Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Політології та державного управління

Політології та державного управління

завідувач кафедри політології та державного управління, доктор політичних наук, професор

Кафедра політології та державного управління
43050, м. Луцьк, вул. Шопена 24 (Корпус D)
+38(0332)244125
Про кафедру 

Кафедра була заснована: у 2014 р.

Історична довідка. Історія кафедри політології та державного управління бере свій початок від часів існування Радянського Союзу, коли в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки існували кафедра історії КПРС, наукового комунізму, а згодом кафедра політичної історії та політології.

У зв’язку із реорганізацією кафедри політичної історії та політології, яку очолював кандидат філософських наук, доцент Павловський Павло Петрович, з 1993 р. у складі правничого факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки вона стала функціонувати як загальноуніверситетська. Ії працівники забезпечували викладання нормативного курсу «Політологія» на усіх спеціальностях університету. Кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Пенько Віктор Львович.

З 1996 року завідувачем кафедри політології призначено доктора політичних наук, професора Яроша Богдана Олексійовича. У 1996 році кафедра політології отримала статус випускової і розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Політологія». Викладачі кафедри також забезпечували читання політологічних дисциплін на всіх спеціальностях університету.

У 2001 році відбулися структурні зміни на історичному факультеті. На базі кафедри політології створено дві політологічні кафедри – кафедру теорії та історії політичної науки (випускова) і кафедру політичних інститутів та процесів (випускова).

Завідувачем кафедри теорії та історії політичної науки призначено професора, доктора політичних наук, академіка Української академії політичних наук Ярош Б. О. Кафедра забезпечувала читання нормативних курсів та спецкурсів на спеціальності «Політологія», а також політологічних дисциплін на інших спеціальностях університету.

Завідувачем кафедри політичних інститутів та процесів призначено кандидата філософських наук, доцента Пенька Віктора Львовича. У 2004 р. кафедру очолила доктор історичних наук, професор Гаврилюк Світлана Віталіївна. У квітні 2008 р. проведено реорганізацію кафедр теорії та історії політичної науки та політичних інститутів і процесів. На базі цих двох кафедр створено кафедру політології.

Завідувачем кафедри політології обрано професора, доктора політичних наук Яроша Б. О. З вересня 2009 р. завідувачем кафедри політології є доктор політичних наук, професор Бортніков Валерій Іванович.

У січні 2014 р. кафедру політології перейменовано на кафедру політології та державного управління. Завідувачем кафедри обрано професора, доктора політичних наук Бортнікова В. І. Викладачі кафедри постійно беруть участь у конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, виступають рецензентами, офіційними опонентами кандидатських та докторських дисертацій, проф. В. І. Бортніков, проф. О. Б. Ярош, доц. Я. Б. Ярош є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Склад кафедри. У 2014/2015 н. р. навчальний процес на кафедрі політології та державного управління забезпечують 14 штатних викладачів.

Бортніков Валерій Іванович - доктор політичних наук, професор;

Малиновський Валентин Ярославович - доктор політичних, професор;

Ємельянова Юлія Павлівна - доктор філософських наук, професор; 

Ярош Оксана Богданівна - доктор політичних наук, професор;

Бусленко Василь Володимирович - кандидат політичних наук, доцент;

Ковальчук Іван Анатолійович - кандидат історичних наук, доцент;

Пахолок Василь Миколайович - кандидат політичних наук, доцент;

Панишко Галина Тарасівна - кандидат історичних наук, доцент;

Тиский Михайло Григорович кандидат історичних наук, доцент;

Ярош Ярослав Богданович - кандидат політичних наук, старший викладач;

Байрак Сергій Олександрович  кандидат політичних наук, старший викладач;

Літковець Тарас Миколайович - старший викладач;

Наход Михайло Андрійович - кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри політології та державного управління. 

Пахолок Ольга Миколаївна - старший лаборант;

Основні напрямки наукового дослідження:

  • Проблеми теорії та історії політики;
  • Етнополітика;
  • Політична історія України та Волині ХХ–ХХІ ст.;
  • Проблеми демократичної трансформації України та Волині.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів.

1.Політологія. Тестові завдання для самоконтролю : навч. посіб. / [В. Бортніков, В. Пахолок, І. Ковальчук та ін..] – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 252 с.

2.Тестові завдання з фахових дисциплін для студентів напряму підготовки «Політологія» : навч.-метод. посіб. / [Й. Е. Надольський, В. М. Пахолок, В. Е. Савчинський та ін.]; уклад. Й. Е. Надольський, В. М. Пахолок. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 244 с.
3.Політологія: комплексний державний іспит з дисципліни :  навч.-метод. посібник / [Бортніков В. І., Пахолок В. М., Малиновський В. Я. та ін.]; упоряд. В. М. Пахолок. – Луцьк : Вежа-друк, 2013. – 112 c.
  1. 4.Політологія : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 20 с.

5.Політологія : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 32 с.
6.Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-друк , 2014. – Вип. 3. – 240 с.
7.Волинь: 90-і роки ХХ століття. Ілюстрований літопис політичних подій / Бортніков В. І. – кер. авт. колективу. – Луцьк, 1998. – 165 с.

  1. Волинь на зламі століть. Історія краю (1989–2000) / Бортніков В. І. – кер. авт. колективу. – Луцьк, 2001. – 690 с.

8.Бортніков В. І. Помаранчева революція на Волині: історія, факти, документи : монографія В. І. Бортніков. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 220 с.
9.Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 524 с.
10.Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти : монографія / за ред. Анджея Антошевського, Антоніни Колодій, Кшиштофа Ковальчека. – Вроцлав, 2010. – 746 с.
11.Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944–2009 рр.): монографія / В. І. Бортніков, А. І. Пархом’юк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 384 с.
12.Волинь. Громадський рух: 20 років [громадський бюлетень] / [В. І. Бортніков, М. Г. Тиский, М. І. Іванюк та ін.]. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф” ТМ, 2011. – 176 с.
13.Бортніков В. І. Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : кол. моногр. / В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха та ін. ; за заг. ред. В. І. Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 656 с.
14.Бортніков В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації / В. Бортніков, С. Байрак // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 13–23.
15.Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: навч.-метод. посіб. / В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дектерьова, А. Кудряченко / за заг. ред. В. Бебика. – К. : ІКЦ «Леста», 2006. – 248 с.
Громадянська освіта: теорія і методи навчання : посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Асламова Т., Бакка Т., Бортніков В. [та ін.]. – К. : ЕТНА-1, 2008.
16.Людина і суспільство : підручник для 11 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. / Р.А. Арцишевський, С. О. Бондарук, С. С. Возняк [та ін.]. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 416 с.
17.Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 160 с.
18.Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. – Вид. 2-ге, доп. і виправл. / В. Я. Малиновський. – К. : Центр сприяння інституційного розвитку державної служби, 2005. – 254 с. – (Серія «Бібліотека молодого державного службовця»).
19.Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. та допов. / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.
20.Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації : [монографія] / В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В, 2010. – 451 с.
21.Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990–2010 рр.) : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 352 с.
22.Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. (Малиновський В. Я. – С. 16, 26–27, 74–75, 90, 92, 133–134, 139–140, 141–142, 144, 169–170, 166, 181, 269, 293, 305, 307, 311, 323, 437–438, 441, 458, 488–489, 491–492, 546–548, 556, 599, 609–611, 671–672, 695, 732–733, 748–749).
23.Державне управління : курс лекцій / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 614 с. (Малиновський В. Я. – С. 105–123, 163–188).
24.Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. академ. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Cурмін [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. (Малиновський В. Я. – С. 26–29, 108–123, 137–146, 239–242, 269–280, 385–389, 418–425).
25.Місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Скрипничука. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. (Малиновський В. Я. – С. 7–73).
26.Політологія : навч. енциклоп. словник-довідник для студ. ВНЗ І–ІV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 770 с. (Малиновський В. Я. – С. 17–18, 58–60, 68–71, 148, 175, 191–192, 249–251, 305, 319–320, 322–323, 392–393, 439–440, 446, 477, 481–482, 517, 535–536, 548–549, 555, 562–563, 570–571, 611–612, 690–691, 710–711, 737; .
27.Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене і доповнене / за наук. редакцією д-ра соціол. н., проф. Пічі В. М. і д-ра політ. н., доц. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 456 с. (Малиновський В. Я. – С. 96, 156, 165, 223, 259, 264, 321, 338, 407; Ярош О. Б. – С. 90, 299, 585, 225, 681, 748; Ярош Я. Б. – С. 153–154, 402–403)
28.Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студ. вищих навч. закладів / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Т. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. (Малиновський В. Я. – С. 179–180, 381–382, 443–444, 593–595, 628–629; Ярош О. Б. – С. 312, 429, 632; Ярош Я. Б. – С. 674; Ковальчук І. А. – С. 165–167, 571–572, 688–689, 740, 704–705).
29.Yarosh Oksana. Nowy model z wyborów lokalnych na Ukrainie // Partnerstwo wschodnie w kontekscie europejskich aspiracji Ukrainy / Oksana Yarosh / Dylematy miedzynarodowe I systemowe/ red. Marek Zurek. – Szczecin : Instytut Politologii : Europejstyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – 203 s. – S. 167–187.
Ярош О. Б.  Гендерні аспекти політичної діяльності: світовий досвід та Україна : монографія / О. Б. Ярош. – Луцьк : ТЕРЕН, 2012. – 372 с.
30.Ярош Б.О. Загальна теорія політики : навч. посібник для студ. спец. «Політологія» вищ. навч. закладів / Б. О. Ярош, О. Б. Ярош. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.– 240 с.
Бусленко В. В. Моделі взаємодії між урядом та опозицією в країнах Європейського Союзу (на прикладі країн Вишеградської групи) / В. В. Бусленко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. − № 10. – С. 32–37. 
31.Пахолок В. Еволюція унітарного устрою сучасної держави / В. Пахолок // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Вип. 5. – Харків, 2010. – С. 187–195.
32.Пахолок В. М. Особливості місцевого самоврядування в Автономній республіці Крим / В. М. Пахолок // Вісник Національного технічного університету  України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ “Політехніка”, 2013. – №. 1 (17) –  С. 54–58.
33.Тиский М. Г. Народний рух України: становлення Волинської регіональної організації : монографія / М. Г. Тиский. – Луцьк: “Твердиня”. 2009. – 212 с.
34.Тиский М. Г. Західне Полісся в радянський період (1946–1991 рр.) / М. Г. Тиский // Західне Полісся: історія та культура: колективна монографія – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – С. 555–580.
35.Тиский М. Г. Прикладна політологія : навчально-методичний посібник / М. Г. Тиский. – Луцьк : Терен, 2011. – 116 с.
36.Тиский М. Г. Геополітика : навчально-методичний посібник. – Луцьк: Терен, 2014. – 128 с.
Ярош Я. Молодіжні організації України: особливості функціонування / Я.  Ярош, К. Захаренко. – Луцьк [б/в], 2013.
37.Ярош Я. Б. Молодь. Політика. Влада / Я. Ярош, О. Чернецький. – Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2006. – 148 с.
38.Ярош Я. Б. Основні вимоги до написання курсових робіт із політології / Я. Ярош. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – 20 с.

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра.

У 1996 році кафедра отримала статус випускової і розпочала підготовку фахівців за напрямом (спеціальністю) «Політологія». Підготовка фахівців-політологів здійснюється на денній, заочній та екстернатній формах навчання за освітніми рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Викладачі кафедри також забезпечують читання політологічних дисциплін на всіх напрямах (спеціальностях) університету.

У 2015 р. вперше у Волинській області розпочато підготовку фахівців освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 8.15010002 «Державна служба», галузі знань «Державне управління».

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

«Базові засади демократизації суспільства». Викладач – Бортніков В. І.

«Виборчі системи держав світу». Викладач – Ярош О. Б.

«Вступ до спеціальності». Викладач – Бортніков В. І., Малиновський В. Я.

«Політика гендерної рівності». Викладач – Ярош О. Б.

«Геополітика». Викладач – Тиский М. Г.

«Громадські об’єднання в Україні» (спецкурс). Викладач – Наход М. А.

«Державна служба». Викладач – Малиновський В. Я.

«Державне управління». Викладач – Малиновський В. Я.

«Діловий етикет і дипломатичний протокол». Викладач – Філіпович М. Б.

«Електронна демократія». Викладач – Наход М. А.

«Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі». Викладач – Наход М. А.

«Етнополітика». Викладач – Літковець Т. М.

«Загальна теорія політики». Викладач – Ярош Я. Б.

«ЗМІ в політичному житті». Викладач – Літковець Т. М.

«Зовнішня політика України». Викладач – Літковець Т. М.

«Історія і теорія демократії». Викладач – Бортніков В. І.

«Історія політичних партій і суспільних рухів». Викладач – Ковальчук І. А.

«Історія і теорія української конституції». Викладач – Ковальчук І. А.

«Історія української політичної думки». Викладач –Панишко Г. Т.

«Кратологія». Викладач – Бусленко В. В.

«Криза як інструмент соціально-політичного розвитку» (спецкурс). Викладач – Ємельянова Ю. П.

«Методика викладання суспільно-політичних дисциплін». Викладач – Бусленко В. В.

«Методика і техніка політичних досліджень». Викладач – Байрак С. О.

«Методологія і організація наукових досліджень». Викладач – Бортніков В. І.

«Методологія системного підходу та наукових досліджень». Викладач – Бортніков В. І.

«Міжнародні установи і організації». Викладач – Байрак С. О.

«Місце «третього сектора» в політичному процесі». Викладач – Панишко Г. Т.

«Місцеве самоврядування». Викладач – Пахолок В. М.

«Місцеве самоврядування та державне будівництво». Викладач – Пахолок В. М.

«Національна безпека». Викладач – Наход М. А.

«Органи державної влади». Викладач – Панишко Г. Т.

«Організація діяльності державного службовця». Викладач – Наход М. А.

«Основи соціальної і гуманітарної політики». Викладач – Філіпович М. Б.

«Паблік рилейшнз». Викладач – Ярош О. Б.

«Політика в особах». Викладач – Ковальчук І. А.

«Політика і релігія». Викладач – Бусленко В. В.

«Політична антропологія». Викладач – Тиский М. Г.

«Політична ідеологія». Викладач – Ярош О. Б.

«Політична опозиція як фактор демократизації суспільства». Викладач – Бусленко В. В.

«Політична свідомість і культура». Викладач – Пахолок В. М.

«Політична соціалізація». Викладач – Байрак С. О.

«Політична соціологія». Викладач – Ємельянова Ю. П.

«Політичне прогнозування». Викладач – Тиский М. Г., Байрак С. О.

«Політичні діячі сучасності». Викладач – Ковальчук І. А.

«Політичні еліти та лідерство». Викладач – Бусленко В. В.

«Політичні проблеми соціального управління». Викладач – Малиновський В. Я.

«Політичні процеси в західному регіоні України». Викладач – Пахолок В. М.

«Політичні системи і режими». Викладач – Ярош Я. Б.

«Політологічні аспекти державного управління». Викладач – Малиновський В. Я.

«Політологічний практикум». Викладач – Бортніков В. І., Ярош Я. Б., Ярош О. Б.

«Політологія». Викладач – Бортніков В. І., Ємельянова Ю. П., Ковальчук І. А., Пахолок В. М., Ярош Я. Б., Тиский М. Г., Панишко Г. Т., Федчик Ю. Ю., Байрак С. О., Літковець Т. М.

«Порівняльна політологія». Викладач – Пахолок В. М.

«Практична політологія». Викладач – Тиский М. Г., Байрак С. О.

«Прикладна політологія». Викладач – Тиский М. Г., Байрак С. О.

«Теорія політичної науки». Викладач – Ярош О. Б.

«Теорія та історія міжнародних відносин». Викладач – Тиский М. Г.

«Теорія політичного конфлікту». Викладач – Ємельянова Ю. П.

«Територіально-адміністративний устрій країн світу». Викладач – Ярош Я. Б.

«Україна у процесах євроінтеграції». Викладач – Бусленко В. В.

Асистентська практика. Керівник – Бортніков В. І.

Педагогічна практика. Керівник – Бусленко В. В.

Переддипломна практика. Керівник – Бортніков В. І., Малиновський В. Я., Ємельянова Ю. П., Ярош О. Б., Бусленко В. В., Пахолок В. М., Ковальчук І. А., Тиский М. Г., Ярош Я. Б., Федчик Ю. Ю.

Політологічна практика. Керівник – Ярош О. Б.

Правознавча практика. Керівник – Тиский М. Г.

Практика службовця. Керівник – Малиновський В. Я.

Блог кафедри в мережі інтернет

 

Дата: Травень 27, 2018Час: 04:42:02Онлайн: 0