Головна / Лякішева Анна Володимирівна

Лякішева Анна Володимирівна

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30
+38(0332)241100

Декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,  доктор педагогічних наук, професор

Лякішева Анна Володимирівна 2000 року закінчила Інститут соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки  за спеціальністю  „Соціальний педагог, викладач соціальних дисциплін”. У 2000 році зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

 З 2003 р. по 2011 р. працювала у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі соціальної педагогіки.

Кандидатська дисертація на тему „Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості”, за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, захищена  2007 року у спеціалізованій вченій раді в Інституті проблем виховання АПН України.  Рішенням Атестаційної колегії у 2012 році Анні Володимирівні присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

Під час перебування на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки з метою реалізації програми по підготовці студентів ІІ курсу спеціальності соціальна педагогіка до проходження практики та роботи в літніх оздоровчих таборах організовує та здійснюю керівництво „Школи вожатих”.

З вересня 2011 р. по серпень 2014 р. є докторантом Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему „Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії”.

Коло наукових інтересів: Соціально-педагогічна робота з сім’ями, формування соціальної поведінки студентів в процесі взаємодії, проблема педагогіки обдарованих дітей.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає: Основи фамілістики, Педагогіка сімейного виховання, Педагогіка обдарованих дітей, Робота в літніх оздоровчих таборах.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

 Монографії:

1. Лякішева А.В. Соціальна поведінка і групова взаємодія [Текст] : монографія : / Анна Володимирівна Лякішева. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 368 с.

Посібники із грифом МОН:

1. Лякішева А., Грицюк Л. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.

  Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

1. Лякішева А.В. Взаємодія в академічній групі як фактор соціально-особистісного становлення студента /Лякішева А.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 14 /частина ІІІ/. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 180-189.

2. Лякішева А.В. Соціальна стійкість як регулятор психічного здоров»я студентів /Лякішева А.В.// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми ДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 115-125.

3. Лякішева А.В. Ідеї соціальної дії (поведінки) в теоретичних концепціях М.Вебера, Т.Парсонса, Р. Мертона /Лякішева А.В.// Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки“ (Ніжинський державний університет імені Миколи гоголя) / за заг.. ред.. проф.. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2012. - №1. – С. 216 - 222.

4. Лякішева А.В. Визначення поняття «студентство»: сутнісні характеристики Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31. Том VІІ (50):  Тематичний випуск  «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2013. – С. 97-101.

5. Лякішева А.В. Механізми регуляції соціальної поведінки особистості /А.Лякішева // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. - Рівне: ПП ЗПФ "Папірус Друк", 2012. - №3 (71). - С. 68-71.

6. Лякішева А.В. Соціальна поведінка студентів – теоретичний аспект.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 152-156.

7. Лякішева А.В. Соціальна поведінка: сутність, типологічні та видові ознаки //Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2012. - №2. – С. 23-26.

8. Лякішева А.В. Наукові підходи до розкриття сутності соціальної поведінки // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27. Том VІ (39): Тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2012. – С. 275-283.

9. Лякішева А.В. Соціальна поведінка – соціальна взаємодія: точки дотику (на прикладі поглядів зарубіжних дослідників) // Вища школа науково-практичне видання № 12, 2012 р. – С. 87-95.

10. Лякішева А.В. Проблема групової згуртованості: аналіз наукових досліджень // Вища школа науково-практичне видання № 5, 2013 р. – С. 93-102.

11. Лякішева А.В. Протилежно орієнтовані соціальні процеси як основа взаємодії між індивідами // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29. Том ІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис,. – С.  241-248.

12. Лякішева А.В. Група та її вплив на соціальне становлення особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27. Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2012. – С. 354-361.

13. Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи // Науково-теоретичний та інформаційний вісник НАПН України № 4 (77), 2012. – С. 69-74.

14. Лякішева А.В. Взаємодія студентів як узгоджена діяльність по досягненню спільної мети (аналіз зарубіжного досвіду) / Анна Лякішева // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С.  154-159.

15. Лякішева А.В.  Студентська група – середовище формування соціальної поведінки  /Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XV zesyyt 1. – Zamość, 2013. – С. 123-127.

16. Лякішева А.В. Згуртованість як характеристика і фактор розвитку малої групи /Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XIV zesyyt 1. – Zamość, 2012. – С. 217-224.

17. Лякішева А.В. Виникнення суб»єктивних міжособистісних відносин та динаміка їх групової дійсності.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. Випуск 16. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 103-110.

18. Лякишева А.В.  Возможности академической группы  для испытания студентами моделей социального поведения // Научный журнал Павлоградского государственного университета имени С. Торайгырова / серия Педагогическая. 2013. №2. – С. 145-151.ю

19. Лякишева А.В.  Роль неформального образования молодежи в процессе социализации / Ежеквартальный научный журнал Азимут научных исследований: педагогика и психология № 3 (4) 2013. – С. 21-23.

20. Лякішева А.В. Аналіз структури соціальної поведінки особистості /Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 31. Том VІ (48): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис,. 2013. – С. 106-110.

21. Лякішева А. В. Реалізація програм "подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до спільного європейського простору вищої освіти / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Вища школа науково-практичне видання. – 2014. – № 5 – С. 87-95.

22. Лякішева А.В.   Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. 

23. Лякішева А.В. Спеціальність «ресоціалізація» у системі вищої освіти Польщі /Анна Лякішева, Лідія Грицюк// Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. – 2013. - №8 (257). – С. 146-152. 

24. Лякішева А.В. Соціальне становлення студента як суб»єкта розвитку колективу навчальної групи //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. Вип.. 16, книга 2. Кам»янець-Подільский: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – С.233-240.

Нагороди/почесні звання:

Нагороджена Грамотою Національної Академії Педагогічних Наук України, Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Контакти:+38(0332)241100

Lyakisheva.Anna@eenu.edu.ua

Дата: Квітень 21, 2018Час: 10:08:59Онлайн: 0