Головна / Усі події / «Типологія та функції мовних одиниць»

«Типологія та функції мовних одиниць»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Просимо Вас надсилати матеріали до наукового журналу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Типологія та функції мовних одиниць» (випуск 4), зареєстрованого у Державній реєстрацій¬ній службі України як друкований засіб масової інформації (серія КВ № 20222-10022Р від 10.09.2013) та в наукометричній базі РИНЦ (ліцензійний договір № 254-04/2014 від 25.04.2014).  Статті приймаємо різними мовами. Випуск 4 присвячений 80-річчю доктора філологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця.

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсив, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентрована, напівжирний шрифт, великими літерами, кегль 14). Після назви статті потрібно подати анотацію (не менше 1000 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12), через рядок після цього – анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків) разом із зазначенням прізвища та імені автора й перекладом теми та ключових слів.
Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петренко), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко).
Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов’язкові такі елементи (вони виокремлюються рубриками в підрядку до тексту):
Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями);
Аналіз досліджень цієї проблеми;
Мета і завдання статті;
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
- Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

Дата та час події: 
Неділя, 15 Лютий, 2015 - 09:00
Кінець події: 
Понеділок, 16 Лютий, 2015 - 09:00