Головна / Макара Оксана Василівна

Макара Оксана Василівна

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, IV поверх, к.G- 412
(0332) 249092

Завідувач кафедри фінанси і кредит, доктор економічних наук, професор

МАКАРАОксана Василівна народилася 14.11.1976 р. у місті Рівне, Рівненської області – фахівець у галузі економіки. Закінчила факультет економіки та менеджменту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Національного університету «Львівська політехніка» у 2001 р. та отримала диплом із відзнакою.

З 2001 р. працювала у Національному університеті «Львівська політехніка». З 2005 р. працювала у Луцькому національному технічному університеті.

В 2006 р. захистила дисертацію на тему: «Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства» в Ужгородському національному університеті.

З 2008 р. по 2013 р. навчалась у докторантурі на кафедрі державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету.

В 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної економіки» в Тернопільському національному економічному університеті.

В 2014 р. присвоєно вчене звання «професор».

З 2013 р. професор кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

З 11.11.2016 р. по теперішній час обрана на посаду професора, завідувача кафедри фінанси і кредит.

Викладає навчальні дисципліни: економіка та організація інноваційної діяльності, інноваційний розвиток підприємства, конкурентоспроможність підприємства, інвестування.

Наукові інтереси та дослідження: соціально орієнтована національна економіка, інноваційний розвиток країни, теоретичні та методологічні проблеми інноваційного та інвестиційного менеджменту, контролінгу, самоменеджменту, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, конкурентоспроможність туристичної галузі, фінанси підприємств, фінанси України.

Нею опубліковано близько 90 наукових праць, у тому числі 4 монографії (3 у співавторстві), два навчальних посібники для ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

З липня 2016 року є членом спеціалізованої вченої ради К 32.051.06 СНУ ім. Лесі Українки по захисту кандидатських дисертацій за 08.00.01 (економічна теорія та історія економічної думки) та 08.00.05 (розміщення продуктивних сил та регіональна економіка).

Водночас є членом Ради інституту економіки та управління та членом наукової ради СНУ ім. Лесі Українки.

Вона підготувала кандидата економічних наук та доктора економічних наук.

Основні науково-методичні, наукові праці

Монографії

 1. Макара О. В. Соціально орієнтована національна економіка: теоретико-методологічні засади та механізми інституційного забезпечення: монографія / О. В. Макара. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 416 с. (24,18 друк. арк., рецензія: Кузьмін О. Є. Актуальне дослідження проблем розвитку національної економіки // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 4. – С. –155–157).

 2. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири: монографія / А. М. Грищук, Н. М. Данилевич, З. В. Юринець, О. В. Макара та ін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 292 с.

 3. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / Л. Гнилянська, А. Грищук, З. Юринець, О. Макара та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.

 4. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / Д. Гарасюк, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Макара О. В. Модель формування соціально орієнтованої підприємницької діяльності у випадку постійних затрат / О. В. Макара // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 45. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 280–287.

 2. Макара О. В. Концепція соціально орієнтованого регулювання національної економіки / О. В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.– 2011. –№ 6 (51), ч.2. – С. 209–215.

 3. Макара О. В. Механізм підтримки соціально орієнтованої підприємницької діяльності / О. В. Макара // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Випуск 32, частина ІІІ – Черкаси, 2012. – С. 15–19.

 4. Макара О. В. Структурні трансформації у соціально орієнтованій національній економіці / О. В. Макара // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. Вип. 22.15 – 2012. – С. 261–270.

 5. Макара О. В. Економічна безпека як перспективний дороговказ розвитку підприємницької діяльності в системі формування соціальних орієнтирів національної економіки / О. В. Макара // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. Вип. 23.18 – 2013. – С. 131–137.

 6. Макара О. В. Особливості врахування наслідків енергозбереження інноваційного розвитку промислових підприємств у бізнес-плануванні / О. В. Макара, В. Ю. Петринка // Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Економічні науки. – Том 1. – Хмельницький, 2014. – С. 115–120.

 7. Макара О. В. Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів / О. В. Макара // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Випуск 36, частина І, том 1 – Черкаси, 2014. – С. 36–41.

 8. Макара О. В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства / О. В. Макара // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – Київ: КНЕУ – 2014. – № 34. 1-208 – С. 8–13.

 9. Макара О. В. Економічно-організаційні механізми оптимізації енергоефективності / О. В. Макара, Л. Т. Чижевська // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. – Том 19. Випуск 2 – Одеса, 2014. – С. 125–129.

 10. Макара О. В. Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу.Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 4 (66) – 2014. –С. 90-95.

 11. Макара О. В. Механізм державного регулювання ринку туристичних послуг в Україні. Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць – Львів: Львівська комерційна академія. Вип. 17. – 2014. – С. 178-183.

 12. Макара О. Платформа розвитку державно-приватного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / О. Макара // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 1. – С. 11-15.

 13. Макара О. В. Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи / О. В. Макара, З. В. Юринець // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 2 (71). – 2015. – С. 41-48.

 14. Макара О. В. Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва / О. В. Макара, А. Т. Сафарова, Ю. В. Музика // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 1 (72). – 2016. – С. 69-77.

 15. Макара О. В. Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни [Електронний ресурс]/ З. В. Юринець, О. В. Макара // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772.

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, ІІІ поверх, к.G- 305

e-mail: Oksana.Makara@eenu.edu.ua

Дата: Червень 20, 2018Час: 06:03:39Онлайн: 0