Головна / Публікації / Стартує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із «Управління проектами і програмами»

Стартує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із «Управління проектами і програмами»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління проектами і програмами» у 2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках.

Запрошуємо студентів взяти участь у ІІ турі конкурсу, який відбудеться в університеті у лютому–квітні 2019 р.

У конкурсі можуть брати участь студенти, а також іноземці й особи без громадянства, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Умови та порядок проведення конкурсу. Студенти подають самостійно підготовлені наукові роботи (не більше двох авторів) із «Управління проектами і програмами», що не мають нагород НАН України й органів державної влади, інших конкурсів.

Наукові дослідження студентів, які є тематичним продовженням праць, поданих на конкурс у попередні роки, розглядатимуть за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

Від ЗВО можна подати не більше трьох кращих наукових робіт – переможців І туру.

Термін відправки – до 10 лютого 2019 р. (за поштовим штемпелем).

Подані наукові роботи не повертають.

Другий тур конкурсу відбудеться у два етапи: 1-й – заочний, рецензування праць (лютий–березень 2019 року); 2-й – очний, науково-практична конференція (5 квітня 2019 року).

Впродовж 1-го етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та рецензує їх. Наукові праці не подають на рецензування до ЗВО, у яких навчаються їх автори.

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій більшістю голосів приймає рішення щодо визначення наукових робіт, авторів яких запрошують на підсумкову науково-практичну конференцію. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної комісії голос голови вирішальний.

Авторам відповідних наукових робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту.

Подані наукові праці повинні бути оформлені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей (наказ № 605 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р.):

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве –30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм;
  • обов’язкові титульна сторінка (шифр і назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури й анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику;
  • загальний обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків і переліку літературних джерел;
  • додані креслення й ілюстрації потрібно скомпонувати на аркуші формату А3 або А4;
  • за наявності додають копії патентів, наукових статей автора тощо.

Наукові роботи українською мовою подають у друкованому вигляді та на електронних носіях.

У наукових роботах (а також у копіях патентів, наукових статей тощо) прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового керівника, найменування ЗВО замінюють шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подають відомості про автора (авторів) і наукового керівника (додаток 1 до Положення).

Наукові роботи, подані із порушенням вимог, до участі у конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть зняті з розгляду.

Роботи надсилати за адресою: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, навчальний корпус А, СНУ імені Лесі Українки, кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами, галузева конкурсна комісія з «Управління проектами і програмами».

За додатковою інформацією звертайтеся до оргкомітету конкурсу за електронною адресою konkurs-upp@ukr.net, а також за телефоном: 066-744-745-2 (Олеся Леонтіївна Тоцька, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту).

Учасник конкурсу обов’язково повинен мати паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження. Проїзд, харчування, проживання – за власний рахунок.

Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами

При використанні цієї інформації обов'язкове посилання на першоджерело