Головна / Кормош Жолт Олександрович

Кормош Жолт Олександрович

Кормош Жолт Олександрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С)
+38(0332)248427

Wiki-сторінка завідувача кафедри 

Професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук

Біографічна довідка

Ж. О. Кормош народився 25 листопада 1971 року у м. Берегово Закарпатської області. У 1988 році на Берегівщині закінчив Мужіївську середню школу і поступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. В 1993 році отримав диплом про вищу освіту та направлення в аспірантуру.

Випускник УжДУ Ж. О. Кормош у 1993 році продовжив навчання в аспірантурі при кафедрі аналітичної хімії Ужгородського університету. Під керівництвом Я. Р. Базеля виконав і 21 грудня 2000 року в Одеському фізико-хімічному інституті ім. О.В.Богатського НАН України захистив дисертацію "Утворення, екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів вольфраму (VI) та ренію (VII) з ціаніновими барвниками" на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

З 1996 року Ж.О.Кормош працював завідувачем лабораторій кафедри аналітичної хімії Ужгородського університету. 18 січня 2001 року він обирається асистентом кафедри органічної та аналітичної хімії Волинського держав­ного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). 1 квітня 2001 року переводиться на посаду асистента новоствореної кафедри аналітичної хімії ВДУ. 1 вересня 2001 року обирається на посаду старшого викладача, з 21 лютого 2002 року – доцент, з 2005 року – завідувача, з 2007 року по теперішній час – професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій. У 2009 році виконував обов’язки декана хімічного факультету.

 

Коло наукових інтересів

Ж.О.Кормош - спеціаліст з аналітичної хімії. Займається вивченням закономірностей екстракції у вигляді іонних асоціатів з основними барвниками чисельної групи оксианіонів елементів та органічних речовин аніонної природи, розробкою іоноселективних електродів на основі іонних асоціатів та складних халькогенідних матеріалів. Ним встановлено ряд закономір­ностей, важливих для прогнозування екстракційних можливостей таких сполук, синтезовані нові барвники - стирили та карбоціаніни, що відрізняються будовою та природою замісників. Виявлено ряд реагентів з унікальними хіміко-аналітичними властивостями, що дозволило отримати нові ефективні аналітичні форми для визначення ренію, молібдену, вольфраму, рутенію, осмію, диклофенаку, кетопрофену, піроксикаму та ін.

Є членом координаційної Ради НАН України з аналітичної хімії, спеціалізованої вченої ради К 61.051.03 при Ужгородському національному університеті по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія.

Під його керівництвом захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія: Гунька І.П. «Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками», Ужгород (2008), Корольчук С.І. «Основні барвники як аналітичні реагенти для визначеня форм Os (IV, VI, VIII) та Ru (VI), Ужгород (2008), Савчук Т.І. «Іонні асоціати трийодид-, йодбромід- і пентахлорфенолят-іонів із основними барвниками та їх аналітичне застосування», Ужгород (2012) та Зубеня Н.В. «Потенціометричні сенсори на основі іонних асоціатів граміну, левамізолу, ампролію, дифенілгуанідинію і трифенілгуанідинію та їх аналітичне застосування» , Ужгород (2017).

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

Аналітична хімія, хімія аналітична, аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу, хімічні сенсори, іонні пари в аналізі, іон-селективні електроди в аналізі, методи розділення та концентрування в аналізі та ін.

 

Перелік навчально-методичних/наукових праць

Жолт Олександрович успішно поєднує навчальну та методичну роботу. Опублікував 370 наукові та науково-методичні праці, з них 4 посібника, рекомендованих Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф МОН 2004, 2006, 2011 рр.), одержано цілу низку патентів України на корисні моделі та винаходи.

Вибрані публікації:

1.            Базель Я.Р., Антал И.П., Лавра В.М., Кормош Ж.А. Методы определения анионных поверхностно-активных веществ // Журнал аналитической химии. – 2014. – Т. 69, № 1. – С. 1-26.
2.            Potentimetric sensor for the determination of povidone-iodine / Kormosh Zh. A., Savchuk T. I., Bazel Ya. R., Kormosh N., Zyma S. // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2014. – Vol. 6, № 3. – P. 367 – 378.
3.            Zh. A. Kormosh, O. Yu. Matviichuk, and Ya. R. Bazel. Extraction-spectrophotometric determination of mefenamic acid in pharmaceutical preparations // Journal of Analytical Chemistry. – 2014. – Vol. 69, No. 10.  – pp. 960–964.
4.            Antal I.P, Bazel Ya.R., Kormosh Zh.A. Electrochemical methods for determining group B vitamins // Journa of Analytical Chemistry. – 2013. – Vol. 68, № 7. – P. 628-639.
5.            Potentiometric determination of mefenamic acid in pharmaceutical formulation by membrane sensor based on ion-pair with basic dye / Zh. Kormosh, O. Matviichuk // Chinese Chemicals Letters. – 2013. – Vol. 24 .– P. 315–317.
6.            Kormosh Zh. A.  The potentiometric sensor for determination of pentachlorophenol in Water / Kormosh Zh. A., Savchuk T. I., Bazel Ya. R. // Journal of water chemistry and technology. – 2013.  –  №  32. – Р. 2286 – 2291.
7.            Ж. Кормош, Т. Савчук. Потенциометрический сенсор для определения селена (IV) // Химико-фармацевтический журнал. – 2012. – Т. 46, № 2. – С. 42-44.
8.            I. Antal, Y. Bazel, Zh. Kormosh, R. Serbin. Development of the plasticized membrane vitamine B1-selective electrodes / Chem. Listy. – 2012. – Vol. 106. – P. s343.
9.            Kormosh Zh., Savchuk T. New potentiometric sensor for the determination of iodine species // Materials Sci. and Engineering C. – 2012. – V. 32, № 8. – P. 2286-2291.
10.        Кормош Ж.О. Потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату астрафлоксину йод броміду // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2012, № 17 (242). – С. 1-7.
11.        Кормош Ж.О. I3--селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду// Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія Хімія. – 2012, № 1(27). – С. 40-42.
12.        Кормош Ж.О. Методика визначення хондроітинсульфату методом резонансної світлової спектроскопії // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Хімічні науки. – 2012, № 17 (242). – С. 19-21.
13.        Ж.О. Кормош, Т.І. Савчук, Я.Р. Базель, С.І. Потенціометричний сенсор для визначення пентахлорфенолу // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, № 1. – С. 82-84.
14.        Zh. Kormosh, T. Savchuk, Ya. Bazel, S. Korolchuk, A. Gech. An electrode immobilized in graphite matrix with ion pair complex for the determination of pentachlorphenol // Anal. Bioanal. Electrochem. – 2011. – Vol. 3, № 1. – P. 51-58.
15.        Zh. Kormosh, A. Fedorchuk, K. Wojciechowski, N. Tataryn, O. Parasyuk. The Cu2FeTi3S8 and Cu2FeZr3S8 compounds: crystal structure and electroanalytical application // Materials Sci. and Engineering C. – 2011. – V. 31, № 3. – P. 540-544.
16.        Ж.А. Кормош, И.П. Гунька, Я.Р. Базель. Спектрофотометрическое определение пироксикама // Журн. аналит. хим. – 2011. – Т. 66, № 4. – С. 388-393.
17.        Ж.О. Кормош, Т.І. Савчук. Сенсор для потенціометричного визначення бензоїл пероксиду у фармацевтичних препаратах // Укр. хім. журн. – 2011. – Т. 77, № 3. – С. 6-9.
18.        Zh. Kormosh, T. Savchuk, S. Korolchuk, Ya. Bazel. Design and application of triiodide-selective membrane electrode // Electroanalysis. – 2011. – V. 23, № 9. – P. 2144-2147.
19.        Ю.В. Станкевич, Ж.О. Кормош, Ю.Л. Осип, Н.В. Зубеня. Використання іоноселективних електродів на основі іонних асоціатів для визначення атропіну // Криміналістичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 127 – 132.
20.        Кормош Ж. О., Супрунович С. В. Наукова інформація з хімії, її пошук та обробка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – 20 с. (гриф МОН лист № 1/11-632 від 25.01.2011 р.).
21.        Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – 232 с. (гриф МОН лист № 1/11-3555 від 11.05.2011 р.).
22.        Староста В.І., Сомов В.М., Химинець О.В., Кормош Ж.О. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах / Навч. посібн. – Луцьк: Ред.-вид. Відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 164 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18-Г-1002 від 10.11.2006 р.).
23.        Базель Я.Р., Воронич О.Г., Кормош Ж.О. Практичний курс аналітичної хімії (частина 1). Навч. посібн. – Луцьк: Ред.-вид. Відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 260 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18.2-1416 від 23.06.2004).
24. Пат. u201310193, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення мефенамінової кислоти / Кормош Ж. О., Матвійчук О.Ю. – №  87900 ; заявл. 19.08.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.
25. Пат. u201310384, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб підвищення селективності визначення мефенамінової кислоти / Кормош Ж. О., Матвійчук О.Ю. – №  88232 ; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
26. Пат. u201310391, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення мелоксикаму / Кормош Ж. О., Матвійчук О.Ю. – №  88238 ; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
27. Пат. u201310184, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб люмінесцентного визначення осмію (VI) / Кормош Ж. О., Корольчук С.І. – №  87898 ; заявл. 19.08.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.
28. Пат. u201310386, МПК51 G 01 N 33/15.  Склад мембрани іоноселективного електрода для визначення активності індоліл-3-ацетат-іонів / Кормош Ж. О., Матвійчук О.Ю. – № 88234; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
29. Пат. u201310385, МПК51 G 01 N 33/15. Склад мембрани іоноселективного електрода для визначення активності фенілантранілат-іонів / Кормош Ж. О., Матвійчук О.Ю. – № 88233; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
30. Пат. u201310387, МПК51 G 01 N 33/15.  Склад мембрани іоноселективного електрода для визначення активності 2,4-дихлорфеноксіацетат-іонів / Кормош Ж. О., Журба К.С. – № 88235; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
31. Пат. u201310187, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб визначення органічних речовин / Кормош Ж. О. – №  87899 ; заявл. 19.08.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.
32. Пат. u201310388, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб підвищення чутливості та селективності визначення пікрат-іонів потенціометричним методом / Кормош Ж. О. – №  88236 ; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
33. Пат. u201310389, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб підвищення чутливості та селективності визначення фуросемід-іонів потенціометричним методом / Кормош Ж. О. – № 88237 ; заявл. 23.08.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
34. Пат. u201112318, МПК51 G 01 N 33/15.  Спосіб селективного визначення активності іонів феруму (ІІІ) / Кормош Ж. О., Парасюк О.В., Татарин Н.А. ­– №  68849 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
35. Пат. u201112322, МПК51 G 01 N 33/15.  Спосіб селективного визначення вітаміну В1 в присутності інших вітамінів / Кормош Ж. О., Антал І.П. ­– №  68853 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
36. Пат. u201112322, МПК51 G 01 N 33/15.  Спосіб експресного потенціометричного визначення римантадину / Кормош Ж. О., Антал І.П. ­– №  68852 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
37. Пат. u201112320, МПК51 G 01 N 33/15.  Спосіб підвищення селективності визначення піроксикаму потенціометричним методом / Кормош Ж. О., Антал І.П. ­– №  68851 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. №  7.
38. Пат. u201112319, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення галію / Кормош Ж. О., Антал І.П. ­– №  68850 ; заявл. 21.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
39. Пат. u201113813, МПК51 G 01 N 33/15. Мембрана ионоселективного электрода для определения концентрации и активности ионов    1-(α-аминоэтил)-адамантиния / Кормош Ж. О., Антал І. П. – №  70104 ; заявл. 24.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.


Нагороди/почесні звання

 

- Заохочувальною відзнакою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Золотий нагрудний знак» (2013 р.);

- За багаторічну активну винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з удосконалення техніки і технології виробництва, досягнуті успіхи у праці нагороджений подякою голови Волинської обласної державної адміністрації (19.05.2008 р., № 189);

- Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (7.09.2007 р., № 285);

- Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації (2008, 2016 рр.);

- Подякою голови Волинської обласної ради (15.09.2007 р.);

- Диплом управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2005 р.);

- Подяка ректора університету (2004, 2005, 2008, 2017 рр.);

- Грамота СНУ (2005, 2007, 2010, 2016 рр.);

- Кращий молодий науковець Волині (2004 р.);

- Кращим молодим науковцем ВНУ (2004 р.);

- Стипендіатом стипендії Кабінету міністрів України (2004-2006 р.р.)

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 223 каб.).

(0332)248427,

kormosh@eenu.edu.ua; zholt-1971@ukr.net