Головна / Косюк Оксана Михайлівна

Косюк Оксана Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент,

голова громадської організації «Альтернативна журналістика»

Scholar Google 

Academia.edu  

Народилася на Волині в с. Лобачівка Горохівського району. Закінчила з відзнакою місцеву школу. Одночасно отримала посвідчення юнкора газети, яка тепер називається «Віче». Вищу освіту здобула у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (спеціальність «Українська мова та література»). Отримавши диплом із відзнакою, два роки викладала в ЗОШ № 15 м. Луцька. Тоді ж як нештатний кореспондент активно співпрацювала з газетою «Сім’я і дім» та навчально-методичним виданням «Українська література за новою програмою».

Протягом 2001–2004 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – журналістика, кафедра радіомовлення і телебачення). Співпрацювала з Інститутом екології інформації, виданнями «Нові шляхи комунікації»«Медіакритика»культурологічними часописами «Ї»«Зелена лампа», «Львівською газетою» та газетою «Україна і час».

24 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.16 Львівського національного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію «Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: світовий контекст та національні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.08 – журналістика.

Після захисту дисертації повернулася до Луцька. Спершу працювала методистом відділу ліцензування та акредитації Волинського державного (пізніше – національного) університету імені Лесі Українки, згодом на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики. Із 2010 р. – доцент кафедри видавничої справи та редагування / соціальних комунікацій СНУ імені Лесі Українки.

Коло наукових зацікавлень: масова комунікація, семіотика, герменевтика, синергетика, комунікаційні аспекти культурології, філософії, історії, політології, літературо- та регієзнавства. Авторка монографії «Гра – інформація – комунікація: генетичний розтин розважальної продукції електронних мас-медіа», співавторка двох колективних монографій: «Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності», «Гендений аналіз Волинської області»; авторка навчального посібника з грифом МОН «Теорія масової комунікації»трьох навчально-методичних посібників: «Теорія журналістики»«Теорія масової комунікації»«Практикум з фаху» та більше півтори сотні публікацій у науковій періодиці.

Викладає навчальні курси: теорія масової комунікації, наукові методи в журналістиці, методологія та організація наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій, логіка і методи логічного аналізу тексту, методи і прийоми журналістської праці, журналістикознавство, практикум із фаху.

Керівник проблемної групи «Масова комунікація: історія, теорія, практика», найактивніші члени якої ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: Т. Сасюк із видавничої справи та редагування у 2010 р., А. Романюк із політичних наук у 2011 р., В. Грисюк з української мови та літератури (у  т. ч. методики їх викладання) у 2012 р., з видавничої справи, а також юридичних наук у 2013 р. та із соціальних комунікацій у 2014 р., Л. Роспопа із соціальних комунікацій у 2015 р., А. Тумік та Е. Сафарова із соціальних комунікацій у 2017-2018 рр.

Публікації:

Окремі праці розміщено в інституційному репозитарії СНУ ім. Лесі Українки.

 1. Косюк О. М. Теорія масової комунікації : навч. посіб. / О. М. Косюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 384 с.
 2. Косюк О. М. Гра – інформація – комунікація: генетичний розтин розважальної про­дукції електронних мас-медіа : монографія / О. М. Косюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 232 с. 
 3. Косюк О. Імітації: культуротворча комунікаційна гра / О. Косюк // Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / За ред. О. Косюк, О. Кошелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 264 c.
 4. Косюк О. М. Гендерні та вікові виміри сучасного інформаційного простору України загалом та Волині зокрема (погляд крізь призму патогенних текстів) / О. М. Косюк // Гендений аналіз Волинської області : колективна монографія / ред. О.Б. Ярош. – Луцьк : Твердиня, 2006. 
 5. Кosiuk O.M. Leading tecnologiadei media ambivalenzacultura come fattore. Italian Science Review. – 2014. – 5(14). – PP. 31–34. [Risorsaelettronica]. – Accesso: http://www.ias-journal.org/archive/2014/may/Kosiuk.pdf
 6. Косюк О. М. Теорія журналістики : робоча навчальна програма та метод. рекомендації з курсу / О. М. Косюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 25 с.
 7. Косюк О. М. Практикум із фаху : робоча навчальна програма та метод. рекомендації з курсу / О. М. Косюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 44 с. 
 8. Косюк О. М. Теорія масової комунікації : робоча навчальна програма та метод. рекомендації з курсу / О. М. Косюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007.– 28 с.
 9. Косюк Оксана Євангеліє від Хоми як першоджерело раціоналізації масової комунікації / Оксана Косюк // Virtus Scientific journal. – Montreal : CPM “ASF”, januaru, Issue 20, 2018. – C. 22-27
 10. Косюк О. М. Масовокомунікаційні cкладники теорій класичного раціоналізму: хронологічний критерій / О. М. Косюк // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IVміжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2018. – 132с.
 11. Косюк Оксана Раціональна символізація масової комунікації : архетип чи стереотип? // Матеріали Y Міжнародного інтернет-симпозіуму «Міжкультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSDlWrD1g8-Cgh2TtogIDjmemBbI2PXI06LRw1CcFvO0Iy2Dv48ttb6nGhVsDUX4YAOdHl9XY8vUTk7/pub
 12. Косюк О. М. Раціональне та індивідуальне в інтерпретації мас: опозиційні погляди теоретиків комунікації / О. М. Косюк // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Моги-лев. институт МВД, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). ‒ Загл. с экрана. ­– С. 151-159. 
 13. Косюк О. М. Типи вождів у проекції на функціональні моделі масової комунікації / О. М. Косюк // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної  конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2017. – С. 85-92.
 14. Косюк О. М. Найновіші визначення та класифікації мас у контексті теорії масової комунікації / О. М. Косюк // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХYIII международной научно-практической конференции 2 часть: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2017. – С. 32-37.
 15. Косюк Оксана Масова комунікація: витоки та джерела інтерпретаційних протистоянь / Оксана Косюк  // Медіакритика [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу : http://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/masova-komunikatsiya-vytok...
 16. Косюк Оксана Медійний фейк (азартна гра природи та культури) // Матеріали ІY Міжнародного інтернет-симпозіуму «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: https://symposium2017.nethouse.ua/services/kosiuk-oksana-medinii-feik-azartna-gra-prirodi-ta-kulturi
 17. Косюк Оксана Нова функціональна модель як запорука реабілітації сучасної журналістики / Оксана Косюк // Матеріали ІІІ міжнародного інтернет-симпозіуму «Журналіст як мішень у сучасному світі» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: http://www.symposium2016.hol.es/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%83Papers
 18. Косюк О. М. Коммуникационные возможности технологи психотерапии / О. М. Косюк // Медиаобразование: опыт и перспективы. Материалы секции «Медиаобразование» XXV Всероссийской научно-практической конференции исследователей и преподавателей журналистики, рекламы и связей с общественностью «Проблемы массовой коммуникации». Воронеж. 13-14 мая2016 г. Вып. 1 / Под ред. В. В. Тулупова. – Воронеж : Кварта, 2016. – С. 49-53.
 19. Косюк О. М. Телебачення як генератор естетико-комунікаційних систем / О. М. Косюк // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2016. № 9 - 10 (7). – С. 73-77.
 20. Косюк О. М. Дидактический потенциал технологи перформанса в сфере массмедиа / О. М. Косюк // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Загл. с экрана. – С. 143-147.
 21. Косюк О. М. Мифологический аспект прочтения телевизионных программ / О. М. Косюк // Интеграция медиаобразования в условиях современной школы: сборник научных трудов II Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием (с. Морской Чулек, Неклиновский район, РФ, 2015 год) / ред. кол. А. В. Федоров, А. С. Галченков. – Морской Чулек – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2015. – С. 31-38.
 22. Косюк О. М. Аналіз явищ масової комунікації. Ключові методи / О. М. Косюк // Медиасфера и медиаобразование : специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол. : С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Загл. с экрана. – С. 209-214.
 23. Косюк О. М. Індивідуальний фактор у потрактуванні масової комунікації / О. М. Косюк // Українське журналістикознавство: науковий журнал / голова редкол., голов. ред. В. В. Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 14. – С. 90–94.
 24. Косюк О. М. Різдвяний «карнавал» в Парижі (трагедія «Шарлі Ебдо» крізь призму двох теорій сміху) / О. М. Косюк// Матеріали ІІ міжнародного інтернет-симпозіуму «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: http://www.sympozium.hol.es/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%86%D0%A3%D0%9C%D0%A3/
 25. Косюк О. М. JenesuispasCharlie (іcламський тероризм і мас-медіа) / О. М. Косюк // Матеріали ІІ міжнародного інтернет-симпозіуму «Криза як рушій амбівалентних змін крізь призму медіа» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: http://www.sympozium.hol.es/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98-%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%86%D0%A3%D0%9C%D0%A3/
 26. Косюк О. М. Аналіз ключових медіа технологій : теоретико-термінологічний та функціональний аспекти / О. М. Косюк // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 5-6 (5). – С. 12–16.
 27. Косюк О. М. Аналіз явищ масової комунікації : методологічний підхід / О. М. Косюк // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 3 (3). – С. 14–20.
 28. Косюк О. М. Моделирование массовой коммуникации средствами художественной литературы / О. М. Косюк // Материалы Международной научной конференции «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии». – М. : Изд-во МГУ им. М. Ломоносова. – 2013. – С. 373–377.
 29. Косюк О. М. Музика як репрезентант комунікаційних властивостей мистецтв / О. М. Косюк // Матеріали І міжнародного інтернет-симпозіуму «Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія» [Електронний ресурс]. ­– Режим доступу: http://elne.hol.es/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%9...
 30. Косюк О. М. Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм / О. М. Косюк // Матеріали ІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Медіакартина світу : структура, семіотика, канали трансляції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journ.besaba.com/interpretive-system/о-косюк-моделювання-процесів-масової.html#more-334
 31. Косюк О. М. Публіцистика й публіцистичність як дискурс та інтеркурс у царинах культури і масової комунікації / О. М Косюк // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 10. – С. 64–75; // Матеріали ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kulturolog.org.ua/index.php/infconf2012/kosiuk.html
 32. Косюк О. М. Комунікаційні стратегії як важливий складник масової комунікації / О. М. Косюк // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи :матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (16–17 травня 2014 р.) [наук. ред. С. Кравченко; упоряд. М. Рожило]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - С. 48–50
 33. Косюк О. М. Порнобизнес в аудиовизуальном пространстве (к проблеме детской порнографии) / О. М. Косюк // Социальная эволюция, идентичность и коммуникация в XXI веке. Сборникнаучных статей (по материалам второй международной научно-практической конференции).– Ставрополь : ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», 2012. – С. 191–193.
 34. Косюк О. М. Психоаналітичний підхід до моделювання процесу масової комунікації / О. М. Косюк // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Том 24 (63). – № 4. – Часть І. – С. 58–63.
 35. Косюк О. М. Общечеловеческие мотивы и мифологические корни телевизионных программ / О. М. Косюк // Горизонты образования. Научно-образовательный журнал АлтГТУ. – № 11. – Барнаул : Изд-во Рубцовского индустриального института (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», 2012. – С. 57–65.
 36. Косюк О. М. Вивчення релаксаційної комунікації як синергетичної системи (Історичний аспект) / О. М. Косюк // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 135. – Вип.122. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 47–51.
 37. Косюк О. М. Произведение как коммуникация (интерпретация драматической поэмы Леси Украинки «Оргия» сквозь призму теории массовой культуры) / О. М. Косюк // Чтение : Рецепция и интерпретация : сб. науч. – В 2 ч. – Ч. 1 / ГрГуим. Я. Купалы : редкол. : Т. Е. Автухович (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГу, 2011. – С. 397–401.
 38. Косюк О. М. Медіарелаксація як історичне явище / О. М. Косюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : Мматеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / за заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л. В. Квасюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 280 c.
 39. Косюк О. М. Проблема детской порнографии в украинском информационном пространстве /О. М. Косюк // Материалы конференции «Влияние новых медиа на сознание и поведение молодежи: междисциплинарный подход». – Томск : Томский государственный университет, 2012. – С. 117–123.
 40. Косюк О. М. Communication (полілог-колаж) / О. М. Косюк // Містеріум : інтелектуальний художній журнал (журнал анонімів, псевдонімів, ролей і масок). – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2009. – № 3. – С. 42–57.
 41. Косюк О. М. Cecitueracela / О. М. Косюк // Містеріум: інтелектуальний художній журнал (журнал анонімів, псевдонімів, ролей і масок). – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – №2. – С. 15–19.
 42. Косюк О. М. Протистояння третьої та четвертої влад / О. М. Косюк // Медіакритика. – Львів : ЗУМЦНЖ, 2009. – №16. – С. 14–20.
 43. Косюк О. М. Міфотворчість у контексті електронних ЗМІ / О. М. Косюк // Журналістика : науковий збірник / за ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса  Шевченка, 2010. –– С. 64–71.
 44. Косюк О. М. Моделювання комунікації крізь призму психоаналізу / О. М. Косюк // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. – Т. 23 (62). № 5 (часть І). – Симферополь : Изд-во Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, 2010. – С. 137–151.
 45. Косюк О. М. Впізнати дурня за його сміхом / О. М. Косюк // Містеріум : інтелектуальний художній журнал (журнал анонімів, псевдонімів, ролей і масок). – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – №2. – 57 с. – С. 23–31
 46. Косюк О. М. Диалог искусств на уровне мотива вечных робинзонад  / О. М. Косюк //Вестник Самарского государственного университета. Литература и театр: сб. статей / ред.-сост. Г. Ю. Карпенко, Л. Г. Тютелова, Э. Л. Финк. – Вып. ІІІ. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2010. – С. 211–223.
 47. Косюк О. М. Дети как основной продукт потребления и технология производства в информационном пространстве Украины (к проблеме порнографии)  / О. М. Косюк // World Public Forum «Dialogue of Civilizations» Rhodes Forum. – 2010, VIII Annual Session October 7–11, 2010, Island of Rhodes, Greece. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wpfdc.org/images/stories/Rhodes_Forum2010/Rhodes2010_ENG_Scientific_program_draft.pdf
 48. Косюк О. М. Современное медиаискусство в контексте вертикального структурирования культуры / О. М. Косюк // Горизонты образования. Научно-образовательный журнал АлтГТУ. – Барнаул : Изд-во Рубцовского индустриального института (филиал) ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 2010. – № 10. С. 75–87.
 49. Косюк О. М. Продукція електронних мас-медіа та міф: спроба ідентифікації / О. М. Косюк // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. – Т. 22 (61). № 4 (часть І). – Симферополь : Изд-во Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, 2009. – С. 154–158.
 50. Косюк О. М. Проблема змісту теорії масової комунікації як навчальної дисципліни / О. М. Косюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 2. – С. 201–210.
 51. Косюк О. М. Устное народное творчество как источник массовой культуры / О. М. Косюк // Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая. Сер. Филологические науки. ­– Алмата : Изд-во «Казахский национальный педагогический университет имени Абая», 2010. – С. 11–27.
 52. Косюк О. М. Погляд на медіарелаксацію крізь історичну призму / О. М. Косюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали I Всеукраїнськ. науково-практич. конф. студентів та молодих вчених. – Острог, 12–13 квітня 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uosa.uar.net/doc/zbirnik.pdf
 53. Косюк О. М. Модифікація традиційної інтелектуально-ігрової комунікації у віртуальному просторі новітньої культури / О. М. Косюк.  – Матеріали інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$EX05.797/konf/dopovid2.html
 54. Косюк О. М. Правові проблеми регіональних ЗМІ / О. М. Косюк // Регіональні ЗМІ України : історія, стан, перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук. конф. : у 3 т. – Т. І. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 127–138.
 55. Косюк О. М. Від журналістики – до комунікації / О. М. Косюк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва. – 2010. – №4(71). – С. 45.
 56. Косюк О. М. Лудологічний аспект медіаінтерпретації політичної діяльності / О. М. Косюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія «Літературознавство». – 2009. – № 9. – С. 192–199.
 57. Косюк О. М. Технологія ігрового сприймання інформації  у просторі електронних ЗМІ / О. М. Косюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – С. 88–94.
 58. Косюк О. М. Розважальний формат реальної та ретрансльованої ЗМІ політичної діяльності / О. М. Косюк // Наук. вісн. Волин. Нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 10. – С. 149–154.
 59. Косюк О. М. Аудиторія друкованих та аудіовізуальних ЗМІ крізь призму компаративістики  / О. М. Косюк // Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – С. 148–152.
 60. Косюк О. М. Технологія ігрового сприймання інформації  у просторі електронних ЗМІ  / О. М. Косюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – С. 88–94.
 61. Косюк О. М. Творчість Левка Боровиковського та рекламна продукція сучасних електронних ЗМІ : спроба ідентифікації  / О. М. Косюк // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічна». – 2008. – № 44. – Ч 2. – С. 67–75.
 62. Косюк О. М. Дискурс народної сміхової культури: від Гоголя до сучасності / О. М. Косюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія «Літературознавство». – 2008. – № 14. – С.192–199.
 63. Косюк О. М. Міжкультурна комунікація в царині розваг, продукованих мас-медіа / О. М. Косюк // Вісник Київського міжнародного університету (журналістика, медіа лінгвістика, кінотелемистецтво). – К. : КиМУ, 2008. – Випуск 6. – С. 140–145. 
 64. Косюк О. М. Міждисциплінарний характер медіарозважальності / О. М. Косюк // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / упоряд. І. В. Папуша // Studiamethodological. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. –Вип. 24. – С. 68–71.
 65. Косюк О. М. Індустрія мас-медіа розваг та народна сміхова культура / О. М. Косюк // Література та культура  Полісся. – Вип. 44 : До 80-річчя з дня народження професора Нінель Миколаївни Арват. – Ніжин : Вид.-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 295–303.
 66. Косюк О. М. Класика і масова культура: опозиція чи трансформація? (міркування з приводу адаптації імені й творчості Лесі Українки в індустрії масової культури) / О. М. Косюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 4. Кн. 2. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – С. 147–161.
 67. Косюк О. М. Творчість класиків української літератури та індустрія масової культури  / О. М. Косюк // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 201–208.
 68. Косюк О. М. Синтез масового й елітарного як визначальна риса сучасної літератури та мистецтва у контексті вертикального структурування культури / О. М. Косюк // Волинь філологічна : текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті : зб. наук. пр. – Вип. 6. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 486–498.
 69. Косюк О. М. Запрограмованість переосмисленої архаїки на архетипно зумовлене сприймання (ідентифікація творчості Л. Боровиковського та рекламної продукції сучасних електронних ЗМІ) / О. М. Косюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 53–64.
 70. Косюк О. М. Продукція «для дітей» у сучасному інформаційному просторі : редукція найдавніших форм дискурсу / О. М. Косюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська і польська література для дітей та юнацтва : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Вип. 3. – С. 104–113.
 71. Косюк О. М. Realityshow (модифікація вічних робінзонад у просторі електронних ЗМІ) / О. М. Косюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 9. – С. 149–154.
 72. Косюк О. М. Пошук новітньої концепції розважальної комунікації у просторі електронних ЗМІ  / О. М. Косюк // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : зб. наук. праць /  Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, – Тернопіль–Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – Том 1. – С. 178–183.
 73. Косюк О. М. Гра як складник медіаосвіти  / О. М. Косюк // Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних і громадських ЗМІ: матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 24–25 травня 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2007. – С. 103–105.
 74. Індустрія мас-медійних розваг та народна сміхова культура / О. М. Косюк // Збірник тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вивчення творчості Миколи Гоголя: підсумки і перспективи». – Ніжин, 2007. – С. 23–27.
 75. Косюк О. М. Творчість класиків української літератури та індустрія масової культури  / О. М. Косюк // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2007. – № 7. – С. 57–67.
 76. Косюк О. М. Насилля у медіапросторі: повернення до витоків / О. М. Косюк // Збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа». – Рівне : Тетіс, 2007. – С. 26–28.
 77. Косюк О. М. Гендерні та вікові виміри сучасного інформаційного простору України та Волині  / О. М. Косюк // Гендерна реконструкція українського суспільства. – Луцьк : ТзОВ «Євро Сервіс», 2006. – С. 45–49.
 78. Косюк О. М. Що ми знаємо про французьку журналістику? / О. М. Косюк //Медіакритика. – Львів : ЗУМЦНЖ, 2005. – №11. – С. 46–53.
 79. Косюк О. М. Світ реальний і трансльований / О. М. Косюк // Медіакритика. – Львів : ЗУМЦНЖ, 2003. – № 1. – С. 14–20.
 80. Косюк О. М. Байка. Її особливості в українській та світовій літературах / О. М. Косюк // Українська література за новою програмою : 6 кл. : ІІ семестр / упоряд. Г. Федяй. – К. : Вид. дім «Шкільний світ» : Вид. Л. Галіцина, 2006. – С. 87–95
 81. Косюк О. М. Трагікомедія масок / О. М. Косюк // ОАЗА/OASIS Збірник есеїв клубу випускників зарубіжних програм навчання та стажування «Оаза». – Львів, 2002. – № 2. – С. 18–22.
 82. Косюк О. М. Ідіолект продукції новітніх електронних ЗМІ : декодування міфосемантики / О. М. Косюк //Зелёная лампа : дайджест электронногокульторолого-семиотическогоиздания. – Сумы, 2004. – № 1. – С. 15–21.
 83. Косюк О. М. «Медіагрища» (у «кращих» традиціях вуличного спілкування) / О. М. Косюк // Незалежний культурологічний часопис «Ї» (Гендер. Ерос. Порно). – 2004. – № 33. – С. 178–188.
 84. Косюк О. М. Термінологічний словник функціонування медіа в аспекті розважальності: національна специфіка, світовий контекст / О. М. Косюк // Харків і Харківський університет у розвитку української журналістики : від тижневика «Харьковскиеизвестия» до газети «Харківський університет» (до 190-річчя університетської преси) : матеріали міжнародної наукової конференції. – Харків, 2006. – С. 17–21.
 85. Косюк О. М. Гендерні та вікові виміри сучасного інформаційного простору України загалом та Волині зокрема (погляд крізь призму патогенних текстів) / О. М. Косюк // Гендерний аналіз Волинської області. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2006. – С. 22–30.
 86. Косюк О. М. Медіадискурс у контекстах: проблема якості / О. М. Косюк // Інституту журналістики. – К. : Київський національний університет ім. Шевченка. – 2007. – Т. 26. – С. 216–221.
 87. Косюк О. М. Сміхова й травестійна телерелаксація у контексті народної сміхової культури  / О. М. Косюк // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. журналістики. Вип. 26. – Львів : Світ, 2005. – С. 84–92.
 88. Косюк О. М. Синтез масового й елітарного як визначальна риса техногенного мистецтва у контексті вертикального структурування культури  / О. М. Косюк // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2003. – №3–4 (23). – С. 146–154.
 89. Косюк О. М. Історичний дискурс гедонізму у контексті новітніх електронних ЗМІ / О. М. Косюк // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 148–158.
 90. Косюк О. М. Релаксація у контексті техногенної культури: пошук нової концепції / О. М. Косюк. – Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 7. – С. 304–312.
 91. Косюк О. М. Факт і його природа в науці та белетристиці (міркування над поемою Лесі Українки «Одно слово» в інтерпретації Агатангела Кримського. Семіотичний аспект / О. М. Косюк // Волинь філологічна: текст і контекст. Агатангел Кримський у контексті української та світової культури: зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2006. – С.174–181.
 92. Косюк О. М. Сучасні електронні ЗМІ. Декодування міфосемантики й інтертекстуальності  / О. М. Косюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 242–247.
 93. Косюк О. М. Історичний дискурс медіагедонізму / О. М. Косюк // Медіакритика. – Львів : ЗУМЦНЖ, 2003. – № 4. – С. 69–76.
 94. Косюк О. М. Релятивне й абсолютне у політичній діяльності (За незакінченими замітками Л. Косач з приводу статті М. Ганкевича «Політика і етика») / О. М. Косюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2006. – Т. 3. – С. 235–245.
 95. Косюк О. М. Насилля у медіапросторі. Редукція до найдавніших форм дискурсу / О. М. Косюк // Вісник Дніпропетр. ун.-ту: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 8. – С. 33–37.
 96. Косюк О. М. Лудологічний аспект сугестивних впливів у царині мас-медіа / О. М. Косюк // Перспективи розвитку молодіжної журналістики в контексті євроінтеграційних процесів : тези доп. Міжнар. наук.-практич. конф. – К., 2006. – С.77–80.
 97. Косюк О. М. Еротичні ігрові проекти електронних ЗМІ. Світовий аспект, національні особливості  / О. М. Косюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – №12. – C. 263–267. 
 98. Косюк О. М. Сміхова й травестійна телерелаксація у контексті народної сміхової культури / О. М. Косюк // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. журналістики. Вип. 26. – Львів : Світ, 2005. – С. 84–92.
 99. Косюк О. М. Зловіща приваба насилля. Катартично-rротескний медіа синкретизм / О. М. Косюк // Філол. студії : наук. Часопис. – Луцьк, 2005. – №1 (29). – С. 123–135.
 100. Косюк О. М. Медіаграмотність. Лудологічний аспект вирішення проблеми / О. М. Косюк.  – Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 27–34.
 101. Косюк О. М. Термінологічний словник функціонування медіа у розважальному аспекті : національна специфіка, світовий контекст  / О. М. Косюк // Проблеми славістики : наук. часопис. – Луцьк, 2005. – № 1–4 (27–30). – С. 241–244.
 102. Косюк О. М. Медіарелаксація: спроба аналізу проблеми в проекції на лудологічну культуру  / О. М. Косюк // Наук. записки Ін-ту журналістики. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. – № 15. – С. 14–19.
 103. Косюк О. М. Ігрова природа ЗМІ: генетико-термінологічний аспект дослідження проблеми / О. М. Косюк // Українська журналістика в контексті доби : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 верес. 2004 р. – Львів, 2004. – С. 429–432.
 104. Косюк О. М. Медіапростір – територія великої гри / О. М. Косюк // Філол. студії : наук. часопис. – Луцьк, 2004. – № 4 (28). – С. 488–496.
 105. Косюк О. М. Сучасні електронні ЗМІ. Декодування міфосемантики й інтертекстуальності  / О. М. Косюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 242–247.
 106. Косюк О. М. Релаксаційна концепція як гарант розуміння продукції новітніх електронних ЗМІ  / О. М. Косюк // Поліграфія і вид. справа : наук.-техн. зб. – Львів : Міністерство освіти і науки України, Укр. академія друкарства, 2003. – № 40. – С. 166–173.
 107. Косюк О. М. Забави електронного Ероса  / О. М. Косюк // Зелёная лампа : дайджест электронногокульторолого-семиотическогоиздания. –Сумы, 2004. – № 1. – C. 17–25.
 108. Косюк О. М. Сміхова й травестійна телерелаксація у контексті народної сміхової культури  / О. М. Косюк // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. журналістики. – Львів : Світ, 2005. – Вип. 26. – С. 84–92.
 109. Косюк О. М. Переосмислення асимілятивних явищ сучасної релаксаційної медіа-культури у категоріях культурологічно-семіотичного дискурсу / О. М. Косюк // Проблеми славістики : наук. часопис. – Луцьк, 2003. – № 2 (21). – С. 61–65.
 110. Косюк О. М. Синтез масового й елітарного як визначальна риса техногенного мистецтва у контексті вертикального структурування культури / О. М. Косюк // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2003. – №3–4 (23). – С. 146–154.
 111. Косюк О. М. Розваги, продуковані сучасними ЗМІ, у контексті майданної сміхової культури / О. М. Косюк // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів : Нац. академія наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2003. – № 10. – С. 640–644.
 112. Косюк О. М. Інтелектуальні розваги у телевізійній інтерпретації / О. М. Косюк // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2003. – № 1 (21). – С. 140–147.
 113. Косюк О. М. Медіарелаксаційний дискурс як органічне явище у структурі національної культури / О. М. Косюк // Проблеми славістики : наук. часопис. – Луцьк, 2003. – № 4 (23). – С. 59–66.
 114. Косюк О. М. Історичний дискурс гедонізму у контексті новітніх електронних ЗМІ // Телевізійна й радіожурналістика / О. М. Косюк. – Львів, 2003. – Вип. 5. – С. 148–158.

 

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook