Головна / Публікації / Факультет міжнародних відносин запрошує на навчання за новою спеціальністю

Факультет міжнародних відносин запрошує на навчання за новою спеціальністю

Факультет міжнародних відносин випустила студентів-бакалаврів

10 липня 2019 р. кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультет міжнародних відносин випустила студентів-бакалаврів за новою спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини, освітня програма «Міжнародна інформація».

А ви ще обираєте фах? Можливо, для вас є цікавою робота інформаційного аналітика? Фахівця з міжнародного PR та комунікацій? Політичного аналітика? Перекладача з іноземної мови? Якщо бажаєте отримати знання в усіх цих сферах – тоді вам до нас!
Фахівець із міжнародної інформації та суспільних комунікацій підготовлений для практичної інформаційно-аналітичної, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності у сфері міжнародної інформації, міжнародних відносин і зовнішньої політики та участі в різних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних гуманітарних, природничих, країнознавчих, правових та соціально-економічних дисциплін, призначений для роботи в органах сфери інформатизації, засобах масової інформації, установах зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, дипломатичних і консульських установах та представництвах, що здійснюють інформаційну, зовнішньополітичну, економічну, культурну, управлінську, громадську, туристичну та інші види діяльності, в громадських і політичних організаціях, установах, що здійснюють зв’язки з громадськістю, та інших посадах, що передбачаються для заміщення осіб з вищою освітою, фахівцями з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин зі знанням іноземної мови, у рекламних та екскурсійно-туристичних агентствах, у сфері інформаційної комунікації, а також у науково-дослідних, державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах інформаційного, зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, гуманітарного, адміністративно-управлінського профілів.
Програма підготовки передбачає вивчення дисциплін гуманітарної, соціально-економічної підготовки, дисципліни професійно-практичної підготовки, дисципліни вибору навчального закладу та самостійного вибору студента.

Вивчення іноземної мови та формування до перекладацьких навичок є невід’ємною частиною навчальних компетенцій студента. Навчальним планом передбачено в загальному обсязі: 2295 год. (іноземна мова, іноземна мова спеціальності, теорія та практика перекладу).
Частиною освiтньо-професiйної підготовки бакалавра є навчальнi практики (комп’ютерний практикум, перекладацька практика), якими логiчно завершується вивчення фундаментальних i професiйно-орiєнтованих дисциплiн, здiйснюється набуття необхiдних практичних навичок i умінь.
Сучасний світ важко уявити без аналітики: політичної, економічної, соціальної, інформаційної. Внacлiдoк cтрiмкoгo розвитку iнтeрнeт-тexнoлoгiй, нoвиx cиcтeм кoмунiкaцiї тa iнтeнcивнoї їx iмплeмeнтaцiї у пoвcякдeннe життя нe лишe oкрeмиx ociб, a й дeржaв, грoмaдянaми якoї вoни є, вaжливo рoзумiти, як мoжнa зaxиcтити ocoбиcтий прocтiр i oкрeмoї ocoби й iнфoрмaцiйний прocтiр цiлoї крaїни.
Інформація водночас може сприяти становленню держави та її соціально-економічному розвитку, але й нести загрозу національним інтересам держави. Саме це можемо спостерігати протягом останніх років, коли Україна перебуває у стані гібридної (військово-інформаційної) війни. Тому українській державі слід більш уважно та зважено підходити до вирішення питань захисту національного інформаційного простору. Iнфoрмaцiйні аналітики пoвинні мaкcимaльнo нaдiйнo зaxищaти культурнe нaдбaння крaїни, iнтeлeктуaльну влacнicть гocпoдaрюючиx cуб’єктiв i громадян, a також cпeцiaльнi вiдoмocтi, щo cтaнoвлять дeржaвну i прoфeciйну тaємницю. Тoму стратегічні комунікації будь-якoї дeржaви як cувeрeннoї, дeмoкрaтичнoї, правової та eкoнoмiчнo cтaбiльнoї одиниці мiжнaрoдниx вiднocин повинні бути скеровані на умoви гарантування iнфoрмaцiйнoї бeзпeки вcix cуб’єктiв iнфoрмaцiйниx вiднocин.
Кафедра міжнародних комунікацій і політичного аналізу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є осередком виховання кадрів, які покликані допомагати державі, суспільству вирішувати ці питання. До того ж подвійна кваліфікація – фаху інформаційного і політичного аналітика та перекладача з іноземної мови – збільшує шанси й розширює можливості вдалого працевлаштування.

Запрошуємо на навчання!

Контакти: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (навчальний корпус G №7, aуд G 6, 8)
+38(0332)241200, 770547

 Кафедра міжнародних комунікацій і політичного аналізу

При використанні цієї інформації обов`язкове посилання на першоджерело