Головна / Моклиця Марія Василівна

Моклиця Марія Василівна

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 307, 313
+38(0332)248321

Доктор філологічних наук, професор

Scholar Google

Народилася в с. Залішани Поліського району Київської області. У 1976 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педінституту ім. М. Горького. Працювала вчителем. З 1982 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор Луцького державного педінституту імені Лесі Українки, з 1993 р. – Волинського державного університету імені Лесі Українки. Кандидатську дисертацію на тему «Природа конфлікту в прозі про село 1950–80-х рр.» (спеціальність 10.01.02 – радянська багатонаціональна література) захистила у 1991 р. У 1993 р. отримала звання доцента кафедри світової літератури. У 1999 році після завершення докторантури (1996–1999 рр.) захистила докторську дисертацію на тему «Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури). У 2001 р. отримала вчене звання професора кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Моклиця М. В. – автор трьох монографій («Модернізм як структура. Філософія. Психологія поетика», Луцьк, 1998, друге видання 2002 р., «Естетика Лесі Українки», 2011) і чотирьох посібників («Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 1. Українська література», «Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 2 Зарубіжна література», Луцьк, 1999, «Вступ до літературознавства, 2011, «Основи літературознавства», Тернопіль, 2002). 

Авторська концепція модернізму проф. Моклиці М. В. - суттєвий внесок у теорію модернізму, оскільки на її основі можна досліджувати важливий етап в історії української літератури. За роки функціонування наукової школи М. В. Моклиці написано навчальні посібники, численні статті, видано 4 збірники наукових праць, здійснено публікації у провідних фахових виданнях України, Росії та Польщі. Представники цієї наукової школи (О. А. Вишневська, В. А. Соколова, Т. П. Левчук, С. В. Бусел, О. В. Кошелюк, О. В. Кицан, Н. В. Балабуха та ін.) беруть активну участь у розробці кафедральної тематики.

Викладає навчальні курси "Теорія літератури", "Літературознавчий аналіз тексту", "Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження".

Публікації:

 1. Эволюция конфликта в произведениях о деревне 1950-60-х годов. – Депонировано в ИНИОН АН СССР 18.03.1985. –  1999. – 1,0 п.л.
 2. Современная деревенская проза и проблемы села на уроках литературы // Обучая – воспитывать, воспитывая – обучать : метод. рекомендации учителям-словесникам. – Луцк, 1985. – С.25-27.
 3. Творчество В. Белова в контексте деревенской прозы. – Депонировано в ИНИОН АН СССР 7.04.1987. – 29007. – 1,0 п.л.
 4. Жажду идеала! [Проблема положительного героя] // Литературная газета. – 1987. – № 9. – С. 5.
 5. О некоторых характерных чертах лирической деревенской прозы // Вопросы русской литературы. – 1988. – № 2 (52). – С. 53-60.
 6. Повести В. Распутина на уроках внеклассного чтения // На путях повышения эффективности урока : метод. рекомендации учителям рус. яз. и лит. – Луцк, 1987. – С. 43-48.
 7. Фольклорные мотивы в творчестве Ч. Айтматова // Уроки, факультативы, внеклассные занятия : метод. рекомендации учителям. – Луцк, 1988. – С.15-20.
 8. Особистiсть письменника як засiб виховання у свiтлi деяких проблем лiтературного процесу ХХ столiття // Тези доповiдей та повiдомлень науково-практичного семiнару «Проблеми формування особистостi вчителя i шляхи його пiдготовки до всебiчного розвитку учня». – Луцьк, 1989. – Ч. 2. – С. 46-48.
 9. Повесть В. Распутина «Живи и помни» на уроках внеклассного чтения // Для вас, словесники : метод. рекомендации. – Луцк, 1989. – С. 74-79.
 10. Некоторые вопросы использования художественной литературы в курсе «Человек и общество» // Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научно-практической конференции «Методологические и методические проблемы курса «Человек и общество» в средних учебных заведениях». – Луцк, 1990. – С. 122-124.
 11. Взаимоотношения человека и природы в творчестве В. Вересаева // Вопросы русской литературы. – 1991. – № 1. – С.107-114.
 12. Поэзия И. Бунина и символизм // Тезисы докладов на межвузовской научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения И. Бунина. – Орел, 1991. – С. 59-63.
 13. Сюрреалистическая образность «Стихов о неизвестном солдате» // Воронежский период в жизни и творчестве О. Э. Мандельштама : материалы. – Воронеж, 1991. – С. 64-65.
 14. Демонологiя «Лiсової пiснi» Лесi Українки в контекстi росiйської лiтератури ХХ столiття // Леся Українка. Особистiсть. Творчiсть. Доля. – Луцьк, 1991. – С. 97-98.
 15. Євген Замятiн. Ми // Вивчення лiтератури народiв свiту : посiб. для вчителiв та учнiв. 11 клас. Ч. 2. – Луцьк, 1992. – С.34-41 (у спiвавторствi з Покровською Т. М.).
 16. Микола Заболоцький. Поезiї // Вивчення лiтератури народiв свiту : посiб. для вчителiв та учнiв. 11 клас. Ч. 2. – Луцьк, 1992. – С.78-82.
 17. Пародия в структуре концепции творчества (роман В.Набокова «Дар») // Комическое в мировом литературном процессе ХХ века : тезисы докладов и сообщений межгосударственной научной конференции. – Харьков, 1992. – С. 155-157.
 18. Модернiзм як художнiй метод // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу ЛДПI iм. Лесi Українки. – Луцьк, 1992.  – С. 212.
 19. Динамiка лiтературного напряму // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу ЛДПI iм. Лесi Українки. – Луцьк, 1992. – С. 211.
 20. Поэт-романтик Н. Гумилев // Новые подходы к изучению русской литературы в курсе литературы народов мира. Методические рекомендации учителям.  – Луцк, 1993. – С.64-71.
 21. Вивчення лiтератури народiв свiту : посiб. для вчителiв та учнiв. 11 клас. Ч. 3 [Росiйське зарубiжжя]. – Луцьк, 1993. – 106/ 85 с.
 22. Поэтический мир Владислава Ходасевича // Проблемы литературного образования (В помощь учителям-словесникам). – Луцк, 1994. – С. 34-46.
 23. Эволюция творчества О. Э. Мандельштама // Проблемы литературного образования (В помощь учителям-словесникам). – Луцк, 1994. – С. 73-81.
 24. Анненский – поэт-символист // Проблемы литературного образования (В помощь учителям-словесникам). – Луцк,1994. – С. 97-105 (у спiвавторствi).
 25. Метароман I. Багряного // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу i студентiв ВДУ iм. Лесi Українки. – Луцьк, 1994. – С.176-177.
 26. Елементи сюрреалiзму в поетицi Й. Бродського // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу i студентiв ВДУ iм. Лесi Українки. – Луцьк, 1994. – С. 179-180.
 27. К вопросу о модернизме Е.Замятина // Творческое наследие Евгения Замятина : Взгляд из сегодня. – Тамбов, 1995. – С. 295-302.
 28. Проблема художнього методу Б. I. Антонича // Матерiали наукової конференцiї професорсько-викладацького складу i студентiв ВДУ iм. Лесi Українки. – Луцьк, 1995. – С. 74.
 29. Використання опорних схем при оглядi росiйської лiтератури ХХ столiття // Матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї «Педагогiчна технологiя у сучасному вузi». – Луцьк, 1995. – С. 63-64.
 30. Взаємодiя сюрреалiзму та експресiонiзму у творчостi О. Ольжича // Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї «Українська емiграцiя в iсторiї та лiтературi». – Тернопiль, 1996. – С.132-133.
 31. А. Шопенгауер та Ф. Нiцше в культурi срiбного вiку // Тези мiжнародної наукової конференцiї «Творчiсть М. Гумiльова в контекстi культури срiбного вiку». – Дрогобич, 1996. – С.17-18.
 32. Поезiя М. Гумiльова в аспектi художнього методу // Тези мiжнародної наукової конференцiї «Творчiсть М. Гумiльова в контекстi срiбного вiку». – Дрогобич, 1996. – С.27-28.
 33. Сюрреалiзм як художнiй метод А. Платонова // Науковий вiсник ВДУ імені Лесі Українки. Лiтературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Луцьк, 1996. – С.15-19.
 34. Л. Андреев и Ф. Ницше: к истокам метода // Эстетика диссонансов (О творчестве Л. Андреева) : межвузовский сборник научных трудов. – Орел, 1996. – С.60.
 35. Акмеїсти i неокласики в європейському контекстi // Проблеми славiстики. –Вип.1. – Луцьк, 1996. – С. 23-26.
 36. Образ Волинського Полiсся у творчостi О.Купрiна // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян i людських документах). – Луцьк : Вид-во ВДУ імені Лесі Українки, 1996. – С.11-14.
 37. Проблема iмморалiзму в культурi срiбного вiку // Матеріали науково-теоретичної конференцiї «Творчiсть Iгоря Сєвєрянiна в контекстi срiбного вiку». – Дрогобич, 1997. – С. 19-21.
 38. Модернiзм як епоха в iсторiї європейської культури: спроба структуризацiї // Наука i освiта  : зб. наук. праць. – Ч.1. – Київ, 1997. – С.191-194.
 39. Гротеск в мистецтвi модернiзму (до полемiки М. Бахтiна з В. Кайзером) // Суспiльствознавчi науки та вiдродження нації : зб. наук. праць. – Ч. 1. – Луцьк, 1997. – С.90-93.
 40. Фiлософiя i психологiя гри в мистецтвi модернiзму // Науковий вiсник ВДУ імені Лесі Українки. Фiлологiчнi науки. – 1997. – N 12. – С.137-139.
 41. Символiзм у драматургiї Лесi Українки // Фiлологiчнi студiї. – Вип. 2. – Луцьк, 1997. – С.75-80.
 42. Экспрессионизм в фольклорных поэмах М. Цветаевой // Матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї «Творчiсть М. Цвєтаєвої в контекстi культури срiбного вiку». – Дрогобич, 1998. – С.96-102.
 43. Модернiзм як художнiй метод // Матерiали славiстичної конференцiї пам’ятi проф. К. Трофимовича. – Львiв, 1998. – С.12-17.
 44. Модернiзм як структура. Фiлософiя. Психологiя. Поетика : [Монографія]. – Луцьк : Вид-во ВДУ імені Лесі Українки, 1998. – 295 с.
 45. Модернiзм у творчостi письменникiв ХХ століття : навч. посiб. – Ч.1. Українська лiтература. – Луцьк : Вежа, 1999. – 154 с.
 46. Модернiзм у творчостi письменникiв ХХ століття : навч. посiб. – Ч.2. Зарубiжна лiтература. – Луцьк : Вежа, 1999. – 184 с.
 47. Леся Українка у світлі українського фройдизму // Науковий  вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки.  – 1998. – № 7. – С. 12-14.
 48. Масове мистецтво і модернізм (філософія і психологія взаємодії) // Вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 1999. – № 3. – С. 51-56.
 49. Высоцкий – экспрессионист // Мир Высоцкого. Исследования и матералы. –Вып.3. Т.1. – М. : ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. – С.43-55.
 50. Психологічний тип митця як архетип творчості // Вісник Харківського державного університету. – 1999. – С.178-181.
 51. Психологічний аспект типології : Ю.Тувім у сприйнятті Є.Маланюка // Проблеми славістики. – Луцьк, 1999. – № 2. – С.56-60.
 52. Художній образ як психологічний тип // Філологічні студії. –  Луцьк, 1999. – № 3. – С. 52-56.
 53. Булгаков – модернист. Какой именно? // Проблеми філософсько-світоглядних основ розвитку освіти та навчання : зб. наук. та науково-метод. праць. – Луцьк : Вежа, 1999. – С.151-159.
 54. "Я" (От чужого имени)": Зинаида Гиппиус // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1999. – № 2. – С.19-24.
 55. Істина крізь призму психологічного типу // Гуманітарні реалії істини : зб. наук. праць. – Дрогобич : Вимір, 1999. – С.92-103.                
 56. Індивідуальна мова митця в структурі модернізму  // Мова і культура : зб. наук. праць. – Вип. 2. Т. 3. – К. : «Дім Бураго», 2000. – С. 337-343. 
 57. Дон Кіхот і Санчо Панса в структурі роману А. Платонова «Чевенгур» // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2000. – С. 56-61.
 58. Модернізм – проблема теоретична і психологічна // Слово і час. – 2001. – № 1. – С.32-38.          
 59. У пошуках театру Лесі Українки // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях. – 2000. - № 2. – С.209-214         
 60. Проза Тодося Осьмачки в аспекті художнього методу // Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси, 2000. – С.65-68                     
 61. Психологический тип Е.Замятина как архетипная доминанта его художественного метода // Творческое наследие Е.Замятина : Взгляд из сегодня : сб. научн. трудов. – Т.7. – Тамбов, 2000. – С.104-112.
 62. Філософія двох світів як сенс символістської драми Лесі Українки // Вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 1999. – № 10. – С.45-49.       
 63. Слідом за Ніцше: Леся Українка і Леонід Андреєв // Вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 1999. – № 15. – С.12-16.       
 64. Покритка в творчості Шевченка (Психоаналітична інтерпретація) // Слово і час. – 2000. – № 3. – С.24-31.            
 65. Драматургія Лесі Українки в контексті європейської філософської думки  початку ХХ ст. // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : зб. наук. праць. – Луцьк, 2001. – С. 47-49.
 66. Міф як альтернативна реальність в літературі ХХ століття // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях... – 2001. – № 2. – С.57-67.          
 67. Тестові завдання для вступників. Українська мова та література. – Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 520 с.   ISBN 966-7294-75-7. 520/33 (співавт. Г.Аркушин, С.Богдан, Ю.Громик  та інші).
 68. Тестові завдання для вступників. Українська мова та література. – Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 438 с.  ISBN 966-600-024-5. 438 / 21 (співавт. Г.Аркушин, С.Богдан, Ю.Громик та інші).
 69. Pro et contra  християнства (драматургія Лесі Українки) // Слово і час. – 2001. – № 6. – С.21-28.
 70. Філософія модернізму // Всесвітня література. – 2001. – № 8. – С.55-57             
 71. Эстетика двоемирия: В. Набоков // Вісник ВДУ. Філологічні науки. – 2001. – С .7-11.
 72. Высоцкий как психологический тип  // Мир Высоцкого. Исследования и матералы. Вып.5. Т.1. – М. : ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. – С.41-52. (0,5 д.а.).
 73. Ніцше і Шопенгауер як бінарна опозиція модернізму // Всесвітня література. – 2002. – № 1. – С.58-61.
 74. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика : [монографія] / М. В. Моклиця. – Луцьк : Ред-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 390 с.
 75. Основи літературознавства : посібн. – Тернопіль : Посібники, підручники, 2002. – 198 с.
 76. Тестові завдання для вступників. Українська мова і література. Вид.4. Луцьк : Вежа, 2003. – 532 / 22 с.
 77. Типологія українського і польського  модернізму: творчість Євгена Маланюка і Юліана Тувіма // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки, 2003. – № 10. – С.
 78. Typologia ukraińskiego i polskiego modernizmu: twórczość Eugeniusza Malaniuka i Juliana Tuwima Polska w literaturze ukraińskiej, Ukraina w literaturze polskiej. Materialy z sesji naukowej. – Piotrków Trybunalski, 2003, s.21-30.
 79. Психоаналіз за методом Володимира Свідзинського  // Творчість Володимира Свідзинського : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2003. – С.23-41.
 80. Реалізм / романтизм як бінарна опозиція культури і художній метод Т.Г.Шевченка // Матеріали 34 наукової шевченківської конференції. – Кн.1. – Черкаси, 2003. – С.16-26.
 81. Стильова функція маски в літературі модернізму // Біблія і культура : зб. наук. прць. – Чернівці, 2003. – № 5. – С.38-43.
 82. Методи аналізу художнього твору в сучасному літературознавстві // Всесвітня література // 2004. – № 6. – С.10-11.
 83. Психологічний аналіз // Всесвітня література. –  2004. – № 6. – С.45-46
 84. Міфологічний аналіз // Всесвітня література. – 2004. – № 6. – С.47.
 85. Структуралістський аналіз // Всесвітня література. – 2004. – № 6. – С.48-51.
 86. Сон як архетип творчості Т.Г.Шевченка  //  Ukraina. Między językiem a kulturą. – Krakov, 2003. – s. 347-353.
 87. Т. Г. Шевченко як психологічний тип // Сучасність. – 2002. – № 2. – С.
 88. Леся Українка і Ольга Кобилянська: дві грані модернізму // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2003. – С.20-28.
 89. Суб’єктивність істини: про причини розбіжності між українськими і польськими істориками // У пошуках правди : зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни». – Луцьк, 2003. – С. 264-274
 90. Шевченко як особистість // Луцьк молодий. – 2004.  – № 10 від 11.03. – С.4-5.
 91. Срібняки – ходова українська валюта? // Слово Просвіти. – 2004. – № 27. – С.1, с. 5.
 92. Слапчук проти Слапчука  // Терен. –  2004. –  № 1. – С.15-18.
 93. Проблема соціального захисту в системі вищої освіти України / Класичні університети – центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2003. – С.129-133
 94. Наративні стратегії модернізму // На обширах культури і духовності : зб. наук. праць на пошану професора Людмили Краснової-Козловської. – Дрогобич, 2004. – С.114-123.
 95. Психологічна основа варіативності імпресіоністського стилю // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. – 2004. – № 6. – С.155-161.
 96. Філософія гри в слова // Біблія і культура : зб. наук. праць. – Вип. 6. – Чернівці, 2004. – С.54-60.
 97. Наратор – наратив – жанр роману У. Самчука «Волинь» //  Наративні виміри літератури. Мат. міжнародн. конференції / Упоряди. І. В. Папуша. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2005. – С.87-93.
 98. Проблема художнього методу роману «Волинь» У. Самчука // Улас Самчук: художнє осмислення української долі в ХХ ст. – Рівне : Оберіг, 2005. – С.154-157.
 99. Поетика Михайля Семенка // Джерела інтерпретації. Ювілейний збірник на пошану професора Юрія Борєва. – Дрогобич : Коло, 2005. – С.123-129.

100.Християнство А. Кримського: психологічні та естетичні акценти // Слово і час. ¬– 2006. – № 2. – С. 23-28.     

101.Християнство А. Кримського: психологічні та естетичні акценти //  Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської і світової культури // Волинь філологічна : Текст і контекст : зб. наук. праць. – № 1. –  Луцьк, 2006. – С.115-129.

102.Естетична доктрина В.Домонтовича // Наукові записки Кіровоградського педуніверситету. Вип. 69. Ч. 2. Сер. Філологічні науки (Літературознавство). – Кіровоград, 2006. – С.85-91.

103.Деміфологізація національної ідеї у творчості Т.Г.Шевченка // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2006. – № 6. – С. 134-140.

104.Структура міфосвіту В. Свідзинського //  Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2006. – № 7.  – С. 237-242.

105.Проблеми рецепції  Підмогильного у ХХ столітті // Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди сімдесятиріччя Романа Гром’яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С.189-200.

106.Естетика Лесі Українки. Проблема авторського понятійного словника // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Т. 4. Кн. 1. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – С. 147–161.

107.Антропологічний аспект літературознавчого аналізу // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / Упорядник І. В. Папуша // Studia methodological. – Випуск 24. – Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 75-80.

108.Психоаналіз як методологія сучасного літературознавства // Науковий вісник ВНУ. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Випуск. 8. – С.25-29.

109.Від синкретизму до сецесії: філософські аспекти синтезу мистецтв // Волинь філологічна : Текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – Вип. 5. – С. 70-75.

110.Український модернізм у європейському вимірі // Волинь філологічна: Текст і контекст : зб. наук. пр.  – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – Вип. 6. – С. 93-102.

111.Драматичні сюжети Лесі Українки крізь психологічну модель катарсису // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки : зб. наук. праць. – Сімферополь : Світ, 2008. – С.89-98.

112.Український модернізм в європейському контексті: психоаналітичний ракурс // Українська література ХІХ-ХХ ст. у європейському контексті / За ред. Л. Сірик. Вид-во Університету М. Кюрі-Складовської, Люблін, 2008. – С. 17 – 28.

113.Міф і архетип: до питання розрізнення термінів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – № 17. – С. 115-120.

114.Силует романтика на тлі постмодерну, або Метафора як поетична проблема //  Слово і час. – 2009. – № 6. – С. 99-108

115.Психологія творчості в поетичних маніфестах Лесі Українки  //  Літопис Волині. – 2009. – Ч.4. С.53-57

116.Концепт «реалізм» в естетиці Івана Франка // Studia słowianoznawcze. T.8. – Piotrkόw Trybunalski. – 2009. – S.105-124.

117.Загальнокультурна та національна парадигма творчої полеміки Івана Франка і Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Т. 5. – Луцьк, 2009. – С. 277 – 291.

118.Російський контекст «Блакитної троянди» (Чехов і символісти) // Волинь філологічна: текст і контекст . – 2009. – № 8.  С. 69 – 89.

119.Леся Українка і європейський канон // Волинь філологічна: текст і контекст . – 2009. – № 8. С. 5 – 16.

120.Метрична форма в контексті епохи: про два чотиристопні ямби Тараса Шевченка і Василя Стуса» // Віршознавчі студії: Зб. наукових праць конференції «Українське віршознавство ХХ – поч. ХХІ ст. Здобутки і перспективи розвитку, 2010. –  С. 43 -50.

121.Міфізація та деміфізація як ментальні процеси: проекція на драматургію Лесі Українки // Збірник наукових праць / Наук. редактор В.І. Гуменюк. – Сімферополь : Світ, 2010.

122.Концепції літературного твору в сучасному польському літературознавстві // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. – № 11.  С. 149 – 153.

123.Алегоричний фрагмент символічної мови Лесі Українки: «Осіння казка» // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. – Т. 6. – Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 137-150.

124.Вступ до літературознавства : навч. посібн. Рек. МОН України. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 468 с.

125.Естетика Лесі Українки (контекст європейського модернізму) : монографія. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 242 с.

126.Алегоричний код «едемської» мови // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2011. – № 13. – С. 99 – 103.

127.Алегорична парадигма творчості Івана Франка // Wspolczsne paradygmaty w literaturoznawstwie, jezykoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekscie interdyscyplinarnym. – Czestochowa, 2011. – C. 209-220.

128.Стильові домінанти творчості Ольги Кобилянської // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 44-52.

129.Стильовий розріз модернізму: полемічні зауваги та практичні настанови // Дивослово. – 2012. - № 5. – С.51—58.

130.Силует романтика на тлі постмодерну, або метафора як поетична проблема // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану д. ф. н., проф. Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 147 – 160.

131.Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану д. ф. н., проф. Олександра Астаф’єва / Упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 513 – 522.

132.«Бояриня» Лесі Українки як символістська драма // Леся Українка: доля, культура, епоха: зб. ст. і мат. – Вип. 2. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – С. 135 – 148.

133.Забужко Оксана Стефанівна // Шевченківська енциклопедія в 6 т. – Т. 2. – Київ, 2012. – С. 654 – 655.

134.Українська апологетика Данте  // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 76 – 81.

135.Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Філологія. Соціальні комунікації. – № 1 (29). – 2013. – С. 119 – 124.

136.Символізація топосів у драматургії Лесі Українки // Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100 річниці від дня смерті Лесі Українки. – Тбілісі, 2013. – С. 70.

137.Формалістичні методи віршознавчих студій // Волинь філологічна: текст і контекст. Мова і вірш : зб наук. праць. – 2013. – № 14. – С. 150– 161.

138.Поетичний текст як «провокація» методів його аналізу: «Дихання пустині» Лесі Українки / Матеріали круглого столу, семінар «Мова і вірш», 20-21 червня 2013 р., СНУ імені Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст. Мова і вірш : зб наук. праць. – 2013. – № 14. – С 223 – 227.

139.Утопія Чернишевського в рецепції Лесі Українки і Володимира Набокова // Studia słowianoznawcze. T.10. – Piotrkόw Trybunalski. – 2013. – S.329-345. (0,5 д.а.)

140.Епохи європейської культури у сфері модерністської естетики: «Камінний господар» Лесі Українки // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013 – 2014. Вип. 40 – 41. – С. 77 – 78. (0,4 д.а.)

141.Виражальна функція алегорії в творчості Т. Шевченка //  Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 18. – С. 30 – 40. (0,4 д.а.)

142.Тарас Шевченко. Психологічний тип // Тарас Шевченко у приватному житті : збірник статей / [відп. Редактор Ніна Чамата]. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – С. 29 – 65. (1, 2 д.а.).

143.Стильові домінанти прози Лесі Українки // «З роду нашого красного...»: перша професорка Волині : зб. наук. пр. на пошану проф. Л. К. Оляндер / упоряд. : М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. − Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 495 – 504. (0, 5 д.а.)

144.Слово про професора Луїзу Оляндер // «З роду нашого красного...»: перша професорка Волині : зб. наук. пр. на пошану проф. Л. К. Оляндер / упоряд.: М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. − Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 7 – 13 (0, 3 д.а.)

145.Тип художнього мовлення в естетиці Бруно Шульца // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури : Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2014. – С. 176 – 190. (0,5 д.а.)

146.Польський фрагмент волинського тексту Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк – 2014. – № 9 (286). – С. 92 – 97. (0, 35 д.а.)

147.Символізація топосів у мегатексті Лесі Українки // Наукові праці (до 100-річчя від дня смерті Лесі Українки) ХІV. Scientific Proceedings (Dedicated to the centenary of Lesya Ukrainka’s death) XIV. – Тбілісі, Tbilisi: Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Інститут україністики, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, 2014. – Тбілісі, 2014. – С. 124 – 141. (0, 4 д.а)

148.Романтизм как дискурс модернизма // Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Вып. 2 : К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам междунар. конгресса литературоведов 1 4 октяб.2014 г. : в 2-х кн. Кн. 2-я / сост. Н. Н. Комлик. – Елец : Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2014. – С. 54 – 60. (0,35 д.а)

149.Духовна біографія як жанровий модифікатор модерністської прози // «Біографія як текст» : матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16 – 17 жовтня 2014 р.) : тези. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 22-23. (0,1 д.а)

150.Міфічні алегорії страху (психоаналітичний аспект // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Матеріли першої міжнародної наукової конференції 2-3 квітня 2015 р. – Харків Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – С. 66-67.

151.Алегорична новелістика Ольги Кобилянської // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Літературознавство. – № 19 (296). – 2014. – С. 92-97.

152.Контроверсії сучасної рецепції Данте та проблема універсальної мови в культурі людства // Літературний процесс : Методологія. Імена. Тенденції : зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2015. – № 5. – С. 109-113.

153.Філософія часу у модерністів різних художніх напрямів // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 105–106.