Головна / Громик Юрій Васильович

Громик Юрій Васильович

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 302
+38(0332)720126

Проректор з навчальної роботи та рекрутації,

 кандидат філологічних наук, доцент 

Scholar Google

ORCID

Publons

Scopus

Academia.edu  

Науковці України

Сторінка в соціальній мережі "Фейсбук"

Народився 14 жовтня 1973 р. в с. Липному Ківерцівського району Волинської області. Після закінчення 1990 р. Липненської середньої школи отримав фахову підготовку з української мови та літератури у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (1995 р. із відзнакою закінчив факультет україністики і здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури).

Протягом 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії та культури української мови ВДУ імені Лесі Українки. 1999 р. в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України захистив дисертацію “Прислівники відзайменникового походження в західнополіських говірках української мови” і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Із жовтня 1998 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри історії та культури української мови, з жовтня 1999 р. – на посаді асистента, з лютого 2000 р. – старшого викладача, з вересня 2002 р. – доцента цієї ж кафедри. 2004 р. отримав учене звання доцента кафедри історії та культури української мови. Протягом 2000–2005 рр. виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи. 2005 р. був обраний на посаду декана філологічного факультету; із 2009 р. працював на посаді декана Інституту філології та журналістики, із 2016 до 2019 року - декана факультету філології та журналістики. 30 січня 2020 р. призначений на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації. 

Ю.В.Громик упродовж 2010-2019 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (СНУ імені Лесі Українки). Був науковим керівником аспірантів А.Ю.Яворського, О.В.Хвіщука та Ю.В.Грицевича, які захистили дисертації і здобули науковий ступінь кандидата філологічних наук. Науковий керівник аспірантки Юлії Онищенко (спеціальність 035 «Філологія»). Із 2014 р. бере участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. Керівник студентської проблемної групи «Діалектна та онімна лексика Західного Полісся». Керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури з методикою викладання (Житомир, 2015 р., Ю.Грицевич). 

Із 1 жовтня 2017 р. до 28 лютого 2018 р. проходив стажування «Освіта і наука без кордонів» у Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща). Із 1 березня до 1 червня 2019 р. брав участь у Програмі міжнародної академічної мобільності і професійного розвитку викладачів та дослідників у Ягеллонському університеті в Кракові та Вроцлавському університеті науки і технологій (Республіка Польща). 13–20 жовтня 2019 р. проходив стажування за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» в рамах освітньої програми для лікарів (Париж, Франція, Асоціація французько-української співпраці в галузі медицини та фармації). Щороку підвищував кваліфікацію на наукових, науково-практичних семінарах в Україні. 16-23 червня 2019 р. брав участь у Міжнародному проєкті «Медіадіалог для демократії та миру», який відбувався в Луцьку за сприяння Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні

2019 р. закінчив курс польської мови в обсязі 210 год. та склав екзамен з польської мови на рівні підготовки В 2 при Центрі українсько-польської співпраці Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Був учасником численних наукових конференцій в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині, Росії. Опублікував більше як 80 статей у вітчизняних фахових та 15 статей у зарубіжних виданнях. Співавтор чотирьох статей у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection. Кілька статей вийшло у періодичних виданнях, зареєстрованих у наукометричній базі Index Copernicus. Автор більше як 10 одноосібних навчальних, навчально-методичних посібників з української діалектології, історії української мови, старослов'янської мови, українського правопису (частина з них - із грифом МОН України, грифами "Затверджено", "Рекомендовано" СНУ імені Лесі Українки); співавтор ще 7 навчальних видань. Головний редактор фахового наукового видання «Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки»; член редакційних колегій фахових наукових видань «Лінгвостилістичні студії» та «Волинь філологічна: текст і контекст», а також журналу «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки», який індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor. Підготував чимало науково-популярних, консультаційних та дискусійних публікацій із наукової та професійної тематики в друкованих та інтернет-ЗМІ; брав участь у промоційних, освітніх та наукових теле- і радіопередачах. 

Брав участь у роботі комісій Державної інспекції навчальних закладів із питань моніторингу якості вищої освіти, а також працював у складі експертних комісій із ліцензування або акредитації напрямів підготовки (спеціальностей) у закладах вищої освіти.

Ю.В.Громик нагороджений відзнаками різного рівня: Почесною грамотою Волинської обласної ради (2006 р.), Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2015 р.), Грамотами, Подяками Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр.), Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2014 р.), Подякою МОН України (2019 р.), Почесною грамотою НАН України та Національного центру "МАН України" (2019 р.) тощо. 

Викладає дисципліни "Старослов’янська мова", "Історія української мови", "Історична діалектологія української мови", "Діалектне слово в художньому та фольклорному текстах". 

Коло наукових зацікавлень: незмінні та службові слова в західнополіських говірках; поліські діалекти і мова фольклору та художньої літератури. 

Публікації:  

 1. Громик Ю. В. Мікротопоніми як джерело вивчення фонетичних особливостей говірки / Ю. В. Громик // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 422–423.
 2. Громик Ю. В. Ступенювання прислівників у говірках Західного Полісся / Ю. В. Громик // Матеріали ХL наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – Ч. І. – С. 20–21.
 3. Громик Ю. В. Західнополіські говіркові відповідники до прислівника тоді / Ю. В. Громик // Матеріали ХLІ наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – Ч. І. – С. 51.
 4. Громик Ю. В. Діалектна специфічність говіркового масиву в районі басейну річки Турії (на матеріалах прислівникової лексики) / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. –1996. – Вип. 1. – C. 147–150.
 5. Громик Ю. В. Лексична група прислівників зі значенням ‘на босу ногу (взутися)’ у західнополіських говірках / Ю. В. Громик // Наукові записки аспірантів. – Луцьк, 1997. – Вип. 3. – С. 18–21.
 6. Громик Ю. В. Прислівники просторової семантики у західнополіських говірках / Ю. В. Громик // Полісся: етнікос, традиції, культура. – Луцьк : РВВ «Вежа», 1997. – С. 211–221.
 7. Громик Ю. В. Західнополіські відповідники до прислівника набакир / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія : Філологічні науки (слов’янська філологія). – Луцьк : РВВ «Вежа», 1997. – С. 63–65.
 8. Громик Ю. В. Відзайменникові утворення у системі західнополіської прислівникової лексики /  Ю. В. Громик // Велике лядо : збірник статей, присвячених 60-річчю доктора філологічних наук професора М. В. Никончука. – Житомир, 1997. – С. 182–191.
 9. Громик Ю. В. Розмовні та діалектні варіанти прислівників у творах Лесі Українки та їх фіксація в сучасних західнополіських говірках / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету. – Луцьк : РВВ «Вежа», 1998. – № 7. – С. 57–60.
 10. Громик Ю. В. Полонізми у системі західнополіської прислівникової лексики / Ю. В. Громик // Slavia Orietalis. – T. XLVII. – № 2. – Kraków, 1998. – S. 255–262.
 11. Громик Ю. В. Деякі нерегулярні звукові модифікації у структурі західнополіських прислівників / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа», 1999. – № 15. – С. 28–31.
 12. Громик Ю. В. Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говірках української мови : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю. В. Громик / Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України. – Київ, 1999. – 21 с.

 13. Громик Ю. В. Відзайменникові прислівники з суфіксами *-li, *-lь, *-lě у західнополіському говорі / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки. – Луцьк, 2001. – № 9. – С. 35–43.
 14. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники вкóчи, втóчи / Ю. В. Громик // Українське і слов’янське мовознавство : збірник наукових праць. – Ужгород, 2001. – С. 182–185.
 15. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники зі значенням ‘навпочіпки’ (із коренями ‑кърк-, -кърт-, -кърп-) / Ю. В. Громик // / Red. F. Czyżewski, H. Arkushyn ; UMCS, PUW im. Łesi Ukrainki. – Lublin; Łutsk : Wyd-wo PTL, 2001. – S. 61–66
 16. Громик Ю. В. Відзайменникові прислівники з формантами -гди (-ди), -гда (-да), -гді (-ді) у західнополіських говірках / Ю. В. Громик // Філологічні студії : науковий часопис. – Луцьк, 2002. – № 1. – С. 26–34.
 17. Громик Ю. В. Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району Волинської області / Ю. В. Громик // Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 8. – Житомир, 2002. – С. 152–170.
 18. Громик Ю. В. Вказівна частка ге ‘ось’ у західнополіських говірках / Ю. В. Громик // Rozprawy Slawistyczne. Z dialektologii słowiańskiej. – T. 19. – Lublin : UMCS, 2002. – S. 120–128. 
 19. Громик Ю. В. Діалектні елементи в художньому мовленні Володимира Свідзинського / Ю. В. Громик // Творчість Володимира Свідзинського. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2003. – С. 114–145.
 20. Громик Ю. В. Просторові та часові прислівники з основами *коль, *толь, *сель в українських підляських говірках / Ю. В. Громик // Діалектологічні студії. – Вип. 3 : збірник пам’яті Ярослави Закревської. – Львів, 2003. – С. 142–148.
 21. Громик Ю. В. Деякі архаїчні структури темпоральних прислівників в українських підляських говірках / Ю. В. Громик // Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. – T. XLVIII. – Łódź, 2003. – S. 39–49.
 22. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники на позначення часових понять у межах року та кількох років / Ю. В. Громик // Філологічні студії : науковий часопис. – Луцьк, 2004. – № 3. – С. 227–234.
 23. Громик Ю. В. Особливості вокалізму українських говірок Берестейсько-Пінського Полісся в записах місцевого фольклору / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 109–119.
 24. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники зі значенням вихідного пункту руху та часової лімітативності / Ю. В. Громик // Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2005. – № 14. – С. 81–96.
 25. Громик Ю. В. Етимологічна інтерпретація деяких мікротопонімів поліського села Липне / Ю. В. Громик // Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2005. – S. 77–87.
 26. Громик Ю. В. Етимологічна інтерпретація деяких мікротопонімів поліського села Липне. 1 / Ю. В. Громик // Філологічні студії : науковий часопис. – Луцьк, 2005. – № 1–2. – С. 57–66. 
 27. Громик Ю. В. Західне Полісся як регіон активної українсько-польської міжмовної взаємодії / Ю. В. Громик // Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura – Literatura. – Chełm, 2006. – S. 103–110.
 28. Громик Ю. В. Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках / Ю. В. Громик // Ze studiów nad gramatyką i leksуką języka polskiego i ukraińskiego. – Lublin :Wudawnictwo UMCS, 2006. – S. 27–42.
 29. Громик Ю. В. Особливості консонантизму українських говірок Берестейсько-Пінського Полісся в записах місцевого фольклору / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 221–231.
 30. Громик Ю. В. Особливості іменної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 7. – С. 282–291
 31. Громик Ю. В. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського / Ю. В. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму : збірник наукових праць. – Вип. 2. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. – С. 157–162.
 32. Громик Ю. В. Лексика тематичної групи „риси характеру людини та її поведінка” в поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах : збірник наукових праць. – Вип. 4. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. – С. 63–82.
 33. Громик Ю. В. Особливості консонантизму волинськополіських говірок у записах місцевого фольклору / Ю. В. Громик, Г. П. Заверуха // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк, 2007. – № 9. – С. 7–9
 34. Громик Ю. В. Особливості словотвору та словозміни займенника в поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис. – Ч. 4. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2008. – С. 135–141.
 35. Громик Ю. В. Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство.– Луцьк, 2008. – № 10. – С. 30–34.
 36. Громик Ю. В. Фольклорні матеріали з Берестейщини як джерело відомостей про особливості місцевих говірок / Ю. В. Громик // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал. – № 2–3 (3). – 2009. – С. 72–80.
 37. Громик Ю. В. Прислівники зі значеннями ‘на плечі (взяти дитину)’, ‘на плечах (нести дитину)’ в західнополіських та суміжних говірках / Ю. В. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі : збірник наукових праць. – Вип. 9. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2010. – С. 28–39.
 38. Громик Ю. В. Лексика тематичної групи «фізичні риси людини та частини її тіла» в поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні наук. Мовознавство. – Луцьк, 2010. – № 2. – С. 32–38.
 39. Громик Ю. В. Вияви граматичної аналогії в говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) / Ю. В. Громик // Народна творчість українців у просторі та часі : матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / за ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк : ВМА «Терен», 2010. – С. 254–260.
 40. Громик Ю. В. Заперечні та неозначені прислівники в західнополіських і суміжних говірках / Ю. В. Громик // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 8. – С. 163–173.
 41. Громик Ю. В. Прислівники зі значенням ‘тут, у цьому місці’ в західнополіських та суміжних говірках / Ю. В. Громик // Науковий вісник Ужгородського університету : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 24. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – С. 93–99.
 42. Громик Ю. В. Відзайменникові прислівники із суфіксом *-аk- у західнополіських та суміжних говірках / Ю. В. Громик // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 9. – С. 136–141.
 43. Громик Ю. В. Словозміна іменників у поліській говірці села Липне / Ю. В. Громик // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 10. – С. 104–110.
 44. Громик Ю. В. Заперечні прислівники в західнополіських і суміжних говірках / Ю. В. Громик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 35–41.
 45. Громик Ю. В. Cловозміна прикметників у поліській говірці села Липне / Ю. В. Громик // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – Вип. 23. – С. 19–24.
 46. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники на -ки-ка / Ю. В. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Актуальні проблеми сучасного мовознавства : зб. наук. пр. – Луцьк, 2012. – Вип. 14. – С. 26–38.
 47. Громик Ю. В. Західнополіські прислівники, співвідносні з безприйменниковими формами називного та знахідного відмінків іменників / Ю. В. Громик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 22 (271). – С. 31–36.
 48. Громик Ю. В. Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках / Ю. В. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. І. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 17. – С. 68–79
 49. Громик Ю. В. Система дієслівних форм у поліській говірці села Липне / Ю. В. Громик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2014. – № 2 (279). – С. 89–92.
 50. Громик Ю. Шевченкознавчі студії представників волинської філологічної школи / Ю. Громик // Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. О. В. Яблонська. – Луцьк : Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 18. – С. 5–6.
 51. Громик Ю. В. Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: асиміляція, дисиміляція / Ю. В. Громик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип 19. – С. 107–112.
 52. Громик Ю. В. Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: метатеза, протеза, афереза, синкопа, апокопа, епентеза / Ю. В. Громик // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 2. – С. 67–76.  
 53. Громик Ю. В. Песенный фольклор как диалектографический материал / Ю. В. Громик // Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Выпуск 2: К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам международного конгресса литературоведов 1-4 октября 2014 г.: в 2-х книгах. Книга вторая / сост. Н. Н. Комлик. – Елец : Елецкий государственный університет им. И. А. Бунина, 2014. – С. 123–127.
 54. Громик Ю. Специфічна прислівникова лексика українських підляських говірок / Ю. Громик // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – 2014. – T. IX. – S. 46–53.
 55. Громик Ю. В. Фольклорні тексти з Берестейщини як діалектографічний матеріал / Ю. В. Громик // Справа : беларуска-украінскі альманах Таварыства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. – Мінск : Смэлтак, 2015. – С. 162–169.
 56. Громик Ю. В. Рефлексація давніх голосних у поліській говірці с. Липне  / Ю. В. Громик // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 74–77.
 57. Громик Ю. В. Позиційна реалізація голосних у поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // «Мова та література у полікультурному просторі» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 13–14 лютого 2015 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2015. – С. 62–64.
 58. Громик Ю. В. Система консонантизму в поліській говірці с. Липне / Ю. В. Громик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 8. – С. 29–33.
 59. Громик Ю. Лексичні запозичення з польської мови в поліській говірці с. Липне / Ю. Громик // Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997) / pod red. F. Czyżewskiego, M. Olejnika, A. Pihan-Kijasowej. – Lublin ; Włodawa : Polihymnia, 2015. – S. 67–72.
 60. Громик Ю. Відображення західноукраїнської мовної стихії в художніх текстах Модеста Левицького / Ю. Громик // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти. – Вип. 60. – Луцьк, 2016. – С. 9-11.
 61. Громик Ю. В. Organizing ICT-supported workshops at universities / Ю. В. Громик, Н. М. Шульська, Н. М. Матвійчук, Н. В. Коленда, Н. Ю. Римар // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Т. 61. – № 5. – С. 175–187.
 62. Громик Ю. Західне Полісся як лінгвальний феномен / Ю. Громик // Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 25 мая2017 г.) / Амбасада Украіны. – Мінск : Ковчег, 2017. – С. 32–38.
 63. Громик Ю. Відображення середньополіської говірки в романі-гризайлі Миколи Закусила «Норинчанка і птах» / Ю. В. Громик // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 5. С. 43–50
 64. Громик Ю. В. Діалектна лексика в художньому мовленні В. Свідзинського та її фіксація в словнику Б. Грінченка / Ю. В. Громик // Незаймані слова : збірник статей про творчість Володимира Свідзинського / Упорядкування, вступна стаття : М. Жуйкова. – Брустури : Дискурсус, 2018. – С. 57–72.
 65. Громик Ю. В. Відображення західноукраїнської мовної стихії в художніх текстах Модеста Левицького / Ю. В. Громик // Сучасні  мово-  і  літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія / упорядники Л. К. Оляндер, О. В. Богданова, Ю. В. Громик, І. Ф. Штейнер.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 733–736.
 66. Громик Ю. В., Хвіщук О. В., Яворський А. Ю. Відапелятивні прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на  енк-о, похідні від іменникових основ // Acta onomastica. 2018. LIX. С. 90–105.
 67. Shulska N., Hromyk Y., Yavorskyi A. The cognitive nature of Ukrainian nickname construction // Cognitive studies. 2018 (18). S. 1–9.
 68. Громик Ю. В. Діалектні елементи в художніх  текстах  Володимира Свідзинського // Волинь  філологічна:  текст  і  контекст.  Творчість  Володимира Свідзiнського : зб. наук. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. Луцьк, 2017. Вип. 24. С. 24–51.
 69. Громик Ю. В. Діалектна лексика в художньому мовленні В. Свідзинського та її фіксація в словнику Б. Грінченка // Незаймані слова : збірник статей про творчість Володимира Свідзинського / упоряд., вступ. ст. М. Жуйкова. Брустури : Дискурсус, 2018. С. 57–72.
 70. Громик Ю. В. Фольклорний текст як діалектографічне джерело (на матеріалі фонетичної системи поліської говірки села Липне Ківерцівського району Волинської області) // Народна творчість українців у просторі та часі : науковий збірник / упоряд. А. Силюк, наук. ред. В. Зубович. Луцьк, 2018. С. 138–146.
 71. Громик Ю., Яворський А. Актуалізація південнопідляської говірки у творах Степана Сидорука // Лінгвостилістичні студії. 2018. Вип. 8. С. 160–172
 72. Шульська Н. М., Громик Ю. В., Зінчук Р. С. Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману «Радісна пустеля») // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Житомир, 2019. № 3 (91). С. 76–83
 73. Громик Ю. В., Зінчук Р. С. Антоніна Горохович як дослідниця афористики Лесі Українки // Леся  Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки. Збірник  наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (3.04.2019  – 7.04.2019) / укл. і заг. ред.: Д. Блохин, М. Моклиця. Т. ХІ. Осадца Ю. В. Мюнхен-Тернопіль, 2019. С. 64–71.
 74. Громик Ю. Відображення фонетичних і морфологічних особливостей говірки в місцевих пареміях (на матеріалі поліської говірки с. Липне) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 48. Кам’янець-Подільський, 2019. С. 101–105.
 75. Римар Н., Шульська Н., Матвійчук Н., Громик Ю., Зінчук Р. Використання інституційного репозитарію для формування науково-дослідницької компетентності магістрів // Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol. 76. № 2. P. 198–212. 

Навчально-методичні праці: 

 1. Громик Ю. В. Старослов’янська мова : збірник вправ та завдань : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Громик. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 188 с.
 2. Громик Ю. В. Український правопис. Практикум [текст] : навчальний посібник / Ю. В. Громик. – 2-ге вид., випр. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2015. – 168 с.
 3. Громик Ю. В. Український правопис [текст]: навчальний посібник / Ю. В. Громик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 140 с.
 4. Громик Ю. В. Старослов’янська мова : методичний посібник для студентів спеціальності "Українська мова та література" / Ю. В. Громик.– Луцьк : РВВ «Вежа», 2005.– 134 с.
 5. Громик Ю. В. Старослов’янська мова. Фонетика : зб. тест. завд. для студ. філолог. спец. / Ю. В. Громик. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007.– 54 с.
 6. Громик Ю. В. Діалектологія української мови : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності “Українська мова та література” / Ю. В. Громик. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2003. – 90 с.
 7. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Видавнича справа та редагування» ОКР «Спеціаліст» : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Благовірної ; автори : Н. Благовірна, М. Рожило, О. Теребус, О. Самуляк, Ю. Громик, С. Хомінський, О. Новосад, І. Левчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 232 с.
 8. Кодекс поведінки студента / Ю. В. Громик, І. П. Левчук, О. А. Маленицька, Н. С. Приходько, М. А. Рожило, І. Д. Скорук ; за ред. І. П. Левчук. – Вид. 2-ге, доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 64 с. 
 9. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Журналістика» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» : навчально-методичний посібник / Н. Б. Благовірна, Ю. В. Громик, О. М. Косюк та ін. ; за ред. С. І. Кравченко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 172 с.
 10. Громик Ю. В. Український правопис : навч. посіб. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 166 с.
 11. Громик Ю. В. Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна: збірник завдань та вправ : навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. 184 с.
 12. Громик Ю. В. Історія української мови : збірник завдань і вправ : навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 56 с.
 13. Українсько-англійський та англо-український фразеологічний словник / Гороть Є. І., Громик Ю. В., Малімон Л. К., Павленко Л. П.,  Павлюк А. Б., Рогач О. О. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 304 с.