Головна / Аспірантура

Аспірантура

Правила прийому до аспірантури та докторантури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки” у 2017 році розроблені Приймальною комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки” (далі – Правила прийому до аспірантури, Приймальна комісія, Університет) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 11236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року № 1515/29645 та постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Аспірантура та докторантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.2. Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну) та заочну. Термін навчання 4 роки. Навчання в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою. Термін навчання 2 роки.

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачено підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук).

1.4. Усі особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі Університету, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Прийом до аспірантури та докторантурі Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання і в межах ліцензованого обсягу.

1.6. Місця в гуртожитку вступникам надаються на підставі заяви, поданої в Приймальну комісію.

 

 

ІІ. Організація прийому до аспірантури та докторантури Університету

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, затвердженим вченою радою Університету.

2.2. Ректор забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Університету.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА» та «ДОКТОРАНТУРА»), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 серпня 2018 року.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймають осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

3.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

3.3. До вступу допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з п. 6.1 та 6.2. Правил прийому до аспірантури та докторантури. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури та докторантури тільки через порушення термінів подання документів, визначених Правилами прийому.

 

IV. Порядок роботи Приймальної комісії

 

Порядок роботи Приймальної комісії (відбіркових комісій):

понеділок-четвер – 10.00-17.00

п’ятниця – 10.00-16.00

перерва – 13.00-14.00

субота, неділя – вихідний.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

та зарахування на навчання

 

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначають ці Правила прийому до аспірантури та докторантури, зокрема пункти 5.2 – 5.4 цього розділу.

5.2. Кожного календарного року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки оголошує про конкурсний прийом на навчання до аспірантури та докторантури в першій декаді червня.

5.3. Прийом заяв та документів на навчання до аспірантури та докторантури розпочинається о 10.00 годині 14 серпня 2017 року.

5.4. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб та громадяни України, які мають мету навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб вступають до аспірантури та докторантури за ліцензованими освітньо-науковими програмами (спеціальностями) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 грудня і до 01 квітня) для здобуття ступенів доктора філософії

5.5. Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури та докторантури (в тому числі іноземці та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, згідно Закону України «Про вищу освіту») проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

І етап

 

ІІ етап

 

ІІІ етап

 

о 10.00 год. 01 березня 2017 р.

 

о 10.00 год. 14 серпня 2017 р.

 

о 10.00 год. 01 листопада 2017 р.

Закінчення прийому заяв і документів

І етап

 

ІІ етап

 

ІІІ етап

 

о 16.00 год. 14 березня 2017 р.

 

о 16.00 год. 28 серпня 2017 р.

 

о 16.00 год. 14 листопада 2017 р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

І етап

 

 

 

 

ІІ етап

 

 

 

 

ІІІ етап

 

 

з 15 березня до 30 березня 2017 р.

15 березня – додатковий (за потреби)

20 березня – іспит зі спеціальності

25 березня – іспит з іноземної мови

 

з 1 вересня до 11 вересня 2017 р.

1 вересня – додатковий (за потреби)

4 вересня – іспит зі спеціальності

11 вересня – іспит з іноземної мови

 

з 15 листопада до 29 листопада 2017 р.

15 листопада – додатковий (за потреби)

20 листопада – іспит зі спеціальності

25 листопада – іспит з іноземної мови

Терміни оприлюднення рейтингових

списків вступників

І етап

 

 

ІІ етап

 

 

 

 

 

 

ІІІ етап

 

 

не пізніше 17.00 год. 31 березня 2017 р. за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 17.00 год. 13 вересня 2017 р. за державним замовленням

не пізніше 17.00 год. 30 вересня 2017 р. за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення з відповідної спеціальності)

 

не пізніше 17.00 год. 30 листопада 2017 р. за кошти фізичних та юридичних осіб

Терміни зарахування вступників

І етап

 

ІІ етап

 

ІІІ етап

 

не пізніше 1 квітня 2017 р

 

не пізніше 1 жовтня 2017 р.

 

не пізніше 1 грудня 2017 р

 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури та докторантури Університету

 

6.1. Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора Університету такі документи:

особисту заяву встановленої форми зі згодою наукового керівника;

список опублікованих наукових праць, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих аркушах із рецензією;

копії дипломів бакалавра та магістра/спеціаліста та додатки до них;

особовий листок обліку кадрів з вклеєною фотографією;

дві кольорові фотокартки розміром 3 х4 см;

рекомендацію або направлення (за наявності);

копію паспорта вступника та передбачуваного наукового керівника;

ідентифікаційний номер та передбачуваного наукового керівника;

картонну папку на зав’язках;

2 коверти з марками.

6.2. Вступники до докторантури подають на ім'я ректора Університету такі документи:

особисту заяву встановленої форми;

список опублікованих наукових праць;

копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

особовий листок обліку кадрів з вклеєною фотографією;

дві кольорові фотокартки розміром 3 х4 см;

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

копію паспорта вступника та передбачуваного наукового консультанта;

ідентифікаційний номер та передбачуваного наукового консультанта;

картонну папку на зав’язках;

2 коверти з марками.

6.3. Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

6.4. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

6.5. Особу, яка для вступу до аспірантури та докторантури подає диплом, що виданий закордонним вищим навчальним закладом, допускають до вступу на рівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань в аспірантуру або позитивного рішення вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада перед зарахуванням вступника приймає рішення про визнання його диплома або надає обґрунтоване пояснення причин відмови в такому визнанні.

6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

VII. Організація і проведення конкурсу до аспірантури та докторантури

 

7.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі в конкурсному відборі для вступу до аспірантури вступників на основі повної вищої освіти (диплом магістра/спеціаліста).

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються результати:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради Університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

7.3. Особи, які вступають до аспірантури на іншу галузь знань (спеціальність), ніж та, яку зазначено в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), складають додаткове вступне випробування за визначенням предметної комісії.

7.4. Результати вступних випробувань до аспірантури чинні для вступу до Університету протягом 12 місяців.

7.5. Вступники, які склали вступний іспит зі спеціальності на «задовільно», допускаються до подальшої участі лише в конкурсі щодо підготовки аспірантів на умовах повного відшкодування витрат.

7.6. При вступі до докторантури вступні іспити не складаються. Для вступу до докторантури вступник не пізніше 15 серпня подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

7.7. Протягом місяця з дня надходження документів (від 14 серпня до 14 вересня) від усіх вступників до докторантури відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).

7.8. Вчена рада на найближчому засіданні розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляються наказом ректором Університету.

 

VIII. Проведення вступних іспитів до аспірантури

 

8.1. Для проведення вступних іспитів до аспірантури формуються предметні комісії, що складаються, як правило, з 3-5 осіб. До складу комісій включаються доктори та кандидати наук.

8.2. Вступні іспити відбуваються в письмово-усній формі. Вступник до аспірантури має 1 академічну годину на підготовку, після цього відповідає на питання екзаменаційного білета членам предметної комісії.

8.3. Оцінювання відповідей на вступних іспитах відбувається за 5-бальною шкалою. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо кількість балів з вступного випробування складає не менше 3 за 5-бальною шкалою

8.4. Результат додаткового вступного іспиту, при вступі вступника до аспірантури на іншу галузь знань (спеціальність) ніж та, яка зазначена в його дипломі магістра (спеціаліста), оцінюється як “достатньо/недостатньо”. Вступника, який отримав на додатковому вступному іспиті оцінку “недостатньо”, не допускають до участі в конкурсному відборі. В іншому випадку вступника допускають до конкурсу, але отриманий бал за додатковий вступний іспит не враховують у загальному конкурсному балі.

8.5. Результати вступних іспитів оголошують вступникам у день складання.

8.6. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури розробляє і затверджує Університ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ “АСПІРАНТУРА”),.

8.7. Осіб, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, осіб, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускають.

Перескладання вступних випробувань не можливе.

8.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, що діє відповідно до Положення про апеляційну комісію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Її склад та порядок роботи затверджує ректор своїм наказом.

 

ІX. Право на першочергове зарахування в аспірантуру

 

9.1. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

- які мають одноосібні публікації у віьчизняних фахових та/або закордонних/ науковометричних виданнях;

- призери Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у відповідності до обраної спеціальності;

- чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – на спеціальності в галузі фізичної культури та спорту;

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки – на спеціальності в галузі фізичної культури та спорту;

- рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою Університету;

- які закінчили магістратуру з відзнакою;

- які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси, за умови, що обсяг навчального часу складає не менше 150 аудиторних годин а термін навчання – не менше трьох місяців, а також за умови отримання позитивної оцінки з підсумкової атестації;

- які мають сертифікат про знання іноземної мови, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 

X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників в аспірантуру та докторантури

 

10.1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі відповідно до п. 9.1.

10.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність права на першочергове зарахування;

форма навчання;

спеціальність.

10.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначають такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників.

 

XІ. Надання рекомендацій для зарахування

 

11.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.4 розділу V цих Правил прийому до аспірантури та докторантури, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеним у розділі X цих Правил. Список рекомендованих до зарахування впорядковують відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

11.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Університету.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА» та «ДОКТОРАНТУРА»).

 

XII. Наказ про зарахування

 

12.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА» та «ДОКТОРАНТУРА») у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.

12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника (вони передбачені пунктом 13.6. розділу XІІІ цих Правил).

 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до аспірантури та докторантури Університету

 

13.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засоб).

13.2. Процедура акредитації представників загальнонаціональних, регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних журналістів при Приймальній комісії здійснюється через загальний відділ Університету. Право на акредитацію мають представники засобів масової інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством іноземних справ України.

Заявка про акредитацію подається до загального відділу на ім’я голови Приймальної комісії Університету в письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника і печаткою засобу масової інформації.

У заявці вказується:

повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номер телефону та факсу редакції;

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора;

прізвище, ім’я, по батькові представників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, та їхній фах (журналіст, оператор тощо);

номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується;

вид акредитації (постійна, тимчасова).

До заявки додається:

фотокартка кожної особи, вказаної в заявці;

копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

Кожній акредитованій особі не пізніше ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва засобу масової інформації, посада. Акредитаційна картка дійсна тільки за наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії. Кількість представників засобів масової інформації – не більше двох від кожного акредитованого засобу масової інформації.

Акредитація припиняється у випадку порушення законів України, умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації, порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету.

13.3. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

13.4. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповіднї спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю та інші документи, що регулюють роботу Приймальної комісії, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА» та «ДОКТОРАНТУРА») не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

13.5. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюють на офіційному веб-сайті Університету.

13.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про право на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування аспіранта (докторанта).

13.7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної бази.

13.8. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання доктора філософії Університет зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету.

XІV. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

14.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

14.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до аспірантури та докторантури за ліцензованими освітньо-науковими програмами (спеціальностями):

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 грудня і до 01 квітня відповідно) для здобуття ступенів доктора філософії за результами оцінювання вступних випробувань та поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів.

2) упродовж року для навчання в докторантурі за результатами розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди.

14.4. Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

14.5. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються на підставі наказів про зарахування.

14.6. Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, визначаються Приймальною комісією.

14.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до СНУ імені Лесі Українки та на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

14.8. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

14.9. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до СНУ імені Лесі Українки за результатами вступних випробувань, передбачених даними Правилами прийому.