Головна / Благовірна Наталія Богданівна

Благовірна Наталія Богданівна

Благовірна Наталія Богданівна
Луцьк, проспект Волі, 13.
+38(0332)720124, +38(050)4382443

Проректор з навчально-виховної роботи та комунікацій,

кандидат філологічних наук, доцент

Scholar Google

https://orcid.org/0000-0002-0760-9500

Народилася 1 травня 1977 року в м. Львові.

1999 року закінчила з відзнакою Українську академію друкарства (м. Львів), здобувши кваліфікацію редактора наукової, технічної та інформаційної літератури.

Протягом 1999–2000 років обіймала посаду літературного редактора газети «Надійна зміна» (м. Луцьк).

2001 року закінчила з відзнакою Українську академію друкарства та здобула кваліфікацію магістра видавничої справи та редагування.

Упродовж 2002–2005 років навчалася в аспірантурі Української академії друкарства.

Із 2005 року працювала старшим викладачем кафедри української мови Волинського державного університету імені Лесі Українки; з 2006 року – доцент кафедри української мови, видавничої справи та редагування Волинського державного університету імені Лесі Українки.

13 квітня 2006 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (диплом ДК № 033781; спеціальність 10.01.08 – журналістика).

Із 2009 до 2012 року працювала на посаді доцента, завідувача кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

2010 року в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка підвищувала кваліфікацію із соціальних комунікацій (свідоцтво 12СПК 601395).

2011 року здобула вчене звання доцента кафедри видавничої справи та редагування і журналістики (атестат 12 ДЦ № 026140; протокол № 2/49-Д від 20.01.2011 року).

Протягом 2013–2016 років – позаштатний консультант-редактор, випусковий редактор відео- та аудіорекламних передач, сюжетів, роликів, що готуються до трансляції в ефірі теле- та радіокомпаній волинського регіону (зокрема радіо «Люкс FM», «Радіо 24», «Стильне радіо «Перець FM», «FM Галичина», «Хіт FM», «Наше радіо», «Авто радіо», «Радіо «П’ятниця», «Шансон», «Мелодія», «Ретро FM») (довідка Телерадіокомпанії «Мікс» – № 3 від 21.01.2016 року).

Впродовж 15 вересня 2016 року – 15 березня 2017 року проходила наукове стажування в Українській академії друкарства (м. Львів) на кафедрі медіакомунікацій.

Протягом 25 січня – 20 лютого 2017 року підвищувала кваліфікацію за програмою тематичного постійно діючого семінару «Школа електронного урядування», програма EGAP у Волинській обл. у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (108 год., сертифікат).

Впродовж 1 жовтня 2017 року – 28 лютого 2018 року проходила стажування «Освіта і наука без кордонів» в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща) на гуманітарному факультеті, а також у Люблінському науково-технологічному парку (Люблін, Республіка Польща).

Впродовж 1 лютого –20 липня 2018 року – один з організаторів (спільно з М. А. Рожило, О. В. Кошелюк, Н. М. Шульською, С. Й. Хомінським) Медіашколи для школярів 9–11 класів.

Викладає навчальні курси "Історія видавничої справи та редагування", "Нетекстові форми подання інформації", "Основи видавничої справи і редагування", "Редакторський аналіз", "Функціонування сучасних медіа: навчальні та довідкові видання", "Функціонування сучасних медіа: наукові та науково-популярні видання", "Художньо-технічне оформлення друкованих видань".

Автор 59 публікацій у наукових виданнях, 6 навчально-методичних праць, 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві), 4 монографій (3 – у співавторстві).

Координує наукову роботу студентів освітньої програми «Видавнича справа та редагування» (проблемна група «Наукова комунікація: соціокультурний, видавничий, медійний аспекти»); куратор цієї освітньої програми.

Публікації:

 1. Сучасний стан видання двомовних (російсько-українських) термінологічних словників / Н. Б. Благовірна, Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 1999. – Вип. 35. – С. 261–266.
 2. Роль мовознавчих граматик пер. пол. ХІХ ст. у становленні національної самосвідомості українців / Н. Б. Благовірна // Розбудова держави : духовність, екологія, економіка : зб. матер. наук. конф. – К., 1999. – С. 173–174.
 3. «Мова вирішила долю українського відродження» (Українознавчий світогляд як основний чинник формування нової української наукової літератури в ХІХ – на поч. ХХ ст.) / Н. В. Зелінська, Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2000. – Вип. 36. – С. 150–156. (у співав. з Н. В. Зелінською).
 4. Впровадження принципів комерціалізації пресо- та книговидання в Галичині в першій третині ХХ ст. (за матеріалами журналу «Дзвіночок») / Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2002. – № 39. – С. 37–43.
 5. Іван Тиктор як популяризатор української ідеї у виданнях 20–30-х років ХХ століття / Н. Б. Благовірна // Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. / упоряд. Е. І. Огар. – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 239–244.
 6. Впровадження ринкових стратегій у видавничу справу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») / Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2003. – № 40. – С. 173–180.
 7. Розвиток традицій минулого у практиці нинішніх українських видавництв / Н. Б. Благовірна // Вісник Дніпропетр. ун-ту : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 311–315.
 8. Становлення видавничої галузі в Україні (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») / Н. Б. Благовірна // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2003.– С. 67.
 9. Становлення «Українсько-руської видавничої спілки» як провідного осередку українського книговидання (1899–1932) / Н. Б. Благовірна // Друкарство молоде : доп. Третьої наук.-техн. конф. студентів і аспірантів. – К., 2003. – С. 120–126.
 10. Український книжковий ринок на теренах Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Н. Б. Благовірна // Вісник Сумського держ. ун-ту : Сер. Філол. науки. – Суми, 2004. – Вип. 1 (60). – С. 170–175.
 11. «Українсько-руська видавнича спілка» (1899–1932) як провідний осередок книговидання Галичини / Н. Б. Благовірна // Друкарство. – К., 2003. – № 4 (51). – С. 88–90.
 12. Видавнича продукція «Українсько-руської Видавничої Спілки» (1899–1932) : автори та читачі / Н. Б. Благовірна // Зб. праць Наук.-дослід. Центру періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 178–186.
 13. Передумови заснування та перші кроки Українсько-руської видавничої спілки (1899–1932) – одного з найвидатніших та найефективніших видавничих осередків Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Н. Б. Благовірна // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – № 4 (28). – С. 510–518.
 14. Роль «Українсько-руської Видавничої Спілки» (1899–1932) у формуванні національних засад редакційно-видавничої діяльності : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 – журналістика // Н. Б. Благовірна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 18 с.
 15. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі «Українсько-руської Видавничої Спілки») / Н. Б. Благовірна // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Вип. 21.
 16. Видавнича продукція Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття : тематико-типологічний аналіз (на прикладі «Українсько-руської Видавничої Спілки») / Н. Б. Благовірна // Вісник Дніпропетровського ун-ту : Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2006.– Вип. 8.– С. 348–352.
 17. Вироблення критеріїв та моделей підготовки видань до друку в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі «УРВС») / Н. Б. Благовірна // Поліграфія та видавнича справа. – Львів, 2006. – Вип. 43. – С. 3–12.
 18. Загальне мовознавство : робоча навч. прогр. курсу / М. В. Мірченко, Н. Б. Благовірна. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2006.– 76 с. (у співав. з М. В. Мірченком).
 19. Історичний досвід українського книговидання та його значення для культури книги (на прикладі «Українсько-руської видавничої спілки») / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – 2006. – № 6. – С. 293–300.
 20. Проблеми формування письменницької когорти в загальній проблематиці видавців кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі «Українсько-руської Видавничої Спілки») / Н. Б. Благовірна // Волинь філологічна : текст і контекст : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов’янського романтизму. – Вип. 2. – Луцьк, 2006.
 21. Розвиток українського книго- та пресовидання в кінці ХІХ – на початку ХХ століття як явище національної культури (на прикладі «Українсько-руської Видавничої Спілки») / Н. Б. Благовірна // Національна періодика початку ХХ століття : розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали Міжн. наук. конф., присвяченої 100-літтю газети «Рада». – К., 2006. – С. 51–52.
 22. Дитячий часопис «Дзвіночок» (1931–1939): «зерно знання, науки і потіхи» / Н. Благовірна // Іван Тиктор : талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірна, І. Капраль, М. Романюк, С. Романюк, Л. Івасенко, Д. Палій, А. Судин ; керів. авт. кол. О. Думанська. – Львів : УАД, 2007. – С. 144–148.
 23. Практикум з фаху : метод. поради та індивідуальні завдання з курсу. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 25 с.
 24. Репертуарні пріоритети «УРВС» (1899–1932) / Н. Б. Благовірна // Поліграфія та видавнича справа. – Львів, 2007. – № 45. – Вип. 1. – С. 57–60.
 25. Михайло Грушевський і «Українсько-руська Видавнича Спілка» (1899–1932) : концептуальні засади редакційно-видавничої діяльності / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник. Сер. Філол. науки. Літературознавство. – Луцьк, 2008. – № 11. – С. 206–212.
 26. Мовні проблеми на межі ХІХ–ХХ ст. у контексті розвитку видавничої справи в Україні / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник : Філологічні науки. – 2008. – № 2. – С. 298–305.
 27. Особливості мовлення регіональних ЧМ(FM)-радіостанцій / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник. Сер. Філолог. науки. Мовознавство. – Луцьк, 2008. – № 10. – С. 13–17.
 28. Практикум із фаху : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Благовірна. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 128 с.
 29. Антологія «Акорди» (1903) як взірець видавничої підготовки / Н. Б. Благовірна // Вісник Харківського національного ун-ту ім. Н. В. Каразіна : Сер. Соціальні комунікації. – Харків, 2009. – № 874. – Вип. 1. – С. 40–45.
 30. Вступ до спеціальності : робоча навальна програма та методичні рекомендації для студ. спец. «Видавнича справа та редагування» / Н. Б. Благовірна. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 78 с.
 31. Розвиток типологічної структури видань кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. Б. Благовірна // Українське журналістикознавство. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 9–14.
 32. Програма вступного випробування (творчого конкурсу) на напрям підготовки «Журналістика» / укладачі : Наталія Богданівна Благовірна, Марія Андріївна Рожило, Оксана Леонідівна Теребус. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 16 с. (у співав. з М. А. Рожило, О. Л. Теребус).
 33. Особливості підготовки фотовидань крізь призму редакторського аналізу / Н. Б. Благовірна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філол. науки. Вип. 25. Кам’янець-Подільський : ПП. «Медобори–2006», 2011. С. 217–220. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2011_25_66.pdf.
 34. Візуальна комунікація і соціокультурна функція редактора / Н. Б. Благовірна // Типологічні характеристики українського медійного контенту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [наук. ред. В. Різун ; упоряд. Т. Скотникова]. – Київ : Інститут журналістики, 2011. – С. 106–110.
 35. Структурно-формувальні елементи мовлення ЧМ (FM)-радіостанцій м. Луцька / Н. Б. Благовірна // Теле- та радіожурналістика. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 142–147.
 36. Функціонально-тематичні та стилістичні особливості регіональної електронної газетної періодики Волині (на прикладі «Волинської правди», «Волинських новин») / Н. Б. Благовірна // Мова, суспільство, журналістика : за матеріалами XV міжнар. наук.-практ. конф. з проблем функціонування й розвитку української мови «Культура мови сучасних мас-медіа в системі соціальних комунікацій» (Київ, 10 квітня 2009 р.) / Присвячується 75-річчю Бориса Олійника ; за ред. В. В. Різуна, А. І. Мамалиги ; упоряд. Д. В. Данильчук, І. М. Забіяка, А. І. Мамалига. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2011.
 37. Галактика Гутенберга чи галактика Інтернету? / Н. Б. Благовірна // Вісник Харківського національного ун-ту ім. Н. В. Каразіна : Сер. Соціальні комунікації. – Харків, 2011. – № 968. – Вип. 3. – С. 6–11.
 38. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Видавнича справа та редагування» ОКР «Спеціаліст» : навч. посіб. / за ред. Н. Благовірної ; автори : Н. Благовірна, М. Рожило, О. Теребус та ін.; рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 232 с. (Серія «Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки»).
 39. Слово в полоні букв : критерії редакторської оцінки казок / Н. Б. Благовірна // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 2. – С. 100–105.
 40. Україна Incognita. Зворотній зв’язок : [текст] / Н. Б. Благовірна. – URL:http://incognita.day.kiev.ua/nataliya-blagovirna.html.
 41. Тенденції випуску казок в Україні за період 2009–2010 рр. / Ю. Мозолюк, Н. Благовірна // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 1. – С. 77–82.
 42. «Ходіння по воді»: або Як, опанувавши фах журналіста, залишитись у професії / Н. Б. Благовірна [Електронний ресурс] // Матеріали ІІІ Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму «Журналіст як мішень у сучасному світі» [сайт]. – 2016. – URL: http://www.symposium2016.hol.es/gallery/blagovirna.pdf.
 43. Прем’єра фільму у домі, який збудував Гутенберг: або Конвергентність видавничих стратегій [Електронний ресурс] / Н. Б. Благовірна // Матеріали ІV Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» [сайт]. – 2017. – URL: https://symposium2017.nethouse.ua/services/blagovrna-natalia.
 44. Становлення видавничої справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : «Українсько-руська Видавнича Спілка» [текст]: монографія / Н. Б. Благовірна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 272 с.
 45. Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Журналістика» ОКР «Спеціаліст», «Магістр» : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Благовірна, Ю. В. Громик, О. М. Косюк, О. В. Кошелюк, С. І. Кравченко, М. А. Рожило, О. Л. Теребус, С. Й. Хомінський ; за ред. С. І. Кравченко. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 172 с.
 46. СМИ: перезагрузка магистральной траектории развития / Н. Б. Благоверная // ЖУРНАЛІСТЫКА-2016. СТАН, ПРАБЛЕМЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ. МАТЭРЫЯЛЫ 18-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю БДУ (10–11 лістапада). – Мінск : «БДУ», 2016. – С. 214–217. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/161005/1/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-2016.pdf.
 47. Готовність медіапростору України та суспільства брати участь в інтелектуальній грі / Н. Б. Благовірна // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 9–10 (7). – C. 197–203.
 48. Прем’єра фільму у домі, який збудував Гутенберг: або Конвергентність видавничих стратегій [Електронний ресурс] / Наталія Благовірна // Матеріали ІV Міжнародного наукового інтернет-симпозіуму «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» [сайт]. – 2017. – URL: https://symposium2017.nethouse.ua/services/blagovrna-natalia.
 49. Перевідкриття «інформації брутто», або Реконфігурація всесвітнього «навчального плану» та ролі редактора луцьким видавничим середовищем / Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа : Соціальні комунікації. – 2017. – № 1 (73). – С. 129–144. – URL: http://pvs.uad.lviv.ua/uk/articles/re-invention-of-information-gross-or-reconfiguration-of-worlwide-curriculum-and-editors-role-by-publishing-environment-in-lutsk/.
 50. Ігровий простір Дому, який збудував Гутенберг / Наталія Благовірна // Мальцева О., Нетреба М., Сімашова А., Грисюк В., Гиріна Т., Косюк О., Семенюк Л., Реутова М., Кицан О., Соловей О., Пуніна О., Моклиця М., Шульська Н., Кошелюк О., Рожило М., Благовірна Н., Єжижанська Т. Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / під ред. О. Косюк, О. Кошелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 229–244.
 51. Статика та динаміка наукової комунікації (насамкінець чи… напочаток) / Наталія Благовірна // Мальцева О., Нетреба М., Сімашова А., Грисюк В., Гиріна Т., Косюк О., Семенюк Л., Реутова М., Кицан О., Соловей О., Пуніна О., Моклиця М., Шульська Н., Кошелюк О., Рожило М., Благовірна Н., Єжижанська Т. Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / під ред. О. Косюк, О. Кошелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 260–262.
 52. Апарат видання як інтелектуальна автономність читача / Н. Б. Благовірна // Поліграфія і видавнича справа : Соціальні комунікації. – 2017. – № 2 (74). – С. 147–162. – URL: http://pvs.uad.lviv.ua/uk/articles/publishing-apparatus-as-the-intelligent-authenticity-of-the-reader/
 53. Факт як метафора / Наталія Благовірна // Вісник Львівського університету : Журналістика. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 43. – С. 162–170. – URL:http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/8340
 54. Значення редактора в сучасному інформаційному просторі / Н. Б. Благовірна // Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запиту фахівців : монографія колективна / [наук. ред. Н. М. Вернигора] ; Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2018. – C. 30–40.
 55. Хто диригує видавничим процесом: видавець чи… автор / Н. Б. Благовірна // Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія / упорядники Л. К. Оляндер, О. В. Богданова, Ю. В. Громик, І. Ф. Штейнер. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 611–620. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 10,80 Мб.
 56. Візуальність видавничих «сюжетів» [Електронний ресурс] / Наталія Благовірна // Матеріали V Наукового інтернет-симпозіуму «Міжкультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски», 19 травня 2018. [сайт]. – URL: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSs7EhXcIfnJgFpq6tXbJE31BPO0q6zBqCrah9yEuOyqbEIg8gjIVJvLXzKY0XjFWshbW_8lRrVLCZT/pub
 57. Функціонування сучасних медіа: наукові та науково-популярні видання: навч. програма / Н. Б. Благовірна. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 10 с.
 58. Редакторський аналіз апарату видання: навч. посібник / Н. Б. Благовірна. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 134 с.
 59. Назва книги: від «розслабленої» до поетичної / Н. Б. Благовірна, Т. С. Березна, М. В. Пунтус // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. – Вінниця, 2018. – С. 336–340.