Головна / Усі події / V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи»

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи»

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут філології та журналістики
Кафедра соціальних комунікацій

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!
Запрошуємо вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», яка відбудеться 16–17 травня 2014 р. в Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки (м. Луцьк).

 

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Актуальні проблеми теорії та історії комунікації
• Міжкультурна комунікація
• Медіаосвіта
• Медіавпливи на аудиторію
• Особливості сучасного українського медіатексту
• Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
• Регіональні ЗМІ: реалії та перспективи розвитку
• Мова ЗМІ в соціокультурному просторі України
• Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення

Мова конференції:  українська, російська, англійська.

Для участі у конференції потрібно до 1 квітня 2014 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додається), тези та/або наукову статтю (студентські статті подаються у співавторстві з керівниками; тези – одноосібно) за адресою: VNU_VSR@ukr.net.
Тезові повідомлення плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи.
Наукові статті учасників, надіслані в оргкомітет, будуть опубліковані у науково-практичному журналі «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (cвідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 19772-9572 ПР від 15.03.2013 p.; часопис нефаховий) після роботи конференції упродовж року.
Збірник матеріалів конференції та науково-практичний журнал буде надіслано на  адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті (вартість розсилки включено в суму оргвнеску).
Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників. Організаційний внесок – 100 грн. (включає витрати на канцтовари, публікацію програмки конференції, розсилку збірника тез та науково-практичного журналу) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді).
Студенти та аспіранти СНУ імені Лесі Українки оплачують оргвнесок – 20 грн. – безпосередньо на конференції.

АНКЕТА УЧАСНИКА
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання, посада
Організація
Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів):
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
Службова адреса
Домашня адреса
E-mail
Телефони
Назва публікації (тези і/чи наукова стаття)
Секція
Потреба у проекторі
Можливість виступу на пленарному засіданні
Участь у конференції (очна чи заочна)
Потреба у житлі (готель чи гуртожиток; кількість діб проживання)
Дата
Протягом 2 днів після відправлення анкети на участь у конференції, тез та наукової статті на Ваш e-mail буде надіслано звітне повідомлення «Матеріали прийнято» У разі якщо звіт на підтвердження Вам не надійде – відправте листа ще раз або зателефонуйте.

Вимоги до оформлення тезових повідомлень
Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 та роздрукованому варіанті (завірений підписом автора) на адресу оргкомітету. Текст тезових повідомлень (до 3 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором. Вартість публікації тез – 30 грн. Реквізити на оплату публікації тезових повідомлень оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку.
Назву тез слід друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч – прізвище та ім’я автора (місто). Основний текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті оформлюються так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»). Тези мають містити наступні положення:
- постановка наукової проблеми та її значення;
- короткий аналіз досліджень цієї проблеми;
- мета і завдання розвідки;
- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
- висновки.
Завершує тези Список використаної літератури (кегль 12), який подається в кінці статті за абеткою з дотриманням вимог діючого стандарту. В кінці додається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, місце роботи (навчання), посада (для студентів, аспірантів – курс, напрям підготовки); домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний та робочий телефон.
Тези, оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

Зразок оформлення тез

:
Мазур Юлія (м. Луцьк)

Типологічна характеристика сучасної молодіжної преси

Текст тезових повідомлень

Список використаної літератури

1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с.
2. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь,  1996. –  240 с.
3. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2004. – 634 с.

Інформація про автора:

Вимоги до оформлення статей
Рукопис надсилається в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2003 на адресу: vnu_vsr@ukr.net (продублюйте: marija_levchuk@ukr.net) та роздрукованому варіанті (завірений підписом автора) на адресу:
Кафедра соціальних комунікацій, Інститут філології та журналістики (корпус Н 8)
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
вул. Винниченка, 30 а, каб. 209–210,
м. Луцьк, 43021.

Назва файлу (латиницею) має відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250–300 знаків) та ключові слова (5–6 слів чи словосполучень) українською, кегль 12 (слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст (кегль 14), через рядок після основного тексту – 12 кеглем – Джерела та література (літературу подають за абеткою, 12 кеглем, прямим накресленням; згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.); через рядок – анотація статті російською та англійською мовами (кожна не менше 850 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом  назви статті та ключових слів.
Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см, не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату – «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15].
Стаття має містити такі положення:
-         постановка наукової проблеми та її значення;
-         аналіз досліджень цієї проблеми;
-         мета і завдання статті;
-         виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
-         висновки та перспективи подальшого дослідження.
Назву рисунку розміщують після самого рисунку, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунку – прямим напівжирним шрифтом. При використанні таблиць саме слово «Таблиця» розміщується справа  і виділяється  напівжирним курсивом; нижче – назва таблиці прямим напівжирним шифром розміщена в центрі. Таблиці нумеруються арабськими цифрами.
До статті на окремому аркуші додається інформація про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, місце роботи, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний та робочий телефон.
Статті аспірантів і здобувачів подаються з рецензією (надсилати сканований варіант рецензії з  підписом рецензента, завіреним печаткою навчального закладу, де він працює, та її роздрукований варіант разом з іншими матеріалами). Статті студентів подаються у співавторстві з керівником.
Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються. Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті.
Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку (орієнтовна вартість – 20 грн. за сторінку). Одноосібні статті докторів наук публікуємо безкоштовно.

Зразок оформлення статті:

УДК 007: 304: 070: 811: 347. 156

Світлана Кравченко

Програмні засади діяльності літературної групи та часопису «Żagary» («Жагари») (Вільно, 1933–1939)

 

Анотація та ключові слова українською (250–300 знаків).

Виклад основного тексту статті.

Джерела та література

1. Огар Е. І. Дитяча книга : проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. / Е. І. Огар ; Українська академія друкарства. – Львів : Аз-Арт, 2002. – 160 с.
2. Редакторская подготовка изданий : учеб. / С. Г. Антонова, В. И. Васильев, И. А. Жарков, О. В. Коланькова, Б. В. Ленский, Н. З. Рябинина, В. И. Соловьев ; под общ. ред. С. Г. Антоновой. – М. : Изд-во МГУП, 2002. – 468 с.
3. Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.

Прізвище, ім’я автора, назва статті, анотація та ключові слова російською (850 знаків).

Прізвище, ім’я автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською (850 знаків).

Адреса для листування: (вкажіть, будь ласка, Вашу електронну (або поштову) адресу).

Інформація про автора:

     За додатковою інформацією звертатися:
канд. філол. наук, ст. викладач Зінчук Руслана Степанівна (з приводу поселення) – м. т.: 0502238356;
канд. наук із соц. комунік., доц. Рожило Марія Андріївна (з приводу формування збірника тезових повідомлень та публікацій у науково-практичному журналі «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи») – м. т.: 0506747841.

 

Наша адреса:   
Кафедра соціальних комунікацій,
Інститут філології та журналістики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
навчально-бібліотечний корпус Н 8,
вул. Винниченка, 30 а, каб. 209–210,
м. Луцьк,
43021  

E-mail: VNU_VSR@ukr.net                                                                                                                                                              Дякуємо за співпрацю!

 

 

 

Дата та час події: 
П'ятниця, 16 Травень, 2014 - 09:00
Кінець події: 
Субота, 17 Травень, 2014 - 10:00
Місце проведення події: 
Інститут філології та журналістики (вул. Винниченка, 30а).