Головна / Гороть Євгенія Іванівна

Гороть Євгенія Іванівна

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)721636

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор

Народилася 03. 09. 1943 р. У с. Моквин Березнівського району, Рівненської області. У 1960 р. закінчила Моквинську середню школу. У 1966 р. Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за фахом „учитель англійської мови середньої школи”. З 1966 по 1969 рік працювала вчителем англійської мови СШ №7 м. Луцька. З листопада місяця 1969 р. по теперішній час працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. З 1978 по 1981 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського державного інституту іноземних мов. У січні 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Порівняльний аналіз фонемної структури морфеми і складу (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (диплом ФЛ № 006867). У 1989 р. одержала вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов (атестат № 1086/д). Вчене звання професора кафедри практики англійської мови присвоєно рішенням Вченої ради Волинського державного університету імені Лесі Українки 03.12.1996 р. (протокол № 3, атестат ПР АР № 001128).

Викладає такі навчальні дисципліни: Лексикологія сучасної англійської мови, Теоретичний курс другої іноземної мови (англійської), друга іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів – лексикографія, лексикологія, функціональна граматика. Автор 90 публікацій, з яких 1 монографія, 10 навчальних посібників з грифом МОН (з них 8 у співавторстві), 5 словників (у співавторстві).

Керує науковою школою „Стилеметричні особливості мовних одиниць різних рівнів сучасної англійської мови”. У цьому напрямі наукової діяльності підготувала й захистила 16 кандидатів філологічних наук: Бляшевська А. В., Петровська Н. М., Торосян О. М., Василенко О. В., Романова О. А., Павлюк А. Б., Бєлова С. В., Єфремова Н. В., Рогачова Н. В., Коцюк Л. М., Калиновська І. М., Круглій О. Р., Шелудченко С. Б., Алиєва А. Д., Канонік Н. П., Ясінська О. В.

На громадських засадах керує навчально-науковою лабораторією лексикографічних досліджень. Укладено й опубліковано Англо-український словник, Українсько-англійський словник та Англо-російський словник, Українсько-англійський словника ділової людини, Англо-український семантико-словотвірний словник”. Завершена робота над Англо-українським тематичним словником та Англо-українським словником для іноземців.

Член професорської ради та видавничої ради університету, член редколегії Наукового вісника СНУ ім. Лесі Українки (серія „Філологічні науки. Мовознавство”), член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному університеті імені І. Франка.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Підручники та посібники з грифом МОН України

1.        

Гороть Є. І. Практична граматика англійської мови / Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова, І. М. Калиновська, Л. К. Малімон. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2007. – 436 с.

2.        

Гороть Є. І. Корективний фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови / Є. І. Гороть, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, О. О. Рогач. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – 304 с.

3.        

Гороть Є. І. Notes on Modern English Lexicology / Нариси з лексикології сучасної англійської мови / Є. І. Гороть, С. В. Гончарук. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – 372 с.

4.        

Гороть Є. І. Англійська мова для початківців / Є. І. Гороть, Е. К. Коляда, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2009. – 296 с.

5.        

Гороть Є. І. Практична граматика англійської мови. Морфологія. Збірник вправ / О. В. Василенко, Н. В. Єфремова, І. М. Калиновська, Л. К. Малімон. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2009. – 516 с.

6.        

Гороть Є. І. Синтаксис сучасної англійської мови / О. В. Василенко, Л. К. Малімон, А. А. Семенюк, О. М. Торосян. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – 464 с.

7.        

Гороть Є. І. Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови / Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, А. Є. Рогатюк, О. О. Рогач. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 340 с.

8.        

Гороть Є. І. Загальний теоретичний курс сучасної англійської мови (англійської) / Є. І. Гороть, Н. В. Єфремова, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 200 с.

 

 

Словники

1.   

Гороть Є. І. Англо-русский словарь / С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, А. Д. Шкаровецька. – Луцк : Восточноевроп. нац. ун-т им. Леси Украинки, 2012. – 1176 с.

2.   

Гороть Є. І. Українсько-англійський словник ділової людини / О. В. Василенко, Н. В. Єфремова, І. М. Калиновська, Е.  К. Коляда, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 576 с.

3.   

Гороть Є. І. Англо-український семантико-словотвірний словник / Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, С. Б. Шелудченко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 1024 с.

4.   

Гороть Є. І. Українсько-англійський словник / Є. І. Гороть, С. В. Бєлова, Л. К. Малімон. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 1040 с.

5.   

Гороть Є. І. Англо-український словник / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1400 с.

 

Методичні рекомендації

1. Гороть Є. І. GreatBritain, Велика Британія : навч.-метод. розробка для студентів ІІ-ІІІ курсів ф-ту романо-германської філології Є. І. Гороть, Л. К. Малімон. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – 114 с.

2. Гороть Є. І. NotesonUkrainiangrammarforforeignstudents : навч.-метод. матеріали з граматики української мови для англомовних студентів-іноземців / Є. І. Гороть, Н. О. Данилюк, Л. К. Малімон, О. О. Рогач. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 40 с. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4020

 

Основні наукові публікації

1.   

Гороть Є. І. Лексикографічна концепція англо-українського семантико-словотвірного словника // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2011. – № 3. – Ч. 2. – С. 197–202.

2.   

Гороть Є. І. Англійські фразеологічні одиниці, до складу яких входять компоненти на позначення кольору: етимологічний та перекладацький аспекти // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – № 9. – С. 379–382. (у співавт.).

3.   

Гороть Є. І. Лексикографічна концепція «Англо-українського словника для англомовних студентів іноземців» / Є. І. Гороть, Л. К. Малімон // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014 – № 5. – С. 212–216. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/518

4.      

Гороть Є. І. Комбінувальна форма як складова дериваційної системи англійської мови / Є. І. Гороть, Л. К. Малімон // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – № 24. – С. 168–172.

5.

Гороть Є. І. Лінгвокультурний концепт МАТЕРИНСТВО: до постановки проблеми / Є. І. Гороть, А. Дж. Алиєва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2009. – № 5. – С. 323–327.

 

 

Нагороджена знаком „Відмінник освіти України” (1997 р.), пам’ятним годинником Верховної ради України (2007 р.), заохочувальною відзнакою „Золотий нагрудний знак Волинського національного університету (2009 р.).

Дата: Лютий 25, 2017Час: 07:41:33Онлайн: 0