Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Документознавства і музейної справи

Документознавства і музейної справи

Завідувач кафедри документознавства і музейної справи, кандидат історичних наук, професор

Документознавства і музейної справи
43012, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332) 234288
Про кафедру 

Wiki-сторінка кафедри


1. Загальна інформація про кафедру 

2. Історія кафедри 

3. Професорсько-викладацький склад кафедри

4. Наукова діяльність кафедри 

5. Співпраця кафедри з установами та організаціями 

6. Контакти


 

Рік заснування кафедри: 2008

Історична довідка: З моменту заснування кафедри і до 2015 р. її очолювала доктор історичних наук, професор Гаврилюк С. В. З 2015 р. кафедру очолює професор, кандидат історичних наук Бондаренко Г.В. Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавста, Центром пам’яткознавства НАН України, Музеєм Замойських у м. Замості (Польща), з Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Харківською державною академією культури, Волинським обласним державним архівом, Волинським обласним краєзнавчим музеєм, Державним історико-культурним заповідником м. Дубна, Музеєм історії сільського господарства Волині. На кафедрі працює музей етнографії Волині і Полісся. Кафедра документознавства і музейної справи організовує різноманітні наукові та виховні заходи для студентів факультету.

Склад кафедри:

Бондаренко Геннадій Васильович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри;

Гаврилюк Світлана Віталіївна доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації;

Герасимчук Олена Борисівна – кандидат економічних наук, доцент;

Дмитренко Алла Адамівна – кандидат історичних наук, доцент;

Надольська Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент;

Петрович Валентина Василівна –  кандидат історичних наук, доцент;

Рябчикова Фаїна Денисівна – кандидат історичних наук, доцент;

Качковська Леся Ростиславівна – кандидат історичних наук, доцент;

Трофімук-Кирилова Тетяна Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент;

Чибирак Світлана Вікторівна кандидат історичних наук, доцент;

Штанько Оксана Федорівна –  кандидат історичних наук, старший викладач;

Кирилов Михайло Анатолійовичстарший викладач;

Пословська Аліна Віталіївнастарший лаборант.

Основні напрямки наукового дослідження кафедри: Джерелознавчі, музеєзнавчі та пам’яткознавчі дослідження: регіональний аспект. 

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів:

1.Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : Монографія / Світлана Гаврилюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 536 с.

2.Гаврилюк С.  В., Гаврилюк О. Н. Історичний нарис пам’яткоохоронної справи // Основи пам’яткознавства / Під заг. ред. Л. О. Гріффена, О. М. Титової ; кол. Авторів: Гаврилюк О.  Н., Гаврилюк С.  В., Горбик В. О, Гріффен Л.О. [та ін.] : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – С. 248–285.

3.Герасимчук О. Б. Підсумковий контроль у формі комп'ютерного тестування / Олена Герасимчук // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: Матеріали VI науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 30–31 травня 2011 року: Наукові праці з педагогіки: У 7 т. – Д. : Біла К. О., 2011. – Т. 5. – С.92–96.

4.Герасимчук О. Б. Інноваційні технології представництва музеїв у мережі Інтернет / Олена Герасимчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – № 23 (220). – С. 168–174.

5.Герасимчук О. Б., Гоцик І. А. Модифікація системи тестування OPENTEST2 для використання під час підсумкового та поточного оцінювання знань студентів // Матеріали VІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. Наука в інформаційному просторі, Дніпропетровськ, 4–5 жовт. 2012 р. – Т. 5. – 2012. – С. 62–65.

6.Дмитренко А. А. Збиральництво на Західному Полісся та збереження архаїчних уявлень українців у ХХ столітті / Алла Дмитренко // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. – Вип. 33. – К. : Унісерв, 2010. – С. 59–64. (вийшов у 2011 р.)
7.Дмитренко А. А. Книга про рідне село. Рецензія на книгу Олександри Кондратович «Кримно і Брониця: минувшина і сьогодення: Історико-краєзнавчий нарис» (Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011, 176 с.) / Алла Дмитренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України та Волині. – Зб. наук. пр. – Вип. 40 / Упорядн. А. Силюк, А. Недзельський. – Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2011. – С. 370–372.
8.Качковська Л. Музейна справа у діяльності Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва / Л. Качковська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – № 10. – Луцьк, 2012. – с. 254–261.
9.Надольська В.В. Етнологія. Тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб. / Валентина Василівна Надольська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 288 с.
10.Надольська В.В. Етнологія. Тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб / Валентина Василівна Надольська. – Вид. 2-ге, виправл. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 288 с.
11.Петрович В. В., Рябчикова Ф. Д. Музеєзнавство : робоча навчальна програма курсу для студентів спеціальності «Історія» / Ф. Д. Рябчикова, В. В. Петрович. – Луцьк, 2011. – 32 с.
12.Рябчикова Ф. Д. Документознавча виробнича практика : програма та методичні рекомендації / Ф.Д. Рябчикова. – Луцьк, 2012. – 58 с.
13.Рябчикова Ф. Д. Музеєзнавство. Тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб. / Фаїна Денисівна Рябчикова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 120 c.
14.Трофімук-Кирилова Т. М.   Особливості рекрутських наборів євреїв до російської армії у ХІХ ст.  (на матеріалах Волинської губернії) / Т. М. Трофімук // Літопис Волині. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 43–49.
15.Трофімук Т. М. Підготовка студентів спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»: з досвіду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Т. М. Трофімук, С. В. Чибирак // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті (до 85-річчя харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК) : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14–15 травня 2014 р. / [редкол. : В. М. Шейко та ін.]. – Х. : ХДАК, 2014. – С.  84–86.
16.Рябчикова Ф.Д., Яцечко-Блаженко Т.В. Організація та технологія документаційного забезпечення управління: методичні рекомендації. – Луцьк: Вид-во Вежа-Друк, 2014. – 48 с.
17.Чибирак С.В., Яцечко-Блаженко Т.В. Забезпечення зберігання документів: методичні рекомендації  – Луцьк: Вид-во Вежа-Друк, 2014. – 32 с. 

 
 • Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

  «Науковий семінар: актуальні проблеми музеології та музейної справи». Викладач -  Рябчикова Ф. Д.

  «Архівознавство». Викладач - Петрович В. В.

  «Державно-правове регулювання діяльності музейних закладів в Україні». Викладач – Качковська Л. Р.

  «Документальні інформаційні системи». Викладач - Герасимчук О. Б.

  «Документознавство». Викладач - Качковська Л. Р.

  «Експозиційна та виставкова робота музеїв». Викладач - Чибирак С. В.

  «Електронне урядування». Викладач - Герасимчук О. Б.

  «Корпоративні мережі». Викладач - Кирилов М. А.

  «Етнологія». Викладач - Надольська В. В.

  «Інформаційний менеджмент». Викладач - Герасимчук О. Б.

   «Історія документознавства». Викладач - Качковська Л. Р.

  «Історія та теорія екскурсійної справи». Викладач - Качковська Л. Р.

  «Історія матеріальної культури». Викладач - Чибирак С. В.

  «Історія мистецтв». Викладач - Трофімук-Кирилова Т. М.

  «Історія музейної справи». Викладач - Надольська В. В.

  «Кадрове діловодство». Викладач - Трофімук-Кирилова Т. М.

  «Книгознавство та історія книги». Викладач – Бондаренко Г. В.

  «Концепції сучасного документознавства». Викладач - Качковська Л. Р.

  «Менеджмент екскурсійної та виставкової діяльності». Викладач - Штанько О. Ф.

  «Міжнародна система охорони всесвітньої культурної і природної спадщини» Викладач - Штанько О. Ф.

  «Музеєзнавство». Викладач - Рябчикова Ф. Д.

  «Музейна етика». Викладач - Чибирак С. В.

  «Музейна педагогіка». Викладач - Рябчикова Ф. Д.

  «Загальна музеологія». Викладач - Рябчикова Ф. Д.

  «Спеціальні історичні дисципліни». Викладач – Бондаренко Г. В.

  «Методологія і організація наукових досліджень». Викладач – Надольська В. В.

  «Організація та проектування баз даних та знань». Викладач - Кирилов М. А.

  «Теорії нації та націоналізму». Викладач - Надольська В. В.

  «Теорія антропосоціогенезу». Викладач -Надольська В. В.

  «Теорія та практика екскурсійної діяльності». Викладач -Трофімук-Кирилова Т. М.

  «Теорія та методологія історії». Викладач – Бондаренко Г. В.

  «Атрибуція та експертиза творів мистецтва». Викладач – Дмитренко А.А.

  «Історія музеїв науки та техніки». Викладач – Дмитренко А.А.

  «Вступ до спеціальності». Викладач – Дмитренко А.А.

  «Історія матеріальної культури». Викладач – Дмитренко А.А.

  «Реставрація та консервація музейних предметів». Викладач – Дмитренко А.А.

ВСТУПНИКАМ 2019!!!!!

БУКЛЕТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МОЖНА СКАЧАТИ НИЖЧЕ!!!!