Головна / Павлова Олена Миколаївна

Павлова Олена Миколаївна

Павлова Олена Миколаївна
43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. G313
+380 98 503 8484

Дата народження: 09 травня 1978 року.

Місце народження: м. Заліщики, Тернопільська обл.

Громадянство: українка

Місце навчання: Тернопільська академія народного господарства

Кваліфікація (за дипломом): Спеціаліст з міжнародної економіки

ORCID: 0000-0002-8696-5641

ResearcherID: P-1673-2017

 

Телефон: +38 098 503 84 84

E-mail: pavlova.olena@eenu.edu.ua

 

Освіта (вища)

1995-2000 роки

Навчання в Тернопільській академії народного господарства. Отримала диплом економіста з кваліфікацією «міжнародна економіка», з відзнакою.

 

Досвід роботи

2011 – по сьогоднішній день

Завідувач кафедри економічної теорії, яка у 2016 році була перейменована на кафедру аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Основні досягнення

2003 рік

В Інституті Світової економіки та міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію, на тему: "Промисли Волинського воєводства Речі Посполитої другої половини XVI – середини XVIІ ст.", (спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

2008 рік

Отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету.

2011 рік

В Науково-дослідному інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила  докторську дисертацію, на тему: "Товарна форма організації суспільного виробництва (на прикладі України другої половини XVIІ – кінця XVIІІ ст. )" , (спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

2013 рік

Отримала вчене звання професора кафедри економічної теорії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Наукові інтереси:

Дослідження основних аспектів еволюції інституціоналізму до сьогодення в концепціях економічних шкіл та напрямів. З’ясуванням ефективності умов сталого землекористування в Україні. Вдосконалення організаційно-економічного механізму екологізації навколишнього середовища в Україні. Енергоощадна політика держави в умовах трансформаційних зрушень. Конкурентне регулювання на ринку нерухомості. Ринок нерухомості в Україні та її регіонах. Інноваційні аспекти на галузевих ринках газорозподілу, електроенергетичних та туристичних ринках.

 

Наукова діяльність:

Академік академії економічних наук України.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій ЛНТУ (2017–2021), при Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (2016–2019).

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член редакційних колегій двох фахових журналів, що включено до категорії «Б»

Член великої вченої ради університету.

Член ради факультету економіки та управління

Опонування 5 дисертацій.

Постійне керівництво докторантами та аспірантами.

Постійне керівництво магістрантами.

Під керівництвом защено 1 докторську та 2 кандидатських дисертації

 

Наукове керівництво захищеними докторськими та канди­датськими дисертаціями:

Д.е.н. Павлов К. В. «Регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості», (2019).

К.е.н. Новосад О. В. «Формування та реалізація інноваційної політики підвищення конкурентоспроможності газорозподільних підприємств західного регіону України», (2020).

К.е.н., Галянт С.Р. «Моніторинг та стимулювання інституціонального середовища газорозподільних підприємств Західного регіону», (2020).

 

На 1.09.2020 р.

h-індекс – 8; загальна кількість цитувань наукових публікацій – 202 (Google Scholar)

 

Публікації

Монографії

31 монографії (дві одноосібні)

Посібники

2

Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних

4 – Web of science

5 – Scopus

55 – Index Copernicus

15 – інші

Кількість статей у фахових виданнях України

понад 90 статей

Матеріали і тези конференцій

понад 180

Методичні видання

понад 40

 

Найбільш важливі публікації за останні 5 років:

Навчальні посібники:

1. Стрішенець О. М., Ліщук В. І., Єлісєєва Л. В. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 240 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-773 від 29.01.2013 р.).

2. Кириленко В.В., Стрішенець О.М., Фаріон М.М. та інші. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с.

 

Монографії:

Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 256 с.

Купчак В.Р., Павлова О.М,, Павлов К.В., Лагодієнко В.Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.

1. Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 541с.

2. Павлова О.М. Товарна форма організації суспільного виробництва в умовах розвитку національної економіки України (другої половини ХVІІ - кінця ХVІІІ ст.): монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 484 с.

3. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Просте товарне виробництво і зародження мануфактур в Україні: монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2019. 291 с.

4. Strishenets Olena, Pavlov Kostiantyn. Social-economic estimation of competitive positions formation of Ukrainian regional residential real estate markets. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. – P. 473-488.

5. Strichenets О.М., Pavlov K.V. Cyclical processes in forming housing property markets inUkraine// Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMAUniversity. –Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – P. 79-90.

 

Статті у фахових виданнях України:

 

1. Павлова О.М., Павлов К.В., Купчак В.Р. Реформування житлово-комунальної сфери в міських агломераціях за умов децентралізації. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2020. №2(22). С.  161-167.

2. Павлова О.М., Павлов К.В. Логістична взаємодія між суб’єктами газотранспортної галузі: механізм реалізації та перспективи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економічні науки». №3(35). Т.2. 2020. С.46-51.

3. Павлова О.М., Павлов К.В. Сучасний стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в регіоні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2020. №1(21). С.22- 31.

Павлов К.В., Стрішенець О.М., Купчак В.Р. Державне регулювання конкуренції на регіональних ринках житла в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. №4(16). С. 7-15.

4. Павлов К.В., Павлова О.М., Купчак В.Р. Стратегічні напрями державного регулювання конкурентних відносин шляхом стимулювання попиту та пропозиції на регіональних ринках житла в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. №4(20). C.141-149.

5. Павлова О. М., Павлов К. В., Галянт С. Р., Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. №1.

5. Стрішенець О.М., Новосад О.В., Коротя М.І. Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 2 (14). С. 7-13.

6. Стрішенець О.М. Аналітичні підходи до управління прибутком на підприємстві / О.М. Стрішенець. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 2 (14). С. 18-26.

7. Стрішенець О.М. Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 3(15). С. 58-66.

8. Стрішенець О.М., Павлов К.В., Скрипчук П.М., Шевчук І.Л. Податкове регулювання конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 3 (15). С. 38-45.

 

Статті в міжнародних наукометричних базах (Scopus, WoS):

1. Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Myroslav Korotia and other. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1216. Springer, Cham. SCOPUS.

2. Olena Pavlova, Kostiantyn Pavlov, Alina Yakymchuk and other. Public Administration and Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison with Poland. Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. Springer, Cham. SCOPUS.

3. Pavlov, K., Pavlova, O, & Kupchak, V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness. 2019. 11(3), 87–108. WoS.

4. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Pavlova O.M. and other. Determination of interaction parameter and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface. INMATEH: Agricultural engineering. 2019. Vol. 57. №1. С. 123–134. SCOPUS, WoS.

5. Strichenets  О. М. Development of a pneumatic screw conveyer design and substantiation of its parameters / R. B. Hevko, O. M. Strishenets, O. L. Lyashuk та ін. // INMATEH - Agricultural Engineering. – 2018. – С. 153–160. SCOPUS, WoS.

6. Strichenets О.М., Kolosok A.M. Becoming of ecological responsibility to business in Ukraine. Actual Problems of Economics. 2016. № 5 (179). P. 131-139. SCOPUS.

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

1. Теорія економічної науки

2. Економіка довкілля і природніх ресурсів

3. Соціальна і поведінкова економіка

4. Економіка енергетики

 

Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми

2019 р.

Одержано сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2.

08.05.2018-31.05.2018рр.

Стажування в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки – дистанційні курси в LMS Moodle “Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle”.

15.05.2017-15.11.2017рр.

Стажування в Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі економічної теорії;

02.12.2016-02.06.2017рр.

Закордонне стажування «Edukacja I nauka bez granic» (Poland) в Wyzszej Szkoly Ekonomii I Innowacji I Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie;

01.04.2016-01.10.2016рр.

Стажування в Тернопільському національному економічному університеті на базі кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління;

01.02.2015-01.06.2015рр.

Стажування в Тернопільському національному економічному університеті на базі кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;

 

Нагороди

2019 р.

Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення, (м. Київ);

2018 р.

Грамотою Міністерства освіти і науки України, (м. Київ);

2018 р.

Золотим нагрудним знаком за вагомий внесок у становлення та розвиток університету, (м. Луцьк;

2017 р.

Подякою за високопрофесійну підготовку студентів-призерів ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 н.р.;

2016 р.

Подякою міського голови за сумлінну працю, значні особисті досягнення в галузі науки та освіти, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, а також з нагоди Дня науки та Дня університету (м. Луцьк);

2014 р.

Медаллю «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (Київ/Франкфурт-на-Майні);

2014 р.

Срібним нагрудним знаком за вагомий внесок у становлення та розвиток СНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк);

2013 р.

Подякою ректора за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (м. Луцьк);

2013 р.

Грамотою за активну участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (м. Луцьк);

 

Знання мов:

Рідна мова

 Українська

Інші мови

Розуміння

Говоріння

письмо

Слухання

Читання

Усна взаємодія

Усне мовлення

 

Russian

C2

C2

C2

C2

C2

English

B2

B2

В2

B2

В2