Головна / Усі події / II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України»

II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України»

Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Факультет міжнародних відносин
Кафедра міжнародної інформації

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь
у II Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ»

 

Конференція відбудеться 14–15 травня 2014 р.

Форма проведення конференції – заочна.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

 Перспективі розвитку європейської інтеграції України.
 Інтеграційні процеси на пострадянському просторі.
 Політико-правові аспекти інформаційних процесів у сучасному світі.
 Концепт транскордонного співробітництва в сучасній політології.
 Інформаційні процеси у світі та процеси європейської інтеграції.
 Теоретичні підходи до вивчення інформаційного чинника транскордонного співробітництва України в сучасній українській науці.
 Право та інститути Європейського Союзу, що регулюють транскордонне співробітництво.
 Нормативно-правові засади та установи транскордонного співробітництва СНД.
 Законодавча база та організаційні структури забезпечення транскордонного співробітництва України.
 Інформаційний контекст транскордонного співробітництва України.
 Досвід транскордонного співробітництва у сучасному світі.
 Побратимство транскордонного рівня: світовий досвід.
 Varia (приймаються матеріали за іншими напрямками, що відповідають темі конференції).

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки для участі в конференції та тексти виступів приймаються до 10 травня 2014 р.

 

ФОРМА ЗАЯВКИ
ІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ»
14-15 травня 2014 р.
м. Луцьк, Україна

 

Прізвище
Ім'я
По батькові
Організація
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва доповіді
Напрям
Інформація для контакту:
Адреса _____________________
Тел.:______________ Факс: ___________________
Е-таіl_______________________________________

 

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Матеріали подаються в електронному форматі *.doc на адресу електронної пошти оргкомітету.
Обсяг матеріалів – до 5 повних сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація ¬– книжкова. Береги: – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців – 10 мм.
Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела згідно списку, далі через кому номер сторінки. Список джерел друкується в алфавітному порядку в кінці тексту і має назву “Література” (електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної електронної адреси).
Оформлення тексту: 1) УДК (зліва); 2) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (справа вгорі); 3) через інтервал нижче посередині назва матеріалів доповіді малими літерами напівжирним шрифтом; 4) нижче справа назва кафедри, організації, де виконана робота; 5) анотація (2-3 речення) і ключові слова українською мовою; 6) прізвище та ініціали автора(ів), назва статті, анотація (2-3 речення) і ключові слова англійською мовою; 7) через інтервал текст статті; 8) “Література”.
У поданих текстах потрібно висвітлити актуальність, мету, завдання, результати і висновки наукового дослідження (згідно вимог ВАК України).

Студенти, аспіранти і здобувачі повинні подати рецензію наукового керівника на рукопис своїх матеріалів.

Матеріали будуть опубліковані в окремому збірнику та висвітлені для ознайомлення на блозі кафедри міжнародної інформації http://www.cbcukr.tk/#!/2013/03/welcome.html. Усім учасникам буде надісланий електронний варіант збірника. Для отримання друкованого варіанту необхідно сплатити організаційний внесок -  70 грн.

Для участі в конференції необхідно надіслати в оргкомітет на ел. адресу ant80@meta.ua: заявку на участь, текст доповіді згідно з вимогами, рецензію наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Матеріали і носії, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються. Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.

 

Адреса та контакти оргкомітету:
43021, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 6.
кафедра міжнародної інформації факультету міжнародних відносин
Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки
к. політ. н, доценту кафедри міжнародної інформації
Митко Антоніні Миколаївні
ant80@meta.ua
 

 

Министерство образования и науки Украины
 Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
 Факультет международных отношений
 Кафедра международной информации

 

 Информационное письмо

 

 Уважаемые коллеги!
 Приглашаем Вас принять участие
 в II Международной научно-практической Интернет-конференции

 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ»

 Конференция состоится 14-15 мая 2014 г.
Форма проведения конференции - заочная.

Основные тематические направления:
  Перспективы развития европейской интеграции Украины.
  Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
  Политико-правовые аспекты информационных процессов в современном мире.
  Концепт трансграничного сотрудничества в современной политологии.
  Информационные процессы в мире и процессы европейской интеграции.
  Теоретические подходы к изучению информационного фактора трансграничного сотрудничества Украины в современной науке.
  Право и институты Европейского Союза, регулирующие трансграничное сотрудничество.
  Нормативно-правовые основы и учреждения трансграничного сотрудничества СНГ.
  Законодательная база и организационные структуры обеспечения трансграничного сотрудничества Украины.
  Информационный контекст трансграничного сотрудничества Украины.
  Опыт трансграничного сотрудничества в современном мире.
  Побратимство трансграничного уровня: мировой опыт.
  Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующие теме конференции).

Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Заявки для участия в конференции и тексты выступлений принимаются до 10 мая 2014 г.

Материалы будут опубликованы в отдельном сборнике и представлены для ознакомления на блоге кафедры международной информации http://www.cbcukr.tk/2013/05/blog-post.html. Всем участникам будет выслан электронный вариант сборника. Для получения печатного варианта необходимо оплатить организационный взнос - 70 грн.

 ФОРМА ЗАЯВКИ
 II Международная научно-практическая Интернет-конференция
 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ»
 14-15 мая 2014 г.
 г. Луцк, Украина

 

Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность
Научная  степень
Ученое звание
Название доклада
Направление
 Контакты:
Адрес_____________________
Тел.:______________ Факс: ___________________
Е-таіl_______________________________________

 

ТРЕБОВАНИЯ
 К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Материалы представляются в электронном формате *.Doc на адрес оргкомитета.
Объем материалов - до 5 полных страниц формата А4 (297x210 мм), ориентация - книжная. Поля: - 20 мм. Шрифт: гарнитура - Times, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5. Отступы абзацев - 10 мм.
Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках, где первая цифра - номер источника согласно списку, далее через запятую номер страницы. Список источников печатается в алфавитном порядке в конце текста и имеет название "Литература" (электронные источники информации подаются с указанием полного электронного адреса).
Оформление текста: 1) УДК (слева) 2) инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень, ученое звание, должность, место работы (справа вверху), 3) через интервал ниже посередине название материалов доклада строчными буквами полужирным шрифтом, 4 ) ниже справа название кафедры, организации, где выполнена работа; 5) аннотация (2-3 предложения) и ключевые слова, 6) фамилия и инициалы автора (ов), название статьи, аннотация (2-3 предложения) и ключевые слова на английском языке; 7) через интервал текст статьи; 8) "Литература".
В приведенных текстах нужно определить актуальность, цель, задачи, результаты и выводы научного исследования (согласно требованиям ВАК Украины).

Студенты, аспиранты и соискатели должны подать рецензию научного руководителя на рукопись своих материалов.

 Материалы, присланные в оргкомитет конференции, не возвращаются. Доклады, тематика которых не соответствует направлениям конференции, и такие, оформленные без соблюдения приведенных требований, поданные несвоевременно, оргкомитетом рассматриваться не будут.

 

 Адрес и контакты оргкомитета:
 Украина, 43021, Волынская область, г. Луцк, ул. Винниченка, 28, каб. 6.
 кафедра международной информации факультета международных отношений
 Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки
 к. полит. н, доценту кафедры международной информации
 Мытко Антонине Николаевне
 ant80@meta.ua

   

 

 

Дата та час події: 
Середа, 14 Травень, 2014 - 09:30
Кінець події: 
Четвер, 15 Травень, 2014 - 18:00