Головна / Усі події / X Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості»

X Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості»

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності

Рівненський державний гуманітарний університет

Інститут психології та педагогіки РДГУ

кафедра вікової та педагогічної психології

кафедра загальної психології та психодіагностики

кафедра практичної психології та психотерапії

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кафедра психологічного консультування і психотерапії

Луцький базовий медичний коледж

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у X Міжнародній науково-практичній конференції

 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, НАУКИ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»

 

Конференція відбудеться 29-30 березня 2018 року на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (вул. Потапова, 9, м. Луцьк).

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, а також практикуючі психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники.

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

1.Актуальні питання самореалізації особистості: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.

2.Психічне та психологічне здоров’я людини, психологія творчої самореалізації та арт-терапії.

3.Вплив психотравмуючих факторів на особистість та її життєдіяльність.

4.Психологічна реабілітація: сутність, завдання, структура, організація.

5.Відновлення психічної рівноваги особистості у процесі психологічної реабілітації, інтеграції та інклюзії.

6.Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.

7.Розвиток психологічної освіти та психологічної практики в умовах сучасного соціокультурного простору України.

 

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань, проведення майстер-класів, ворк-шопів тощо. 

 

Робочі мови конференції:

Українська, англійська, польська, німецька.

 

Форми участі у конференції (очна/заочна):

Виступ з доповіддю, проведення майстер-класів (ворк-шопів тощо), участь у роботі секцій, публікація матеріалів.

 

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції просимо до 10 березня 2018 року направити на адресу оргкомітету електронною поштою на e-mail: lesiakluiko@ukr.net  наступні матеріали:

1)заявку на участь у конференції (Додаток 1);

2)матеріали статті (вимоги до оформлення подані у Додатках 2; 3; 4);

3)копію документа про оплату публікації (відповідно до вимог збірника, де розміщено публікацію) та організаційного внеску у розмірі 150 грн (очна участь) і 100 грн (заочна участь).

 

Матеріали конференції можуть бути опубліковані: 

-у журналі «Психологічні перспективи» (ISSN 2227-1376 (Print); ISSN 2308-3743 (Online). Журнал є науковим фаховим рецензованим виданням України (дивитися Додаток 12 до наказу МОН України від 12 травня 2016 р. № 515). Видання відображається в наукометричних та реферативних базах, депозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus International, Scientific Journal Impact Factor, Scientific Indexing Services, Open Academic Journals Index, The Journals Impact Factor, РИНЦ, Academic Resourse Index, AcademicKeys Unlocking Academic Careers, Google Scholar (Додаток 2).

 

-у збірнику наукових праць РДГУ «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України (на підставі Рішення Атестаційної колегії МОН України від 29 вересня 2016 та Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016, № 1222) (Додаток 3).

 

-у збірнику фахових наукових праць Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна «Психологічне консультування і психотерапія» (ISSN 2410-1249); (Додаток 4).

 

Оплата публікації:

Оплата публікації здійснюється лише після підтвердження про рекомендацію до друку. 

Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд та розсилка збірника через відділення Нової пошти – за власний кошт учасника конференції.

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

-у збірнику «Психологічні перспективи» (Додаток 2);

-у збірнику «Психологія: реальність і перспективи» (Додаток 3);

-у збірнику ХНУ імені В.Н.Каразіна (Додаток 4).

 

 Контакти з Оргкомітетом:

телефон для довідок: (095)1560684 – Мушкевич Мирослава Іванівна

e-mail: mira_mush@yahoo.com, lesiakluiko@ukr.net

 поштова адреса: Кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

вул. Потапова, 9, каб. 204

м. Луцьк, 43000


Додаток 1

АНКЕТА –ЗАЯВКА

учасника X Міжнародної науково-практичної конференції

 

«Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості»

 

Прізвище _____________________________________________________________

 

Ім’я____________________________________________________________________

 

По батькові ____________________________________________________________

 

Назва організації (ВНЗ, кафедра)_______________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________________

 

Посада _________________________________________________________________

 

Контактні телефони: роб: _________ дом.: ___________ моб.: ______________

 

Поштова адреса та номер складу “Нової пошти”, 

на яку необхідно надсилати збірник ______________________________________

 

E-mail __________________________________________________________________

 

Назва збірника, де планується публікація статті_____________________________

 

Секція __________________________________________________________________

 

Повна назва доповіді: ____________________________________________________

 

Форма участі Тільки публікація матеріалів, Публікація матеріалів+усна доповідь, Тільки усна доповідь, Майстер-клас

(необхідне підкреслити)

Назва майстер-класу (ворк-шопу) ________________________________________

 

Технічний супровід виступу Так / ні

(підкреслити)

Дата приїзду ____________________________________________________________

 

Потреба у житлі (так, ні) _______________

 

 

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику «Психологічні перспективи»

 

Повний обсяг статті разом із трьома анотаціями – 12 сторінок (0,5 авт. арк., не більше 3 тис. слів).

До редколегії збірника потрібно подати:

1) один роздрукований текст статті українською мовою з підписом автора або повну електронну версію цієї статті; формат А-4, відстань між рядками - 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2,5 см, праворуч - 1 см; абзац – п’ять знаків; сторінки статті мають бути пронумеровані; не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (напр. 0,105), а не через крапку; формули: розмір шрифту - 11, великий індекс - 8, маленький індекс - 5, великий символ - 14, маленький символ – 11 пт; таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; список літератури оформляти за такими нормами: якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою (або іншими кириличними мовами), в списку літератури його необхідно подати кирилицею та обов’язково нижче продублювати латинськими літерами з англійським перекладом праці у квадратних дужках, наприклад:  

1. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2001. - 368 с.

Vygotsky, L. Myshleniye i rech [Thinking and Speech]/ L. Vygotsky. – Moscow: Labirint, 2001. – 368 p.; 

2. Кравчук С. Теоретична модель інтелекту / С. Кравчук // Психологічні перспективи. - 2006. - № 18. - С. 222-230.

Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230.

Цитувати не більше 10-ти джерел, в оглядах - до 30-ти; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання; посилання робляться так:  якщо мається на увазі джерело в цілому [3] у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25]; 

2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на дискеті, диску чи електронною поштою); у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій - формат JPG, роздільна здатність - 300 dpi; 

3) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора;адреса; електронна пошта; телефон.

Структура статті:

1) УДК, рядком нижче - прізвище, ініціали автора;

2) назва статті (великими літерами);

3) резюме українською мовою (200-250 слів) (10 кегль);

4) ключові слова українською мовою (5-7 слів) (10 кегль);

5) прізвище, ініціали автора англійською мовою (10 кегль);

6) назва статті англійською мовою (10 кегль);

7) резюме англійською мовою (200-250 слів) (10 кегль);

8) ключові слова англійською мовою (10 кегль);

9) прізвище, ініціали автора російською мовою (10 кегль);

10) назва статті російською мовою (10 кегль);

11) резюме російською мовою (200-250 слів) (10 кегль);

12) ключові слова російською мовою (10 кегль),

13) постановка наукової проблеми та її значення;

14) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;

15) формулювання мети та завдань статті;

16) методи та методики;

17) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

18) висновки і перспективи подальших досліджень;

19) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;

20) ел. адреса для листування, телефон (публікується за бажанням автора).

Телефон для довідок: (0332) 24-40-12; (066)9395898 - Чміль Наталія Сергіївна

e-mail: psyprojournal@gmail.com

поштова адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9. СНУ імені Лесі Українки, кафедра загальної та соціальної психології.

 

 

Додаток 3

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику «Психологія: реальність і перспективи»

 

Обсяг статті – 12 -14 сторінок

Шрифт Тime New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Відступи: по 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25. 

Структура статті подається згідно вимог, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1, 

 

Список використаних джерел подається за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №3, 2008). Посилання на використанні джерела оформляються в квадратних дужках (джерела повинні бути не старіші 20-25 років).

Після списку використаних джерел подається транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.ru/).

 

Після транслітераційного перекладу один рядок пропускається та подається резюме англійською (не менше 20 рядків) мовою. Комп’ютерні переклади не приймаються. 

Редколегія залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, якщо вона не відповідає редакційним вимогам.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 159.923.2                                                                                                               М.П. КОВАЛЬЧУК

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Стаття присвячена аналізу…..(обсяг резюме не менше 10 рядків)

Ключові слова:.(8-10 слів)

 

Статья посвящена ……( резюме на російській мові не менше 10 рядків)

Ключевые слова……...(8-10 слів)

 

Постановка проблеми. Питання…….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Формулювання цілей статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку 

 

 

Список використаних джерел

1.(не менше 6 джерел)

References

1.(не менше 6 джерел)

 

Kovalchuk M.P. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY

Обсяг резюме на англійській мові не менше 20 рядків

Key words: (англійською мовою 8-10 слів).

 

телефон для довідок: 096-606-23-02 – Осипчук Ольга Павлівна

e-mail: olga_2210@ukr.net 

поштова адреса: Кафедра вікової та педагогічної психології 

Рівненський державний гуманітарний університет

вул. Пластова, 31б, м. Рівне, 33028

 

Додаток 4

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

у збірнику «Психологічне консультування і психотерапія»

 

Обсяг статті – від 10 сторінок.

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали.

Поля: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 2 см; праворуч - 1 см. Папір - А4. В тексті статті забороняється використовувати об’єкти WordArt, автофігури, кольорові діаграми та графіки, кольорові фотографії. Усі схеми мають бути у форматі jpg.

Перед статтею подаються: УДК, назва статті, прізвище та ініціали - українською та англійською мовами; анотації та ключові слова - українською та англійською мовами. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним (до 1800 знаків). Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список літератури (оформлений відповідно до Наказу МОН України № 40, та транслітерація цього списку (латиниця, а не переклад).

При підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:

•постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;

•аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

•виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

•формування цілей статті (постановка завдання);

•виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

•висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

•список використаних джерел у транслітерації (література оформляється відповідно до вимог ДАК МОН України

До редакції подаються паперова та електронна версії статті. 

Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc.

 

телефон для довідок: 050-603-29-19: Барінова Наталія Вікторівна 

e-mail:  barinova.n2310@gmail.comДата та час події: 
Четвер, 29 Березень, 2018 - 10:00
Кінець події: 
П'ятниця, 30 Березень, 2018 - 10:00
Місце проведення події: 
навчальний корпус С СНУ ім. Лесі Українки (вул. Потапова, 9).