим об’єднанням талановитих студентів «Літературна кав’ярня», що функціонує на базі Інституту філології та журналістики (сторінка в соцмережі https://vk.com/club32946767.).

Публікації:

 1. Шульська Н. М. Лексичні діалектизми як твірні основи поліських прізвиськ / Н. М. Шульська // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах : зб. наук. пр. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Вип. 4. – С. 152–155.
 2. Шульська Н. М. Конотація поліських прізвиськ / Н. М. Шульська // Літопис Волині : всеукр. наук. часопис / гол. ред. І. Я. Коцан, С. Радчук. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Ч. 4. – С. 165–167.
 3. Шульська Н. М. Консонантизм поліських прізвиськ / Н. М. Шульська // Матеріали другої Міжнарод. наук.-практ. конф. аспір. і студ. “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”, 16–17 квітня 2008 р. : у 2 т. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 316–317.
 4. Шульська Н. М. Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині / Н. М. Шульська. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 164 с.
 5. Шульська Н. М. Словотвір прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині / Н. М. Шульська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філолологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008 – № 10. – С. 141–144.
 6. Шульська Н. М. Лемківські відапелятивні прізвища, співвідносні із західнополіськими прізвиськами / Н. М. Шульська // Studia methodologica. Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті / уклад. C. Є. Панцьо,  Н. О. Свистун. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 27. – С. 116–119.
 7. Шульська Н. М. Західнополіські прізвиська з комуністичними та посткомуністичними реаліями / Н. М. Шульська // Studia Slovakistica. Ономастика. Антропоніміка : зб. наук. ст. / упоряд. і відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 9. – С. 240–246.
 8. Шульська Н. М. Прізвиська від власних імен у народно-побутовому антропоніміконі Західного Полісся / Н. М. Шульська // Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. аспір. і студ. “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”, 13–14 травня 2009 р. : у 3 т. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 3. – С. 269–270.
 9. Шульська Н. М. Оцінна лексика у західнополіських прізвиськах / Н. М. Шульська // Літопис Волині : всеукр. наук. часопис / гол. ред. І. Я. Коцан, С. Радчук. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – Ч. 6. – С. 65–68.
 10. Шульська Н. М. Функціонування прізвиськ у західнополіських говірках / Н. М. Шульська // Волинь філологічна : текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі : зб. наук. пр. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 9. – С. 319–326.
 11. Шульська Н. М. Сімейно-родова антропонімія Західного Полісся / Н. М. Шульська // Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 50–59.
 12. Шульська Н. М. Засоби і способи творення жіночих неофіційних іменувань у сімейно-родовій антропонімії Західного Полісся / Н. М. Шульська // Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. проблем / ред. В. Мойсієнко, В. Єршов. – Житомир, 2010. – Вип. 22 (І). – С. 312–320.
 13. Шульська Н. М. Запозичення в західнополіських прізвиськах / Н. М. Шульська // Діалектологічні студії. 9 : Запозичення та інтерференція / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-тут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2010. – С. 313–316.
 14. Шульська Н. М. Підляські та волинсько-поліські прізвиська: спільні риси / Н. М. Шульська // Teka Komisji Polsko-Ukraínskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie. – Lublin, 2010. – Vol. V. – S. 119–125.
 15. Шульська Н. М. Як скажуть, то так вже й піде…, або Про прізвиська в контексті усної народної творчості / Н. М. Шульська // Народна творчість українців у просторі і часі : м-ли міжнар. наук. конференції в рамках VI Міжнарод. фестивалю укр. фольклору “Берегиня” / за ред. Г. Аркушина. – Луцьк : Терен, 2010. – С. 196–204.
 16.  Шульська Н. М. Колективно-територіальні назви Західного Полісся / Н. М. Шульська // Літопис Волині : всеукр. наук. часопис / гол. ред. І. Я. Коцан, С. Радчук. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 8. – С. 155–157.
 17. Шульська Н. М. Номінації прізвиськ за назвами родинних стосунків / Н. М. Шульська // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філолологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – № 1. – С. 138–143.
 18. Шульська Н. М. Прізвисько як об’єкт наукового опису (до дефініцій терміна) / Н. М. Шульська // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту, 2011. – Вип. XXIX–XXXI. – С. 292–296.
 19.  Шульська Н. М. Питання національної ідентичності в прізвиськах (на матеріалі неофіційних іменувань жителів Західного Полісся) / Н. М. Шульська // Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav). – Červený Kostelec ; Praha, 2011. – S. 15–23.
 20. Шульська Н. М. Синтаксичні засоби оформлення заголовків журналістських текстів у волинських медіа / Н. М. Шульська // Літопис Волині : всеукр. наук. часопис / гол. ред. І. Я. Коцан, С. Радчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 10. – С. 110–113.
 21. Шульська Н. М. Гуцульсько-західнополіські лексичні паралелі (на матеріалі прізвиськ жителів Західного Полісся) / Н. М. Шульська // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту, 2012. – Вип. XXXII–XXXIII. – С. 192–197.
 22. Шульська Н. М. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах-характеристиках зовнішності людей / Н. М. Шульська // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / редкол. : Г. Л. Аркушин [та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики. –  Луцьк, 2012. –  Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 261–271. 
 23. Шульська Н. М. Сучасна українська мова. Синтаксис складного речення : навч.-метод. ма-ли для студ. ІІ курсу напрямів підготовки «Видавнича справа та редагування» і «Журналістика» / Н. М. Шульська ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – 54 с.
 24. Шульська Н. М. Західнополіські неофіційні антропоніми, утворені лексико-семантичним способом / Н. М. Шульська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 22 (271). – С. 144–150.
 25. Шульська Н. М. Синтаксична культура журналістського тексту (на прикладі політичного тижневика) / Н. М. Шульська // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – №. 5 – 6 (5) – С. 59–65.
 26.  Шульська Н. М. Прізвиськовий фольклор Західного Полісся: зменшено-пестливі форми / Н. М. Шульська // Яровиця : наук.-метод. та культур.-просв. часопис. – 2014. – № 4. – С. 21–26.
 27.  Шульская Н. Н. Перцептивная функция прозвищ в народно-бытовой коммуникации / Н. Н. Шульская // Международная междисциплинарная научная конференция «Человек ощущающий: Перцепция в современном гуманитарном знании» / гл. ред. Яковлева Э. Б. / ред.-сост. Нагорная А. В. ; РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. Исслед., Отд. Языкознания. – М. : Изд-во ФГБУН ИНИОН РАН, 2015. –  С. 156–159.
 28.  Шульська Н. М. Анормативні інтерфереми у мові журналістських текстів / Н. М. Шульська // Збірник матеріалів ХХІ Міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови «Мова. Суспiльство. Журналiстика», 3 квітня 2015 р. / ред.-упоряд. А. Мамалига, Д. Данильчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т журналістики – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 104–108.
 29. Шульська Н. М. Неофіційна антропонімія соціально небезпечних груп людей у кризовому медійному дискурсі / Н. М. Шульська // Матеріали Міжнарод. наук. інтернет-симпозіуму «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа», м. Луцьк, 20–27 лютого 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sympozium.hol.es/gallery/shulska.pdf
 30.  Шульська Н. М. Словотвірний потенціал західнополіських прізвиськ: чоловічі суфіксальні деривати / Н. М. Шульська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні  науки. Мовознавство. – Луцьк  :  Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 6 (307). – С. 142–148.
 31.  Шульська Н. М. Неофіційні антропоніми терористів в українських мас-медіа / Н. М. Шульська // Записки з ономастики : зб. наук. пр. / відп. ред. О. Ю. Карпенко. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 18. – С. 802–812.
 32.  Шульська Н. М. Прізвиська українських політиків у контенті електронних ЗМІ / Н. М. Шульська // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. «Дунайські наукові читання : європейський вимір і регіональний контекст», 15–17 жовтня 2015 р. – Ізмаїл : ІДГУ, 2015. – С. 206–208.
 33.  Шульська Н. Помилконебезпечні морфологічні явища в мові українських ЗМІ / Н. Шульська // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал / відп. ред. С. Кравченко. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – № 7–8 (6). – С. 122–128.
 34.  Шульская  Н. Синтаксические ошибки журналистов в украинских политических изданиях (на уровне простого предложения)  / Н. Шульская // Журналистика-2015: стан, проблемы и перспективы : материалы 17-й Междунар. наук.-практ. конф., 12–13 ноября 2015 г., Минск / редкол. : С. В. Дубовик (глав. ред.) [и др.]. – Минск : БДУ, 2015 – Вып. 17. – С. 307–310
 35. Шульська Н. Псевдоніми журналістів: спроба захисту чи психологічного комфорту? [Електронний ресурс] / Н. Шульська // Матеріали ІІІ Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму «Журналіст як мішень у сучасному світі» (м. Луцьк, 26–31 січня 2016 року). – Режим доступу до ресурсу : http://www.symposium2016.hol.es/gallery/shulska.pdf. – Заголовок з екрана.
 36. Шульська Н. М. Неофіційні політичні номінації в українських ЗМІ [Електронний ресурс] / Н. М. Шульська // Матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні медіакомунікації: прикладний аспект» (м. Маріуполь, 25–26 квітня 2016 р.) ; Маріупольський держ. ун-т. – Режим доступу : http://www.soccom.in.ua/images/docs/teoriya_ta_istoriya_jurnalistiky/tezi_shulska.pdf. – Назва з екрана.
 37. Шульская Н. Н. Редакторская культура современных украинских СМИ / Н. Н. Шульская // Juvenis scientia : научный журнал. – 2016. – № 2. – С. 66–69. 
 38. Шульська Н. Ілюстративна культура сучасної дитячої книги : видавничі норми й читацькі вимоги / Шульська Н., Манюхіна А. // Scripta manent : молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики :
 39. зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – Вип. 3. – С. 152–154.

 40. Шульська Н. М. Номінативний портрет сучасного журналіста / Н. М. Шульська // Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Буча, квітень, 2016) – К. : Міленіум, 2016. – С. 71–73

 41. Шульська Н. М. Способи підвищення мовної компетентності працівників органів державної влади місцевого рівня / Н. М. Шульська // Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2016 р., м. Луцьк) / [за ред. Н. П. Карпчук]. – Луцьк, 2016. – С. 33–37

 42. Шульська Н. М. Редагування власне орфографічних помилок у журналістських текстах [Текст] / Н. М. Шульська // Молодий вчений. – 2016. – № 8. – C. 261–264. 

 43. Шульська Н. Робота редактора над пунктуаційними помилками у друкованих ЗМІ / Н. Шульська, Т. Швирид // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журнал / відп. ред. С. Кравченко. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – С. 128–133

 44. Шульская  Н. Нарушение технических правил составления текста в журналистских материалах (на примере украинских СМИ) / Н. Шульская // Журналистика-2016: стан, проблемы и перспективы : материалы 18-й Междунар. наук.-практ. конф., 10–11 ноября 2016 г., Минск / редкол. : С. В. Дубовик (глав. ред.) [и др.]. – Минск : БДУ, 2016 – Вып. 18. – С. 335–339.

 45. Шульська Н. Авторський задум-гра в концепції творення літературно-художніх видань / Н. Шульська // Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності : ма-ли IV Наукового інтернет-симпозіуму (м. Луцьк, 30 січня–5 лютого 2017 року). – Режим доступу до ресурсу : https://symposium2017.nethouse.ua/services/shulska-natalia-avtorskii-zadum-gra-v-kontsepts-tvorennia-lterat

 46. Шульська Н. «Фактична брехня», або Про ще один різновид текстових анормативів у мові ЗМІ / Н. Шульська // Південний архів : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Вип. 66. – Херсон  :  Гельветика, 2017. – С. 227–230. 

 47. Шульська Н. М. Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі / Н. М. Шульська, Н. М. Матвійчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Т. 58. – № 2. – С. 55–62.

 48. Шульська Н. Номінативна характеристика позивних імен бійців АТО, уживаних у мові ЗМІ / Наталія Шульська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2017. – Вип 1 (27). – С. 342–347.

 49. Шульська Н. М. Авторський дизайн літературно-художніх видань // Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / Під ред. О. Косюк, О. Кошелюк; Автори: Наталія Благовірна, Тетяна Гиріна, Володимир Грисюк, Тетяна Єжижанська, Олена Кицан, Оксана Косюк, Олена Кошелюк, Ольга Мальцева, Марія Моклиця, Марина Нетреба, Ольга Пуніна, Марія Реутова, Марія Рожило, Лариса Семенюк, Анастасія Сімашова, Олег Соловей, Наталія Шульська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 264 с.

 50.  Шульська Н. М. Organizing ICT-supported workshops at universities / Н. М. Шульська, Н. М. Матвійчук, Ю. В. Громик, Н. В. Коленда, Н. Ю. Римар // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Т. 61. – № 5. – С. 175–187.