Головна / Лякішева Анна Володимирівна

Лякішева Анна Володимирівна

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30
+38(0332)241100

Декан педагогічного факультету,  доктор педагогічних наук, професор

Лякішева Анна Володимирівна 2000 року закінчила Інститут соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки  за спеціальністю  „Соціальний педагог, викладач соціальних дисциплін”. У 2000 році зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

 З 2003 р. по 2011 р. працювала у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі соціальної педагогіки.

Кандидатська дисертація на тему „Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості”, за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, захищена  2007 року у спеціалізованій вченій раді в Інституті проблем виховання АПН України.  Рішенням Атестаційної колегії у 2012 році Анні Володимирівні присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Під час перебування на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки з метою реалізації програми по підготовці студентів ІІ курсу спеціальності соціальна педагогіка до проходження практики та роботи в літніх оздоровчих таборах організовує та здійснюю керівництво „Школи вожатих”.

З вересня 2011 р. по серпень 2014 р. є докторантом Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему „Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії”.

Коло наукових інтересів: Соціально-педагогічна робота з сім’ями, формування соціальної поведінки студентів в процесі взаємодії, проблема педагогіки обдарованих дітей.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: Основи фамілістики, Педагогіка сімейного виховання, Педагогіка обдарованих дітей, Робота в літніх оздоровчих таборах.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

 Монографії:

1. Лякішева А.В. Соціальна поведінка і групова взаємодія [Текст] : монографія : / Анна Володимирівна Лякішева. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 368 с.

Посібники із грифом МОН:

1. Лякішева А., Грицюк Л. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.

  Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

1. Лякішева А.В. Взаємодія в академічній групі як фактор соціально-особистісного становлення студента /Лякішева А.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 14 /частина ІІІ/. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 180-189.

2. Лякішева А.В. Соціальна стійкість як регулятор психічного здоров»я студентів /Лякішева А.В.// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми ДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 115-125.

3. Лякішева А.В. Ідеї соціальної дії (поведінки) в теоретичних концепціях М.Вебера, Т.Парсонса, Р. Мертона /Лякішева А.В.// Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки“ (Ніжинський державний університет імені Миколи гоголя) / за заг.. ред.. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2012. - №1. – С. 216 - 222.

4. Лякішева А.В. Визначення поняття «студентство»: сутнісні характеристики Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31. Том VІІ (50):  Тематичний випуск  «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2013. – С. 97-101.

5. Лякішева А.В. Механізми регуляції соціальної поведінки особистості /А.Лякішева // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. - Рівне: ПП ЗПФ "Папірус Друк", 2012. - №3 (71). - С. 68-71.

6. Лякішева А.В. Соціальна поведінка студентів – теоретичний аспект.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 152-156.

7. Лякішева А.В. Соціальна поведінка: сутність, типологічні та видові ознаки //Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. - №2. – С. 23-26.

8. Лякішева А.В. Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27. Том VІ (39): Тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2012. – С. 275-283.

9. Лякішева А.В. Соціальна поведінка – соціальна взаємодія: точки дотику (на прикладі поглядів зарубіжних дослідників) // Вища школа науково-практичне видання № 12, 2012 р. – С. 87-95.

10. Лякішева А.В. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа науково-практичне видання № 5, 2013 р. – С. 93-102.

11. Лякішева А.В. Протилежно орієнтовані соціальні процеси як основа взаємодії між індивідами // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29. Том ІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис,. – С.  241-248.

12. Лякішева А.В. Група та її вплив на соціальне становлення особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27. Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2012. – С. 354-361.

13. Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи // Науково-теоретичний та інформаційний вісник НАПН України № 4 (77), 2012. – С. 69-74.

14. Лякішева А.В. Взаємодія студентів як узгоджена діяльність по досягненню спільної мети (аналіз зарубіжного досвіду) / Анна Лякішева // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С.  154-159.

15. Лякішева А.В.  Студентська група – середовище формування соціальної поведінки  /Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XV zesyyt 1. – Zamość, 2013. – С. 123-127.

16. Лякішева А.В. Згуртованість як характеристика і фактор розвитку малої групи /Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XIV zesyyt 1. – Zamość, 2012. – С. 217-224.

17. Лякішева А.В. Виникнення суб»єктивних міжособистісних відносин та динаміка їх групової дійсності.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 16. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 103-110.

18. Лякишева А.В.  Возможности академической группы  для испытания студентами моделей социального поведения // Научный журнал Павлоградского государственного университета имени С. Торайгырова / серия Педагогическая. 2013. №2. – С. 145-151.ю

19. Лякишева А.В.  Роль неформального образования молодежи в процессе социализации / Ежеквартальный научный журнал Азимут научных исследований: педагогика и психология № 3 (4) 2013. – С. 21-23.

20. Лякішева А.В. Аналіз структури соціальної поведінки особистості /Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31. Том VІ (48): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис,. 2013. – С. 106-110.

21. Лякішева А. В. Реалізація програм "подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до спільного європейського простору вищої освіти / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Вища школа науково-практичне видання. – 2014. – № 5 – С. 87-95.

22. Лякішева А.В.   Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. 

23. Лякішева А.В. Спеціальність «ресоціалізація» у системі вищої освіти Польщі /Анна Лякішева, Лідія Грицюк// Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. – 2013. - №8 (257). – С. 146-152. 

24. Лякішева А.В. Соціальне становлення студента як суб»єкта розвитку колективу навчальної групи //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. Вип.. 16, книга 2. Кам»янець-Подільский: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С.233-240.

Нагороди/почесні звання:

Нагороджена Грамотою Національної Академії Педагогічних Наук України, Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Контакти:+38(0332)241100

Lyakisheva.Anna@eenu.edu.ua

Дата: Січень 21, 2018Час: 12:16:23Онлайн: 0