Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Теорії та методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти

Теорії та методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус № 1, кабінет №90,53)
+38(0332)244287
Про кафедру 

Рік заснування: 2007

Склад кафедри: 

Остапйовська Тетяна Петрівна – завідувач кафедри, кандидат  педагогічних наук, доцент;

Рославець  Руслана  Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Чосік Леся Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Іванців Марія Іванівна – доцент;

Коцун Борис Борисович – кандидат   педагогічних  наук, доцент;

Остапйовська Ірина Ігорівна – кандидат  педагогічних  наук, доцент;

Зінченко Марія Олександрівна – кандидат біологічних наук, асистент;

Буднік Світлана Василівна – асистент;

Махновець Наталія Володимирівна – старший лаборант.


Основні напрямки наукового дослідження:

Наукова тематика кафедри: «Фундаментальний і дослідницький підхід до підготовки майбутніх вчителів початкових класів». Основні напрямки наукових розробок: «Формування культури математичного мислення молодших школярів», «Інтегративна сутність навчальної картографії», «Запаси лікарських рослин Західних областей України», «Формування логічного мислення молодших школярів», «Формування дослідницьких умінь учнів на заняттях гуртка «Юні акваріумісти».

 

Основні навчально–методичні та наукові праці викладачів: 

1. Остапйовська Т.П. Розвиток соціально-педагогічних ідей у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / Тетяна Остапйовська // Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навчально-методичний посібник для підготовки до державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / За ред. П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 313-316.

2. Остапйовська Т. Гуманістична спрямованість управлінської концепції В.О.Сухомлинського / Т.Остапйовська, І.Остапйовський //Матеріали обласних педагогічних читань : Василь Сухомлинський і сучасність:теорія і практика: матеріали обл..пед.читань: у 2ч. – Ч.2 /укл.А.М.Луцюк: ВІППО, 2013. – С.30-35
3. Остапйовська Т. Використання інноваційних технологій у формуванні готовності майбутніх педагогів до організації управлінських рішень // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14-15 травня 2014. – Ч.ІІ /Уклад.Н.А.Поліщук, В.В.Камінська. – Луцьк: ВІППО, 2014. – С.54-57
4. Величини та їх вивчення в початковій школі : Методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 7.01010201 "Початкова освіта"/ А. М. Дейнюк, Т. П. Остапйовська, Ф. В. Старко, І. І. Остапйовська. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 48 с.
5. Нові інформаційні технології. Практикум : методичні рекомендації до лабораторних занять із курсу "Нові інформаційні технології" / І. І. Остапйовська, Т. П. Остапйовська, Ф. В. Старко. – Луцьк : [б. в.], 2012. – 19 с.
6. Методичні рекомендації до вивчення змістових модулів "Подільність чисел" і "Розширене поняття про число" : Методичні рекомендації : Текст / А. М. Дейнюк, Т. П. Остапйовська, Ф. В. Старко, І. І. Остапйовська. – Луцьк : ПП Іванюк, 2012. – 48 с.
7. Методичні рекомендації до вивчення змістових модулів "Множини" і "Елементи математичної логіки" : Методичні рекомендації / Т. П. Остапйовська, І. І. Остапйовська, Ф. В. Старко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 50 с.
8. Методичні рекомендації з самостійної роботи. Змістовий модуль "Подільність чисел" і "Розширене поняття про число" : Методичні рекомендації / Т. П. Остапйовська, І. І. Остапйовська, Ф. В. Старко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 48 с.
9. Змістовий модуль "Подільність чисел". Змістовий модуль "Розширене поняття про число" : Навч.-мет. Видання / Т. П. Остапйовська, І. І. Остапйовська, Ф. В. Старко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 48 с.
10. Методичні рекомендації до вивчення змістових модулів «Множини» і «Елементи математичної логіки», «Системи числення» / Тетяна Петрівна Остапйовська, Ірина Ігорівна Остапйовська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 60 с.
11. Чосік Л.Я.Підготовка студентів до використання форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в початкових класах [Текст] /Л.Я.Чосік // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2012. – №14. – С.169 – 172.
12. Чосік Л.Я. Підготовка студентів до здійснення дидактичної організації навчального матеріалу підручника з математики для початкових класів [Текст] /Л.Я.Чосік //Вісник Черкаського університету Серія : Педагогічні науки : Зб. Статей. Черкаси, 2013. – №40 (293). – С.132-134
13. Чосік Л.Я. Підготовка студентів до розвитку математичного мовлення молодших школярів [Текст] /Л.Я.Чосік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки : Зб. Статей. – Луцьк, 2014. – № 6. – С.181-185.
14. Рославець Р.М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ. Змістовий модуль 2. Формування оцінки ставлень і ціннісних орієнтацій учнів у процесі викладання освітньої галузі "Людина і світ " : прогр. навч. дисц. : метод.рек. для студ.ІУ курсу / Р.М.Рославець. – Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 2011. – 54с.
15. Рославець Р.М. Освітня галузь початкової школи "Людина і світ" ─ як основа підготовки молодших школярів до засвоєння предметів природничого і суспільствознавчого циклу на рівні початкової школи: метод.рек. для студ.ІУ курсу / Р.М.Рославець Луцьк : П.П. Іванюк В.П., 2012. – 44с.
16. Рославець Р.М. Методика викладання «Природознавства»: Метод. рек. для студентів 3 курсу педагогічного інституту / Р.М.Рославець.– Луцьк: Вежа-Друк., 2013. ─ 52 с.
17. Рославець Р.М. Програма навчальної дисципліни : метод. реком.для студентів ІІІ-ІУ курсу / Руслана Миколаївна Рославець. –Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 48 c.
18. Збереження рідкісних видів рослин ex situ в ботанічному саду СНУ "Волинь" / Л. О. Коцун, О. А. Соломонюк, І. І. Кузьмішина, В. П. Войтюк, Б. Б. Коцун, С. В. Кузьмішина // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 28-31 трав. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Рада ботан. садів та дендропарків України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [голов. ред. В. Г. Радченко]. - К. : НЦБЕМ НАН України : Віпол, 2013. - С. 230-231.
19. Флористичні особливості проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Фітеума» (Іваничівський район, Волинська область, Україна) / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, О. Т. Кузярін, В. П. Войтюк, Т. П. Лісовська, Б. Б. Коцун, С. В. Кузьмішина // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ : зб. наук. ст. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток ситеми управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні, м. Київ, 1.02.2013 року / гол. ред. В. В. Коніщук.– К., 2013. – С. 151-157.
20. Використання бази даних „Судинні рослини Волинської області” у флористичних дослідженнях / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, В. П. Войтюк, Б. Б. Коцун, Т. П. Лісовська // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти і науки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 4-5 жовтня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т. ім.. Лесі Українки, 2013. – С. 114-116.
21. Судинні рослини проектованого ландшафтного заказника місцевого значення «Фітеума» (Іваничівський район, Волинська область) / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, В. П. Войтюк, Т. П. Лісовська, Б. Б. Коцун, О. Т. Кузярін // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 10. – С.
22. Сучасний стан парку-памʼятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Байрак» (Волинська область, Україна) / Л.О. Коцун, О.А.Соломонюк, І.І. Кузьмішина, О.В.Кичилюк, Петрова Н.В., Б.Б. Коцун, С.В. Кузьмішина // Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С.322-323.
23. Особливості натуралізації інтродуцентів у парках Волинської області (Україна) / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20-24 травня 2014р., Київ) – м.Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С.65.
24. Поширення видів роду зозульки Dactуlorhiza nevsri у Волинській області / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун // Матеріали круглого столу «Екологічні проблеми Волині», 20-23 березня 2014 року. – Луцьк: РВВ Луцького технічного університету, 2014. – С. 149-153.
25. Зінченко М. О. Селекція in vitro м’якої пшениці на комплексну стійкість до метаболітів збудника офіобольозу та водного дефіциту [Текст] / М. О. Зінченко, О. В. Дубровна, А. В. Бавол // Вісн. Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 20 – 27.
26. Зінченко М. О. Ефективність різних селективних систем для добору толерантних до посухи форм м’якої пшениці [Текст] / М. О Зінченко, О. В. Дубровна, А. В. Бавол, І. І. Лялько // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2011. – Т. 11. – С. 258–263.
27. Зінченко М. О. Цитогенетичні особливості калюсних культур м’якої пшениці за дії осмотичного стресу [Текст] / М. О. Зінченко, О. В. Дубровна, А. В. Бавол / Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. праць. – К.: Логос. – 2012. – Т. 4. – С. 480–487.
28. Зінченко М. О. Геномна мінливість клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу та регенерантів з них [Текст] / М. О. Зінченко, А. В. Бавол, О. В. Дубровна // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос. – 2013. – Т. 12 – С. 236–240.
29. Тваринний світ / Природа Західного Полісся, що прилягає до Хотиславського кар'єру Білорусі (монографія) //Сухомлін К. Б., Теплюк В. С., Теплюк А. М., Зінченко М.О. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – С. 189-216.
30. Іванців М.І. Розвиток математичної мови учнів початкових класів [Текст] / М.І. Іванців // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2012. – №14. – С.53-57.
31. Іванців М.І. Узагальнення як метод вивчення математичного матеріалу учнями початкових класів [Текст] / М.І. Іванців // Педагогічний пошук (науково-методичний вісник). – Луцьк:
ПП. Іванюк В.П., 2012, – №3 – С. 31-34.
32. Іванців М.І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування в учнів обчислювальних навичок [Текст] / М.І. Іванців / Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки.– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Зб. Статей. Черкаси, 2013. – №40 (293).– С.52-55
33. Іванців М.І. Методичні підходи до ознайомлення молодших школярів із функціональною залежністю в процесі роботи над складеними типовими задачами [Текст] / М.І. Іванців //Педагогічний пошук. – 2014. – №2. – Луцьк : ПП Іванюк, 2014. – С.58-60.
34. Буднік С. Психологічні аспекти розвитку суб‘єктності підлітків у дослідницькій діяльності / С. Буднік // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. наукових керівників - Луцьк : Вид. від СНУ імені Лесі Українки, 2015.- С.263 – 265.
35. Буднік С. Педагогічні умови виховання дослідницької суб’єктності підлітків у гуртковій роботі / С.Буднік // Педагогічний пошук : науково-методичний вісник Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти / гол. ред.Олешко П.С.- Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015.- № 3.- С.6-9.
36. Буднік С., Колосок А. Акваріуміст – початківець : навч. посіб. / С. Буднік, А.Колосок – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015.-139с.
37. Остапйовська І. Сучасні інформаційні технології навчання : Практикум / Ірина Остапйовська. – Луцьк, 2014. – 32 с.;
38. Остапйовська І. І. Опорні конспекти лекцій з курсу "Новітні інформаційні технології у педагогічній сфері" : Опорні конспекти лекцій / Ірина Ігорівна Остапйовська. – вид. 3-тє, адаптоване. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – 52 с.;
39. Остапйовська І. І. "Сучасні інформаційні технології навчання" : Опорні конспекти лекцій / Ірина Ігорівна Остапйовська. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 56 с.

 

Напрями підготовки/спеціальності  фахівців, яких готує кафедра: 

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта», 6.010100 «Дошкільна освіта»; освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 7.01010201 «Початкова освіта»; освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.01010201 «Початкова освіта» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.01010101 «Дошкільна освіта».

Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки з педагогічними кафедрами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Рівненського економіко-гуманітарного університету, Луцького педагогічного коледжу, Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Кримського та інших.

Постійна робота над підвищенням науково-професійного рівня, творчий пошук, впровадження педагогічних інновацій забезпечує високий рівень підготовки спеціалістів  початкової та дошкільної освіти.

Контакти:

е–mail: Ostapyovska.Tatyana@eenu.edu.ua

 

Дата: Жовтень 20, 2017Час: 12:54:32Онлайн: 0