Головна / Пріма Раїса Миколаївна

Пріма Раїса Миколаївна

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
+38(0332) 72-42-33

Науковий ступінь:  доктор педагогічних наук

Вчене звання:  професор

Посада:   професор, завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти

Біографічна довідка: 

1959 року народження, освіта вища педагогічна, працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1987 року.

1983 р. (жовтень) – учитель початкових класів ЗОШ №72 м.Львова.

1984-1987 рр. (вересень) – учитель російської мови і літератури ЗОШ №72 м.Львова.

1987-1993 рр. (вересень) – асистент кафедри російської і зарубіжної літератури Луцького педагогічного інституту.

1993-1994 рр. (вересень) – асистент кафедри світової літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки.

1993-1996 рр. (жовтень) – асистент кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання Волинського державного університету імені Лесі Українки.

1996-1997 р. (вересень) – старший викладач кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання Волинського державного університету імені Лесі Українки.

1997-2004 рр. (вересень) – доцент кафедри дошкільної педагогіки Волинського державного університету імені Лесі Українки.

2004-2007 рр (серпень) – завідувач кафедри теорії і методики початкового навчання Волинського державного університету імені Лесі Українки.

2007-2010 рр. (листопад) – доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти.

2013 р. (серпень) – професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

13.06.1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки  в Українському державному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова з теми «Соціалізація особистості молодшого школяра засобами родинно-побутової звичаєвості».

11.11.2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» з теми «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти».

2016 р.  – член  науково-методичної комісії (підкомісії) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 013 – Початкова освіта.

Освіта: 

1978 рік – Запорізьке педагогічне училище, спеціальність  за    дипломом –  учитель початкових класів (диплом із відзнакою)

1983 рік – Київський державний ордена Леніна університет імені Т.Г.Шевченка, філологічний факультет, спеціальність  за дипломом      –  викладач російської мови і літератури (диплом із відзнакою)

Дисципліни, які викладає викладач: 

Методика виховної роботи

Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін

Аксіологія педагогічної освіти

Гуманізація та технологізація виховного процесу у ВНЗ

Коло наукових інтересів: проблеми формування професійної мобільності майбутнього фахівця дошкільної та початкової освіти;  основи внутрішкільного управління; освітній менеджмент; аксіологічні орієнтири у фаховій підготовці педагога-вихователя.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Монографії: Пріма Р.М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика:  монографія / Р.М.Пріма. – Дніпропетровськ: ІМА-прес. – 2009. – 367c.

Посібники:

Пріма Р. Мотиваційний компонент у професійному становленні майбутнього педагога / Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи: навчально-методичний  посібник // Р.Пріма, М.Семенюк, Н.Менджелій. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – С.29 – 42.

Пріма Р.М.Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів: навч.-методичний  посібник: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк, 2008. – 128c.

Пріма Р.М.Методика виховної роботи: програма навчальної дисципліни та методичні рекомендації // Р.М.Пріма. – Луцьк:ПП Іванюк В.П.,2008. – 67c.

Пріма Р.М. Освітній менеджмент: гриф «Рекомендовано МОН молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів ВНЗ» (лист №1/11-3599 від 20.03.2012р.) // Р.М.Пріма, Ю.Г.Барабаш, Ц.Й.Барабаш: навчально-методичний посібник. – Луцьк: CНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 456с.

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

Професійна мобільність фахівця як наукова проблема // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Наукова монографія за ред. проф. С. Єрмакова. – Харків, 2008. –  Випуск № 1. – С.127 – 135.

Γенеза вимог до підготовки вчителя // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші. –  Умань: СПД Жовтий, 2008. –  Випуск 24. – С.11 – 18.

Домінанти дослідження феномена «професійна мобільність учителя» // Соціалізація особистості: збірник наукових праць / За заг. ред. проф.А.Й.Капської. Том ХХХІ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С.188 – 196.

Діалектика і динаміка формування мобільного педагога в освітньому просторі ВНЗ // Науковий вісник Південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (зб. наук. праць). – № 4-5. –  Одеса, 2008. – С.47 – 53.

Культура майбутнього фахівця початкової освіти  – показник особистісно-професійної зрілості // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. Черкаси – 2008, випуск 137. – С.145 – 149.

Концептуальні засади підготовки вчителя сучасної національної школи // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету. Серія педагогічна. – Випуск XV. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. – С.7 – 10.

Професійна мобільність у кваліфікаційній характеристиці педагога // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. –  Черкаси. – 2008, вип. 119. – С.90 – 97.

Тенденції формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів в умовах глобалізації // Гірська школа українських Карпат. Науково-методичний журнал № 4-5. Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. – С.127 – 130. 

Компонентно-структурний аналіз сутнісної характеристики феномена «професійна мобільність учителя»// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. праць. – Випуск 8. –  К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – С.146 – 151.

Формування успішної особистості майбутнього педагога: теоретико-прикладні аспекти // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб.  наук. праць. – Вип. XLV / За заг. ред. проф.В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С.96 – 101.

Педагогічна рефлексія та умови її розвитку в майбутнього вчителя початкових класів // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного універ-ситету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Ізмаїл, 2009. –  Вип.26. –  С.60 – 63.

Проблема адаптивності майбутнього педагога у контексті його професіоналізації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Науковий журнал, 2009. –  № 11. – С.87 – 89

Аспекти технологічної культури у формуванні професійної  мобільності майбутнього вчителя початкових класів // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 3(145). – Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2009. – С.191 – 195.

Деякі інноваційні підходи щодо формування професійно мобільного вчителя засобами інтерактивного навчання у ВНЗ // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. –  №3. – С.136 – 139.

Модель формування професійно мобільного вчителя: постановка проблеми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. –  2009. – №3. – С.301 – 306.

Едукаційне середовище формування мобільності майбутнього педагога на етапі допрофесійної підготовки: змістова характеристика // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 51. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 311 – 316.

Професійна мобільність майбутнього вчителя: деякі інноваційні підходи випереджувального розвитку у вищій школі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. Випуск 38 / За заг.редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач – Михайличенко О.В. – К.: КНЛУ, 2009. – С.117 – 120.

Активація професійної мобільності майбутнього вчителя початкових класів у процесі практико-орієнтованого навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія  / Зб. наук. праць. –  Випуск 27. –  Вінниця: Планер, 2009. – С.347 – 350.

Критеріально-рівнева характеристика сформованості професійної мобільності майбутнього вчителя // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155).Частина ІІ. –  Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2009. –С.76 – 86.

Адаптація студентів до професійно-педагогічної діяльності як наукова проблема // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 54. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.424 – 429.

Системно-синергетичний підхід до формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2009. – Вип. №24. – С.56 – 62.

Професійно мобільний учитель школи першого ступеня: аспекти підготовки до інноваційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – №2. – С.49 – 53.

Самоосвітня діяльність як педагогічний ресурс формування професійної мобільності майбутнього педагога // Наукові праці Донецького національного технічного універ-ситету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 9(191).–  Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2011. –С.140 – 145.

Інтерактивне навчання як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів // Проблеми педагогічних технологій. Вип.1. – К., 2011. – С.156 – 165.

Професійна мобільність майбутнього педагога: практико-орієнтований супровід становлення // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: зб.наук.праць.Спецвипуск «Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції». – Одеса, 2011. – С.154 – 161.

«Cитуація успіху» як засіб  впливу на формування  професійної мобільності майбутнього педагога // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип.. 206. –  Черкаси. – 2011. – С.123 – 127.

Навчальна науково-дослідницька діяльність студентів як дієвий засіб активного саморозвитку  мобільності майбутнього педагога // Зб. наукових праць Бердянського державного педагогічного  університету (Педагогічні науки). – Бердянськ): БДПУ, 2012. –  №1. – С.254 – 260.

Особистість учителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: концептуальні засади // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб.наук. праць УДПУ ім. П.Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ПП. Жовтий О.О. 2012. – Вип.41. – С.59 – 63.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога засобами інтерактивного  навчання //Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки: педагогічні науки. Вип. №14 (239).Луцьк, 2012. – С.16 –21.

Формування технологічної культури майбутнього вчителя початкових класів у контексті активізації його професійної мобільності // Сучасні педагогічні технології: зб. наук. Праць. – Вип. 2 / 2012. – Луцьк.  – 2012. – С.39 – 46.

Аксіологічні   орієнтири у професійній підготовці майбутнього педагога-вихователя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 635. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 171-176.

Варіативність професійної підготовки майбутнього педагога дошкільного навчального закладу: теоретичні аспекти // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип.№1 (254). –  Черкаси. – 2013. – С.100 – 103.

Проблема  адаптивності  майбутнього педагога у контексті   формування його   професійної мобільності // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип. № 40 (293). – 2013. – С.109-113.

Інноваційна методична культура вчителя початкових класів як пріоритетна складова його професійної компетентності // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки; серія:  Педагогічні науки. – 2014, №8 (285). – С.23-26.

Value orientations in professional training of  teacher-educators // RozprawySpoleczne. – TomVIII/ Numer 4 / Rok 2014/ - s.13 – 16.

Концептуальні засади формування професійно мобільного вчителя: акмеологічний підхід // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – С.284 – 287.

Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності // Педагогічний часопис Волині. – №1 .– 2015. – С. 41-46 ( у співавт.).

The system methodology as a conceptual dominant of the forming of the professionally mobile teacher of primary school // KELM: fundacja «PRO FUTURO». – Łodź,  №4 (12), 2015. – С.190- 194.

Проблема здоровьесбережения детей дошкольного возраста в этнопедагогическом пространстве // Гуманитарные науки: научно-практический журнал. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского». – Ялта. – №3 (31), 2015. – С.79 – 85   (у співавт.).

Здоров’язбережувальне середовище вищої школи як чинник формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності у ДНЗ // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 29 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – 316 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 29). – С. 110 – 116. ( у співавт.).

Bajka autorska a tworczy rozwoj dziecka w wieku przedszkolnym // Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie. PracazbiorowapodredakcjaMirosławyNyczaj-Drag:wydawnictwo internetowe e-bookowo. 2015. С.219 -223.

Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць Київський ун.-тет Б.Грінченка. – Київ, 2016. – С.41 – 47.

Професійна мобільність учителя –цілевизначальний орієнтир якісного оновлення змісту вищої професійної освіти  // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 86. – Київ, 2016. – С.448 – 454.

Збагачення досвіду творчої педагогічної діяльності як засіб активізації професійної мобільності студентів // Innovativesolutionsinmodernscience: Dubai, 2016. –  №1 (1). – С.100 – 104.

Артпедагогіка як наукове поняття: аспекти сутнісної характеристики // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип. № 1. – 2016. – С.6-10. (у співавт.). 

Гранти, нагороди:

2009 р. – Грамота ректорату, профспілкового комітету Волинського національного університету імені Лесі Українки

2012 р.  – Срібний нагрудний знак Волинського національного університету імені Лесі Українки

2014 р. – Почесна грамота Волинської обласної ради.

 Членство у наукових товариствах

2009 р. –  дійсний член (академік)  Української академії акмеології;  голова Волинського наукового осередку.

2012 р. –    академік  Академії педагогічних і соціальних наук (Росія).

2015 р.академік  Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.