Головна / Публікації / Підготовка фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» СНУ імені Лесі Українки в умовах регіональних потреб

Підготовка фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» СНУ імені Лесі Українки в умовах регіональних потреб

Актуальність підготовки фахівців зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Україні, (яка до 2016 р. мала назву «Документознавство та інформаційна діяльність»), невпинно зростає. Цей процес відбувається паралельно з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, без використання яких неможлива будь-яка інформаційна діяльність.


Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави завдяки створенню інформаційних центрів, інформаційно-аналітичних служб, відділів аналізу документної інформації, центрів інформації та документації, служб комерційної інформації, інформаційних систем, мереж, баз і банків даних. Основними видами інформаційної діяльності є: одержання інформації, її використання, поширення, зберігання.


Можна виділити три блоки інформації: управлінська, внутрішня документна інформація організації та видавнича (книги, періодичні видання). Ефективне використання всіх її видів вимагає упорядкування, створення і використання інформаційних ресурсів, формування й управління інформацією та інформаційними системами. Все це входить до функціональних повноважень документознавця-менеджера інформаційно-аналітичної діяльності.


Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки готує кваліфікованих фахівців цієї спеціальності на базі освітньої програми «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» за професійною кваліфікацією:

  • організатор діловодства;
  • фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності;
  • архівіст;
  • референт.


Вибір програми зумовлений потребами і вимогами, які диктує нам сучасна інформаційна сфера прийняття управлінських рішень, зокрема, у Волинському регіоні. За останні роки спеціальність відкрита більш ніж у двох десятках вищих закладів освіти, зокрема в Луцьку, Києві, Миколаєві, Одесі, Черкасах тощо.


Відкриття і ліцензування спеціальності 029 стало зворотною реакцією на процеси, що відбулись у соціально-комунікаційній сфері не лише на Волині, а й в Україні загалом: активний розвиток електронних систем зв’язку, телекомунікацій, створення інформаційного системно-мережевого простору, законодавчі зміни щодо повноважень органів місцевого самоврядування, збільшення поточного документаційного фонду в системі прийняття управлінських рішень як в державному, так і приватному секторах тощо.


Удосконалення процесів державного управління, підвищення його економічності та ефективності безпосередньо пов’язані з документаційним забезпеченням управлінської діяльності державних органів різного рівня. У сучасних умовах система державного управління в Україні висуває високі вимоги до працівників управлінського апарату через те, що всі вони без винятку працюють із документами та інформаційними базами, що потребує професійних умінь і підготовки з процесів документування управлінської інформації. Основи підготовки таких фахівців були закладені ще у 60-х роках минулого століття, причиною стало офіційне виокремлення науки про документ.


Відтак у колі визначених шляхів осягнення документування й документообігу відбиваються такі процеси: найприйнятніші форми організації роботи з документами, матеріально-технічне забезпечення діловодства, вироблення технічних вимог, що пред'являються до документів у контексті можливостей закріплення інформації, зберігання і користування ними; економія робочого часу при оформленні документів; забезпечення дотримання суб'єктами діловодних процесів правових засад; урахування суб'єктивних факторів задля успішної постановки діловодства тощо. Саме ці дослідницькі напрями стали визначальними для накопичення практичних знань у межах традиційного (управлінського) документознавства, орієнтованих на модерний об'єкт вивчення.


У вітчизняній сфері документаційного забезпечення управління відсутній комплексний законодавчий документ, який би чітко регламентував і забезпечував організацію та виконання усіх аспектів документного інформаційного процесу. Тому фахівець має орієнтуватися у нормативно-правовій базі широкого спектру права для виконання конкретного завдання вищезазначеної сфери.


Державна політика має бути скерована на формування процесу організації керування документацією, який відбувався б за єдиними для всіх без винятку правилами й задовольняв би потреби фахівців у повній, оперативній та достовірній документованій інформації для прийняття кваліфікованих управлінських рішень.


Сучасний рівень управління характеризується прийняттям рішень на основі аналізу інформаційних потоків. За цих умов на фахівців документаційної сфери покладаються завдання не лише в межах компетенції створення документації та забезпечення її руху та контролю, але, головним чином, вирішення питань, безпосередньо пов’язаних з інформаційною підтримкою усіх управлінських рішень. Це реально лише на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій.


Служба (відділ) документної сфери як серцевина будь-якої організації, що відображає і забезпечує її діяльність, сьогодні стає потужним інструментом, що має можливість через процеси управління документацією орієнтувати всі інші підрозділи та окремих виконавців на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, поліпшувати процеси ділової комунікації й корегувати організаційну поведінку всіх його членів.


Вже сьогодні в сучасних установах такий фах об’єктивно виокремлюється у високооплачуваний вид професійної діяльності, отримує відповідне технологічне й організаційне оформлення й вимагає значного обсягу знань.


Головною метою спеціального структурного підрозділу має бути ефективне управління всією документацією установи, в т.ч. досконале документаційне забезпечення управління, якісне надання документно-інформаційних послуг, оперативна обробка і передання на різні рівні керування необхідної для прийняття управлінських рішень документованої інформації.


Підбором інформації, обробкою і оформленням документів сьогодні повинен займатись не фахівець галузі, який приймає ключові управлінські рішення, а спеціально підготовлений для цього спеціаліст – документознавець–менеджер з інформаційно-аналітичної діяльності, референт. Сучасна установа потребує єдиного підрозділу управління документацією, успішна робота якого реальна через об’єднання функцій канцелярії, секретаріату й інформаційного центру.


Сучасна освітня програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у СНУ імені Лесі Українки орієнтована на підготовку фахівців, готових розробляти, втілювати й забезпечувати функціонування єдиного в установі (організації, підприємства) технологічного процесу документування. Програмою передбачено отримання практичних навичок із проектування систем управління документами та їх зберігання.


Випускники набувають ключових компетенцій, які чітко прописані у Стандарті вищої освіти України за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом МОН України №1378 від 12.12.2018 р. У нормативний зміст підготовки здобувачів у сфері інформаційної діяльності у процесі навчання є: знання і розуміння наукових засад організації, модернізації та впровадження новітніх технологій; впровадження та використання комунікаційних технологій у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності тощо.


Освітня програма цієї спеціальності передбачає у процесі навчання набуття здатності здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах; вміння аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій; професійних навиків створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів тощо.


Підготовка професійних спеціалістів направлена на здобуття теоретичного та практичного досвіду з організації та управління системами електронного документообігу, заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, впровадження базових напрямів електронного урядування, організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій.


Багаторічна праця, направлена на вирішення завдань швидкого, а головне, сучасного пошуку необхідного документу, спонукала до появи нових понять, таких як «електронний документ» і «електронний документообіг», що є важливою складовою інформаційної системи та відповідають за управління.


На сьогодні система документообігу націлена на автоматизацію процесів обробки і збереження паперових документів, фактично єдиних «законних» засобів фіксації інформації. Однак, як тільки правові проблеми введення електронного документообігу були вирішені, розпочався поступовий перехід на електронні системи управління документообігом, і тепер сучасні фахівці з інформаційної справи стали важливою ланкою в організації і управлінні документної інформаційної діяльності.


Тому виробничі практики студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводяться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Мета виробничих практик – закріпити теоретичні знання і сформувати у студентів професійне вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної установи (підприємства, організації). Також цей вид навчальної діяльності допомагає оволодіти сучасними методами, формами організації праці: практичними навичками ведення документації, автоматизації інформаційних процесів, функціонування автоматизованих інформаційних систем і мереж.


Невід’ємною частиною практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання професійних умінь і навичок із вищезазначених загально-професійних та спеціальних дисциплін. Виробнича практика дає можливість студентові перевірити себе як менеджера інформаційної галузі, фахівця у сфері організації офісної та референтської діяльності та сприяти комплексній реалізації набутих знань і навичок в умовах самостійного виконання завдань в інформаційно-аналітичній та управлінській сферах. 


Під час практики у студентів відбувається формування професійних умінь і навичок їхньої майбутньої професії на базі отриманих теоретичних знань у закладі вищої освіти та застосовування їх у практичній роботі.


Для майбутніх фахівців сфери документаційного забезпечення управління очевидним є застосування набутого знання з теорії і практики електронного документообігу. Оскільки саме така форма організації роботи документаційного забезпечення є прогресивним методом суттєвого підвищення ефективності роботи, в тому числі й органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

Гарантією успішної роботи чи органів влади, чи установ приватного сектору завжди є результативна діяльність їхніх працівників. Але для якісного обслуговування потреб громадян минулі методи обробки інформації вже не є найкращими. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання конкретних завдань. 

Як засвідчують виробничі практики, базою яких є здебільшого органи влади й органи місцевого самоврядування Волинського регіону, сучасність вимагає високої економії робочого часу, тому відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відстежувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації суттєво знижує трудовитрати працівників діловодної сфери. 

Інформаційні технології можуть також виступати як стимул, завдяки якому, наприклад, органи влади перейдуть на новий рівень взаємин з населенням, коли працівники будуть прямо відповідати на запити громадян і ставитися до них як до клієнтів, а не як до надокучливих відвідувачів. Це чітко продемонструвала виробнича практика у Центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку, де практиканти визначили високий рівень надання адміністративних послуг населенню працівниками та  професійну організацію процесу. У звітах у прикінцевих висновках письмово зафіксовано побажання випускників працювати у цьому департаменті Луцької міської ради.

Успішним прикладом такої форми навчальної роботи є зарахування до кадрового резерву Луцької міської ради, зокрема Луцького центру надання адміністративних послуг, студентів-практикантів спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Навчання за документно-інформаційною спрямованістю у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки розпочали понад десять років тому, і вже відбувся не один випуск фахівців, які ефективно та успішно працюють за обраною спеціальністю.

Леся КАЧКОВСЬКА,

доцент кафедри музеєзнавства,

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності