Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Всесвітньої історії

Всесвітньої історії

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, доцент. 

Всесвітньої історії
43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)
+38(0332)247348
Про кафедру 
Рік заснування: 2013
Історична довідка. Кафедра всесвітньої історії утворена в 2013 р. шляхом об’єднання двох кафедр: кафедри історії стародавнього світу та середніх віків та кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Завідувачем кафедри було обрано доктора історичних наук, професора Віктора Пантелеймоновича Колесника. З травня 2014 р. по жовтень 2016 р. завідувачем кафедри була доцент, кандидат історичних наук Карліна Оксана Миколаївна. З листопада 2016 р. завідувачем кафедри був обраний доктор історичних наук, доцент Крамар Юрій Вікторович.

Склад кафедри

Основні напрямки наукового дослідження. Місцеве самоврядування в середні віки та Новий час; Волинь і Правобережна Україна у складі Російської імперії; Волинь у складі Другої Речі Посполитої; Релігійна політика та конфесійні відносини в Україні та Польщі в ХІХ – ХХ ст. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини; Методика викладання історії у вищій та середній школі.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів.

Монографії:

1. Бортнікова А. В. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець ХІV – середина ХVІІ ст.) [Текст] : монографія / Алла Василівна Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 552 с.

2. Разиграєв О. В. Польська державна поліція на Волині у 1919–1926 роках / Олег Разиграєв. –  Вид.  2-ге. доп. та випр. – Луцьк : Волинські старожитності, 2012. – 444 с.

3. Стрільчук Л. В. Україна – Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / Людмила Стрільчук. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 608 с.

4. Стрільчук Л. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва : монографія / Л. В. Стрільчук, В. В. Стрільчук. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – 258 с.

5. Шваб Л., Ткачик О. Державно-політичний розвиток Сербії в 1992 – 2006 роках : монографія / Лариса Шваб, Олександр Ткачик. – Луцьк : Вид-во «Волинські старожитності», 2013. – 230 с.

6. Шульга С. А. Особливості національної політики польських та радянських урядів щодо чехів в міжвоєнний період / Світлана Шульга // Україна – Чехія: історія та сьогодення. Колективна монографія. – Одеса : ВМВ, 2013. – 220 с.

7. Західне Полісся в дореформений період // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол.: Г.В. Бондаренко, О.Н. Гаврилюк та ін; наук. ред. В.К. Баран. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012.

8. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне вид. / наук. ред. М. М. Кучерепа; за заг. ред. В. А. Мельникович. – Луцьк : Ініціал, 2012. – 242 с.

Наукові статті:

 1. Бортнікова А. В. Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. / Алла Бортнікова // Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 6. На пошану професора А. Г. Філінюка. –  С. 454–461.

3. Бортнікова А. В. Соціальний портрет луцького війта Івана Яцковича Борзобогатого / Алла Бортнікова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Вип. 9–10. – Луцьк, 2013. – С. 10–16.

4. Крамар Ю. В. Політика «волинського регіоналізму»: еволюція проблеми (1921-1939) / Юрій Крамар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Історичні науки. – № 21 (269). – Луцьк, 2013. – С. 60–66.

5. Крамар Ю. В. Діяльність тимчасових органів польської влади на Волині (1919-1921 рр.) / Юрій Крамар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Історичні науки, № 12 (261), 2013. – Луцьк, 2013. – 202 с. – С. 31–37.

6. Разиграєв О. В. Становлення державної поліції в Другій Речі Посполитій: 1918–1922 рр. / Олег Разиграєв // Український історичний збірник Інституту історії України НАН України. Випуск 15. / За заг. ред. Т. Чухліба. – Київ, 2012. – С.129–139.

7. Разиграєв О. В.Przestępczość kryminalna na południowo-wschodnich terenach Drugiej Rzeczypospolitej (Wołyń oraz Galicja Wschodnia) w latach 1921–1926 // „Metamorfozy społeczne” (IH PAN). – № 6 „Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej” / Red. nauk. M. Rodak. – Warszawa, 2013. – S. 161–183.

8. Стрильчук Л. В. Трансформация украинско-польских межгосударственных отношений на уровень стратегического партнёрства (90-е годы ХХ века) / Л. В. Стрильчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2014, – № 3–1 (62), матр. – С. 122–128.

9. Шваб Л. Структуризація й діяльність польського підпілля наприкінці Другої світової війни / Лариса Шваб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – Випуск 20. – С. 227–233.

10. Шваб Л. «Польські комуністи проти польських комуністів»: політична боротьба в Польщі (червень 1948 р.) / Лариса Шваб / Науковий вісник Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : «Вежа», 2013. – № 21 (269) : Історичні науки. – С. 100–105.

11. Шульга С. А. Оптація українців, чехів та словаків у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. / Лариса Шваб // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – № 12 (261). – Луцьк, 2013. – С. 55–61;

12. Шульга С. А. Історія жінки в сучасному антикознавстві: новітні підходи в російській історіографії / Світлана Шульга // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – № 11 (236). – Луцьк, 2012. – С.  125–131.

13. Shulha, S. A. Odlišnosti národnostní politiky polských a sovĕtských vlád vůči Čechům na Ukrajinĕ ve dvacátých a třicátých letech 20 století // Sbornik praci Pedagogicke fakulty Masarykova university rada spolecenskich ved 27, 2013, č.2, s. 75 – 85.

14. Shulha, S. A. Optacia čechov, Slovakov a Ukrajincov ( Rusinov) v rokoch 1946 – 1947 // Studium carpato-Ruthenorum. Studie z karpatorusinistiky 6. –Prešov: Prešovska univerzita v Prešove – Ústav Rusinskeho jazyka a kultúry, 2014. - 150 s. -  s.30-61.

Методичні видання:

1. Хлібовська Г. М. Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу : робоча навчальна програма / Ганна Хлібовська.  – Луцьк : ПП Іванюк, 2012. – 51 с.

2. Хлібовська Г. М. Історія нового часу : робоча навчальна програма / Ганна Хлібовська. – Луцьк : ПП Іванюк, 2012. – 48 с.

3. Хлібовська Г. М. Тести для самоконтролю з Історії нового часу. 1640–1914 рр. : тести / Г. М. Хлібовська. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 74 с.

4. Прокопчук В. Є. Педагогічна практика: організація та проведення (для студентів спеціальностей «Історія» та «Музейна справа та охорона пам”яток історії  історії та культури») / Вікторія Прокопчук. – Луцьк : «Волинські старожитності», 2012. – 100 с.

5. Ткачук А. П. Історія Східної Європи в середні віки : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / А. П. Ткачук. – Луцьк : Терен, 2014. – 188 с.

6.Шульга С., Кузьмич О. Історія Стародавньої Греції та Риму. Тестові завдання для студентів історичного факультету. Вид. 2-е, допов. // Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2010. – 81 с.

7.Шульга С. База open test (520 тестів) Електронний варіант. База даних: тести з історії Стародавньої Греції та Риму в програмі open test.

Напрямки підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів для студентів історичного факультету спеціальностей «Історія», «Політологія», «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», а також для студентів спеціальності «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр».

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 1. Владні інститути Російської імперії XVIII -початку XIX століття  - Викладач: Ткачук А. П.
 2. Всесвітня політична історія  - Викладач: Білик В. А.
 3. Гуманітарний чинник світової політики - Викладач: Кузьмич О. М.
 4. Діловий етикет і дипломатичний протокол - Викладач: Панасюк В. В.
 5. Друга Річ Посполита:особливості політичного, економічного, та соціокультурного розвитку - Викладач: Разиграєв О. В.
 6. Еволюція державно-політичного устрою Московської держави (Росії) в ХV-XVIII ст.- Викладач: Ткачук А. П.
 7. Етнодемографічна історія Європи  - Викладач: Крамар Ю. В.
 8. Європейський фашизм у ХХ столітті - Викладач: Панасюк В. В.
 9. Історіографія нової та новітньої історії зарубіжних країн  - Викладач: Хлібовська Г. М.
 10. Історія держави і права зарубіжних країн в епоху античності та середньовіччя - Викладач: Карліна О. М.
 11. Історія держави і права зарубіжних країн в новий та новітній час - Викладач: Карліна О. М.
 12. Історія екскурсійної діяльності - Викладач: Білик В. А.
 13. Історія європейської інтеграції - Викладач: Панасюк В. В.
 14. Історія європейської ментальності - Викладач: Шваб Л. П.
 15. Історія зарубіжних політичних вчень - Викладач: Бортнікова А. В.
 16. Історія країн Азії та Африки в середні віки - Викладач: Ткачук А. П.
 17. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу  - Викладач: Стрільчук Л. В.
 18. Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу - Викладач: Хлібовська Г. М., Крамар Ю. В.
 19. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи нового часу - Викладач: Крамар Ю. В.
 20. Історія країн Центральної, Південної та Східної Європи в середні віки - Викладач: Бортнікова А. В.
 21. Історія новітнього часу  - Викладач: Разиграєв О. В.
 22. Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу - Викладач: Білик В. А.
 23. Історія світової культури  - Викладач: Шваб Л. П, Крамар Ю. В.
 24. Історія середніх віків країн Західної Європи - Викладач: Карліна О. М.
 25. Історія Стародавньої Греції та Риму - Викладач: Шульга С. А.
 26. Історія суспільно-політичних вчень - Викладач: Бортнікова А. В.
 27. Історія Східної Європи в середні віки - Викладач: Ткачук А. П.
 28. Історія Східної Європи нового часу - Викладач: Ткачук А. П.
 29. Історія техніки та технологій - Викладач: Хлібовська Г. М.
 30. Методика викладання історії  - Викладач: Прокопчук В. Є.
 31. Методика викладання правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах  - Викладач: Прокопчук В. Є.
 32. Методика викладання суспільно-політичних дисциплін  - Викладач: Прокопчук В. Є.
 33. Методика підготовки та проведення екскурсій  - Викладач: Прокопчук В. Є.
 34. Методологія і організація наукових досліджень - Викладач: Карліна О. М.
 35. Навчально-методичне забезпечення та інформаційні ресурси навчання історії в освітніх закладах - Викладач: Прокопчук В. Є.
 36. Організація влади і управління в Польському королівстві і Великому князівстві Литовському - Викладач: Бортнікова А. В.
 37. Організація екскурсійної діяльності - Викладач: Білик В. А.
 38. Організація науково-пізнавальної діяльності в освітніх закладах - Викладач: Хлібовська Г. М.
 39. Політична традиція у США у ХХ столітті - Викладач: Панасюк В. В.
 40. Релігія і церква - Викладач: Шваб Л. П
 41. Семантика давньоримського побуту - Викладач: Шульга С. А.
 42. Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки - Викладач: Панасюк В. В.
 43. Сучасна історія країн Центральної та Південно-Східної Європи - Викладач: Шваб Л. П.
 44. Сучасна історія Східної Європи  - Викладач: Разиграєв О. В.
 45. Сучасна історія країн Азії, Африки та Латинської Америки  - Викладач: Стрільчук Л. В.
 46. Теоретичні основи екскурсознавства  - Викладач: Прокопчук В. Є.
 47. Холодна війна: етапи, витоки, наслідки  - Викладач: Разиграєв О. В.
 48. Християнська церква у становленні європейської цивілізації - Викладач: Карліна О. М.

 

Дата: Травень 27, 2018Час: 04:41:41Онлайн: 0