Головна / Кучерепа Микола Михайлович

Кучерепа Микола Михайлович

Кучерепа Микола Михайлович
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332)248030

Професор кафедри нової та новітньої історії України,

кандидат історичних наук

Дисципліни: «Історія політичних партій і рухів в Україні ХХ ст.», «Українсько-польські стосунки у ХХ ст.», «Сучасні історичні школи», «Історія України, «Історія української культури».

Освіта:  Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Працював на вчительській і профспілковій роботі, навчався в аспірантурі Львівського університету. У  1984–1991 рр. – асистент, 1991–1993 рр. – старший викладач Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію. Перебував на стажуванні у Київському і Львівському національному університетах, Інституті історії Польської академії наук (Варшава), Інституті політичних досліджень ПАН (Варшава). Із 1993 р. – доцент, а з 2003 р. – професор. У 2005–2007 рр. – проректор з міжнародних зв’язків Волинського національного університету ім. Лесі Українки. У 2008–2009 рр. – завідувач кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності. З 2009 р. по теперішній час – професор кафедри нової та новітньої історії України. У 2003 р. член робочої групи експертів для проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943–1944 рр. при Раді національної безпеки і оборони України.

Організував низку міжнародних конференцій, тринадцять міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», участь в яких брали відомі вчені з України, Польщі, США, Німеччини, Канади, Франції. Керує виконанням держбюджетних тем, навчально-науковою лабораторією «Центр українсько-польських досліджень». Відповідальний секретар Ради і керівник  редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині», що веде підготовку серії науково-документальних книг “Реабілітовані історією. Волинська область” та «Книга Скорботи України. Волинська область», відповідальний редактор наукового збірника “Україна – Польща: важкі питання”, член інших редакційних колегій.  Член наукової ради з дослідження військової історії Музею війська в Бялимстоці (Польща). Член Українського історичного товариства.

Сфера наукових інтересів: новітня історія України, історія українсько-польских відносин, історія діяльності радянських репресивних органів. Створив власну історичну школу «Українсько-польські відносини у XX ст.». 
Вибрані публікації: 

1.Кучерепа М. М. Волинь 1939–1941 рр. Навч. посібн. / М. М. Кучерепа, В. В. Вісин. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2005. – 486 с.
2.Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939–1941 рр. Навч. посібн. / М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2006. – 456 с.
3.Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Волинська область / Головна редколегія: [голова П. Т. Тронько, заступники голови О. П. Реєнт,  С. А. Кокін та ін.]; редколегія тому: [голова О. І. Курилюк, відп. секретар М. М. Кучерепа та ін.]. – Кн. 1. – Луцьк : ВАТ «Волин. обл. друкарня», 2010. –  978 с.
  1. Україна – Польща : важкі питання [Текст] / відп. ред. М. Кучерепа. Т. 1–2. – Варшава, 1998 ; Т. 3. – Варшава, 1998 ; Т. 4. – Варшава, 1999 ; Т. 5. – Варшава, 2001 ; Т. 7. – Луцьк, 2008 ; – Т. 8. – Луцьк, 2008 ; Т. 9. – Луцьк, 2004.
  2. 4.Кучерепа М. М.  Волинське українське об’єднання  (1931–1939 рр.) [Текст] : Монографія / М. М.  Кучерепа, Р. П.  Давидюк. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 420 с.: іл.

5.Kucherepa M. The Nationality of Poland towards Ukrainians before WW II [Текст] / The Lemko Region, 1939–1947. War, Occu­pation and Deportation. – Cracow ; New Haven, 2002.

  1. 6.Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939–1941 рр. [Текст] : навч. посібн. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2006. – 456 с. : іл. 112 с.

7.Волинь пам’ятає. Відлуння на Волині Голодо­мору 1932–1933 років у радянській Україні [Текст] / автори-упоряд. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук ; за заг. ред. М. М. Кучерепи. – Луцьк, 2008. – 264 с.; 36 іл.

8.Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Волинська  область [Текст] / Кн. 1.– Луцьк : ВАТ “Волин. обл. друкарня”, 2010. –  978 с. іл.

9.Книга Скорботи України. Волинська  область [Текст] / редколегія тому  (голова О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін.). – Т. 2. – Луцьк : «Надстир’я», 2010. –  552 с.

10.Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць. – Т. 2 [Текст] / упорядн. М. М. Кучерепа; За заг. ред. М. М. Кучерепи.– Луцьк : ВАТ «Волин. обл. друкарня», 2010. – 428 с.

11.Кучерепа М. М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки) [Текст] :  у 2 ч., ч. 1 : монографія / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик; Ч. 2 : Документи і матеріали / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 1 : 304 с. (17,3 обл.-вид. арк.); Ч. 2 : 292 с.

12.Історія органів державної безпеки на Волині [Текст] : документально-публіцистичне вид. / наук. ред. М. М. Кучерепа ; за заг. ред. В. А. Мельниковича. – Луцьк : Ініціал, 2012. – 240 с. : іл.

13.Книга Скорботи України. Волинська  область [Текст] / редколегія тому  (голова О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін.). – Т. 3. – Луцьк : «Надстир’я», 2012. –  420 с.

14.Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Волинська  область [Текст] / Кн. 2. – Луцьк : Надстрир’я , 2013. –  612 с. іл.

15.Кучерепа М. М. Роль та значення міжнародних наукових семінарів "Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни" // Відображення Волинської трагедії в історичній пам'яті польського й українського народів [Текст]: Монографія / Редкол. В. Ф. Солдатенко (голова) та ін.; авторський колектив: Я. М. Антонюк, Д. В. Вєдєнєєєв та ін. – К.: ДП НВЦ "Пріорітети", 2013. – С. 155–202.