Головна / Бєлікова Наталія Олександрівна

Бєлікова Наталія Олександрівна

Бєлікова Наталія Олександрівна
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
0504382999

Бєлікова Наталія Олександрівна – завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Доктор педагогічних наук (2013 р.), професор (2015 р.).

У 1997 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «географія і біологія», здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.

У 2002 році захистила дисертацію на тему «Морфофункціональні особливості адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів його вегетативної регуляції» у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність: 14.03.01– нормальна анатомія).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації.

Обіймала посади: учителя географії гімназії №21 м. Луцька (1997-2002 рр.); старшого викладача кафедри фізичного виховання, завідувача кафедри фізичної реабілітації (2002-2011 рр.), декана факультету соціально-рекреаційних технологій та реабілітації (2011-2014 рр.) Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

З 01.09.2014 р. обіймала посаду професора, завідувача кафедри фітнесу і рекреації; з 02.06.2015 р. – завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Керівник наукової школи «Науково-педагогічне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності різних соціальних груп населення». Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення  фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття. Представники школи опублікували понад 150 науко­вих праць, презентували свій науковий доробок на різноманітних міжна­родних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях та семінарах. Підготувала 4 кандидатів наук; науковий керівник на етапі підготовки 2 кандидатський дисертацій.

Є співвиконавцем державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344).

Має 130 публікацій, з них – 97  наукових, в тому числі 2 монографії, 65 статтей у фахових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, 22  навчально-методичного характеру, в тому числі 7 посібників, 6 авторських свідоцтв.

Член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.04 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Заступник головного редактора збірника наукових праць «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» – наукового фахового видання України («Педагогічні науки», «Фізичне виховання і спорт»; Index Copernicus, РІНЦ).

Здійснює керівництво студентською науково-проблемною групою «Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури та фізичної рекреації в сучасних умовах».

Викладає навчальні курси «Фізична рекреація», «Теорія і методика адаптивної фізичної культури». Керує написанням дипломних та маґістерських робіт.

Нагороджена Почесними грамотами й подяками Луцької міської ради, Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації.

У 2005 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

У 2013 році стала лауреатом Волинської обласної премії за заслуги у сфері науки й освіти.

У 2014 році нагороджена золотою медаллю «За визначний внесок у поширення ідеї Єдності Європи» Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

     Основні наукові праці:

 1. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика : [монографія] / Бєлікова Наталія Олександрівна. – К. : ТОВ «Козарі», 2012. – 584 с.
 2. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : кол. моногр. / [Н. О. Бєлікова, Г. О. Гац, С. П. Козіброцький та ін.]; наук. ред. й упорядник проф. А. В. Цьось. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 240 с.
 3. Термінологія напряму підготовки «Здоров’я людини» : [навчальний посібник] / Н. О. Бєлікова, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ «Козарі», 2009. – 182 с.
 4. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : [навчально-методичний посібник] / Н. О. Бєлікова, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ «Козарі», 2009. – 76 с.
 5. Исследование динамики уровня депрессии и качества жизни больных после инфаркта миокарда под влиянием программы физической реабилитации / Н.А. Беликова, С.Я. Индыка // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – Москва, 2016. – №3. Том 93. – С. 18–22. (Scopus)
 6. Tsos A. Influence of working out at home on the expansion of cardiovascular disease risk factors / A. Tsos, L. Sushchenko, N.Bielikova, S. Indyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2016, Vol. 16(3), Art 159 pp. 1008–1011. Doi:10.7752/jpes.2016.03159. (Scopus)
 7. Byelikova N. Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport/ N. Byelikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – №1 (33). – С. 29–33. (Index Copernicus, РІНЦ)
 8. Оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами аеробних фітнес-програм / Н. О. Бєлікова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (29). – С. 31-35. (Index Copernicus, РІНЦ)
 9. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 112.  Т. 2. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – С. 52-56.
 10. Науково-методологічні підходи до професійної підготовки сучасного фахівця з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : [зб. наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 3К(44)14. – С. 91-96.
 11. Сучасні технології навчання у теоретичній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Н. О. Бєлікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 87-94.
 12. Досвід використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця, 2014. – Ч. 1. – С.19–27.
 13. Formation of the operational-actionable component of the future physical rehabilitation specialists’ readiness to health protection activity / N. Bielikova, S. Indyka// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 4 (28). – С. 30-35.
 14. Прикладні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Н. О. Бєлікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 118.  Т. 2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. (Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). – С. 21-25.