Головна / Ліпич Любов Григорівна

Ліпич Любов Григорівна

Ліпич Любов Григорівна
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (Корпус G)
+38(0332)248978

Декан інституту Економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор

       Ліпич Любов Григорівна народилася в м. Берестечку Волинської області. Свій шлях в економіку почала торувати у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті ім. Ленінського комсомолу, який закінчила з відзнакою отримавши кваліфікацію “Інженер-економіст”. Розпочала свою трудову діяльність на посаді економіста-нормувальника підприємства “Термоприлад” м. Львова. Потім була переведена на роботу у Волинську обласну планову комісію.

     На педагогічній ниві Любов Григорівна працює, починаючи з 1983 року. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію, у 1991 році отримала вчене звання доцента. Після захисту докторської дисертації у 2004 році в 2005 році отримала звання професора. З-під пера науковця вийшло близько 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 18 монографій та навчальних посібників (у тому числі 2 одноосібні монографії та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України). Професор Л. Г. Ліпич здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами (під її керівництвом захищено близько 10 дисертацій), керує написанням магістерських і випускних робіт.

       З 2005 року є членом спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій з економіки у Національному університеті “Львівська політехніка” та Університету управління при Президенті у м.Львові.

          З 2008 року декан  економічного факультету ВНУ ім. Лесі Українки, а з вересня 2012 року декан інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національно університету імені Лесі Українки.

          Л.Г. Ліпич очолює редколегію економічної серії Наукового вісника СНУ та є членом редколегії "Наукових нотаток" Вищої школи економіки та інновацій (м.Люблін, Польша). Крім того приймає активну участь в організації і проведенні щорічних конференцій у СНУ ім. Лесі Українки та республіканських олімпіад з економіки серед школярів і студентів; рецензує автореферати докторських і кандидатських дисертацій, монографії та навчальні посібники, приймає участь у міжнародних та республіканських конференціях; активно співпрацює з обласними управлінськими структурами щодо вирішення економічних проблем регіону.

Публікації

професора, доктора економічних наук

Ліпич Любов Григорівни

2003рік

 Монографії:

 1. Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування ринку товарів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2002. – 357 с.;

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Планування та регулювання споживання продовольчих товарів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ. – 2002. – 183 с.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т. Особливості формування попиту на предмети тривалого користування // Проблеми переходу України до ринкових відносин. Тези допов. респуб. науково-практ. конфер. – Вінниця. – 1993. – С. 133. Особисто автором запропоновано використовувати статистично-поведінкову модель при прогнозуванні попиту на товари тривалого вжитку;

 2. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т. Маркетингова діяльність підприємства // Матер. всеукр. наук. конф. – Львів. – 1995. – С. 78-80. Особисто автором запропоновано прогнозувати маркетингову діяльність підприємств;

 3. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Божидарнік В.В. Використовувати і збільшувати свій потенціал // Матер. всеукр. наук. конф. – Львів. – 1995. – С. 15-18. Особисто автором запропоновано класифікацію методів прогнозування;

 4. Ліпич Л.Г. Удосконалення пропорції відтворення в Україні // Серія “Економіка”. Наук. вісник ВДУ.– Луцьк. – 1996. – Вип.1. – С. 115-118;

 5. Ліпич Л. Г., Войтович С. Я. Потреби і ринок. Проблеми формування і фінансового забезпечення // Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика. Зб. наукових праць. – Луцьк. – 1996. – С. 106-109. Особисто автором запропоновано ввести означення раціонально-побутово-предметне середовище та функціональна предметна маса, визначено їх суть;

 6. Ліпич Л.Г. Аналіз рівня життя населення Волинської області // Реформа фінансово-кредитної системи. Зб. наук. праць. – Луцьк . – 1997. – С. 128-132;

 7. Ліпич Л.Г. Як живуть волиняни у місті і на селі // Бізнес-аналіз. – 1997. – № 17. – С. 25-26;

 8. Ліпич Л.Г. Потреби з точки зору економічної теорії // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1998. – № 5. – С. 99-109;

 9. Ліпич Л.Г. Методологічні принципи дослідження потреб // Економічні науки. Наук. вісник ВДУ. – Луцьк. – 1998. – С. 160-164;

 10. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Особливості прогнозування регіонального споживання товарів широкого вжитку довготривалого користування // Дослідження і оптимізація економічних процесів. Вісник Харківського ДУ. – Харків. – 1998. – № 19. – С. 145-150. Особисто автором виділено особливості прогнозування товарів тривалого вжитку та запропонована методика їх розрахунку з врахуванням цих особливостей;

 11. Ліпич Л.Г. Мотивація поведінки індивідуального споживача // Дослідження і оптимізація економічних процесів. Вісник Харківського ДПУ. – Харків. – 1998. – № 19. – С. 163-169;

 12. Ліпич Л.Г. Споживча поведінка населення в кризових ситуаціях // ”Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”. Зб. наук. праць. – Львів. – 1998. – С. 155-159.;

 13. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Проблеми затоварення ринку // Серія “Економіка”, Придніпровський наук. вісник. – Дніпропетровськ: Наука і освіта . – 1998. – № 99 (166). – С. 62-68. Особисто автором проведено аналіз структури товарних запасів, визначено фактори, що впливають на їх рівень;

 14. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Оптимізація розміщення підприємств // Проблеми економіки та управління. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1998. – №353. – С. 67-72. Особисто автором запропонована методика вибору місця розміщення підприємств з використанням математичного апарату Ч.Харіса та Е.Данна;

 15. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Про універсальний метод визначення потреб індивідуальних споживачів // Економічні науки. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 1998. – № 12. – С. 140-143. Особисто автором запропонована економіко-математична схема статистично-поведінкового методу визначення потреб індивідуальних споживачів;

 16. Ліпич Л.Г. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання // Економічні науки. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 1999. – № 12. – С. 24-35;

 17. Ліпич Л.Г. Основні підходи до визначення потреб населення регіону // Проблеми раціонального використання потенціалу регіону: структура, політика, трансформація. Зб. наукових праць. – Луцьк: „Настир’я”. – 1999. – С. 118-124;

 18. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Класифікація факторів впливу на формування потреб //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1999. – № 6. – С. 109-113. Особисто автором запропонована класифікація факторів формування особистих потреб;

 19. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Фінансові потреби фірми та попит населення // Економічні науки. Зб. наук. праць ВДУ. – Луцьк. – 1999. – С. 147-152. Особисто автором показано взаємозв’язок між фінансовим станом фірми та попитом населення на товари, що вона виробляє;

 20. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Кощій О.В. Оптимізація транспортних витрат підприємства // Персонал. Приложение “Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХІ века”. – Киев. – 1999. – С. 217-218. Особисто автором було розраховано потенціал збуту та сумарні транспортні витрати для кожного району Волинської області;

 21. Підприємство (фірма) в умовах ринкової економіки: Навчальний посібник /Лагутін В.Д., Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Морохова В.О. та. ін. / Під ред.. Лагутіна В.Д. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ВДУ ім.. Лесі Українки, 1999. – 225 с.;

 22. Ліпич Л.Г. Абсолютні, конкретні та платоспроможні потреби // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – № 13. – С. 3-9.;

 23. Ліпич Л.Г. Мотивація поведінки індивідуальних споживачів на ринку продовольчих товарів // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика інвестицій. Зб. наук. праць. – Луцьк: „Настир’я”. – 2000. – № 3. – С. 35-41.;

 24. Ліпич Л.Г. Особливості формування і розвитку потреб // Регіональна економіка. – 2000. – № 3. – С. 36-38.;

 25. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Сезонні коливання попиту // Маркетинг в Україні. – 2000. – №3. – С. 34-38. Особисто автором запропоновано методику розрахунку сезонних коливань без урахування випадкових факторів;

 26. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Сегментація ринку продовольчих товарів областей України методом Чекановського // Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність. Мат. міжнар. наук.-практ. конференції. Т.2. – Вінниця. – 2000. – С. 120-124. Особисто автором проведена сегментація ринку продовольчих товарів з використанням математичного апарату Чекановського;

 27. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Попит населення Волинської області на молочні продукти // “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. Тези доповіді ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – 2000. – С. 181-183. Особисто автором розраховано попит населення на молочні продукти;

 28. Ліпич Л.Г. Якісні характеристика потреб // “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку”. Тези доповідей мжнар. наук.- практ. конференції. – Львів-Дрогобич- Трускавець. – 2000. – С. 39.;

 29. Ліпич Л.Г. Фінансові аспекти розвитку ринку продовольчих товарів // "Економічні науки”. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 2001. – № 4. – С. 326-330.;

 30. Ліпич Л.Г. Стереотипи споживацької поведінки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія –1” ДЛТ “Ініціатива”. – 2001. – С. 241-249.;

 31. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Визначення попиту на продовольчі товари // Логістика. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 2001. – № 416. – С. 182-187. Особисто автором запропоновано використання статистично-поведінкової моделі при визначені попиту на продовольчі товари;

 32. Ліпич Л.Г., Дзюбинський А.В. Проблеми ціноутворення на ринку електрозв’язку // Теорія і практика перебудови економіки, матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси. – 2001. – С. 25-27. Особисто автором запропонований механізм ціноутворення на послуги електрозв’язку;

 33. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів.- Луцьк: “Надстир’я”. – 2000. – 208 с.;

 34. Ліпич Л.Г. Прогнозування і управління споживчою поведінкою населення // Маркетинг і логістика в системі менеджменту. Тези конференції. – Львів. – 2000. – С. 215-216.;

 35. Ліпич Л.Г. Методологія моделювання споживчої поведінки // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія „Підприємництво, інновації та маркетинг”. Зб. наук. праць. – Луцьк: Настир’я, 2002. – Випуск VIIІ, № 2. - С. 133-136.;

 36. Ліпич Л.Г. Регіональне прогнозування в аспекті соціально-економічних прогнозів // Соціально-економічні аспекти промислової політики: теоретичні аспекти регіонального розвитку та моделі інноваційного розвитку територій. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України. Зб. наук. праць НАН України. – Донецьк. – 2002. – С. 93-99.;

 37. Ліпич Л.Г. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 124-133.;

 38. Ліпич Л.Г. Методика прогнозування попиту на ринку предметів споживання // Регіональні перспективи. – 2002. – № 5 (24). – С. 118-120.;

 39. Ліпич Л.Г. Розрахунок незадоволених потреб індивідуальних споживачів у продуктах харчування // Торгівля і ринок в Україні. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк. – 2002. – С. 124-127.;

 40. Ліпич Л.Г. Маркетинг розвитку ринку продовольчих товарів в Україні // Економіка і управління. – 2002. – № 1. – С. 64-67.;

 41. Ліпич Л.Г. Територіальні особливості споживання продовольчих товарів // Серія „Економіка” Зб. наук. праць Черкаського ДТУ. – Черкаси. – 2002. – № 2. – С. 48-55.;

 42. Ліпич Л.Г. Образ та стиль поведінки споживача // Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. Зб. наук.-технічних праць. – Львів. – 2002. – С. 215-219.;

 43. Ліпич Л.Г. Маркетингові дослідження ринку предметів споживання // Матеріали IX Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – К.: Політехніка. – 2002;

 44. Ліпич Л.Г., Морохова В.О., Московчук А.Т. Організація виробництва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2002. – 256с.;

 45. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування // Логістика. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – Львів. – 2003. – № 469. – С. 442-448.;

 46. Ліпич Л.Г., Загоруйко В. Л. Здійснення прогнозування в сучасних умовах // Наук. вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2003. – № 7. – С. 65-69. Особисто автором розроблено алгоритм здійснення економічного прогнозування;

 47. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 4. – С. 12-15. Особисто автором проведене комплексне маркетингове дослідження особливостей поведінки населення Волинської області на ринку продовольчих товарів;

 48. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування //Логістика. - Національний університет "Львівська політехніка", № 469. - 2003. _с. 442-448;

 49. Ліпич Л.Г. Кощій О.В. Фінансові аспекти діяльності АПК України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: "Реформування фінансово-кредитної системи , стимулювання економічного зростання" - Луцьк, 2003. с. 99-100;

 50. Ліпич Л.Г. Кощій О.В. Штефанович О.Д. Визначення пріоритетних сегментів діяльності підприємств // "Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної економіки" - Черкаси, 2003. -с. 104-106.;

 2004 р.

Монографії:

1. Ліпич Л.Г., Маркетингове прогнозування споживчого ринку. Монографія., - Луцьк: РВВ ЛДТУ, др. арк.-15,8 2004р.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Кудрик Р.М. Маркетинговий підхід до організації системи збуту продукції підприємства // Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 2. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Інформаційне забезпечення процесу прогнозування //Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 3. Ліпич Л.Г., Бондарчук В.О. Особливості прогнозування попиту //Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент” праць – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 4. Ліпич Л.Г., Загоруйко В.Л. Використання еластичності попиту при моделюванні процесів споживання// Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 5. Ліпич Л.Г. Прогнозування індивідуальних потреб споживачів: регіональний аспект. Економіка і підприємництво: стан та перспективи// Зб. наукових праць. – К.: Київ, КНТЕУ, 2004;

 6. Ліпич Л.Г. Дефініція привабливого напрямку діяльності підприємства.

// Зб. наукових праць Черкаського технічного університету - Черкаси, 2004;

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування. //Вісник НУ “Львівська політехніка”, № 469. Львів – 2004.

 2. Ліпич Л.Г. Продовольча безпека населення регіонів України // Вісник НУ “Львівська політехніка” № 478 Львів, 2003

 3. Ліпич Л.Г. Регіональні особливості діяльності АПК України//. Наук. Вісник ВДУ №12, 2003

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г. Мотивація персоналу як складова соціально трудових відносин – Міжнародна науково-теоретична конференція “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”. - м. Донецьк: Донецький національно – технічний університет, 14-17 грудня 2004 р.;

 2. Ліпич Л.Г.Тенденції та перспективи розвитку АПК України. Матеріали міжнародної наукова-практична конференція// Луцьк “Вежа”, ВДУ 4-6 червня 2004р.

2005 р.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Л.Г.Ліпич. Організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу // Тези ХХ- науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу ЛДТУ (гуманітарний напрямок).- Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2005 с.100-102

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Зінченко Я.Я.// Взаємозв’язок обсягів мотивання та економічної чистоти товарів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “М.У. Туган-Барановський Видатний вчений економіст: спадщина та новації” .- Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005, с. 169-171

 3. Ліпич Л.Г. Спільні та відмінні риси прогнозування та планування // Матеріали міжнародної конференції “Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика”. – Київ: КНТЕУ, 2005, с.32-35.

 4. Ліпич Л.Г., Костюк О.І. Управління мотивацією праці на прикладі персоналу промислових підприємств м. Луцька // Збірник студентських наукових статей за матеріалами ХХVІІІ-ої студентської науково-технічної конференції.- Луцьк: ЛДТУ, 2005, 104 с.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Гончаренко О.О. Регіональні аспекти взаємозв’язку ринків праці і освіти.- // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. ЛДТУ Випуск 2 (5), 2005. 84- 90 с.

 2. Ліпич Л.Г. Ніколаєва А.М. Закордонний досвід кредитування освітніх наук та перспективи для України // Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ, Випуск 2(6) с. 16-26.

 3. Ліпич Л.Г. Левицький В.В. Системний підхід до економічного прогнозування // Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ, Випуск 2(6) с. 198-204.

 4. Ліпич Л.Г. Ефективність функціонування регіональної системи управління підготовкою кадрів // Збірник наукових праць ЛДТУ “Економічні науки”. Серія “Регіональна економіка”. Випуск. 2(5)., 2005.- с.17-22.

 5. Ліпич Л.Г. Ніколаєва А.М. Конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» Зб.наук.праць. ­– Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2005. – вип.2 (6). – С.16-27.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Зінченко // Взаємозв’язок обсягів мотивання та економічної чистоти товарів // Міжнародна науково-практична конференція “М.У. Туган-Барановський Видатний вчений економіст, спадщина та новації”.- Донецьк:, 2005.

 2. Ліпич Л.Г. Спільні та відмінні риси прогнозування та планування // Міжнародна науково-практична конференція. “Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика” - Київ 2005.

2006 р.

Навчальні посібники:

 1. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Комерційна діяльність / Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2005 – 288 с.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г. Теоретичні та прикладні засади брендигової діяльності //Тези ХХІ-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу (гуманітарний напрямок). – Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2006. – С.117-119

 2. Ліпич Л.Г. Управління людськими ресурсами на підприємстві //Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (10) - Ч.3. – С. 176-182

 3. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Маркетингові засоби прогнозування кон’юктури ринку //Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. Випуск 3 (10) – Ч.2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2006. – С. 111-117

 4. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Вимоги споживачів до сервісного обслуговування на ринку продовольчих товарів // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. - № 547. – С.182- 186

 5. Ліпич Л.Г., Михалевич П.М. Функції податків та вплив органів місцевого самоврядування на ефективність їх реалізації //Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (12) – Ч.2.– С. 217-228

 6. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Сутність механізму формування витрат на виробництво продукції промислових підприємств//Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (10), частина 1. – С. 187-195

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.Н. Забезпечення продовольчої безпеки держави в м’ясопродуктовому сегменті ринку України. Економічна безпека держави: територіальний аспект (за редакцією М.М.Бабяка і І.В.Недіна) – Дрогобич: КОЛО, 2006.- С.80-89

Публікації у співавторстві зі студентами

 1. Ліпич Л.Г., Дорощук І.В. Світова організація торгівлі (СОТ): Історія розвитку і принципи діяльності //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.145-151

 2. Ліпич Л.Г., Маїло Г.П. Наслідки для АПК від вступу України до СОТ //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.151-157

 3. Ліпич Л.Г., Семенюк Т. Вступ України до СОТ: переваги і проблеми //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.157-161

 4. Ліпич Л.Г., Шинкаренко І.О. Наслідки для хімічної промисловості від набуття Україною членства у СОТ //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.161-165

 5. Ліпич Л.Г., Поліщук В.Л. Роль інформації в економічному розвитку //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.165-169

 2007 р.

Публікації (статті) в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Стратегія виходу підприємств на зовнішні ринки // Науковий журнал Культура народів Причорномор’я. Сімферополь: Тавр. Нац. ун-т ім. Вернадського. – 2007. № 102. с. 146-151, 0.3 д.а.

 2. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Інтеграційні процеси і соціально-економічний розвиток. Міжнародна науково-практична конференція вчених спеціалістів. Сімферополь: Таврія, 2007. с. 59-61,0,2 д.а.

 3. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Інформаційне забезпечення оцінювання кон’юнктури ринку //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2007. - № 576. – с. 427 – 431, 0,2 д.а.

 4. Ліпич Л.Г. Контролінговий механізм у системі управління підприємством // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 4(14). Редкол.: відп. ред. д.е.н. професор Герасимчук З.В. -Луцьк, 2007.- С. 183-193,0,4 д.а.

 5. Ліпич Л.Г. Особливості управління інвестиційними ризиками. Всеукраїнська науково –практична конференція. Внутрішній аудит та контроль ризиків бізнесу. Луцьк : ЛДТУ 2007. С.

 6. Ліпич Л.Г. Статистично-поведінкова модель в контексті прогнозування ринку споживчих товарів. // Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький., 2007. – Том 3. – С. 16-22, 0,3 д.а.

 7. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Методичні підходи до прогнозування витрат на виробництво продукції // Збірник наукових праць по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку України»: історія та сьогодення» - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2007. – С. 172-177, 0,3 д.а.

 8. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.М. Механізм процесу розробку та реалізації стратегії конкурентних переваг підприємства // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика. Зб. Тез доповідей міжнар.наук.-практ.конф., 11-12 жовтня 2007 р. – Дрогобич: ПОСВІТ, 2007. – С.227-229.

 9. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Формування пропозиції на ринку молокопродуктів України // Стратегія маркетингу. – 2007. – № 1 (3). - С. 13-19, 0,4 д.а.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Гончаренко О.О. Оцінка та аналіз якісної складової трудового потенціалу машинобудівного підприємства // Збірник наукових праць VI-го міжнародного симпозіуму «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі Україна-Туреччина» 16-20 жовтня 2007 р. ­– Тернопіль–Севастополь–Стамбул, 2007– С.177-182.

 

2008 р.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.М. Модель формування і реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства // Вісник Хмельницького національного університету №2, 2008. Економічні науки / Т.1.

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Система показників оцінки кон’юктури ринку // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки № 12 Економічні науки, 2007.

 3. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Відносний споживчий потенціал ринку молочних продуктів харчування України // Вісник Хмельницького національного університету №5, 2007 / Т.3.a

 4. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Фактори впливу на систему управління захистом комерційної таємниці машинобудівних підприємств // Економіка та держава, Міжнар. наук.-практ. Журнал – 2008. – травень №5 (65).

 5. Ліпич Л.Г., Петрук Т.В. Роль Інтернет-реклами в умовах інноваційного розвитку економіки // Вісник Хмельницького національного університету №5 – 2008 / Т.3

 6. Ліпич Л.Г., Інвестиційний контролінг – результат інтеграції інвестиційної діяльності та контролінгу ринку // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки № 7 Економічні науки, 2008 – С.119.

 7. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б. Проблеми теоретичних основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання // Вісник Національного технічного університету «ХПИ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харьків: НТУ «ХПІ», – 2008. – №54(1)', С.73.

 8. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б., Байдакова І.М. Деякі аспекти аналізу середньострокових циклів економічної кон’юнктури // Вісник Хмельницького національного університету №6 – 2008 / Т.3, С.76

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г., Левицький В.В., Кощій О.В.Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юктури ринку // Луцьк: редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки – 2008. – 168 с.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б. Контроль якості та еффективності інвентарізації на підприємстві // Труди VI–міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум - 2008» 3-5 грудня 2008р. – Харків НТУ «ХПІ», 2008 р. – 241 с.

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Всеукраїнська науково-практична конференція “Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення” (м.Вінниця, 10-11 квітня 2007 р.)

 2. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Рівні стратегічних цілей в межах стратегії розвитку ЗЕД машинобудівних підприємств // Маркетинг та логістика в системі менеджменту, Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.)

Публікації у співавторстві зі студентами

 1. Ліпич Л.Г., Полянський В.О. Складові маркетингового потенціалу підприємства // Збірник тез доповідей V Регіональної студентської наукової конференції “Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття” /Укл. к. філос.н. доц. С.Д. Бондарчук. – Луцьк, 2007: ВІЕМ. – С.178-179.

 2. Ліпич Л.Г., Іванюра Л. Авторитет керівника як засіб впливу на підлеглих//Збірник тез доповідей V Регіональної студентської наукової конференції “Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття” /Укл. к.філос.н. доц. С.Д.Бондарчук. – Луцьк, 2007: ВІЕМ. - с.146-147.

2009 р.

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г. , Загоруйко В.Л. Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств: монографія. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 192 с.

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Економічна кон’юнктура:механізм формування та методологічні підходи до оцінювання: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 220 с.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Вибір стратегічних альтернатив в стратегії зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №23/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 31 С.

 2. Ліпич Л.Г., Ліщук В.І., Вісина Т.М. Інтенсивність міжнародної інвестиційної діяльності України. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, № 7. – Луцьк. – 2009. – С. 93-97.

 3. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Особливості формування бізнес-процесів на сільськогосподарських підприємствах. // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2009.- №16(2). - 414с.

 4. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Комплексне оцінювання діяльності підприємств як основа для формування стратегії розвитку. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 2(46) Економіка. – Рівне, 2009. – 372с.

 5. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Процесно-орієнтований підхід до управління захисту комерційної таємниці підприємства. // Збірник наукових праць. – Маріуполь: Вега-Принт , 2009.-352с.

 6. Ліпич Л.Г., Пустюльга Л.С. Генезис розвитку теорій мотивації праці/ Л.Г. Ліпич, Л.С. Пустюльга // «Наука й економіка» Науково теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2009. - Випуск 4 (16), Том 1. – С. 213 – 216.

 7. Ліпич Л.Г., М.Б.Кулинич SWOT- аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку // «Економічні науки» Вісник Хмельницького національного університету №5. Том 3. 2009. – С. 226-228.

 8. Ліпич Л.Г., Чуліпа І.Д. «Моніторинг економічних показників діяльності і його роль в процесі управління персоналом машинобудівних підприємств» Збірник наукових праць Економіка менеджмент підприємництво №21(ІІ) 2009р.

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. Ліпич Л.Г., Ліпич О.А. Аналіз фінансового забезпечення трансферу технологій // Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (19-21 червня 2009 р.) відп.ред. З.В.Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – 260 с.

 2. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. Капітал в системі управління підприємством // Збірник наукових праць Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Випуск №647. – Львів, 2009. – С. 114-120.

 3. Ліпич Л.Г., Пустюльга Л.С. Мотивація персоналу в системі категорій економічних наук // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 8-9 жовтня 2009 р. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – С. 347 -348.

 2010 рік

Навчальні посібники, підручники

   1. Економіка підприємства: Навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Загоруйко В.Л. та ін..]; за заг.ред. Л.Г.Ліпич. – Луцьк: Волин. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2010. -492с. – (Посібники та підручника ВНУ ім.. Лесі українки)

Монографії

   1. Л.Г.Ліпич, Н.В.Геліч «Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств». Монографія: - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010.– 200 с.

   2. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – С.162-183

   3. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств: монографія/ Любов Григорівна Ліпич, Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук. – Луцьк: Вол.нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2010.-220с.

Публікації в наукових фахових журналах:

     1. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Якість молочної сировини в Україні: перспективи підвищення //Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково – виробничий журнал. Випуск 2(16). 2010. – с.152-157

 1. Ліпич Л.Г., Кутиркіна К.М. Еволюція нетарифних бар’єрів //Економічні науки. Серія „Економіки та менеджменту”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2010. – Випуск 7 (26) – Ч.2.– c. 190-198

 2. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Випуск №10 (112). 2010р. - с.202-207.

 3. Ліпич Л.Г., Іванків О.Я. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2010. - № 683. – С.371- 375

 4. Ліпич Л.Г., Іванків О.Я. Деякі аспекти реформування житлово-комунального господарства // Сталий розвиток економіки . Всеукраїнський науково-виробничий журнал 3.2010 Університет економіки і підприємництва – м.Хмельницьк – С. 7-10

 5. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. Шляхи стимулювання інноваційної діяльності в Україні/Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, № 19.–Луцьк–2010–С.13-18.

 6. Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Фінансова система України / Збірник наукових праць Національного університету “Острозька академія”. 2010. Вип. 13 – С. 458-467.

 7. Спеціальні режими як фактори залучення інвестицій в економіку України і Росії. / Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоврядування півдня Росії та України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми: СумДУ, 2010. – С.78-81

 8. Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Фінансова система України / Збірник наукових праць Національного університету “Острозька академія”. 2010. Вип. 13 – С. 458-467.

 9. Спеціальні режими як фактори залучення інвестицій в економіку України і Росії. / Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоврядування півдня Росії та України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми: СумДУ, 2010. – С.78-81

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Ринок сирого молока в Україні: проблеми заготівлі // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010р. - Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2010. – С. 135 - 138.

 2. Ліпич Л.Г., Клинчук І. Фактори впливу на ресурсозбереження машинобудівних підриємств // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010р. - Тернопіль: ТНЕУ, Видання 2., 2010. – С. 99 - 101.

2011 р.

Навчальні посібники

1. Інноваційний менеджмент [текст]: навч. посіб./ Н.М. Буняк, А.Ю. Горбовий, Л.Г. Ліпич, О.М. Степанюк/ за редакцією д.е.н., проф. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 240 с.

Монографії

1. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Управління витратами бізнес процесами у рослинництві [Текст]: монографія/ Любов Григорівна Ліпич, Лариса Олексіївна Ющишина. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – 216с.

 Публікації в наукових фахових журналах:

1.Л.Г.Липыч, А.М.Момчева «Стратегия заготовительной деятельности молокоперера-батывающих предприятий» // «Бизнес информ» №2, т.1’2011г. (394) – Харьков. 2011 С. 78-81.

2. Л.Г.Ліпич, О.Я.Іванків «Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального господарства» // Моделювання регіональної економіки № 1 (17).– Івано-Франківськ 2011р.С. 114-119.

3. Л.Г.Ліпич, П.С. Березівський, Л.О.Ющишина «Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва» // Моделювання регіональної економіки № 1 (17) . – Івано-Франківськ 2011р. С. 75-82

   1. Л.Г.Ліпич, О.А.Івашко «Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави» // Моделювання регіональної економіки № 2 (18) . – Івано-Франківськ 2011р. С. 165-172.

   2. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. «Інформаційно-аналітичне забезпечення системи формування витрат бізнес-процесів» // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал № 10(124). – 2011р. С. 38-45

   3. Л.Ліпич, І. Фаловська «Основні тенденції формування моделі управління матеріальними ресурсами в машинобудуванні» // Формування ринкової економік в Україні. 2011. Вип..С.40-46

   4. Ліпич Л.Г., Отченашенко О.А. «Економічна стійкість підприємства: класифікація, структура, характеристика» // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №12, 2011р. С. 57-63

 1. Ліпич Л.Г., Мостенець С. В. Теоретичні основи домогосподарств та їх роль у ринковій економіці / Л. Г. Ліпич, С. В. Мостенець // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів] , (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2011 р.) – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – Том ІІ - С. 227-229

 2. Глубіцька Т.В., Ліпич Л.Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки №22(219). 2011. – С. 35-40.

 3. Ліпич Л.Г., Коцун А.Л. Потреба створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків – один із шляхів завершення реформ житлово-комунального господарства// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки №22(219). 2011. – С. 124-127.

 2012р.

Монографії

 Моніторинг стану інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів: колективна монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – 356с.

   1. Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону підприємства: колективна монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – 257с.

   2. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. Проф.. Мінус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» - Серкаси, 20123. – 636с.

4. Ліпич Л.Г. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія: в 2т. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – Т.1. – 338с.

5. Формування системи управління якістю послуг підприємств житлово-комунального господарства на засадах гармонізації інтересів зацікавлених сторін : [Текст] монографія / Любов Григорівна Ліпич, Ольга Ярославівна Іванків. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - 189 с.

8. Ліпич Л. Г. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : [колективна монографія]. – Черкаси : ТОВ “МАКЛАУТ”, 2012. – С. 200–221. (1,6 д.а., авторові належить 1,2 д.а.).

 Публікації в наукових фахових журналах:

1. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. “Контролінг в системі антикризового управління”// Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. №722.Львів. Видавництво Львівська політехніка 2012р.

 1. Ліпич Л.Г., Кутиркіна К. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності // Економіст. Інститут економіки та прогнозування НАН України. №9 (311). ВВП «Пошук-Інвест», 2012р.

 2. Ліпич Л.Г., Гостинець С.В. Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та практичний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 5 (230). 2012.

 3. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки №10 (136). 2012. 249-258с.

5. Ліпич Л. Г. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : [колективна монографія]. – Черкаси : ТОВ “МАКЛАУТ”, 2012. – С. 200–221 (1,6 д.а.).

6. Ліпич Л. Г. Ризики реалізації стратегії економічної безпеки підприємства: сутність та класифікація / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5 (15). – С. 82–86 (0,41 д.а.).

 1. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та практичний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 5 (230). 2012.

 

Участь у конференціях

1. Ліпич Л.Г. Визначення зацікавлених сторін підприємства, їх потреб та очікувань/ Л.Г.Ліпич, О.Я Іванків/ Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 252-253.

 2013

Монографії

 1. Ліпич Л.Г., Радіщук Т.П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування.: монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 228с.

 2. Липич Л. Г. Развитие социально-экономической системы на основе изучения экологических интересов предприятий / Л. Г. Ліпич, Л.А. Ющишина // Международная и национальная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы: [Monografie – Politechnika Lubelska]. – Lublin :Politechnika Lubelska , 2013. – С. 6375.

 Публікації в наукових фахових журналах:

      1. Ліпич Л.Г., Свистун В.М. Сучасні підходи до трактування сутності поняття «Ресурсозбереження». Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – 304с. (С.56-60)

   1. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку // Економіст. Інститут економіки та прогнозування НАН України і Державного економіко-технологічного університету транспорту. №7 липень. 2013р. (с. 47-54)

   2. Ліпич Л. Г. Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія». Фінансова система України. Випуск 15 – Острог, 2010. – С.211-217.

   3. Ліпич Л. Г. Сутність, складові та концептуальні засади функціонування еколого-економічної системи підприємства / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”]. Випуск 8 (30) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2011. – С. 193-201.

   4. Ліпич Л. Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія „ Економічні науки ”. Випуск 22 (219) / за ред. д.б.н., проф. Коцан І. Я. – Луцьк, 2011. – С. 35-40.

   5. Ліпич Л. Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф. [«Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька»], (Луцьк, 3 лютого 2012р.) / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2012. – С.48-53.

   6. Ліпич Л. Г. Сучасний стан та пріоритетні напрямки енергоспоживання хімічної галузі України / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. Випуск 4 (229) / за ред. д.б.н., проф. Коцан І. Я. – Луцьк, 2012. – С. 25-29.

   7. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів забезпечення підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2013.

 1. Lipych L. Formation of matrix of interconnections of service quality indices based on the harmonization of the stakeholders’ interests / Lipych L., Ivankiv O. // Zeszyty Naukowe WSEI: seria Ekonomika. – 2013. - № 9 (2/2013). – S.103-113

 2. Lipuch L. G. Theoretical bases of control system forming by profits and charges of households of Ukraine / Lipuch L. G., Mostenec S. V.// Zeszyty Naukowe WSEI: seria Ekonomika. – 2013. - № 9 (2/2013). – S.76-89

 3. Ліпич Л.Г., Кутикіна К.М. Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням нетарифного регулювання // Економічні науки. Серія „Економіки та менеджменту”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2013. – Випуск 10 (38) – c. 127-142

 4. Глубіцька Т. В. Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах хімічного комплексу / Т. В. Глубіцька, Л.Г. Ліпич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2013. - № 769. - С. 59-64

 2014р.

Навчальний посібник:

   1. Економіка підприємства: Навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та ін..]; за заг.ред. Л.Г.Ліпич. 2-ге вид., переробл. і доп. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2014. -608 с. – (Посібники та підручники СНУ ім.. Лесі Українки)

 Монографії:

 1. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція та інструментарій: монографія / О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.Г.Мельник, О.В.Товстенюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 196 с.

2. О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.А.Хілуха Управління інтелектуальним капіталом : монографія. – Луцьк Вежа-Друк, 2014. – 218с.

3. Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання : монографія / Любов Григорівна Ліпич, Алла Олександрівна Фатенок – Ткачук, Клавдія Миколаївна Кутикіна. – Луцьк : Веже – Друк, 2014. – 208 с.

4. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на зсадах слабких сигналів : монографія/ О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.Г.Мельник [та ін.]. – луцьк : Вежа-друк, 2014. 224 с.

 

Публікації в наукових фахових журналах:

1. Система оподаткування домогосподарств України як специфічного сектору її економіки. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Випускник 31, частина 2. – С. 10-17.

2. Ліпич Л. Г. Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства / Л. Г. Ліпич, І. Г. Волинець // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2014.

3. Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні / Ліпич Л.Г., Чорнуха І.В.// Збірник наукових праць. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 797 Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Львів., 2014. - С. 92-102.

4. Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: ідентифікація і діагностика/ Ліпич Л.Г., Товстенюк О.В., Хілуха о.А.// Вісник Хмельницького національного університету. Науковий вісник №6 від 2014р.Серія Економічні науки. Т.1 – Хмельницьк., 2014. – С. 139-142

5. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Щодо питань оцінки ефективності управління доходами та витратами вітчизняних домогосподарств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 9, Частина 6. – Херсон 2014.

 

Участь у конференціях:

1. Методика оцінювання ефективності управління доходами та витратами домогосподарств України. Матеріали Х міжн. Наук. – практ.конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, 6-8 листопада 2014р.) – Львів: Нац. У-т. «Львівська політехніка», 2014. – С 227-229.

2. Ліпич Л.Г., Дмитрів К.І. Аналізування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств. // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економік: матеріали ХІХ Міжнар. Наук.-практ. Конф. (29 – 30 травня 2014р.) /відп. Ред.. Л.Г/. Ліпич. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – 296 с.

3. Ліпич Л.Г., Товстенюк О.В. Етапи здійснення фундаментальної діагностики інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств. // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економік: матеріали ХІХ Міжнар. Наук.-практ. Конф. (29 – 30 травня 2014р.) /відп. Ред.. Л.Г/. Ліпич. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – 296 с.

4. Ліпич Л.Г., Кужель Е.В. Корнева А.О. Вплив складових діагностики інвестиційної привабливості підприємств на стан та розвиток реального сектору економіки. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів». 5-6 грудня. Частина 1. Ужгород., 2014.

  

             За плідну наукову і навчально-методичну роботу та успіхи у підготовці кадрів Л. Г. Ліпич нагороджена грамотами СНУ ім. Лесі Українки, обласного управління освіти, облдержадміністрації, обласної ради Волинської області, грамотою та значком “Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України, цінним подарунком Верховної Ради та Почесною Грамотою Прем’єр Міністра України.

Контакти:

43025 м.Луцьк, вул.Винниченка, 28 (корпус G), каб. G- 301

телефон  0(332)248978

електронна адреса Lipych.Liubov@eenu.edu.ua

Дата: Січень 20, 2018Час: 10:06:52Онлайн: 1