Головна / Мірченко Микола Васильович

Мірченко Микола Васильович

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 309
+38(0332)248412

 Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор  

Scholar Google

Народився 15 травня 1950 р. в с. Покащеві Ківерцівського району Волинської області. У 1967 р. закінчив Дернівську середню школу. 1968 р. вступив до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на філологічний факультет, який закінчив у 1972 р.; навчався на спеціальності "Українська мова та література", отримав кваліфікацію вчителя української мови та літератури (диплом про вищу освіту Ш № 310350). Згодом працював у цьому ж навчальному закладі на кафедрі української мови асистентом (1975–1978 рр.). Упродовж 1978–1981 рр. – аспірант кафедри української мови Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію з української мови. Упродовж 1981–1987 рр.  – старший викладач кафедри української мови Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, заступник декана філологічного факультету, з 1987 р. – доцент кафедри української мови, з 1991 р. - завідувач кафедри української мови, із 2003 р. - професор, завідувач кафедри української мови (певний час - кафедри української мови, видавничої справи та редагування).

Упродовж 1996–1999 рр. перебував у докторантурі. 2002 р. в Інституті української мови НАН України захистив дисертацію "Синтаксичні категорії речення" і здобув науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова (диплом доктора наук ДД № 002920). 

2004 року отримав учене звання професора кафедри української мови (атестат професора ПР № 002693).

З 2007 р. - дійсний член Академії наук вищої освіти України, голова регіонального відділення АН ВО України, член Президії АН ВО України. Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (заступник голови ради).

Викладає навчальні курси "Загальне мовознавство", "Теоретичні основи функційного синтаксису", "Структура синтаксичних категорій".

Коло наукових зацікавлень: категорійна та функційна граматика, теорія мови, семантика мовних одиниць, текстологія, естетична функція слова та ін. Під керівництвом професора М.В.Мірченка захищено 6 кандидатських дисертацій. 

Відзнаки: нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, медаллю «Заслужений професор Волинського державного університету», медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» (протокол рішення Президії АН ВО України № 6 від 26 листопада 2010 р.), почесною грамотою президента АПН України (2010 р.).

Автор понад 100 наукових праць із теоретичних проблем функційно-категорійної граматики, семантичного синтаксису. 

Публікації:

 1. До питання предикативності і категорії особи // Питання граматичної будови української мови: Темат. зб. наук. пр. – К.: КДПІ ім. М.Горького, 1979. – С.58-65.
 2. Давальний відмінок особи у семантико-синтаксичній структурі простого речення // Мовознавство. – 1980. – № 1. – С.70-74.
 3. Варіантність синтаксичних конструкцій і стилістичне забарвлення // Культура слова. – 1982. – Вип. 22. – С.45-47.
 4. За нормативність усного мовлення // Культура слова. – 1986. – Вип.30. – С.99-101.
 5. Про деякі функціональні властивості синтаксем. //  Співець мужності і краси. – Луцьк, 1986. – С.103-104.
 6. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. – Луцьк, 1987. – 30с.
 7. Видатний учений-лінгвіст. //  Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1988. – С.142-145.
 8. Особливості формування лінгвістичних понять-категорій у студентів. //  Проблеми формування особистості вчителя в педагогічному вузі. – Луцьк, 1988. – С.66-69.
 9. Взаємодія теорії і практики в процесі вивчення мови. //  Проблеми формування особистості вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів. – Луцьк, 1989. – Ч.2. – С.175-177.
 10. Про деякі аспекти функціонування мовних одиниць. //  Проблеми формування особистості вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів. – Луцьк, 1989. – Ч.2.- С.188-190.
 11. Вихованець І.Р. Система відмінків в українській мові: Рецензія // Укр. мова і літ. в шк.- 1989. - № 12. – С.70-72.
 12. Я. Головацький про проблеми розвитку рідної мови. //  Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов’янських народів. Тернопільські славістичні і історико-філологічні читання. – Тернопіль, 1989. – С.144-146.
 13. Функціональна типологія і системно-структурні зв’язки близькоспоріднених мов // Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції (21-24 лютого 1990 р.). – Донецьк, 1990. – С.127-128.
 14. Емоційно-оцінна функція метафор у творах Лесі Українки (до проблеми естетичної функції слова). // Леся Українка. Особистість. Творчість. Доля. – Луцьк, 1991. – С.149-150.
 15. Питання еволюції мови в дослідженнях М.В.Крушевського // Минуле і сучасне Волині: Історичні постаті краю. Тези У Волинської історико-краєзнавчої конференції. 11-13 жовтня 1991. – Луцьк, 1991. – С.148-150.
 16. Синтаксичні параметри слова // Матеріали ХХХУШ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту: Ч.2. – Луцьк, 1992. – С.175.
 17. Текст: простір, час і одиниці // Матеріали ХХХ1Х наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів інституту: Ч.2. – Луцьк, 1993. – С.236-238.
 18. Словосполучення: за і проти // Там же. – С.238-239.
 19. Про одиниці комунікативного синтаксису // Матеріали ХУ наукової конференції і професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету: Ч.1. – Луцьк, 1994. – С.5-6.
 20. Алосинтаксема в системі одиниць мови // Там же. – С.7-8.
 21. Семантична еволюція у сфері алосинтаксем // Там же. – С.8-10.
 22. Поняття елементарної синтаксичної одиниці // Функціональна граматика: Тези Міжнародної наукової конференції з функціональної граматики. – Донецьк, 1994. – С.141-142.
 23. Що таке “семантична структура речення”? // Матеріали ХУ1 наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету: Ч.1. – Луцьк: Вежа, 1995. – С.13.
 24. Про один із принципів побудови функціональної граматики // Матеріали ХУ1 наукової конференції професорсько-викладацького складу та студентів Волинського держуніверситету: Ч.1. – Луцьк: Вежа, 1995. – С.14.
 25. Формально-орієнтовані та семантико-синтаксичні категорії речення // Філологічні студії: Вип. 1. – Луцьк: ПВК “Ютта”, 1996. – С.60-65.
 26. Система синтаксичних категорій речення // Науковий вісник Волинського держуніверситету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – Луцьк: Вежа, 1996. – С.199-203.
 27. Про теоретичні основи функціональної граматики (до історії виникнення поняття функція) // Філологічні студії: Збірник наукових праць. Вип. 2. – Луцьк, 1997. – С.43-52.
 28. О взаимодействии категорий вида и времени в структуре предикатных слов // Принципы и методы функционально-семантического описания языка: итоги, направления, перспективы: Материалы конференции. – Симферополь, 1997. – С.188-190.
 29. Про синтаксичні категорії речення // Актуальні проблеми синтаксису: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1997. – С.47-48.
 30. Категорії предикативності і предикатності в системі категорій речення // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. Вип.3.– Донецьк: ДонДУ, 1997. – С.27-37.
 31. Об’єктність як синтаксична категорія // Матеріали Міжнародної славістичної конференції. – Львів: Літопис, 1998. – С.193-198.
 32. Категорія суб’єктності як підкатегорія субстанціальності // Філологічні студії: Збірник наукових праць. – 1997. – С.39-42.
 33. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць (словосполучення, просте речення). – К., 1997. – 100 с.
 34. Підмет як формально-орієнтована категорія речення // Філологічні студії: Збірник наукових праць. Вип. 4. – Луцьк, 1998. – С.129-135.
 35. Проблеми класифікації категорій речення // Педагогічна теорія та педагогічний досвід: перспективи і розвиток. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-19 грудня 1998 р. – Луцьк: Вежа, 1999. -  С.111-115.
 36. Про деякі аспекти теорії мовленнєвих актів // Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць: Вип. 5. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С.8-11.
 37. Категорія присудка // Науковий вісник Волинського держуніверситету. Філологічні науки. – 1999. - № 6. – С.19-23.
 38. Двобічний вияв предикативності як міжрівневої категорії речення // Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк, 1999. - № 2 (6). – С.72-77.
 39. Співвідношення категорій модальності і предикативності та їх взаємодія в реченні // Проблеми славістики: Науковий часопис. – Луцьк, 1999. - № 2. – С.40-47.
 40. Семантичне моделювання граматичних категорій речення // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 23-25 жовтня 1998 р. – Ч.2. – Львів, 1999. – С.303-309.
 41. Семантична площина часу та синтаксична категорія часу речення // Науковий вісник Волинського держуніверситету: Філологічні науки. – 1999. - № 13. – С.51-55.
 42. Народнопоетичні синтаксичні елементи в ліриці Лесі Українки // Науковий вісник ВДУ: Журнал ВДУ ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – № 15. – 1999. – С.121-123.
 43. Про функціональну взаємодію граматичних категорій речення // Наукові записки. Серія: Філологія. – Вінниця, 2000. – С.81-85.
 44. Проблеми категорійної семантики речення і теорія Фреймів // Філологічні студії: Науковий часопис. № 1. – Луцьк, 2000. – С.140-150.
 45. Категорія другорядного члена речення // Науковий вісник Волинського державного  університету ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – № 6. – 2000. – С.130-139.
 46. Симетричні предикати в українській мові // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. – Вип.8. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – С. 123-128.
 47. Взаємодія синтаксичних, морфологічних та словотвірних категорій у структурі речення // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. –Вип.7. – Харків: ХДПУ, 2001. – С.103-110.
 48. Про систему та структуру синтаксичних категорій // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть: Материалы конференции (Ялта, 1-6 октября 2001 г.). – С.174-176.
 49. Категорія недиференційованого головного члена речення // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету, Філологічні науки. Мовознавство. – Вип. 31. – Кіровоград, 2001. – С.136-140.
 50. Категорія другорядного члена неелементарного речення // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Вип. 4 (18). – Серія “Філологічні науки”. – Полтава, 2001. – С.72-80.
 51. Структура синтаксичних категорій: Монографія. – Луцьк: Вежа, 2001. – 340 с.
 52. 52. Грамеми порівняння та атрибутивності у структурі неелементарного речення // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. –    № 9. – С.28-31.
 53. Синтаксичні моделі неелементарних речень (на матеріалі поезій Лесі Українки) // Науковий вісник ВДУ: Філологічні науки. – 2001. – № 8. – С.48-56.
 54. Словотвірне значення та грамемна структура словотвірних категорій // Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. проф. В.Ґрещука. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.117-124.
 55. Рівні категорійних величин у системі функціональних категорій // Південний архів: Зб. наук. праць. Філологічні науки. Херсон. – Вид-во Херсонського держ.пед.ун-ту, 2002. – Вип. 14(18). – 72-80.
 56. Синтаксичні категорії речення // Автореф. докт. дис. – К.-Луцьк, 2002. – 36 с.
 57. Семантико-синтаксична структура простих елементарних речень з одно-тривалентними предикатами-прикметниками (на матеріалі роману У.Самчука “Волинь”) // Функциональная лингвистика: Итоги и перспективы. Материалы конференции. Ялта, 30 сентября–4 октября 2002. –Симферополь, 2002. – С.198-200.
 58. Синтаксичні моделі неелементарних речень (на матеріалі поезій Лесі Українки) // Науковий вісник ВДУ: Філологічні науки. – 2001. – № 5. – С. 400-406.
 59. Категорія особи чи персональності // Науковий вісник ВДУ: Філологічні науки. – 2002. – № 5. – С.31-36.
 60. Чи українці – то лише остійці? // Проблеми славістики. – Число 2-3. – Луцьк, 2002. – С.89-93.
 61. 62. Поняття “державна мова” у контексті європейського досвіду державотворення // Луцьк молодий. – 20 квітня 2003 р. – С.4-5.
 62. 63. Категорія елементарності / неелементарності речення // Славістичний вісник: Зб. наук. пр. Серія “Філологічні науки”. – Рівне, 2003. – Вип.4. – С.48-54.
 63. 64. Категорія сурядності // Українська мова: Науково-теоретичний журнал Інституту української мови НАН України. – 2002. – № 4. – С.80-89.
 64. 65. Пленум мовознавців у Ніжині // Проблеми славістики. – Число 4. – 2003. – С.134.
 65. 66. Категорія формально-синтаксичної предикативності // Філологічні студії: Науковий часопис. – Луцьк, 2003. – № 2. – С.46-50.
 66. Семантико-синтаксична надкатегорія темпоральності та її грамемне вираження // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика. – К., 2003.
 67. Структурно-семантичні параметри категорій речення // Функциональное описание естественного языка и его единиц: Сб.науч.докл. – Ялта. – 4-8 октября 2004 г.
 68. Структура синтаксичних категорій. – Луцьк, 2004. – 393 с.
 69. За що ми себе так не любимо? // Сучасність, квітень, 2004. – С.1-3.
 70. Мова ЗМІ на рубежі століть: закономірності і тенденції функціонування // Луцьк молодий, 25 березня 2004 р. Число 12. – С.4-5.
 71. Сучасний як ніколи (слово про Тараса Шевченка) // Луцьк молодий, 23 грудня 2004 р. Число 45. – С.7; Луцьк молодий, 30 грудня 2004 р. Число 46. – С.7.
 72. Підкатегорія локативного предиката в семантико-синтаксичній структурі речення // Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. пр. Харківського держ.пед.університету. Вип. 12. – 2004. – С.45-48.
 73. Субстанціальність як ускладнена семантико-синтаксична надкатегорія неелементарного речення // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. Зб. наук. пр. до ювілею проф. А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.56-63.
 74. Категорія підрядності // Українське мовознавство. – Вип. 31. – КНУ, 2004. – С.55-58.
 75. Нова академічна граматика! (Іван Вихованець, Катерина Городенська. Теоретична морфологія української мови / За ред. чл.-кор. НАН України І.Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с. // Філологічні студії. – 2005. – № 3-4. – 363-366.
 76. Формально-синтаксичні позиції прикметника // Функционализм как основа лингвистических исследований. Сб. науч. докл. – Ялта, 3-7 октября 2005 г. – С.387-388.
 77. Модальність як комунікативно орієнтована категорія речення // Граматика слова і граматика мови. Зб. наук. пр. до ювілею д.ф.н., проф. І.Р.Вихованця. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С.175-190. 
 78. Статус ускладненого речення (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність: Зб.наук.пр. Т.2. – Луцьк, 2005. – С.472-478.
 79. Парадигма речення, синтаксичні дериваційні процеси // Актуальні проблеми сучасної філології. – Мовознавчі студії. – Вип.ХІІІ. – Рівне, 2005. – С.12-17.
 80. Про категорії недиференційованого та опосередкованого синтаксичного зв’язку // Лінгвістичні студії: Зб.наук.пр. – Черкаси: Брама України, 2006. – С.56-62.
 81. Мірченко М.В., Благовірна Н.Б. Загальне мовознавство: Робоча навчальна програма. Луцьк: Вежа, 2006. – 72 с.
 82. А.Кримський і його філософія історії української мови // Творчість А.Кримського у контексті європейської і світової культури: Текст і контекст. – Луцьк: Вежа, 2007. – С.81-85.
 83. Когнітивно-лінгвістичний аспект картини світу і рівні категорійності // Лінгвалізація світу: теорет і метод. асп.. Зб. мат. Міжн. наук. конф. (25-26 травня 2006). – Лінгвістичні студії. – Черкаси: Брама, 2007. – С.44-48.
 84. Комплексний характер та ієрархія категорійних параметрів речення // Вісник Прикарпатського національного ун-ту ім. В.Стефаника: Філологія. Вип.ХУ–ХУШ. Ювілейний вип. на пошану 100-річчя від дня народження проф. І.І.Ковалика. – Ів.-Франківськ, 2007. – С.101-105.
 85. Українська мова і література. Твір для вступників спеціальності „Видавнича справа та редагування”, „Журналістика”. Уклад. М.В.Мірченко, І.М.Констанкевич. Методичні рекомендації. – Луцьк: Вежа, 2007. – 20 с.
 86. Надкатегорія настанови // Лінгвістичні дослідження. Вип.22. – Харків, 2007. – С.125-132.
 87. Функціонально-категорійні вияви часу в сучасній українській мові/ Мовознавчий збірник: Збірник наукових праць. – Вип.7. – Черкаси: Брама, 2008. –  С.198-204.
 88. Когнітивно-лінгвістичні параметри мовної картини світу та рівні категорійності // Науковий вісник ВНУ: Філологічні науки. – № 2. – 2008. – С.46-49.
 89. „Де поділися ви, голоснії слова, що без вас моя туга німа” (спроба текстологічного аналізу деяких поетичних творів Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність. – Луцьк: Вежа, 2008. – С.350-355.
 90. Підрядність у системі категорій речення (функціональний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – 2008. – № 10. – С.78-85.
 91. Семантичні моделі комунікативних регістрів у повістях М.Гоголя // Науковий вісник Волинського національного університету ім..Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 2008. – № 14. – С.155-157.
 92. Категорійна семантика, трансформація та теорія фреймів // Науковий часопис національного педуніверситету ім. М.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – Вип..5. – 2009. – С.12-17.
 93. Актуалізаційна сфера речення // Філологічні студії: Зб.наук.пр. – Харків, 2009 (За ред.проф. Лисиченко Л.А.). – С.166-172.
 94. Система і структура синтаксичних категорій у світлі вербоцентричної парадигми // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.475-477. Слов’янська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.39-42.
 95. Актуалізаційні категорії речення на матеріалі парентезних конструкцій  //  Проблеми сучасної функційно-категорійної граматики: Зб.наук.пр. на пошану чл.-кор. НАН України І.Р.Вихованця. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – С.190-197.
 96. Зовнішньосинтаксичні актуалізацій ні категорії речення /  Літературознавство. Мовознавство… – Lublin, 2010. – S.115-119.
 97. «Життя як барвиста стрічка…» Спомин про друга // Волинь філологічна: текст і контекст. Явище синтезу мистецтв в українській літературі: Зб.наук.пр.. – Вип.6. / Упор. О.О.Маланій. – Луцьк, ВНУ, 2010. – С.6-7.
 98. Зовнішньосинтаксичні актуалізацій ні категорії речення // Literaturoznawstwo, językoznawstwo I kulturoznawstwo jak plaszczyzny przekazu we wspotczesnej gbotto dydaktyce w udawnictwo Werzel, Lublin, 2010. – s.115-119.
 99. Вибрані праці з категорійної граматики та лінгвотекстології. – Луцьк: Вежа, 2011. – 254 с.
 100. Категорійні значення  в неелементарному простому реченні // Науковий вісник ВНУ. Філологічні науки: Мовознавство. – № 1. – 2011. – С.100-106. 
 101. Односкладність, неповнота, еквівалентність простого речення // Науковий часопис Національного педуніверситету ім.. М.П.Драгоманова. Серія 10.  Проблеми граматики і лексикології української мови. Вип.7. – К., 2011. – с.109-113.
 102. Синтаксичні одиниці як об’єкти синтаксису // Динамічні процеси в граматичному і лексичному складі сучасних слов’янських мов. – Рівне, 2011. – С.66-69. 
 103. Вторинна предикація у плані національної специфіки українського синтаксису (Рец. на моногр. О.Кульбабська. Вторинна предикація у простому реченні. – Чернівці: Чернівецький університет, 2011. – 672 с.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Вип.547-548. – Чернівці, 2011. – С.311-313.
 104. Ускладнені прості речення зі вставними та вставленими словами, словосполученнями і «реченнями» // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних і лінгводидактичних  парадигм: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2012. – С.218-222.
 105. Антропоцентризм як новітня наукова парадигма // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження // Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження проф.. І.І.Слинька, 28 листопада 2012 р. – Чернівці, 2012. – С.115-117.
 106. Костусяк Н.М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: Монографія. Н.М.Костусяк. Луцьк, 2012. – 452 с. Рецензія // Наук.вісник Вінницького держпедуніверситету. Наукові записки. Серія Філологія (Мовознавство). – Вип.16. – Вінниця, 2012. – С.418-420.
 107. Категорійна парадигма речення // Семантика мови і тексту: Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. – Ів.-Франківськ, 2012. – С.405-408.
 108. Категорія локативності як підкатегорія надкатегорії субстанційності елементарного простого речення / М. В. Мірченко  // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжин­ський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ні­жин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 2. – С. 32-36.
 109. Категорія актуального членування речення /
 110. М. В. Мірченко // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею д. філол. н., проф., акад. НАПН України Кононенка В. І. -  Івано-Франківськ, 2013. - С. 344-355.
 111. Актуалізаційні реченнєві категорії: проблема вибору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2013. – Вип.22(271). – С.103-106.
 112. Категорійна (функційна) типологія синтаксичних одиниць // Типологія та функції мовних одиниць: Наук. журнал. Гол.ред.Н.М.Костусяк. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. – С.187-199.
 113. Про функційну типологію синтаксичних одиниць // Лінгвістичні студії: на пошану корифею / Зб.наук.пр., вітань із нагоди 90-ліття від дня народження д.ф.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. – Харків, 2014. – С.108-118.
 114. Основи екології сучасної української літературної мови // Науковий вісник національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. – остріг, 2014. – С.16-21.
 115. Т.Г.Шевченко «народився, щоб осяяти усю Україну» / Олесь Гончар // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – № 12 (289). – С.30-35.
 116. Комплексна система та структура синтаксичних реченнєвих категорій // Типологія та функції мовних одиниць: Наук. журнал. Гол.ред. Н.М.Костусяк. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015. – С.157-168.