Головна / Факультети та інститути / Навчально-науковий центр післядипломної освіти

Навчально-науковий центр післядипломної освіти

Декан факультету, к. геогр. наук, доцент, Відмінник освіти України

43000, м. Луцьк, пр. Молоді, 8-А
+38(0332)71-30-89, 71-81-39
Про нас

Навчально-науковий центр післядипломної освіти 

Навчально-науковий центр післядипломної освіти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм з урахуванням попиту сучасної економіки на ринку праці і є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти України.

Із січня 1981 р. згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФПК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

У 1989 р. на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 рр. уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 р. у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів ЗОШ перейменовано на факультет післядипломної освіти.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. На факультеті підготовлено 146 управлінців-професіоналів, 80% яких нині працюють директорами шкіл та їх заступниками.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996/1997 н. р. проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет проводить перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчував гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 р. на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997 р. на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 р. до 2000 р. на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

З 2000 р. кафедри переведено відповідно на економічний та психологічний факультети.

Із 2000 р. до 2006 р. на факультеті велась тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. За направленнями Волинського обласного центру зайнятості проходили перепідготовку особи із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання. На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації проводився набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання: “Правознавство”, “Облік та аудит”, “Фінанси”, “Психологія”, “Інформатика”, “Мова та література (англійська, німецька)”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Українська мова та література”, “Фізична реабілітація”, “Дошкільне виховання”. Вперше проведено набір слухачів за спеціальностями “Фізична реабілітація”, “Мова та література (німецька)”, “Дошкільне виховання” заочної форми навчання.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа Міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки І. Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Деканами факультету післядипломної освіти в попередні роки були: Л. Федорук, В. Колесник, Т. Буленко, Б. Коцун, М. Карлін, М. Сур’як. Із листопада 2010 року Навчально-науковий центр післядипломної освіти  очолює кандидат географічних наук, доцент А. Слащук.

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому центрі післядипломної освіти забезпечують викладачі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ВНЗ, провідні фахівці-практики. Якісний показник викладацького складу такий: доктори наук, професори – 10%, кандидати наук, доценти – 72%, старші викладачі, включаючи запрошених фахівців та спеціалістів з різних галузей господарства – 16%, заслужені працівники – 2%.

Матеріально-технічна база: Навчально-науковий центр післядипломної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, має лекційні та  навчальні аудиторії для проведення семінарських і лабораторних занять загальною площею1260 кв. м. Для ознайомлення слухачів із сучасними технологіями та новітньою інформацією різних напрямів комп’ютерна мережа підключена до Інтернету.

Подальша робота навчально-наукового центру післядипломної освіти потребує постійного вивчення ринку дефіцитних професій, впровадження різних форм і методів навчання. У перспективі планується продовжити співпрацю з управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та Волинським обласним центром зайнятості з метою ліцензування нових спеціальностей перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій спеціалістів області та західного регіону України, налагодити та розвивати міжнародні зв'язки з Варшавським та Люблінським університетами для впровадження сертифікатних курсів. Поряд із новими спеціальностями є потреба у введенні дистанційної  та екстернатної форм навчання, що дасть змогу задовольнити потребу регіону у фахівцях різних кваліфікацій.

Контингент слухачів: більше 500 осіб, що навчаються на денній та заочній формах.


Спеціальності  підготовки спеціалістів 2018-2019 н.р., котрі навчаються на 3 курсі:  081 – Право; 014 – Середня освіта (Інформатика), (Англійська мова).

  

Навчально-науковий центр післядипломної освіти проводить підготовку бакалаврів на базі освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання.

 Вступники подають особисто: заяву; оригінал диплому про освіту та його копія; додаток до диплому та його копія; 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; паспорт та його копія; копія військового квитка.

На 2018-2019 навчальний рік зарахування здійснюється за такими спеціальностями і на таких умовах: 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Вартість заочної форми навчання

(за  один  рік  в  грн.)

Термін навчання

 на   заочній формі

Кваліфікація

01 Освіта

012

Дошкільна освіта

 

Дошкільна освіта

9 000

1 рік 10 місяців

вихователь дошкільних закладів

01 Освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта

9 000

1 рік 10 місяців

вчитель початкової школи, організатор виховної роботи в початковій школі;

вчитель початкової школи з правом викладання англійської мови в початковій школі;

вчитель початкової школи з правом викладання інформатики в початковій школі.

01 Освіта

014

Середня освіта

Українська мова та література. Світова література

9 000

1 рік 10 місяців

вчитель української мови, української та світової літератури

01 Освіта

014

Середня освіта

Польська мова

9 000

2 роки 5 місяців

вчитель польської та англійської мов

01 Освіта

014

Середня освіта

Англійська мова

9 000

2 роки 5 місяців

вчитель англійської мови і літератури та другої іноземної мови  (німецької/французької)

05 Соціальні  та поведінкові науки

 

053

Психологія

Психологія

9 000

1 рік 10 місяців

психолог в системі освіти та реабілітації

05 Соціальні  та поведінкові науки

 

053

Психологія

Практична психологія

9 000

1 рік 10 місяців

психолог, практичний психолог

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

9 000

1 рік 5 місяців

бакалавр з обліку і оподаткування

 

ННЦ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

оголошує прийом на навчання у 2018 році

НА ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

освітнього ступеня «МАГІСТР» (із наданням другої вищої освіти):

галузь знань   07 "Управління та адміністрування"

спеціальність   073 "Менеджмент"

освітня програма   "Управління фінансово-економічною безпекою"

 

галузь знань   28 "Публічне управління та адміністрування"

спеціальність   281 "Публічне управління та адміністрування "

освітня програма   "Державна служба"

 

Прийом документів здійснюється на основі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр»

з 17 вересня по 19 жовтня 2018 року.

Форма навчання – заочна.

Термін навчання – 1рік 4 місяці

Перелік документів:

-          заява;

-          оригінал диплому про освіту та його копія;

-          додаток до диплому та його копія;

-          4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

-          паспорт та його копія;

-          копія військового квитка.

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови.

Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом магістра державного зразка.

 

Адреса приймальної комісії:43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 101

Адреса ННЦ післядипломної освіти:43024, м. Луцьк, пр. Молоді, 8-А.

e-mail: second-edu@eenu.edu.ua

Телефон для довідок:  (0332)71-30-89, 71-81-39.          

Також навчально-науковий центр післядипломної освіти у співпраці та за підтримки Громадської організації «Центр АСНДІ» проводить постійно діючі сертифікатні курси з питань публічних закупівель (детальна інформація у закладці «Сертифікатні курси»):

 

Навчання спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель (підготовка)

Професійна підготовка спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення закупівель, за програмою “Публічні закупівлі в Україні” (60 годин), що передбачає  формування системи спеціальних знань з питань організації й функціонування системи публічних закупівель, правового регулювання та інформаційного забезпечення закупівель, планування, організації та здійснення процедур закупівель, застосування електронного цифрового підпису, управління договорами (поставками), оскарження закупівель, державного контролю та відповідальності у сфері закупівель; набуття вмінь і навичок практичної роботи в системі ProZorro, застосовування відповідного законодавства та підготовки необхідних документів для проведення закупівель. Навчальна програма передбачає формування теоретичних знань і практичних навиків на рівні, необхідному для кваліфікованого здійснення закупівель відповідно до вимог законодавства.

 

Підвищення професійної компетентності спеціалістів з питань організації та здійснення публічних закупівель (підвищення кваліфікації)

Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення закупівель, за програмою “Практичні та правові аспекти публічних закупівель” (30 годин), що передбачає вдосконалення знань з практичних питань планування, організації та здійснення процедур закупівель, управління контрактами (поставками), судової та адміністративної практики у сфері закупівель; вдосконалення навиків роботи в системі ProZorro, застосовування законодавства та підготовки документів для проведення закупівель. Навчальна програма передбачає формування комплексу поглиблених теоретичних знань і практичних навиків для здійснення закупівель на професійному рівні.

 

Спеціалізоване навчання та підвищення професійної компетентності спеціалістів

Слухачам у межах окремої цільової групи (категорії замовників) можуть бути запропоновані спеціальні програми навчання та/або підвищення професійної компетенції, які оптимізовані й адаптовані до специфічних потреб:

– закладів та установ охорони здоров’я;

– закладів та установ системи освіти;

– закладів культури, молоді та спорту;

– сільських, селищних та міських територіальних громад;

– об’єднаних територіальних громад;

– державних і комунальних підприємств та ін.

Можлива адаптація навчальних програм під особливі потреби інших категорій замовників.

 

Після успішного завершення навчання видається сертифікат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки встановленого зразка!

Випускникам курсів після закінчення навчання надаються безкоштовні консультації та  експертна підтримка фахівців-практиків.