Головна / Факультети та інститути / Юридичний факультет / Теорії та історії держави і права

Теорії та історії держави і права

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор

Яцишин Михайло Михайлович
43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
+38(0332)248177
Про кафедру 

Історична довідка: кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом юридичного факультету та функціонує з моменту створення правничого факультету у 1993 році. Першочергово кафедра була у складі кафедри публічного права. У 2000 році на базі кафедр публічного і приватного права юридичного факультету було створено чотири кафедри, серед яких і кафедра теорії, історії держави і права та конституційного права. Завідувачем кафедри був обраний доктор юридичних наук, професор, старший радник юстиції, Почесний працівник прокуратури, член Науково-методичної ради Генеральної прокуратури України Валентин Володимирович Долежан, який і сьогодні підтримує тісні зв’язки з факультетом.

 

 У 2006 році кафедру теорії, історії держави і права та конституційного права було реорганізовано у кафедру теорії та історії держави і права та кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права.

Рік заснування: 01.02.2006р.

Склад кафедри: 15 штатних працівників, 1 на умовах сумісництва; 1 ст. лаборант. З них 1 доктор юридичних наук, 13 кандидатів наук.

 1. Яцишин М. М. – доктор юридичних наук (12.00.01), професор;
 2. Булавіна С. Є. – к. і. н. (07.00.01), доцент;
 3. Гламазда П. В. – к. ю. н. (12.00.01),на посаді доцента;
 4. Гороть А. М. – к. ю. н. (12.00.11), доцент;
 5. Климчук Т. Д. – ст. викл.;
 6. Молла Ю.В. – к. ю. н. (12.00.03), ст. викл.;
 7. Колодяжна В. В. - к. ю. н. (12.00.01), доцент;
 8. Кравчук В. М. – к. ю. н. (12.00.10), доцент;
 9. Кравчук М. А. – к. політ. н. (23.00.02), доцент;
 10. Крисюк Ю. П. – к. ю. н. (12.00.12), доцент;
 11. Лаба О. В. – к. ю. н. (12.00.01), доцент;
 12. Нинюк М. А. – к. н.з держ. упр. (25.00.01), доцент;
 13. Конончук І. М. – к. пед. н. (13.00.01), доцент;
 14. Щирба М.Ю. – к. ю. н., (12.00.01), асистент;
 15. Юхимюк О. М. – к. ю. н. (12.00.01), доцент;
 16. Вавренюк В.В. – старший лаборант.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Яцишин Михайло Михайлович, професор – державне право зарубіжних країн; порівняльний аналіз англосаксонської та континентальної систем права; правові системи сучасності.
 • Булавіна Світлана Євгенівна, доцент – енциклопедія законодавства (історико-правовий аналіз); права людини: міжнародні стандарти; основи права; правознавство.
 • Гламазда Петро Володимирович, доцент – історія держави і права України; історико-правові засади пенітенціарії України-Руси; еволюція системи покарання: український та зарубіжний досвід.
 • Гороть Алла Миколаївна, доцент – міжнародне публічне право.
 • Климчук Тетяна Дмитрівна, старший викладач – основи права; адміністративне право; правознавство; права людини: міжнародні стандарти.
 • Молла Юлія Володимирівна, старший викладач – основи права; теорія держави і права.
 • Колодяжна Вікторія Володимирівна, доцент – система джерел європейського права; основи права; теорія держави і права; державне право зарубіжних країн.
 • Кравчук Володимир Миколайович, доцент – конституційне право України; конституційні засади судочинства в Україні; організаційно-правові основи забезпечення громадського порядку в Україні; проблеми теорії конституційного права; конституційна реформа в Україні.
 • Кравчук Микола Артемович, доцент – історія держави і права зарубіжних країн; проблеми державно-церковних відносин в Україні; історія вчень про державу і право; нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти; правове забезпечення освітнього процесу в Україні.
 • Крисюк Юрій Петрович, доцент – філософія права; історія вчень про державу і право; основи права.
 • Лаба Оксана Василівна, доцент – проблеми теорії держави і права.
 • Щирба Мар’яна Юріївна, асистент – юридична деліктологія; громадський контроль як інститут громадянського суспільства; проблеми реалізації норм права; проблеми теорії держави і права; основи права.
 • Нинюк Марія Антонівна, доцент – державна служба; державне будівництво та самоврядування в Україні; державне управління; правові основи діяльності органів масової інформації в Україні; становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні.
 • Конончук Ірина Миколаївна, доцент – основа права Європейського Союзу; конституційна юстиція; конституційно-процесуальне право; правове регулювання відносин України та ЄС.
 • Юхимюк Ольга Михайлівна, доцент – теорія держави і права; нормотворчість та юридична техніка; теорія та догма в юридичній традиції; загальна теорія правового статусу особи.


Адреса веб-сторінок профілів на платформі Google-академія викладачів кафедри:

1. Яцишин М. М. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=7_G0prYAAAAJ&hl=ru

2. Булавіна С. Є. - https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Azw1nqAAAAAJ

3. Гламазда П. В. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=PsDM6HkAAAAJ&hl=ru

4. Гороть А. М. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=rJC5MhcAAAAJ&hl=ru&citsig=A...

5. Коренга Ю. В. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=BqLoRsgAAAAJ&hl=ru

6. Колодяжна В. В - https://scholar.google.com.ua/citations?user=_OKB0CQAAAAJ&hl=ru

7. Кравчук В. М. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=EYmAu8EAAAAJ&hl=ru

8. Кравчук М. А. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mLBaQNgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

9. Крисюк Ю. П. – https://scholar.google.com.ua/citations?user=c0RkFm8AAAAJ&hl=ru

10. Климчук Т. Д. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=os7iknIAAAAJ&hl=ru

11. Лаба О. В. - https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=IQ...

12. Нинюк М. А. – https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=fm...

13. Конончук І. М. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=4RRakTMAAAAJ&hl=ru

14. Щирба М. Ю. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=iVwUxZoAAAAJ&hl=ru

15. Юхимюк О. М. - https://scholar.google.com.ua/citations?user=r1draaIAAAAJ&hl=ru


Тематика наукових досліджень кафедри: компаративістські дослідження в галузі становлення та розвитку правових систем; історія та проблеми функціонування пенітенціарної системи України та світу; проблеми реалізації соціального та правового порядку; застосування принципів права судами України; напрямки судово-правової реформи в Україні; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; злочин та покарання в українській правовій традиції.

Основні напрями наукових досліджень: історія становлення та проблеми функціонування кримінально-виконавчих установ в Україні; застосування принципів права судами України; соціальний та правовий порядок в суспільстві; інститут народної законодавчої ініціативи в Україні та зарубіжних країнах; філософсько-правові погляди та їх вплив на проблему злочину і покарання в Україні.

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів та належного рівня наукових досліджень при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (лист МОНмолодьспорт № 1/11-10965 від 23.11.11 року).

Продовжуючи традиції української юриспруденції в історико-правових дослідженнях, члени кафедри започаткували видання наукового журналу. Його праобразом є перше в Україні юридичне видання українською мовою – журнал “Часопись правнича”, що видавався з 1889р. до 1912р. у Львові.

Завдяки роботі колективу кафедри започатковано роботу та зреалізовано ідею фахового видання “Історико-правовий часопис” (Наказ Міністерства освіти України № 793 від 04.07.2014 року “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року”). Редакційну колегію очолює завідувач кафедри проф. Яцишин М. М. Завдяки тісним науковим зв’язкам членів кафедри участь у рецензуванні часопису беруть провідні вчені-юристи України та Польщі. Серед них – професор кафедри, д.ю.н., член-коресподент Академії правових наук України, заслужений юрист України, Ярмиш Олександр Назарович (заступник головного редактора); Усенко Ігор Борисович, проф., перший віце-президент Міжнародної асоціації істориків права, голова секції історії держави і права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України (заступник головного редактора); Джужа Олександр Миколайович, д.ю.н., проф., професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ України, заслужений юрист України; Крестовська Наталія Миколаївна, д.ю.н., проф., професор кафедри теорії держави і права Національного університету “Одеська юридична академія”; Debinski Antoni, Doctor habilitowany nauk prawnych, ksiadz professor, rector Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II ( Rzeczpospolita Polska) та ін.

На кафедрі формується осередок істориків права Волині, який бере активну участь в роботі Міжнародної асоціації істориків права. Так, 13–16 червня 2014р. на Рівненщині та Волині пройшла XXVIII Міжнародна історико-правова конференція «Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова». Співорганізаторами заходу виступили Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Комісія історії українського права при Президії НАНУ, cекція історії держави і права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.

В рамках науково-дослідної роботи університету кафедра є співвиконавцем науково-дослідної теми “Соціально-правові аспекти ресоціалізації неповнолітніх правопорушників” (проф. Яцишин М. М., доц. Гламазда П. В., к.ю.н. Молла Ю. В.). В ході виконання роботи станом на 1 вересня 2015 захищена дисертація Оксенчуком І. В. “Нормативно-правове забезпечення виконання покарань в Україні: сучасний стан, перспективи (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)”. Станом на 1 вересня 2016 р. захищена дисертація Прокопчук К.М. «Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торговельно-економічного співробітництва».

Під керівництвом проф. М. Яцишина аспірантами кафедри захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень.

На кафедрі теорії та історії держави і права працюють та здійснюють підготовку досліджень 5 здобувачів наукового ступеня доктора юридичних наук та 5 аспірантів. Серед досліджуваних проблем варто виокремити роботу над темами дисертацій: Булавіної С. Є. – “Інституціонально-правові засади забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобалізації” зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави (науковий консультант – професор кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права “КРОК” Тимошенко Володимир Андрійович, д.ю.н., проф.); Кравчука В. М. – “Теоретичні основи конституційно-правового статусу суддів в Україні” зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (науковий консультант – завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений юрист України, д.ю.н., проф. Федоренко В. Л.); Крисюка Ю. П. – “Злочин і покарання як атрибути культурно-цивілізаційного процесу” зі спеціальності 12.00.12 – філософія права (науковий консультант – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, д.ю.н., проф. Яцишин М. М.); Савича С. С. – “Становлення та розвиток авторсько-правових відносин на території України (історико-правове дослідження)” зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий консультант – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, д.ю.н., проф. Яцишин М. М.); Юхимюк О. М. – ”Застосування принципів права судами України: загальнотеоретичний аспект” зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий консультант – завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., проф. Луць Л. А.).

Проблемні групи:  актуальні питання конституційної реформи на сучасному етапі державотворення (доц. Булавіна С. Є., доц. Кравчук В. М.); актуальні питання забезпечення прав людини в Україні (ст. викл. Климчук Т. Д.).

Завідувач кафедри д. ю. н., проф. Яцишин М. М. є членом двох спеціалізованих вчених рад: Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ та Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ.

Публікації кафедри:

 • Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с.
 • Актуальні проблеми конституційного права України: Підручник / за заг. ред. професора Олійника А. Ю. - К.: Видавничий дім “Скіф”, 2012. – 552 с. (Яцишин М. М. у співавторстві).
 • Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю. н., проф.В. В. Коваленка, д. ю. н., проф. А. Х. Степанюка. - К.: Атіка, 2012. - 492 с. (Яцишин М. М. у співавторстві).
 • Яцишин М. М. Пенитенциарная система и пенитенциарное право Украины / М. М. Яцишин // Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 269-277.
 • Яцишин М. М. Who has the power to solve a breach of commercial contract –European Union,Ukraine andRussia? / М. М. Яцишин, V.Raffier // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – №1(5). – С. 155-160.
 • Яцишин М. М. Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589) / М.М. Яцишин // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - №2 (6). – С. 21-24. Фахове видання.
 • Яцишин М. М. Інститут смертної кари в Україні: міжнародно-правовий аспект (не) застосування в 2015 році / М. М. Яцишин // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції ( Київ, 27 листопада 2015р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. – С. 80-83.
 • Яцишин М. М, Маркєвіч П. Публічне та приватне право Східної Галичини міжвоєнного періоду / М. М. Яцишин, П. Маркєвіч // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л.М.Джурак. – Луцьк. – С.194-196.
 • Яцишин М. М., Markiewicz  Lis P. Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939рр.) / М. М. Яцишин, P. Lis Markiewicz // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. - №1(7). - C.193-199. Фахове видання.
 • Яцишин М. М. Українська адвокатура міжвоєнного періоду на Волині (1918-1939рр.) / М. М. Яцишин  // Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів ХІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) / уклад. Л.М.Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 82-84.
 • Яцишин М. М., Леміщак К. М. Ресоціалізація в контексті сучасних проблем пенітенціаристики / М. М. Яцишин, К. М. Леміщак // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 2 грудня 2016р.). – К. :  Ін-т крим.-викон. служби, 2016. – С. 231-236.
 • Яцишин М. М., Ремега В. В. Про деякі причини правового характеру, що впливають на стан правопорядку в установах виконання покарань України / М. М. Яцишин, В. В. Ремега // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 25 лист. 2016 р. – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 197.
 • Яцишин М.М., Лис О. Реалізація необробленої деревини на конкурентних засадах: правова компаративістика українського та зарубіжного досвіду / М. М. Яцишин, О. Лис // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. - №2(8) - C. 112-115. Фахове видання.
 • Булавіна С. Є. Культурно-освітні організації Волині: організаційно-правові засади і напрями діяльності (1921 – 1939): монографія / С. Є. Булавіна – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – 282 с.
 • Булавіна С. Є. Стан освіти в Західній Україні у 1921–1939 роках (джерелознавчий аспект) / С. Є. Булавіна // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2015. – № 8. – C. 12–15. – Режим доступу: http: // pap.in.ua.
 • Гламазда П. В. Характеристика системи покарань Української Держави в період перебування при владі Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 року) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – Херсон. – 2015. - № 1 – С. 7-11.
 • Гороть А. М. Правове регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в 90-х роках ХХ століття: монографія / А. М. Гороть. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 312 с.
 • Гороть А. М. Ретроспективний аналіз процесу євроатлантичної інтеграції України // Історико-правовий часопис: журнал/ упоряд. О. Крикунов, – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – №2(4). С. 45-50.
 • Коренга Ю. В. Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства / Ю. В. Коренга. − Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 14, 2015 р. /Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.), та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – С. 70-73.
 • Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України: монографія / Ю. В. Коренга. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015.- 188 с.
 • Колодяжна В. В. Становлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітництва: монографія / В. В. Колодяжна – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 210 с.
 • Колодяжна В. В. Інститут місцевого самоврядування в Швеції: наочні наслідки послідовних реформ / В. Колодяжна // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – №4. – С.12-17.
 • Кравчук В. М. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України / В. Кравчук // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 4. – С. 109-112.
 • Кравчук В. М. Організаційно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та класифікація / В. Кравчук // Публічне право. – 2015. – № 1 (17). – С. 27-34.
 • Кравчук М. А. Історико-правові аспекти судового розсуду (дискреції) / М. Кравчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – Випуск 33. – Ч. 1. – Ужгород, 2015. С. 44-49.
 • Кравчук М. А. Еволюція уявлень про права людини (до періоду Просвітництва к. XVII- XVIII ст.) / М. Кравчук // Knowledge. Education. Law.Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zaradzanie. – 2015. - № 2 (10). -94-101 S.
 • Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства: монографія / Ю. П. Крисюк. – Луцьк: ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – 176 с.
 • Крисюк Ю. П. Злочин і покарання як філософсько-правова проблема [Текст] / Ю. Крисюк // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1 (5). – С. 22–26.
 • Лаба О. В. Аналіз потенціалу українського простору прикордонного Єврорегіону Буг для польсько-українського транскордонного співробітництва в галузі культури. Рамки мікропроекту під назвою “Трансграничний Е- центр Культурної Співпраці Люблін-Луцьк” № BUG/03/K/14, який реалізується в рамках Парасолькового Проекту під назвою “Культура при граничних територій платформою інтеграції локальних середовищ в Євро регіоні Буг”, за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми Транскордонної Співпраці Польща- Білорусь – Україна 2007-2013. – Любіть-Луцьк 2014. – С. 77 – 117.
 • Нинюк М. А. Стадії розвитку організації / М. Нинюк // Історико-правовий часопис: журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1(3). – С. 38–42.
 • Щирба М.Ю. Напрям дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти / Щирба М. Ю. // Митна справа. – 2014. – № 3 (93). – Ч. 2. – С. 358-363.
 • Щирба М.Ю. Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами: загальнотеоретична характеристика / М. Ю. Щирба // Університетські наукові записки. – 2014. – № 3. – С. 48-55.
 • Шевчук І. М. Поняття та юридична природа правових позицій Конституційного Суду України / І. М. Шевчук // Jurnalul juridic national: teorie şi practică – 2014. – 6 (10). – С. 65–68.
 • Шевчук І. М. Становлення та розвиток інституту конституційного контролю в Україні / І. М. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету – 2015. – Серія Право. Випуск 31. – С. 158–161.
 • Юхимюк О. Особливості викладу принципів права у національному законодавстві / О. Юхимюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. – Випуск 6. – Т. 1. – Херсон, 2013. – С.12–15.
 • Основи права: роб. зошит для інд. та самост. роботи студ. неюрид. спец. з курсу “Основи права” / уклад.: С. Є. Булавіна, В. В. Колодяжна, Ю. П. Крисюк, Ю. В. Коренга; за заг. ред. М. М. Яцишина. – 3-тє вид., перероб. і доп. − Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 52 с.

Публікації аспірантів кафедри:

 • Левчук І. Пенітенціарна система Російської імперії у дореформений період (на прикладі українських губерній) // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 181–184.
 • Левчук І. О. Арештантська праця в’язнів в царських тюрмах Російської імперії (кін. XIX  – пом. ХХ ст.) // Міжнародна науково-практична конференція “Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція”, 27 листопада 2015 р., м. Київ.
 • Левчук І.О. Причини та передумови проведення реформи пенітенціарної системи у Російській імперії в другій половині ХІХ століття / І. О. Левчук // Юридична Україна. -  №10-12. - 2015. – С. 31-34. Фахове видання.
 • Левчук І.О. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення тюрем у Волинській губернії в другій половині ХІХ століття / І. О. Левчук // Право України. - №5. - 2016 – С.177-182. Фахове видання.
 • Левчук І.О. Problems of spiritual and religious re-education of prisoners in the prisons of the Russian Empire in the nineteenth century / І. О. Левчук // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – №1(7). – 2016. – С.256-258. Фахове видання.
 • Левчук І.О. Пенитенциарная политика Российской империи в первой половине ХIХ века / І.О. Левчук // Вестник Брестского университета : научно-теоретический часопис. Серия 2. История. Экономика. Право. – Брест : Издательство Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, 2016. – №2. - С.128-132.
 • Левчук І.О. Позбавлення волі як вид кримінального покарання у Російській імперії в дореформений період (початок ХVІІІ ст. – 70-ті роки ХІХ ст.) / І.О. Левчук // Підприємництво, господарство і право. - №9. – 2016. – С. 121-124.
 • Левчук Ю. М. Київська судова палата: місце в судовій системі Російської імперії / Ю. М. Левчук // Юридична Україна. -  №10-12. - 2015. – С. 35-39. Фахове видання.
 • Левчук Ю. М. Діяльність Луцького окружного суду на матеріалах Державного архіву Волинської області (1880-1917) / Ю. М. Левчук // Право України. - №4. - 2016 – С.174-179. Фахове видання.
 • Левчук Ю. М. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за Судовими статутами 1864 року/ Ю. М. Левчук // Адвокатура України: забуте та невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. Випуск 2 / за ред. І.Б. Василик. – К.: КВІЦ, 2016. – 95-102 с.
 • Левчук Ю. М. Kiev Trial Chamber Functions / Ю. М. Левчук // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – №1(7). – 2016. – С.253-256. Фахове видання.
 • Левчук Ю. М. Кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности Киевской судебной палаты / Ю. М. Левчук // Вестник Брестского университета : научно-теоретический часопис. Серия 2. История. Экономика. Право. – Брест : Издательство Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, 2016. – №2. - С.123-138.
 • Левчук Ю. М. Діяльність Київської судової палати з розгляду цивільних справ (1880-1917 рр.) / Ю. М. Левчук // Підприємництво, господарство і право. - №9. – 2016. – С. 125-128.
 • Ніколайчук Т. В. Процесуальний статус потерпілого від злочину: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / Т.В. Ніколайчук // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 квітня 2015 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права, 2015. – Ч ІІ. – С. 131-135.
 • Ніколайчук Т.В. Поняття злочину: генезис та зарубіжна практика / Т.В. Ніколайчук // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами IХ Міжнародно наук.-практ. конф. молодих учених, 22-23 березн. 2013 р. – Луцьк: ПП Петринка А.Ю., 2013. – С. 363-366.
 • Прокопчук К. М. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст. / К. Прокопчук, А. Гороть // Історико-правовий часопис: наук. Журнал / упорядн. О. Крикунов. –  Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. –  № 1. – С. 41-45.
 • Прокопчук К. М. Підстави та наслідки застосування гуманітарної інтервенції. / К. Прокопчук // Збірник наукових статей за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” (26-27 червня 2015р., Луцьк.): Східноєвропейського національного університету – С. 99 – 101.
 • Яцишин Ю.М. Правові підстави формування Київської судової палати // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 204–207.

Додаткова інформація: кафедрою налагоджено тісну співпрацю з провідними українськими та зарубіжними університетами, здійснюються наукові стажування, взаємна участь у роботі конференцій та симпозіумів; проводяться круглі столи, дискусії, обмін досвідом за участю відомих науковців українських вишів, відкриті лекції та майстер-класи професорів з проблем теорії та історії держави і права, філософії права, історії політичних та правових вчень.

Контакти:

е-mail:

vnunauka@mail.ru

tidip_vnu@ukr.net

http://law.eenu.edu.ua/