Головна / Кулинич Мирослава Богданівна

Кулинич Мирослава Богданівна

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, IV поверх, к.G-409
0332) 24 2145

 

Кулинич Мирослава Богданівна

 

 

Біографічна довідка: народилася у селі Желдець Кам’янко-Бузького району Львівської області.

У 1987 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста.

З 1987 по 1999 роки працювала на посадах головного бухгалтера Волинського обласного товариства глухих, підприємства «Тонас», бухгалтера фірми «Сеіт-Оіл».

З 1999 року по 2006 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри обліку і аудиту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З 2006 року і до цього часу працює доцентом кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції» (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) у Київському національному економічному університеті і здобула наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

За час роботи в університеті підвищувала кваліфікацію у Київському національному економічному університеті (2006 рік), стажувалася на ДПМОУ ЛРЗ «Мотор» (2011 рік), на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету (2016 рік).

Викладає навчальні курси: бухгалтерський облік (загальна теорія), бухгалтерський облік в управлінні підприємствами, бухгалтерський облік в галузях народного господарства, методологія наукових досліджень, організація бухгалтерського обліку.

Коло наукових інтересів: питання обліку і аналізу доходів, витрат, фінансових результатів, дослідження теоретичних основ бухгалтерського обліку.

Авторка більше 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, структурні частини в колективних монографіях, публікації у фахових наукових виданнях, зареєстрованих ВАК України, статі у збірниках, тези доповідей, методичні розробки.

 

Наукові праці Кулинич Мирослави Богданівни

Монографії

 1. Кулинич М. Б. Процеси формування собівартості продукції : монографія / М. Б. Кулинич. – Луцьк : РВВ ”Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 215 с.

 2. Кулинич М. Б. Інвентаризація в системі управління : монографія / М. Б. Кулинич. – Луцьк : Волин нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 124 с.

 3. Кулинич М. Б. Контролінг в умовах антикризового управління підприємством / М. Б. Кулинич // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління: колективна монографія / за заг. ред. О. І. Гадзевича. – Луцьк, 2013. – Розд. 3. – С. 142–151.

 4. Кулинич М. Б. Оцінка вартості капіталу як один із чинників регулювання діяльності суб’єктів господарювання / М. Б. Кулинич, В. О. Остапенко, А. М. Момчева // Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т ; [за ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2010. – С. 23–36.

 

 

Статті у неперіодичних та продовжуваних виданнях

 1. Кулинич М. Б. Облік ремонтних робіт, пов’язаних з підтримкою, оновленням і поліпшенням основних засобів / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – № 5 : Економічні науки. – С. 235–237.

 2. Кулинич М. Б. Реформування організації оплати праці в сучасних умовах господарювання / М. Б. Кулинич, Н. Г. Пясецька // Оплата праці: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки НАН України. – Луцьк, 2000. – С. 184–187.

 3. Кулинич М. Б. Поліпшення основних засобів та їх відображення в обліку: міжнародний та національний аспект / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 8 : Економічні науки. – С. 183–187.

 4. Кулинич М. Б. Сучасний стан обслуговування і модернізації основних засобів в умовах ринкової економіки / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 4 : Економічні науки. – С. 307–309.

 5. Кулинич М. Б. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні витратами підприємства / М. Б. Кулинич, С. І. Бегун // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 20–25.

 6. Кулинич М. Б. Формування нових стратегій управління витратами / М. Б. Кулинич // Наукові записки : Серія: Економіка : [зб. наук. пр.] / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: І. Д. Пасічник (відп. ред.) та ін.]. – Острог, 2003. – Вип. 5. – С. 159–166. – Бібліогр. : 6 назв.

 7. Кулинич М. Б. Ризики в інвестиційній діяльності / С. І. Бегун, М. Б. Кулинич // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 174–180.

 8. Кулинич М. Б. Напрямки аналізу собівартості продукції і шляхи її зниження в хімічній просмисловості / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 181–184.

 9. Кулинич М. Б. Необхідність визначення постійної і змінної частини в загальних витратах на виробництво продукції хімічної промисловості / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту : зб. наук. пр. / Нац. акад. статистики, обліку і аудиту. – К., 2006. – № 3. – С. 68–73.

 10. Кулинич М. Б. Основні положення управління витратами підприємства / М. Б. Кулинич // Наукові записки : зб. наук. пр. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту / Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2006. – Вип. 16. – С. 260–262.

 11. Кулинич М. Б. Технологічні фактори впливу на формування собівартості продукції хімічних виробництв / М. Б. Кулинич // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Економічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. М. П. Сорока. – Рівне, 2006. – Ч. 3, вип. 4. – С. 199–205.

 12. Кулинич М. Б. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 12 : Економічні науки. – С. 136–139.

 13. Кулинич М. Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. І. Карлін та ін.]. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 218–224. – Бібліогр.: 7 назв.

 14. Кулинич М. Б. Проблеми теоретичних основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання / М. Б. Кулинич // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут». Серія: Технічний прогрес і ефектвнісиь виробництва : зб. наук. пр. / відп. ред. П. Г. Перерва. – Х., 2008. – № 54. – С. 73–76.

 15. Кулинич М. Б. Актуальні аспекти вартісного вимірювання об’єктів обліку / М. Б. Кулинич // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування : зб. наук. пр. / голов. ред. М. П. Сорока. – Рівне, 2009. – Вип. 1. – С. 165–171.

 16. Кулинич М. Б. Баланс – інформаційно-фінансова модель господарюючого субєкта / М. Б. Кулинич // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування : зб. наук. пр. / голов. ред. М. П. Сорока. – Рівне, 2009. – Вип. 2. – С. 180–186.

 17. Кулинич М. Б. Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич, М. І Карлін та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 7 : Економічні науки. – С. 157–160.

 18. Кулинич М. Б. Імітаційне моделювання в контексті управлінського аналізу / М. Б. Кулинич // Вісн. Львів. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Л., 2009. – Вип. 647. – С. 587–590.

 19. Кулинич М. Б. Концептуальні підходи до відображення прибутку у звітності / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : [зб. наук. ст.] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич, М. І Карлін та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 27 : Економічні науки. – С. 112–116. – Бібліогр.: 3 назви.

 20. Кулинич М. Б. Оцінка показників для визначення оптимального співвідношення доходів і витрат / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : [зб. наук. ст.] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич, М. І. Карлін та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 26 : Економічні науки. – С. 112–115. – Бібліогр.: 3 назви.

 21. Кулинич М. Б. SWOT-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку / М. Б. Кулинич, Л. Г. Ліпич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельниц., 2009. – Т. 3, № 5. – С. 226 – 228.

 22. Кулинич М. Б. Сучасний стан бухгалтерського обліку В Україні / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 7 : Економічні науки. – С. 157–160.

 23. Кулинич М. Б. Взаємоз’язок планування і бухгалтерського обліку при побудові планово-бюджетної системи / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 19 : Економічні науки. – С. 120–123. – Бібілогр.: 3 назви.

 24. Кулинич М. Б. Взаємозв’язок суттєвих факторів у структурному моделюванні управління фінансовим результатом / М. Б. Кулинич // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. економ. ун-т ; [голов. ред. С. І. Шкарабан]. – Т., 2010. – Вип. 6. – С. 426–430.

 25. Кулинич М. Б. Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємства / М. Б. Кулинич, С. В. Сорока // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 4 : Економічні науки. – С. 98–103.

 26. Кулинич М. Б. Особливості маржинального аналізу прибутку і його використання під час прийняття рішень / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 5 : Економічні науки. – С. 146–148.

 27. Кулинич М. Б. Регулювання прибутку в умовах економічної безпеки підприємства / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 20 : Економічні науки. – С. 145–148.

 28. Кулинич М. Б. Взаємозв’язок цілей бізнесу з фінансовим результатом та способи його досягнення / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 12 : Економічні науки. – С. 129–132. – Бібліогр.: 3 назви.

 29. Кулинич М. Б. Оцінка ефективності обліково-аналітичного забезпечення доходів і витрат / М. Б. Кулинич // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 53–54.

 30. Кулинич М. Б. Актуальність комплексного оцінювання фінансово-господарської діяльності в управлінні підприємством / М. Б. Кулинич, І. О. Гадзевич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. Г. Ліпич [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 4 : Економічні науки. – С. 114–117. Бібліогр.: 9 назв.

 31. Кулинич М. Б. Впровадження системи контролінгу на підприємстві та його зв’язок з управлінським обліком / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. Г. Ліпич [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 5 : Економічні науки. – С. 128–132. – Бібліогр.: 4 назви.

 32. Кулинич М. Б. Етапи бюджетування та його роль в управлінні доходами, витратами і фінансовим результатом підприємства / М. Б. Кулинич // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції : зб. наук. пр. / Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2012. – Т. 13. – С. 191–197. –(Економіка ; вип. 232).

 33. Кулинич М. Б. Розвиток планово-бюджетної системи в контексті управління доходами і витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства / М. Б. Кулинич // Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства : колективна моногр. / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк, 2012. – С. 171–185.

 34. Кулинич М. Б. Контролінг в умовах антикризового управління підприємством / М. Б. Кулинич // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління: колективна монографія / за заг. ред. О. І. Гадзевича. – Луцьк, 2013. – Розд. 3. – С. 142–151.

 35. Кулинич М. Б. Методичні підходи визначення прибутку в умовах інтегрованої системи обліку / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 5 : Економічні науки. – С. 143–150.

 36. Кулинич М. Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 4 : Економічні науки. – С. 152–158.

 

 1. Кулинич М. Б. Сутність і переваги гнучкого бюджетування в управлінській системі підприємства / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 3 (280) : Економічні науки. – С. 87– 93.

 2. Кулинич М. Б. Історичні етапи у формуванні облікової інформації про прибуток підприємства / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 10 : Економічні науки. – С. 150–156.

 3. Кулинич М. Б. Фреюк В.В. Взаємозвязок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М. Б. Кулинич, Фреюк В. В. // Агросвіт /Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7– С. 63-67.

 4. Кулинич М. Б., Коваль Н. І. Торгівельні знижки як інструмент збільшення рівня продажів та удосконалення їх обліку на підприємствах торгівлі / М. Б. Кулинич, Н. І. Коваль // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – В. 4. – С. 999-1002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf

 1. Кулинич М. Б. Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 3. – С. 79 – 85

 2. Кулинич М. Б. Методичні підходи в обліковому відображенні торгових знижок / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 1. – С. 114 – 121

 3. ZWOLAK, J. and M. KULYNYCH, 2016. Efficiency of reproduction of fixed assets in Polish agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (No 2) 2016, 182–187.

 4. Мирослава КУЛИНИЧ Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності / М. Б. Кулинич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : журнал. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр “Економічна думка ТНЕУ”, 2016. - №2. – С. 159-168

 

Тези конференцій

 

 1. Кулинич М. Б. Відображення в обліку ремонтів основних засобів / М. Б. Кулинич // Розвиток науки про бухгалтерсткий облік : матеріали міжнар. конф., 23–24 листоп. 2000 р. – Житомир, 2000. – Ч. 2. – С. 94–98.

 2. Кулинич М. Б. Актуальні аспекти класифікації методів обліку витрат на виробництво / М. Б. Кулинич // Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2006. – С. 223–224.

 3. Кулинич М. Б. Пошук резервів зниження собівартості продукції / М. Б. Кулинич // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю каф. екон. аналізу. – Т., 2006.– С. 122–123.

 4. Кулинич М. Б. Поєднання наукового і практичного напрямку в бухгалтерському обліку та їх внутрішні протиріччя / М. Б. Кулинич // Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2007 ; Луцьк) / редкол..: М. І. Карлін (відп. ред.). – Луцьк, 2007. – С. 218–222.

 5. Кулинич М. Б. Тенденції розвитку інформаційних ресурсів в управлінні підприємством / М. Б. Кулинич // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 листоп. 2007 р. – Т., 2007. – С. 34–37.

 6. Кулинич М. Б. Контроль якості та ефективності інвентаризації на підприємстві / М. Б. Кулинич // Дослідження та оптимізація економічних процесів “Оптимум 2008” : труди VI-ї міжнар. наук.-практ. конф., 35 груд. 2008 р. / Харків. політехн. ін-т, Нац. техн. ун-т. – Х., 2008. – С. 35–36.

 7. Кулинич М. Б. Роль облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень / М. Б. Кулинич // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІ міжнар. науково-практ. конф. (Львів, 29–31 трав. 2008 р.) / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Л., 2008. – С. 177–179.

 8. Кулинич М. Б. Ефективність бухгалтерського обліку в управлінні доходами і витратами / М. Б. Кулинич // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. ІІ наук.-практ. конф. / Нац. ун-т “Львівська політехніка. – Л., 2009. – С. 7071.

 9. Кулинич М. Б. Інформаційне забезпечення аналізу собівартості інноваційно-інвестиційних проектів / М. Б. Кулинич // Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2009. – С. 183–184.

 10. Кулинич М. Б. Розвиток наукової бухгалтерської думки / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 371–372. – Бібліогр.: 3 назви.

 11. Кулинич М. Б. Цільове планування прибутку в системі управлінського обліку / М. Б. Кулинич // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 черв. 2009 р. – Луцьк, 2009. – С. 77–78.

 12. Кулинич М. Б. Відображення доходів підприємства в управлінській звітності / М. Б. Кулинич // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 черв. 2010 р. – Луцьк, 2010. – С. 85–86.

 13. Кулинич М. Б. Узагальнення інформації за центрами доходів і витрат / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 трав. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2010. – С. 428–430. – Бібліогр. : 3 назви.

 14. Кулинич М. Б. Економічна сутність доходів в системі кругообігу засобів / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 трав. 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2011. – С. 319–320. – Бібліогр.: 2 назви.

 15. Кулинич М. Б. Використання маржинального аналізу для оцінки результатів підприємства / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. держ. адмін. ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2012. – С. 293–294.

 16. Кулинич М. Б. Політика ціноутворення на підприємстві та його вплив на зниження собівартості продукції / М. Б Кулинич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2930 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту. – Т., 2012. – С.

 17. Кулинич М. П. Технологія ціноутворення на основі витрат / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2013 р. – Луцьк, 2013. – С. 321–322

 18. Кулинич М. Б. Розробка бюджетної системи вумовах інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / М. Б. Кулинич // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2014 р. – Луцьк, 2014. – С. 272–274.

 19. Кулинич М. Б. Розвиток системи контролю виконання бюджету на підприємстві / М. Б. Кулинич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні  : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11-11 жовтн. 2014 р. – Тернопіль 2014. – С. 215–217.

 20. Кулинич М. Б. Інтеграція бухгалтерського і податкового обліку для визначення прибутку / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 221–222.

 21. Кулинич М. Б. Взаємозвязок методів обліку витрат з фінансовим результатом / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 221–222.

 22. 10.Кулинич М. Б. Оцінка результатів центрів відповідальності на основі трансфертного ціноутворення / М. Б. Кулинич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні  : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль 2016. – С. 134–136.

 

Навчальні посібники

 1. Економіка підприємства : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Л. Г. Ліпич, Н. М. Буняк, В. Л. Загоруйко, М. Б. Кулинич ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за заг. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 492 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – Корот. термінол. слов.

 2. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Смарагд, 2011. – 362 с.(гриф МОНМСУ лист №1/11 – 7517від 10.08.2011)

 3. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. –– Луцьк : ПФ Смарагд, 2011. – 401 с. (гриф МОНМСУ лист №1/11 – 6422від 030.08.2009)

 4. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : ПФ Смарагд, 2013. – 410 с. (гриф МОНМСУ лист №1/11 – 6422від 030.08.2009)

 5. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Вид. 3-тє, допов. – Луцьк : ПФ Вежа-друк, 2014. – 416 с. (гриф МОНМСУ лист №1/11 – 6422від 030.08.2009)

 6. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : ПФ Вежа-друк, 2014. – 372 с. (гриф МОНМСУ лист №1/11 – 7517від 10.08.2011)

 7. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 600 с. (Рекомендовано Вченою радою Університету. Протокол №9 від 26.03.2015)

 8. Крупка Я. Д., Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Я. Д. Крупка, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа – Друк. – 2016. – 452 с. (Рекомендовано Вченою радою Університету. Протокол №8 від 25.02.2016)

 

Навчально-методичні матеріали

 1. Кулинич М. Б. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік у галузях економіки" : метод. рек. / М. Б. Кулинич ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – 64 с.

 1. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : ПФ Смарагд, 2013. – 410 с.

 2. Кулинич М. Б. Конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів денної і заочної форми навчання, напрям підготовки: 6.030509 – “Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 35 с.

 3. Кулинич М. Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів денної і заочної форми навчання, напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» / М. Б. Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 35 с.

 4. ISBN 987-966-2676-06-8

Кулинич М.Б. Бухгалтерський облік, Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

 1. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів денної і заочної форминавчанняспеціальність8.03050901– Облік і аудит, / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. Нац. Ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2014. – 30 с.

 2. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 6.030509 – Облік і аудит / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 3. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 6.030509 – Облік і аудит / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 4. Кулинич М.Б.Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 6.030509 – Облік і аудит / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 5. Кулинич М.Б.Методичні вказівкиз підготовки до державного фахового іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 7.03050901– Облік і аудит, кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 6. Крупка Я.Д., Кулинич М. Б. Конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” / Ярослав Дмитрович Крупка, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2015. – 127 с.

 7. Кулинич М. Б. Організація обліку : Методичні вказівки до самостійної роботи / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2015. – 25 с.

 8. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Фінансовий та управлінський облік : методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2015. – 50 с.

 9. Кулинич М. Б. [Електронний ресурс] Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : дистанційний курс – Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та менеджменту, – Луцьк, 2015

 10. Кулинич М.Б. Лабораторний практикум з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»: методичні вказівки для студентів спеціальності «Облік і аудит». – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2016. – 165 с.