Головна / Публікації / Програма кандидата на посаду ректора СНУ Ігоря Коцана

Програма кандидата на посаду ректора СНУ Ігоря Коцана

Програма кандидата на посаду ректора СНУ Ігоря Коцана

 Програма

кандидата на посаду ректора

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 Ігоря Коцана  


Місія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Майбутнє починається вже сьогодні 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спираючись на багаторічний досвід, розвиває нові напрями думки, забезпечуючи найвищу якість досліджень і навчання, використання сучасних знань і практики. В атмосфері толерантності та свободи вибудовує міцні відносини із суспільством та формує відкритість до невідомого.

Університет – головний осередок наукової думки в регіоні й інтегрується зі світовою науковою та освітньою спільнотами, орієнтуючись на участь у наукових і освітніх проєктах національного, європейського та світового рівнів. Він забезпечує формування всебічно розвиненої особистості з високим рівнем професійної кваліфікації, здатної самостійно креативно мислити.

Університет виконує місію освітньої та наукової інтеграції на основі передових напрямів наукових досліджень, ідеї європейської єдності. Виш проводить дослідження на найвищому світовому рівні, їх результати мають першорядне значення для суспільства, науки та господарства.

Університет готує висококваліфікованих, винахідливих, ініціативних і креативних випускників, здатних конкурувати на європейському та світовому ринках, які генеруватимуть нові ідеї для суспільного прогресу на демократичних і патріотичних засадах.

Виш поєднує науково-дослідну роботу та навчальний процес на засадах автономії, самостійного мислення, відкритої дискусії, гуманізму, демократії й толерантності. Його гідне місце в Україні, Європі та світі залежить від високої якості наукових досліджень, їх поєднання з навчальним процесом, а також різноманітності та привабливості цього процесу.

Мета університету – стати кращим закладом вищої освіти держави й увійти до грона провідних ЗВО Європи, розвиватися відповідно до потреб Волині та Східноєвропейського регіону.

Виш культивує та поширює цінності, які становлять духовне та культурне підґрунтя європейської єдності.

Університет виконує суспільну місію, забезпечуючи доступ до оволодіння знаннями й формування вмінь. Він поєднує доступність і масовість із елітарністю навчання.

Університет відкритий для громадян усіх країн Європи та світу, забезпечує умови для якісної мовної підготовки, міжкультурного спілкування та можливості міжнародної освітньої та наукової комунікації, мобільності студентів і науковців. Студенти також мають змогу дистанційно навчатися, використовуючи передові інформаційно-комунікаційні технології.

Університет спрямований на виняткову інноваційність у науково-дослідній, навчальній та організаційній роботах, яку поєднує з традиційними академічними цінностями.

Виконує громадянську місію, здійснюючи підготовку національних еліт, вихованих на принципах співпраці та незалежних від політичних поглядів, ідейних і релігійних переконань.

Університет здійснює культурну місію, поєднуючи універсальні та локальні цінності в міжлюдській комунікації в контексті загальноєвропейського інтеграційного діалогу.

Мета вишу до 2024 року:

–   отримати світове визнання, ставши одним із відомих університетів Європи, зайняти місце у світових рейтингах;

–   реалізувати науково-дослідні проєкти, актуальні у світовій практиці, у партнерстві з провідними освітніми та науковими осередками світу;

–   стати авторитетом суспільного та господарського життя України, який суттєво впливає на економіку держави;

–   відігравати визначальну роль у розвитку Волині загалом і Луцька зокрема, забезпечити становлення регіону й міста як одного з європейських академічних центрів;

–   забезпечити розвиток академічного життя за зразком сучасних університетських кампусів із найвищими стандартами умов навчання, науково-дослідної роботи, проживання, дозвілля;

–   організувати науково-дослідницьку роботу в практичному напрямі, забезпечивши тісну взаємодію наукових осередків і суб’єктів ринку, зокрема на основі науково-технологічного парку;

–   стати центром наукової й освітньої співпраці України та Польщі.

Мета університету − стати закладом вищої освіти, який забезпечує найвищу якість наукових досліджень і навчання, інтегрованим у світовий освітній простір. 

Пріоритети Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки зорієнтований на те, щоб:

 • бути осередком розвитку загальнолюдських цінностей та особистостей, які формуються у сприятливому середовищі серед його студентів, аспірантів, випускників і працівників;
 • використовувати потенціал природничих, гуманітарних, соціальних і медичних наук;
 • досягнути стабільної позиції серед щонайменше п’ятисот провідних університетів світу в сфері наукових досліджень, навчання та трансферу знань;
 • стати привабливим місцем для навчання, реалізації творчого потенціалу та прагнень студентів;
 • впливати на розвиток сучасного суспільства й економіки;
 • проводити наукові дослідження на найвищому світовому рівні;
 • розвивати сучасну освітню оферту з урахуванням найновіших тенденцій на ринку інтелектуальних ресурсів;
 • здійснювати адміністрування на засадах відкритості, участі й автономії.

Університет стане централізованою установою, яка забезпечить потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях, котрі здобудуть інтегровані знання; використовуватиме досвід провідних закладів вищої освіти і наукових установ країн Європейського Союзу; сприятиме поглибленню наявних зв’язків і налагодженню нових контактів між ЗВО прикордонних територій України та Польщі, України та Європейського Союзу загалом. Він формуватиме європейську свідомість молоді, що в довгостроковій перспективі дасть змогу місцевим підприємствам, фірмам, організаціям, державним установам залучати високопрофесійні кадри зі знанням особливостей комунікації в умовах глобалізації, європейської інтеграції та транскордонного співробітництва, що позитивно впливатиме на реалізацію стратегії європейської інтеграції України. 

Стратегічні завдання

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

1.            Інтеграція навчання та наукових досліджень:

1.1.     Побудова організаційної та просторової структури, що сприятиме зміцненню природничих, точних, гуманітарних, соціальних і медичних наук.

1.2.     Розвиток й ефективне використання дослідницької та викладацької інфраструктури університету.

1.3.     Підвищення рівня ефективності управління вишем.

1.4.     Розвиток інтегрованої IT-системи університету на базі наявних і перспективних технологій. 

2.            Висока якість навчання:

2.1.     Підвищення привабливості навчальної оферти (освітні програми, що відповідають актуальним і перспективним запитам людських ресурсів).

2.2.     Удосконалення підбору персоналу й упровадження системи розвитку наявних людських ресурсів для забезпечення усіх рівнів вищої освіти. Підтримка розвитку науково-педагогічного колективу.

2.3.     Розширення сфери освітніх послуг, пов’язаних із навчанням упродовж життя.

2.4.     Упровадження дуальної форми здобуття вищої освіти.

2.5.     Упровадження й ефективне використання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті та формування культури якості. 

3.            Найвища якість наукових досліджень:

3.1.     Забезпечення умов дослідження світового класу для найкращих студентів, аспірантів і дослідників, зокрема молоді.

3.2.     Підтримка глобального рівня фундаментальних досліджень в окремих вибраних галузях науки та досягнення їх в інших.

3.3.     Сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень.

3.4.     Підтримка наукових досліджень із високим потенціалом упровадження. 

4.            Дієвий вплив на соціальне, культурне й економічне оточення:

4.1.     Посилення трансферу знань, які стимулюють інновації в економіці.

4.2.     Посилення культуротворчої ролі університету в області, державі, світі.

4.3.     Посилення позицій вишу як лідера експертних думок і позицій на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

4.4.     Упровадження інтегрованої системи просування та формування ідентичності (іміджу) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

5.            Ефективне управління

5.1.     Упровадження стратегічного менеджменту, розроблення обґрунтованого плану розвитку закладу освіти на тривалу перспективу та прийняття на його основі тактичних рішень.

5.2.     Формування і розвиток репутації та марки, ефективне використання нематеріальних активів у господарській діяльності вишу:

 • демократизація управління;
 • децентралізація адміністрування зі збільшенням незалежності факультетів в управлінні людськими ресурсами, участі факультетів у фінансовому плануванні й управлінні;
 • удосконалення організаційної культури, що полягає в заохоченні професійного зростання та розвитку культури комунікації;
 • підвищення ефективності центральної адміністрації, факультетів та інших підрозділів (упровадження системи управління якістю, адаптації організаційних структур до поточних і перспективних потреб, застосування інструментів електронного документообігу й адміністрування, використання можливостей новітніх методик і рішень: аутсорсингу, краудсорсингу, телеворкінгу, волонтерства);
 • підвищення престижу вишу як працедавця, залучення до навчального процесу й наукової роботи провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців;
 • упровадження системи фінансового планування та контролю, вдосконалення фінансового аналізу;
 • управління інфраструктурою на основі стратегічних планів її розвитку, широке залучення засобів для інвестицій із зовнішніх джерел;
 • упровадження системи стимулювання працівників вишу. 

6.            Університетське містечко (науковий парк):

6.1.     Університетське містечко стане простором для реалізації новітніх інженерних проєктів у сфері міського будівництва й архітектури, ландшафтного дизайну, відновлюваних джерел енергії та соціально-природної взаємодії.

6.2.     Науковий парк буде пріоритетною науково-технологічною інвестицією міста.

6.3.     Університетське містечко розвиватиметься за принципами, що відповідають сучасним науково-технологічним паркам, поєднуючи можливості синергізму науки та бізнесу в реалізації проєктів, зорієнтованих на ринок.  

Інтеграція навчання та наукових досліджень

Розв’язання цих завдань ґрунтується на ефективному менеджменті й тісній співпраці між структурними підрозділами. Упродовж 2020–2024 рр. заплановано реалізувати низку проєктів, спрямованих на розбудову організаційної структури за такими напрямами: природничі, гуманітарні та соціальні, медичні науки.

Для підвищення ефективності роботи університету й повнішого використання потенціалу людських ресурсів упродовж 2020–2024 рр. заплановано завершити упровадження інтегрованої інформаційної системи, забезпечивши її використання в усіх сферах академічного життя – навчанні, науковій роботи, відносинах із оточенням.

Конкретні цілі в межах цієї мети:

 • побудова організаційної та просторової структури, що сприятиме зміцненню природничих, точних, гуманітарних, соціальних і медичних наук;
 • розвиток й ефективне використання дослідницької та викладацької інфраструктури університету;
 • підвищення рівня ефективності управління вишем;
 • розвиток інтегрованої IT-системи університету на базі наявних і перспективних технологій. 

Висока якість навчання

Університет зацікавить молодь різних країн перспективою здобуття європейської освіти майбутнього, безпосереднього досвіду й участі в процесі інтеграції Європи.

Виш пропонує широкий спектр освітніх послуг, даючи змогу навчатись і за популярними, і за унікальними напрямами. Студенти зможуть обирати міжфакультетські, міжуніверситетські та міжнародні програми. Особливої ваги надано інтердисциплінарним і новим напрямам, пов’язаним із новітніми технологіями. Університет активно розвиватиме та постійно актуалізуватиме оферту програм післядипломної освіти та курсів підвищення кваліфікації, перекваліфікації для потреб бізнесу, державної адміністрації, самоврядування й інших суб’єктів та інституцій. Буде реалізовано ефективне середовище дистанційної освіти, упроваджено програми підготовки студентів і слухачів іноземними мовами, насамперед у партнерстві із зарубіжними вишами. Студенти матимуть змогу брати участь у додаткових сертифікатних програмах, зорієнтованих на динамічні потреби ринку праці.

Завдання університету – гарантувати студентам усебічну академічну, професійну освіту, адже випускники з такою підготовкою динамічніші на ринку праці.

Першочергове значення матиме партнерство зі студентським самоврядуванням:

 • створити сучасний центр студентського самоврядування оснащений найсучаснішою технікою; 
 • розробити алгоритм фінансового заохочення кращих студдеканів та найактивніших у громадській діяльності студентів; 
 • надавати всебічну підтримку студентству та сприяти реалізації його ідей та ініціатив; 
 • нараховувати додаткові бали до рейтингу успішності студента за активну громадську діяльність.

Головна мета – забезпечення найвищої якості освіти, а для її досягнення університет реалізує такі заходи:

–  упровадження ефективної системи внутрішнього оцінювання й забезпечення якості навчання;

 підвищення рівня професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів;

 розширення й урізноманітнення пропозиції напрямів підготовки та спеціальностей (упровадження інтердисциплінарних, об’єднаних і унікальних напрямів), запровадження нових технологій навчання, адаптованих до спеціальних потреб ринку праці;

–  швидкий розвиток нового для університету освітнього напряму навчання – медицини, зокрема разом із іноземними партнерами, підготовка висококваліфікованих спеціалістів для системи охорони здоров’я (медицина, фізична терапія, фармація, лабораторна діагностика). Започаткування навчання на цьому напрямі англійською мовою;

– упровадження дуальної освіти, зокрема через розробку нових освітніх програм, щоб студенти мали більше можливостей для практичного опанування професій уже під час навчання. До 70 % практичної підготовки студента проходитиме в умовах реального виробництва на основі договорів із підприємствами;

–  створення науково-технічного центру СНУ імені Лесі Українки, який на платформі дуальної освіти згуртує представництва закордонних фірм при університеті для підготовки висококваліфікованих кадрів, які б задовольняли потреби ринку праці й інвестора щодо якості кваліфікації та компетенцій. упровадження механізмів, які забезпечують інтеграцію навчання і досліджень, поєднання освітніх програм із програмами передових досліджень, продуктивна співпраця викладачів і студентів у цьому напрямі;

 моніторинг працевлаштування та професійної кар’єри випускників університету задля забезпечення кращої адаптації освітніх програм до вимог ринку праці;

 розвиток наукової активності студентських товариств;

 інтернаціоналізація освіти (збільшення кількості занять, які проводяться іноземними мовами, стимулювання мобільності студентів і науково-педагогічних працівників, реалізація спільних освітніх програм із закордонними закладами освіти);

 реалізація програм «подвійних» дипломів, зокрема в межах програм міжнародних студентських обмінів;

 розвиток сучасної інфраструктури для навчального процесу (інформатизація, обладнання новітніх навчальних лабораторій, розбудова інфраструктури для культурного, фізичного розвитку й побуту студентів із урахуванням осіб із особливими потребами);

 заохочення самостійності студентів і їх участі в роботі університету (розширення можливостей участі студентів у формуванні програми навчання, вибору навчальних дисциплін, індивідуалізація навчального процесу, залучення до участі в роботі навчальних і наукових лабораторій тощо);

 ґрунтовна та різнобічна мовна підготовка;

 інформаційна відкритість;

 упровадження новітніх моделей організації навчального процесу й наукових досліджень, зокрема, які ґрунтуються на дистанційній і онлайн-участі;

 розвиток університетської бібліотеки на ґрунті новітніх технологій і моделей взаємодії з аудиторією, насамперед – упровадження інтегрованої бібліотечної системи, оцифрування фондів і створення електронної бібліотеки;

 відкриття військової кафедри в університеті, зокрема для визначених військових спеціальностей у межах цієї освітньої послуги;

 реорганізація та розвиток агробіологічної станції, ботанічного саду «Волинь»;

 розвиток спортивно-оздоровчого табору «Гарт» як міжнародного оздоровчого й спортивного центру, будівництво на його базі сучасного спортивного комплексу в межах транскордонного співробітництва, зокрема із залученням грантових коштів програми ЄС «Польща – Білорусь – Україна»;

 розбудова спортивної інфраструктури, зокрема стадіонів і спортивних майданчиків, що сприятиме становленню університету і міста як відомого в Україні та за кордоном спортивного центру.

Репрезентовані відповідно до міжнародних стандартів напрями організації навчання та наукових природно-математичних і гуманітарних досліджень, які будуть зорієнтовані на отримання студентами знань і практичних умінь, потрібних для вільної комунікації в багатонаціональному та специфічному європейському соціокультурному середовищі.

Для забезпечення потреб дистанційної освіти, а також залучення студентів в університетське життя створюється віртуальний кампус, який сприятиме посиленню ролі інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та науковій роботі, розширенню їх використання та підвищенню рівня володіння студентами й науково-педагогічними працівниками. Кожен викладач і кожен студент – учасники процесу формальної та неформальної комунікації віртуального кампусу, який відкритий для всіх зацікавлених сторін. Інфраструктура віртуального кампусу дає змогу для розміщення дидактичних матеріалів в електронній формі, проведення онлайн-занять і контрольних заходів, виконання тестів і офлайн-завдань, а також для участі в наукових проєктах і культурних заходах тощо. Елементи інфраструктури віртуального кампусу – віртуальне середовище, доступ до інформаційних ресурсів і мереж передавання даних, уключення всіх інформаційних ресурсів університетів та учасників наукового та педагогічного процесу в університетську систему комунікації, електронні студентські квитки та посвідчення, широке застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема хмарних обчислень, соціальних медіа-ресурсів і мереж, наукових і персональних блогів тощо.

У відповідь на зростання конкуренції з університетами регіону, України й іноземними закладами вищої освіти університет пропонує радикальне підвищення якості освітніх послуг, привабливість освітніх програм і поліпшення системи набору. Також виш має намір розвивати сферу освітніх послуг, пов’язаних із навчанням упродовж усього життя.

Для цієї мети університет упродовж 2020–2024 рр. планує вжити заходів для підвищення ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та формування культури якості.

Конкретні цілі в межах цієї мети:

 • підвищення привабливості навчальної оферти (освітні програми, що відповідають актуальним і перспективним запитам людських ресурсів).
 • удосконалення підбору персоналу й упровадження системи розвитку наявних людських ресурсів для забезпечення усіх рівнів вищої освіти, підтримка розвитку науково-педагогічного колективу;
 • розширення сфери освітніх послуг, пов’язаних із навчанням упродовж життя;
 • упровадження дуальної форми здобуття вищої освіти;
 • упровадження й ефективне використання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті та формування культури якості.  

Найвища якість наукових досліджень

Наукові дослідження найвищого світового рівня – пріоритет університету. Їхні результати мають становити базу ринкової оферти навчального закладу, інтегруватися до освітніх програм. Інструментом розвитку науки будуть наукові фонди університету, покликані підтримувати молодих учених, а також ключові напрями досліджень. Виш підтримує прикладні дослідження на замовлення, активно залучає зовнішні джерела фінансування наукових досліджень. У структурі університету формуються фінансовані за кошти зовнішніх джерел наукові осередки, які функціонують у межах його дослідницької стратегії. Наукові школи вільно формують оптимальні, з погляду дослідницьких завдань, організаційні структури. Розвиток наукових досліджень здійснюється в тісному контакті з іноземними партнерами та провідними вітчизняними науково-дослідними установами.

Головні цілі розвитку науки:

 підвищення наукового рівня працівників (отримання вищих наукових кваліфікацій, упровадження системи оцінювання якості досліджень, фінансування згідно з науковою результативністю, заохочення найуспішніших наукових груп, підрозділів, формацій);

 посилення інтердисциплінарного характеру наукових досліджень (формування спільних (інтердисциплінарних) дослідницьких проєктів і груп та розвиток університетських центрів такого характеру, реалізація спільних проєктів із іншими науковими осередками);

 розвиток міжнародного виміру наукових досліджень (посилення міжнародного обміну науковців, активне залучення фінансових засобів із закордонних джерел, просування результатів досліджень на зарубіжних ринках, кардинальне збільшення кількості публікацій у провідних зарубіжних наукових виданнях);

 розбудова дослідницької інфраструктури (бібліотечно-інформаційної, інформаційно-комунікаційної), лабораторної бази, оснащення науково-дослідних осередків матеріальними засобами, які дають змогу реалізувати актуальні у світовій практиці дослідницькі програми;

 створення осередків перспективних досліджень, здатних проводити передові фундаментальні наукові дослідження в унікальних сферах, за фінансової підтримки національних бюджетних програм, локальної адміністрації й із залученням інших фінансових засобів;

 забезпечення можливості тісної фахової комунікації та реалізації спільних проєктів для представників різних наукових шкіл, їх спільного доступу до загальної науково-дослідницької бази;

 зв’язок науки й освіти через розвиток спеціалізованих лабораторій;

–    реалізація великих науково-дослідних проєктів у межах технологічних платформ і програм Євросоюзу (Горизонт) і стратегічних програм, що координуються Національним фондом досліджень;

–   створення мосту між наукою і промисловістю завдяки спрямуванню на розвиток прикладних досліджень;

 започаткування практик трансферу технологій від університету до бізнесових структур для комерціалізації наукових досліджень і заохочення професорсько-викладацького складу до участі у бізнес-проєктах регіонального, державного та міжнародного рівнів;

 акцент на створенні й оптимізації міжнародної мережі студентських й аспірантських науково-дослідних об’єднань.

Головне у науковій стратегії – практичне спрямування передових фундаментальних досліджень, комерціалізація наукових розробок насамперед щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Орієнтуючись на передові досягнення науки й найвищу якість досліджень, до завершення 2024 р. університет планує підтримувати глобальний рівень фундаментальних досліджень у вибраних галузях науки та досягати цього в інших. Водночас виш зберігатиме спадкоємність досліджень у сферах, де вже досягнуто значних результатів, підтримуючи діяльність сформованих наукових шкіл та осередків.

Враховуючи актуалізацію міждисциплінарного підходу і на міжнародному, і на національному рівнях, університет має намір активно просувати міждисциплінарні дослідження.

Також виш враховуватиме значення інтенсивніших відносин із соціальним оточенням і бізнесом у сфері наукових досліджень. Тому заплановано упродовж 2020–2024 рр. реалізувати систему заходів для підтримки аплікаційних (таких, що виконуються у межах співпраці із замовниками) наукових досліджень.

Конкретні цілі:

 • забезпечення умов дослідження світового класу для найкращих студентів, аспірантів і дослідників, зокрема молоді;
 • підтримка глобального рівня фундаментальних досліджень в окремих вибраних галузях науки та досягнення їх в інших;
 • сприяння розвитку міждисциплінарних досліджень;
 • підтримка наукових досліджень із високим потенціалом упровадження. 

Дієвий вплив на соціальне, культурне й економічне оточення

Університет живе в суспільстві й для суспільства. Він функціонує в тісному зв’язку з реальними проблемами сучасності. Університет відкритий для суспільних структур, які є джерелом його розвитку, дають йому всі засоби й можливості для діяльності.

Виш постійно шукає зв’язок між наукою та господарством, культурою, політикою для впровадження в практику результатів досліджень на засадах взаємовигідного співробітництва. Університет адаптує програми підготовки бакалаврів і магістрів до актуальних потреб суспільства загалом і ринку праці зокрема. Відкритий характер вишу означає також спрямування на співпрацю з іншими вітчизняними та зарубіжними закладами освіти. Університет відкритий для інституційної інтеграції з усіма ЗВО міста, області й інших регіонів чи країн для досягнення найвищих результатів освітньої діяльності та конкурентоздатності продуктів науково-дослідної роботи. Виш також відкритий для участі у європейському просторі освіти, науки й інформації. Він створює всі можливості для навчання й наукової роботи представникам країн Європи та світу.

Стратегія ефективного впливу на суспільне оточення передбачає:

–  підвищення значення ролі університету як джерела культури в регіоні, використання його інфраструктури для потреб культури, мистецтва та спорту, організаційна та фінансова підтримка культурних заходів;

–  співробітництво з іншими закладами й організаціями у сфері освіти та науки, участь у програмах підвищення професійної та наукової кваліфікації особами з інших галузей економіки;

–  участь у системі трансферу знань до господарства й співпраці з підприємствами, підтримка академічного підприємництва;

–  тісний зв’язок із інституціями та програмами ринку праці;

–  посилення комунікації з випускниками;

 ініціювання співпраці з владою міста й регіону, ефективне використання висококваліфікованих кадрів, обладнання, інформаційно-комунікаційних засобів, контактів із вітчизняними й закордонними освітніми та науковими осередками;

 підтримку участі працівників у соціальному й економічному житті регіону під егідою університету;

 заохочення участі студентів і науково-педагогічних працівників у програмах міжнародного обміну;

 підвищення мовної кваліфікації працівників і студентів, вільного володіння іноземними мовами;

 розвиток музеїв як осередків популяризації науки, зокрема зокрема відновлення роботи музею історії університету та створення віртуальних експозицій, доступних для широких кіл зацікавленої аудиторії, зокрема й за кордоном.

Як освітній і культурний центр, університет розвиватиме традиції вшанування й піднесення славного імені своєї патронеси – Лесі Українки. До відзначення 150-ліття Лесі Українки реалізується новий амбітний проєкт – зйомки документального фільму про видатну українську поетесу.

Університет відкритий для міжнародного співробітництва в галузях освіти й науки. Залучення до співпраці науково-педагогічних кадрів, котрі представляють провідні європейські наукові й освітні центри, забезпечить високоякісну підготовку фахівців, здатних гідно представляти Україну на світовому рівні, що відкриє перспективи організації пріоритетних наукових досліджень на замовлення українських і зарубіжних суб’єктів.

Численні договори про співробітництво з університетами європейських та інших країн, установами й організаціями, підприємствами дадуть студентам змогу користуватися найновішими міжнародними програмами в галузі освіти й науки, здобувати практичні вміння на території ЄС.

Університет відкритий для іноземних студентів і підтримує різні форми їхньої участі (зокрема дистанційної) в програмах підготовки бакалаврів, магістрів, докторантів, слухачів післядипломної освіти й курсів підвищення фаху чи перекваліфікації. Велика кількість іноземних студентів дасть змогу пізнання багатої європейської історії та культури в межах обмінів й особистого досвіду.

Окреме завдання розвитку університету – інституційна розбудова для створення умов навчання й наукової роботи іноземним студентам і науковцям – відкриття центру міжнародної освіти. Такий центр забезпечить потреби проживання, мовної підготовки й культурного життя іноземним студентам, які навчаються у виші або перебувають тимчасово як учасники програм студентських обмінів тощо.

Задля становлення як центру суспільного життя міста, області, держави й макрорегіону Центральної та Східної Європи, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки упродовж 2020–2024 рр. планує збільшення трансферу знань в економіку, зокрема точні, природничі та медичні, а також гуманітарні та соціальні науки.

Усвідомлюючи роль ЗВО у сферах, пов’язаних із культурною спадщиною країни, а також ураховуючи сучасні тенденції розвитку культури та мистецтва, виш посилюватиме свою культурну роль на національній і міжнародній арені.

Аби відповідати очікуванням суспільства та визнати потребу вдосконалення суспільного дискурсу в Україні, СНУ імені Лесі Українки планує упродовж 2020–2024 рр. посилити вплив на формування думок й експертну присутність на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Для поліпшення зв’язку з оточенням, університет має намір упровадити інтегровану систему формування та просування своєї ідентичності.

Конкретні цілі в межах цієї мети:

 • посилення трансферу знань, які стимулюють інновації в економіці;
 • посилення культуротворчої ролі університету в області, державі, світі;
 • посилення позицій вишу як лідера експертних думок і позицій на регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • упровадження інтегрованої системи просування та формування ідентичності (іміджу) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Ефективне управління

Ґрунтуючись на засадах демократизації та раціоналізації, виш розвиває систему внутрішнього адміністрування в напрямах децентралізації, оптимізації організаційної структури, підвищення ролі студентів і громадськості в управлінні. Він декларує принципи повної інформаційної відкритості, участі студентів і громадськості в розвитку закладу, повного включення всіх учасників наукового та педагогічного процесу в життя вишу.

Управлінська діяльність СНУ імені Лесі Українки зосередиться на таких завданнях:

 упровадження стратегічного менеджменту, розроблення обґрунтованого плану розвитку закладу освіти на тривалу перспективу та прийняття на його основі тактичних рішень;

 формування і розвиток репутації та марки, ефективне використання нематеріальних активів у господарській діяльності вишу;

 демократизація управління;

 децентралізація адміністрування зі збільшенням незалежності факультетів в управлінні людськими ресурсами, участі факультетів у фінансовому плануванні й управлінні;

–  упровадження системи стимулювання працівників вишу;

 удосконалення організаційної культури, що полягає в заохоченні професійного зростання та розвитку культури комунікації;

 підвищення ефективності центральної адміністрації, факультетів та інших підрозділів (упровадження системи управління якістю, адаптації організаційних структур до поточних і перспективних потреб, застосування інструментів електронного документообігу й адміністрування, використання можливостей новітніх методик і рішень: аутсорсингу, краудсорсингу, телеворкінгу, волонтерства);

 підвищення престижу вишу як працедавця, залучення до навчального процесу й наукової роботи провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців;

 упровадження системи фінансового планування та контролю, вдосконалення фінансового аналізу;

 управління інфраструктурою на основі стратегічних планів її розвитку, широке залучення засобів для інвестицій із зовнішніх джерел;

 використання можливостей для фінансової підтримки університетських програм із зовнішніх джерел (грантів), зокрема реалізація щойно розпочатого спільного проєкту Міністерства освіти і науки України з Європейським інвестиційним банком і NEFCO, який передбачає комплексне енергозбереження навчально-виробничих площ вишу задля підвищення їх енергоефективності (вартістю 227 млн 180 тис. грн). У СНУ буде встановлено термозахисні конструкції, системи кондиціонування, тепловентиляції, проведено електромонтажні роботи та модернізовано систему теплопостачання, утеплено фасади, дахи та долівки у навчальних корпусах і гуртожитках, замінено вхідні двері, встановлено LED-освітлення. Зекономлені завдяки проєкту кошти (понад 10 млн грн щорічно) будуть  спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази закладу, а кожна з оновлених будівель перетвориться у дослідну модель, яка дасть студентам змогу на практиці вивчати енергоефективність та енергозбереження;

 проведення аудиту університетської інфраструктури й упровадження сучасних організаційних і технічних заходів для радикального підвищення ефективності її експлуатації й оновлення, зокрема проведення вже запланованого енергоаудиту будівель за кошти Європейського інвестиційного банку. 

 

 

 Рис. 5.1. Система стимулювання працівників СНУ імені Лесі Українки 


Університетське містечко (науковий парк)

Університетське містечко формується на засадах самоврядування й автономії, надаючи змогу для організації на високому якісному рівні студентського побуту, культурного та спортивного життя вишу, інфраструктурного забезпечення науково-дослідної роботи й навчального процесу.

Науковий парк функціонує як єдиний комплекс, де органічно поєднані всі складники – навчально-лабораторні корпуси, студентські гуртожитки, заклади для організації культурного дозвілля, занять спортом, відпочинку й розваг.

Науковий парк розвивається під гаслом синергізму науки, мистецтва й технології, формуючи простір, відкритий для мешканців, і становлячи частину міста.

Університетське містечко має стати простором для реалізації новітніх інженерних проєктів у сфері міського будівництва й архітектури, ландшафтного дизайну, відновлюваних джерел енергії та соціально-природної взаємодії.

Науковий парк має стати пріоритетною науково-технологічною інвестицією міста. Займаючи головним своїм масивом площу понад 8 га, він поступово забудовуватиметься спорудами унікальної архітектури. Науковий парк стане й територією для нових інвестицій.

Університетське містечко має розвиватися за принципами, що відповідають сучасним науково-технологічним паркам, поєднуючи можливості синергізму науки та бізнесу в реалізації проєктів, зорієнтованих на ринок.

Науковий парк має стати місцем зустрічі та співробітництва в межах спільних проєктів науковців міста, держави, макрорегіону українсько-польського прикордоння й інших країн, насамперед європейських, приваблювати глобальних партнерів сектора інновацій і технологій, а також малі та середні підприємства.

Першочергове завдання розвитку наукового парку – будівництво корпусів для розміщення лабораторій передових технологій, оснащених новітнім та унікальним устаткуванням, потрібним для проведення досліджень, які відповідають найвищим стандартам насамперед у галузях біотехнології, біорізноманіття, нейронаук, наук про здоров’я, інформаційних технологій, нанотехнологій, особливо чистих матеріалів та інших пріоритетних напрямів.

Особливістю наукового парку будуть спеціально створені лабораторії технологій відкритого типу, які функціонують на засадах самоорганізації.

Науковий парк має бути місцем, яке стимулює науковців до творчої праці, забезпечує умови для прийняття креативних рішень завдяки найновішій дослідницькій інфраструктурі, а також особливому клімату й атмосфері, тісному контакту з природою.

Також університетське містечко буде унікальним середовищем для комунікації студентів і науковців різних країн у межах Міжнародного центру освіти університету. 


Упровадження та моніторинг реалізації стратегії

Місія, стратегічні цілі та конкретні завдання, представлені в стратегії розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2020–2024 рр., розроблені у формі діалогу з представниками всіх членів академічної спільноти.

У межах подальшої роботи на основі місії та цілей будуть розроблені конкретні плани дій. Прогрес у їх реалізації контролюватиметься за допомогою використання стратегічних карт із описом діяльності, організаційних заходів і ресурсів, а також термінів здійснення й відповідальних осіб.

Стратегічні карти, які є основою для успішної реалізації стратегії та критерії оцінки, будуть предметом консультацій із окремими структурними підрозділами університету. Робота над ними буде завершена до 1 травня 2020 року.

 

Організаційна структура управління стратегією

Стратегічне мислення – Формування та реалізація стратегії – Стратегічні зміни.

Стратегія розвитку – Комісія з розвитку сенату – Цільова група – Ректор.

Організаційний комітет

При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов'язкове