Головна / Усі події / Науковий журнал «Лінгвостилістичні студії» (випуск 1) приймає статті до друку

Науковий журнал «Лінгвостилістичні студії» (випуск 1) приймає статті до друку

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Просимо Вас надсилати матеріали до наукового журналу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Лінгвостилістичні студії» (випуск 1), зареєстрованого в Державній реєстраційній службі України 08.05.2014 р. Статті приймаємо різними мовами. Перший випуск тематичний – «Мовотворчість Лесі Українки».

Орієнтовна проблематика випуску:

1. Поліфункційний вимір мовної особистості Лесі Українки.
2. Мовна особистість Лесі Українки в контексті мовної парадигми її доби.
3. Жанрові реалізації в мовотворчості Лесі Українки.
4. Лінгвопоетика художніх творів Лесі Українки.
5. Взаємодія національно-мовної та індивідуально-мовної картин світу в ідіолекті Лесі Українки.
6. Лінгвостилістичні параметри ономастикону текстів Лесі Українки.
7. Стильові й стилістичні ознаки діалектного мовлення в художніх, епістолярних і публіцистичних текстах Лесі Українки.
8. Стилістична диференціація лексико-граматичних одиниць у текстах Лесі Українки.
9. Леся Українка і процеси стильового й стилістичного унормування української мови.
10. Словник мови творів Лесі Українки.

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті

Рукопис потрібно надсилати на адресу редколегії в електронному варіанті в режимі doc версії Word 1997–2007 рр. та роздрукованому варіанті, засвідченому підписом автора. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (bohdan.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентрована, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (не менше 1000 знаків) та ключові слова (5–6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Література (відцентровано, кегль 12), через рядок після цього – анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора й перекладом теми та ключових слів.
Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. П. Левчук), вказівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних праць потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко).
Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов’язкові такі елементи (їх потрібно виокремити рубриками в підрядку до тексту):
Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями);
Аналіз останніх досліджень і публікацій;
Мета і завдання статті;
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 821.161.2-6 Українка                                                                                 Світлана Богдан
                                                                         
БІБЛЕЇЗМИ В СИСТЕМІ ЕПІСТОЛЯРНОГО АВТОПОРТРЕТУВАННЯ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У статті визначено специфіку використання біблеїзмів як одного з найчастотніших інтекстових елементів у будь-якому тексті,  зокрема – в листах; встановлено функційно-прагматичні ознаки біблійного інтексту в епістолярії Лесі Українки, що належить до вагомих чинників її мовотворчості та індивідуального стилю; основну увагу зосереджено на аналізі біблеїзмів як засобу особистісного портретування адресантки та різних способах їх семантичних трансформацій. … (не менше 1000 знаків!)
Ключові слова: біблеїзм, епістолярний текст, портретування, трансформація.

 

Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета і завдання статті.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

Література

1. Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови в контексті української стилістичної науки / Н. Д. Бабич. – Чернівці : Букрек, 2009. –216 с.
2. Коваль А. П. Крилаті вирази в українській літературній мові. Афоризми. Літературні цитати. Образні вирази / А. П. Коваль, В. В. Коптілов. – 2-е вид. перероб. і         доп. – К. : Вища школа, 1975. – 355 с.
3. Мороз Л. Леся Українка і християнство  / Л. Мороз // Дивослово. – 1995. – №2. – С. 4–10.
4. Ткач Л., Мороз Т. Явища паралельного слововживання у творах Лесі Українки та в текстах українських перекладів книг Біблії другої половини XIX – початку XX століття / Л. Ткач, Т. Мороз // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Т. 2. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 362–372.

 

Богдан С. К. Библеизмы в системе эпистолярного автопортретирования Леси Украинки. Текст анотації (не менше 1000 знаків).
Ключевые слова: библеизм, эпистолярный текст, портретирование, автопортрет,  трансформация, Леся Украинка.
Bohdan S. K. Biblical Exspressions in a System of an Epistolary Selfportrait of Lesia Ukrainka. Текст анотації (не менше 1000 знаків).
Key words: a biblical expression, a portrait, a selfportrait, a transformation, Lesia Ukrainka.

Комплект матеріалів надсилати в електронному форматі на поштову скриньку lingvostud@ukr.net
Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):
1) оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (bohdan.doc);
2) відомості про автора:
прізвище, ім’я, по батькові;
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
адреса для листування, e-mail, контактний телефон, а також відділення кур’єрської служби «Нова пошта», із якого Вам зручно забрати збірник (bohdan_vidomosti.doc) (редколегія не бере на себе витрати за пересилку збірника, Ви сплачуєте за поштові послуги під час його отримання);
3)  скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (bohdan.rez.doc).
Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Відхилені рукописи авторам не повертають.
Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, цитувань, власних назв, а також правильність перекладу покладено на автора статті.
Матеріали будуть надруковані мовою оригіналу.
Статті, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. Крім того, вони не повинні бути оприлюднені раніше в інших наукових збірниках чи журналах.
Вартість публікації наукової статті – 200 грн. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.
Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку  4405 8823 0091 8400, попередньо зателефонувавши Тарасюк Тетяні Миколаївні.
Матеріали просимо надіслати до 16 січня 2015 року на електронну поштову скриньку (lingvostud@ukr.net).

 

Контактні телефони:

050 262 82 12 Богдан Світлана Калениківна, кандидат філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови;
(0332) 24 83 67 Левчук Ірина Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови (відповідальний секретар збірника);
068 563 04 91 Тарасюк Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови;
(0332) 24 83 67 Приходько Наталія Степанівна, старший лаборант кафедри історії та культури української мови.

 

Дата та час події: 
П'ятниця, 26 Грудень, 2014 - 10:15
Кінець події: 
П'ятниця, 16 Січень, 2015 - 09:00