Головна / Усі події / Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи»

Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції „Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи”, яка відбудеться 19–21 червня 2015 року в Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (на базі практик табору „Гарт” на озері Світязь).

У програмі конференції:

І. Пленарне засідання та робота таких секцій:
1. Поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії.
2. Жанрова парадигма сучасної української мови.
3. Мовно-стилістичні домінанти сучасного релігійного мовлення в Україні.
4. Лінгвоперсонологія в системі стилістичних досліджень.
5. Оніми в семантичній структурі тексту.
6. Стилістика діалектного мовлення.
7. Сучасні методики викладання стилістики й культури мови в освітніх закладах України.
ІІ. Круглий стіл „Актуальні напрями дослідження ідіостилю в сучасній лінгвостилістиці”.
ІІІ. Культурна програма:
Екскурсія в Шацький національний парк.

Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції, пропонуємо до 01 квітня 2015 р. надіслати в оргкомітет на електронну адресу lingvostud@ukr.net як додаток до повідомлення у форматі MS Word:
1) анкету-заявку на участь у конференції;
2) електронний варіант статті обсягом 8-12 сторінок;
3) рецензію наукового керівника або витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня);
4) копію квитанції про оплату за публікацію (250 грн.) та оргвнесок (100 грн.).

Кошти за публікацію і оргвнесок просимо надіслати поштовим переказом на адресу:
Тарасюк Тетяні Миколаївні
вул. Словацького, 12, кв. 79
м. Луцьк
43025
Матеріали доповідей плануємо опублікувати до початку конференції у другому випуску „Лінгвостилістичних студій”. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

У заявці зазначити:
•    прізвище, ім’я, по батькові автора (ів);
•    освітній статус або науковий ступінь, учене звання;
•    місце навчання або роботи, посаду;
•    назву доповіді, секцію;
•   форму участі в конференції – виступ із доповіддю, виступ із повідомленням, публікація матеріалів доповіді (заочна участь);
•    службову або домашню адресу;
•    телефон, e-mail (обов’язково).
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників.
Доїзд до бази практик табору „Гарт” на о. Світязь (Волинська область, Шацький район, с. Світязь, база практик табору „Гарт”): поїздом/автобусом до м. Ковель, далі – автобусом до зупинки „Турбаза „Світязь” (деталі доїзду узгоджувати телефоном).  

Адреса оргкомітету:
Кафедра історії та культури української мови
Інститут філології та журналістики
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
вул. Винниченка, 30 а
м. Луцьк
43025
Контактний телефон: (0332) 248-367 – кафедра історії та культури української мови.
E-mail: lingvostud@ukr.net
Координатори конференції:
       Локайчук Світлана Михайлівна – 067-746-54-67(організаційні питання);
       Тарасюк Тетяна Миколаївна – 095-158-54-71 (поселення учасників конференції);
             Левчук Ірина Петрівна (підготовка матеріалів до друку).
                                                            
Вимоги до оформлення статей:

Рукопис потрібно надіслати на адресу оргкомітету у двох варіантах: електронному (в режимі doc версії Word 1997–2007 рр.) та паперовому, засвідченому підписом автора. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12). Через рядок – основний текст (кегль14), через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 12); через рядок після цього – розширена анотація статті російською та англійською мовами (кожна не менше 850 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом  теми та ключових слів.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст»).
Ілюстративний матеріал у тексті потрібно подавати курсивом (підкреслень не робити).
Бібліографічні покликання оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення:
–  постановка наукової проблеми та її значення;
–  аналіз досліджень цієї проблеми;
–  мета і завдання статті;
–  виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;
–  висновки та перспективи подальшого дослідження.
Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа  і виділити  напівжирним курсивом; нижче – в центрі назва таблиці прямим напівжирним шрифтом. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.
Завершують статтю через один рядок після основного тексту Джерела та література, розширені анотації російською та англійською мовами. Над анотаціями потрібно зазначити ім’я і прізвище автора, назву статті російською та англійською мовами, під анотаціями –  ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• науковий ступінь, місце роботи, посада;
• домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.
Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей. Матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання чеків (чи копій чеків) про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну, друкуватися не будуть.

Чекаємо Вас на волинській землі і сподіваємося на плідну наукову дискусію та подальшу творчу співпрацю!

 

 

Дата та час події: 
П'ятниця, 19 Червень, 2015 - 09:00
Кінець події: 
Неділя, 21 Червень, 2015 - 10:00