Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Педагогіки

Педагогіки

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Смолюк Іван Олександрович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. №405, 406)
+38(0332)724233
Про кафедру 

До 2013 року кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедра педагогіки існували як самостійні підрозділи університету.

Свої витоки кафедра педагогіки бере з часу заснування Луцького учительського інституту і на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології. У повоєнний час, після відновлення роботи інституту, кафедру очолювали Ю. С. Ніколко та О. С. Татенко. У 1952 році, під час  реорганізації учительського інституту в педагогічний, завідувачем кафедри був обраний доцент М. С. Дмитрієв.

У 1979 р. наказом міністра освіти України кафедра була розділена на дві: кафедру педагогіки і кафедру психології. Тривалий час працювали на кафедрі: С. В. Ліпнер, О. Ф. Кочкіна, В. О. Нечипорук, О. М. Шпортенко, В. В. Струбицький, А.С. Нісімчук, Г. В. Балахнічова, Г. І. Кримська, В. М. Коваленко, К.О. Нісімчук.

З 1993 р. кафедра педагогіки функціонувала як підрозділ Волинського державного університету імені Лесі Українки (тепер педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), яка забезпечує навчально-виховну роботу зі студентами усіх спеціальностей,  факультетів та інститутів. Тривалий час очолював її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Нісімчук А.С.

У квітні 2009 року кафедра педагогіки була перейменована у кафедру педагогіки вищої школи

Історія кафедри педагогіки і методики початкового навчання починається з часу заснування  факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті - з 1959 року.  У той час кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Мудрик А.К., потім - кандидат психологічних наук, доцент Шкоруп М.М.

До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Олефіренко Л.І. Діяльність кафедри була спрямована на підготовку майбутніх  учителів початкової школи. На початку 90-х років кафедру, якою на той час завідував кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В., було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики початкового навчання (згодом назву було змінено на "Кафедру педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання"), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Семенюк М.П., і кафедру природничо-математичних дисциплін початкового навчання, завідування якої продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В.  У 1995 році кафедра педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання, що налічувала 49 членів, у свою чергу, була поділена на кафедри дошкільної педагогіки і теорії та методики початкового навчання. У 1997 році кафедра дошкільної педагогіки отримала статус випускової, який забезпечував право на підготовку та випуск фахівців за спеціальністю "Дошкільне виховання" з додатковою спеціалізацією "Іноземна (англійська) мова". Крім того, викладачі кафедри здійснювали викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу на інших спеціальностях педагогічного факультету. З вересня 2000 року до серпня 2003 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Лагутіна Т.М., з вересня 2003 по серпень 2007 року – кандидат педагогічних наук, доцент Сергеєва В.Ф. Кафедрою теорії та методики початкового навчання з 2004 по 2007 р. керувала к.п.н., доцент (нині  доктор педагогічних наук, професор) Пріма Р.М.

З початку 2007-2008 навчального року було реорганізовано кафедри дошкільної педагогіки та теорії і методики початкової освіти у кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О.

У 2013 році унаслідок об’єднання кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти і кафедри педагогіки вищої школи новостворена кафедра педагогіки отримала статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності. Завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Смолюка І.О.


          Основні напрямки наукового дослідження

Колектив кафедри працює над загальною темою наукового дослідження "Актуальні проблеми школи України в контексті інтеграції в європейський простір ".

          Склад кафедри

1.Смолюк Іван Олександрович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор;

2.Томашевська Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор;

3.Антонюк Володимир Зіновійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

4.Гац Георгій Опанасович – кандидат педагогічних наук, доцент;

5.Гончарук Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

6.Заремба Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

7.Корміна Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

8.Мельник Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

9.Радченко Марина Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

10.Семенова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

11.Семенов Олександр Сергійович – доктор педагогічних наук, доцент;

12.Сергеєва Валентина Федорівна – кандидат  педагогічних наук, доцент;

13.Стасюк Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

14.Алендарь Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

15.Десятник Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

16.Дурманенко Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

17.Брушневська Ірина Миколаївна  – старший викладач;

18.Смолюк Світлана Володимирівна  – кандидат педагогічних наук, асистент;

19.Богдан Інеса Олексіївна – старший лаборант.


Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

І.О.Смолюк

1. Особливості виховання громадянських якостей у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / І. О. Смолюк // Педагогічний часопис Волині. – 2016 . – №1 (2) . – С.19-26.

2. Формування суспільної активності особистості як умова її громадянської зрілості [Текст] / І. О. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 1 (350). – 2017. – С. 41-69.

3. Трансформация образовательной среды в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса [Текст] / І.О. Смолюк // Азимут научных исследований: педагогика и психология. Ежеквартальный научный журнал. «Некоммерческое партнерство «Институт направленного образования». – г. Тольятти. – ISSN: 2309-1754. – 2015. – № 2. – С. 29-32.

4. Використання інноваційних методів навчання у підготовці фахівців дошкільного профілю [Текст] / І.О. Смолюк // Педагогічний часопис Волині. – № 2 (5) 2017. – С. 102-107.

5. Формування суспільної активності особистості як умова її громадянської зрілості [Текст] / І.О. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 1 (350) . – 2017. – С.41-69.

Н.І.Алендарь

1. Менеджмент освіти // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 5-15

2. Педагогічні технології в початковій школі  // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 15-27

3. Технології педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.2 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 18-27

4. Особистісно орієнтовані технології навчання молодших школярів [Текст] / Н. І. Алендарь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: серія «Педагогічні науки». – Луцьк, 2016. – С. 14-20

5. Використання вчителями початкових класів інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів [Текст] / Н. І. Алендарь / Освітній простір України. – 2016. – Випуск 7. – С. 150-155.

6. Застосування ігрових технологій на уроках у початкових класах [Текст] / Н. І. Алендарь / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». – Луцьк, 2017. – Вип. 1 (350). – C. 24-29.

В.З.Антонюк

1. Теоретичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі [Текст] / В.З.Антонюк // International scientifi-practical congress of teachers and psychologists "Be Smart", the 17-18th of February, 2015, Geneva (Switzerland). – Vol 1. – Р.61-65.

2. Теоретические аспекты эмоционально-волевой готовности старших дошкольников к обучению в школе [Текст] / В.З. Антонюк // Современное образование Витебщины. –  № 2(8). – 2015. – С.66-71.

3. Практичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі [Текст] / В .З. Антонюк // International scientific professional periodical journal «The Unity Of Science» / publishing office Friedrichstrabe 10. – Vienna, Austria, 2015. – 190 с.

4. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі [Текст]  / В. З. Антонюк // Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia, 2016 – P. 199-203.

5. Зміцнення психофізичного здоров'я дошкільників нетрадиційними здоров'язберігаючими технологіями [Текст]  / В.З. Антонюк // International scientific professional periodical journal «The Unity Of Science» / publishing office Friedrichstrabe 10. – Vienna, Austria, 2016. – P. 31-34.

І.М.Брушневська

1. Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. –. № 3 (58). – С. 100-106.

2. Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська, Ю.В. Рібцун // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк. – 2016. – № 2 (3). – С. 109 - 114.

3. Дослідження сформованості пізнавальних процесів у дітей п’ятого року життя із ЗНМ [Текст] / І. М. Брушневська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2017. – № 1 (350). – С. 122-129.

4. Дослідження стану сформованості лексики у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І. М. Брушневська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки / за ред. проф. Т. Степанової. № 3 (58). Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. С. 39-45.

5. Особливості розвитку розуміння мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin. С. 98-101.

6. Організаційно-педагогічні умови формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-16 грудня 2017 р. Одеса, 2017. С. 58-61.

7. Корекційно-дидактичні умови формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 грудн. 2017р. Київ, 2017. С. 152-155.

8. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ейдетики. Запоріжжя:ТОВ «ЛІПС»ЛТД.- 2014р.- 102с.

Г.О.Гац

1. Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Г.О. Гац // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 2(5). –  С. 21-26.

2. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Колективна монографія / [ Н.О. Бєлікова, Г.О. Гац, С.П. Козібродський та інш.]; наук.ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.– Луцьк: Вежа - Друк, 2015. – 240 с.

3. Використання рухливих ігор у роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / Г.О. Гац // Зб. наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір» . – Луцьк, 2016. – С. 88-92.

3. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Колективна монографія / [ Н.О. Бєлікова, Г.О. Гац, С.П. Козібродський та інш.]; наук.ред. й упорядник проф. А.В. Цьось. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 240 с.

4. Формування духовних цінностей дітей старшого дошкільного віку в пізнавальній діяльності : Колективна монографія / М.Адамович, В.Бенедюк, Ю.Візнюк, Г.О.Гац, та інш. [Наукова редакція : М.Лєдзінська, І.Ю.Філіпова].– Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна Друкарня "Волиньколіграф".– 2018. –  211/11,1 д.а. – (авторські – С.76-83/0,4 д.а.)

О.В.Гончарук

1. Аспекти формування моральних цінностей особистості за В.О.Сухомлинським [Текст] / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2014. – №18. – С. 22-27

2. Комунікативність особистості вчителя як складова його професійної майстерності [Текст] / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2016.- Вип. 7 (138). – С. 33-36.

3. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики. [Текст] / О.В. Гончарук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. – № 1 (302). – 2015. – С. 21-26.

4. Формування самосвідомості учнів початкової школи: теоретичний аналіз [Текст]. / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2015. – Вип. 3 (122) – 2015 – С. 130-134.

К.В.Десятник

1. Освітній менеджмент : теорія і практика : навчально-методичний збірник К.В. Десятник, І.П. Томашевська. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2015. – 350 с.

2. Intensification of The «TEACHER-PUPIL-PARENTS» Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality / Prima R.M., Desiatnyk K.V., Durmanenko O.L. // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – 2017. – № 6 / CLVIX. Педагогіка. – С. 12–16.

3. Теоретичні основи статевого виховання дітей молодшого шкільного віку [Текст] / К. Десятник, С. Теслюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (351). – С. 3–7.

4. Педагогіка сімейного виховання: навчально-методичний посібник / К.В. Десятник. – Луцьк : ПК Коллаж, 2017. – 120 с.

5. Spiritual culture of the individual as a priority component in professional teacher’s training / K.V.Desyatnyk // Knowledge. Education. Law. Management. – ISSN 2353-8406/ –Lodz: Wydawca : Fundacja «Oswiata s Nauka Bez Granic Pro Futuro» – № 4 (12). – 2015 r.

О.Л.Дурманенко

1. Сущностный анализ понятия эстетического воспитания  личности [Текст] / О. Л. Дурманенко // Современные измерения знания – 2016: материалы XII Международной научно-практической конференции, 22.01.2016 – 30.01. 2016г., г. Прага, - С.74-77.

2. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця [Текст] / О.Л. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016

3. Моніторинг організації виховної роботи в вищих навчальних закладах: монографія – Луцьк, 2016. – 160с.

4. Розвиток соціальної компетентності дошкільників у процесі спілкування з дорослими [Текст] / О.Л. Дурманенко // Молодь і ринок – 2016. - №7 (138). – С. 122-127.

5. Intensification of the “teacher-pupil-parents” triad cooperation in upbringing junior pupils’ spirituality [Текст] / О.Л.Дурманенко, Р.М.Пріма, К.В.Десятник // Наука і освіта – Одеса, 2017. – №6. С.– 12-16.

6. Розвиток соціальної компетентності дошкільників у процесі спілкування з дорослими [Текст] / О.Л. Дурманенко // Молодь і ринок – 2016. – №7 (138). – С. 122-127.

7. Особливості соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу [Текст] / О.Л. Дурманенко // ХI Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16−17 травня 2017 року), м.Луцьк, - С. 541-543.

8. Дурманенко О.Л. Моніторинг організації виховної роботи в вищих навчальних закладах: монографія – Луцьк, 2016. – 160с.

Л.В.Заремба

1. Зарубіжні педагогічні концепції в дошкільній та початковій освіті [Текст] Навчальне видання (Опорні конспекти лекцій) / Л.В. Заремба. – Луцьк, 2014. – 66 с.

2. Формування готовності майбутніх учителів до організації позаурочної діяльності молодших школярів / [Текст] / Л.В. Заремба // The materials of international scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas» – Issue 1. – Geneva (Switzerland), 2014. – P.109-114

3. Історія педагогіки  Навчальне видання (Опорні конспекти лекцій) / Л.В. Заремба. – Луцьк, 2016. – 66 с.

4. Формування самооцінки діяльності у дитини-дошкільника як передумови підготовленості її до шкільного навчання / [Текст] / Л.В. Заремба // (ISBN 97854379033) International scientifik congress of pedagogues, psychologigts and mediks «Charitable WEB Congress», the 18th of August, Februaru, 2015, Prague (Szech Republic), (система РИНЦ; идентификационный номер печатной серии: ISSN 2311-1307). (Міжнародний науковий журнал «The unite of science» (Чехія, Прага). – 2015. – С. 73-76..

Л.І.Корміна

1. Педагогіка і методика викладання в закладах освіти. Робоча програма // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2 т. – Т. 2 / уклад. І.О. Смолюк, І.П. Томашевська, Т.М. Шуппе. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 360-376.

2. Педагогічна практика студентів: виховна робота у школі [Текст] / Л.І. Корміна. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня» , 2012. – 77 с.

3. Завдання для контролю навчальних досягнень студентів з курсу «Педагогіка вищої школи» / Л.І. Корміна. – Луцьк : Вежа - Друк, 2015. – 55 с.

4. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах: методичні рекомендації до курсу / Л.І.Корміна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 52 с.

5. Методичні основи формування світогляд-них знань студентів у навчанні: емоційно-особистісний аспект [Текст] / Л.І. Корміна // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – 2017. – № 1 (4). – С. 82-88.

І.М.Мельник

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи педагогіки»// Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2-х т. : Т.1 / уклад. І.О.Смолюк та ін.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014 . – С. 176-186

2. Формування діалогічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності / Педагогіка: Збірник наукових праць Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти» (15 травня 2013 р.)/За ред. П.М.Гусака. Н.І.Корпач. – Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2013. – С.254- 257.

3. Роль освітнього середовища ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкових класів // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2016 року. – Т.1. – Луцьк:ФОП Покора І.О., 2016. – С.255-260

4. Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи// Робоча програма та методичні рекомендації нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів початкової освіти. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 37с.

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Нові технології навчання у ВНЗ» // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки: навч. прогр.: в 2-х т.: Т.2 / уклад. І.О. Смолюк та ін.  – Луцьк: Вежа-Друк, 2014 . – С. 276-283.

6.  Інтерактивні технології у підготовці  магістрів педагогічної освіти / Збірник тез наук.робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 р.).– Львів: ГО "Львівська педагогічна спільнота". – 2015. – С.86-89.

7. Професійне становлення майбутнього педагога:змістова сутність // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі:зб. наук. праць / [редкол. Т.І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – Вип. 439 (96). – С. 218-224.

М.А.Радченко

1. Використання сучасних педагогічних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Україна, Переяслав-Хмельницький, 30-31липня 2014 р.).– Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 134-139.

2. Організація самостійної роботи студентв з використанням інтерактивних технологій навчання [Текст] / М.А. Радченко //  Матерали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогка: традиції і інновації» 17-18 лютого 2017р. , ч.1, Запоріжжя, 2017, С.63-67.

3. Контроль за самостійною роботою студентів в системі Moodle [Текст]  / М.А. Радченко // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16–17 травня 2017 року): Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. С. 222–225.

4. Самостійна робота студентів в системі управління навчанням Moodle. Zbior artykulow naukowych. Pedagogika. Priorytetowe obzory badawcze: od teorii do praktyki. Lublin (PL), 28.02.2017, #2, p.25-28.

О.С.Семенов

1. Управлінські засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками в позашкільному навчальному закладі [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 21 (2-2016). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С.225-230.

2. До питання спрямованості особистості [Текст] / Олександр Сергійович Семенов  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2015. – № 1. – С. 109-115.

3. Формування громадянської спрямованості старшого дошкільника у процесі творчої діяльності [Текст] / Олександр Сергійович Семенов, Сергій Андрійович Дужич  // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, – № 5 – травень 2015. – С. 60-65.

4. Організаційно-методичні засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками у позашкільному навчальному закладі [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // European humanities studies : state and Society, 2016. – № 3. – С. 302-313.

5. Творчо спрямована особистість дошкільника – запорука розвитку успішних націй [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн. 2. – С. 222-232.

6. Модель системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі [Текст] / Олександр Сергійович Семенов  // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк, 2016. – № 2 (3). – С. 87-93.

7. Класифікаційний підхід у доборі методів формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // Обрії. – Івано-Франківськ, 2016. – № 2 (43). – С. 53-57.

8. Семенов О. С. Творча дитина: зрозуміти і підтримати [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // Дошкільне виховання, 2016. – № 4. – С. 2 – 5.

9. Семенов О.С. Формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : Монографія / О. С. Семенов. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. – 520 с.

10. Семенов О. С. Формування творчо спрямованої особистості : перші кроки : Навчальний посібник / О. С. Семенов. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2016. – 156 с.

Н.І.Семенова

1. Педагогіка дошкільна (робоча програма) // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. Прогр.: в 2-х т.: Т.1 / уклад. І. О. Смолюк та  ін.. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 233-269.

2. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні особистості дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Н. Семенова, Х. Лаврів, Д. Бондарук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 2 (351). – 2017. – Луцьк. – С. 19-29.

3. Реалізація принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу  [Текст] / Н. І. Семенова, К. Лукащук // Освітній простір України / Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» . – Вип. 7. – 2016. – м. Івано-Франківськ. – С. 143-149.

4. Формування педагогічної культури батьків як основа взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї [Текст] / Н.І. Семенова, А. Сільчук // Гірська школа Українських Карпат / Науково-фахове видання з педагогічних наук. – № 14. – 2016 . – м. Івано-Франківськ. – С. 114-118.

5. Formation of responsible attitude to health of pre-school children in mountainous terrain // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University . – Series of Social and Human Sciences . – Vol. 1, №2,3 (2015) . – p.229-234.

6. Основи управління дошкільною освітою (робоча програма) // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки: навч. прогр.: в 2-х т.: Т.2 / уклад. І.О. Смолюк та ін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 138-149.

7. Формування ціннісних орієнтацій студентів педагогічного інституту як основи їхньої професійної компетентності. Тези Зб. наук. праць VII Міжнародної  наук.-практ. конф. науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти». – Луцьк, 2016. – С. 229-232.

8. Технологія формування здорової особистості  дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї: вимога часу [Текст] / Н.І. Семенова // Педагогічний часопис Волині. – № 1. – 2015. – С. 51-57.

9. Основні засади використання педагогічної технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні здорової особистості дитини  [Текст] / Н.І. Семенова, Н.В. Ясінська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 1 (350). – 2017. – Луцьк. – С.34-41.

10. Використання педагогічних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект  [Текст] / Н. І. Семенова, Ю. В. Солодуха, Л. Л. Гречук  // Освітній простір України / Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  мені Василя Стефаника». – Вип. 9. – 2017. – м. Івано-Франківськ. – С. 181-187.

11. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у взаємодії днз і сім’ї [Текст] / Н.І. Семенова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Зб.наук.праць. Спецвипуск «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти»). – Одесса, 2014. – С. 281-289.

12. Аналіз підходів до побудови педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї [Текст] / Н.І. Семенова // Молодь і ринок . – травень. – 2015. – № 5 (124). – C. 65-69.

13. Аналіз підходів до побудови педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї [Текст] / Н.І. Семенова // Молодь і ринок. – травень . – 2015 . – № 5 (124). – C. 65-69.

14. Wychowanie wartościowego nastawienia do zdrowia u dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Tradycja – terażniejszość – przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Zb. prac nauk. / Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie. – Częstochowa, 2016. – S. 239-243.

В.Ф.Сергеєва

1. Питання теоретичної й практичної професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст]  / В.Ф. Сергеєва //  "Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи": Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 25-26 червня 2015 р.). / За заг. ред. проф. Пріми Р.М.  – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – С. 118-122.

2. Спілкування у дошкільному віці та особливості його розвитку у дітей з інтелектуальними порушеннями [Текст]  /В.Ф. Сергеєва // Педагогічний часопис Волині. - № 1. (2) – 2015. -  Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. - С.123-129.

3. Імітаційні ігрові методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів – майбутніх педагогів / В.Ф. Сергеєва // ISBN 9787637903249 International scientifik-praktikal congress of teachers and psychologists “The generation of scientific ideas”, the 17-18th of Februaru, 2015, Geneva (Switzerland). – C. 21-25.

4. Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ-ХХ століть [Текст] / В. Ф. Сергеєва / Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 1 (4). – С. 26-34.

5. Виховний потенціал педагогічного спілкування у взаємодії з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект [Текст] / В.Ф. Сергеєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Вип. 37-1, Том VІ (74); Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Гнозис, 2017. – С. 567-576.

6. Формування ергономічної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки [Текст] /В.Ф. Сергеєва //  Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. - № 1.

7. Управлінська діяльність в системі «заклад дошкільної освіти [Текст]  / В.Ф. Сергеєва //   Зб. наук. праць 18-ї Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції "Наукова думка сучасності і майбутнього", 2018. 

Л.П.Стасюк

1. Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами [Текст] / Л.П. Стасюк // Педагогічний часопис Волині. – №1.– 2015. – С. 75-80.

2. Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї: вимога часу [Текст] / Л.П. Стасюк // Педагогічний часопис Волині. – № 2. – 2015. – С. 77 - 83.

3. В.О. Сухомлинський про етичну роль оцінювання знань школярів [Текст] / Л. П. Стасюк // KELM. Fundacia «Oswiata I Nauka Bez Granic PRO FUTURO», № 1 (13). – 2016. – Lodz. – С. 188 - 195.

4. Аналіз проблем сімей, які виховують дитину з вадою слуху / [Текст] / Л. Стасюк, М. Слюсар // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2(5). – 149 - 155.

5. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі / Л.П. Стасюк // Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі [Текст]: монографія / [колектив авторів: І.Б. Кузава, Н.А. Савчук, Ю.П. Симончук, Л.П. Стасюк, С.І. Терпелюк, Ю.Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю.Й. Тулашвілі]. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – С. 151–165.

6. Готовність дитини до школи [Текст] / Л. Стасюк, Л. Добринюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Педагогічні науки. – № 1 (350). – 2017 – С. 49-56.

С.В.Смолюк

1. Особливості виховання громадянських якостей у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / С.В. Смолюк // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – № 1 (2). – С. 19-26.

2. Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці [Текст] / С.В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1 (33). – С. 34-38.

3. Педагогічне управління процесом формування пізнавальних інтересів в учнів початкової школи [Текст] / С.В. Смолюк // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 червня 2016 року). – Луцьк, 2016. – С. 167-172.

4. Становлення освітнього розвивального середовища в системі початкової освіти України як історико-педагогічна проблема [Текст] / С.В. Смолюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology : The journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central andEastern Europe, IV (38), Issue: 77. Budapest, 2016. Р. 67–72.

5. Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи [Текст] / С.В. Смолюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13 (56). Ч. І. Рівне: РДГУ, 2016. С. 141–144.

І.П.Томашевська

1. Інноваційна компетентність структурі професійної підготовки майбутнього педагога  [Текст] І.П. Томашевська. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Луцьк, 2016. – Т. 2. – С. 187-190.

2. Психолого-педагогічне розуміння професійно-педагогічної компетентності [Текст] / І.П. Томашевська. // Вісник Дніпропетровського ун-ту ім.. А. Нобеля  «Серія педагогіка і психологія»- Д.: Вид-во ДНУ 2016. № 1 (11). – С. 359-364.

3. Інформаційна система «Електронні порт фоліо оцінки наукових досягнень магістрів» // Томашевська І.П. Методичні матеріали запровадження інноваційних технологій при підготовці студентів освітнього ступеню «Магістр» – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2016. – 79 с.

4. Наукова і педагогічна діяльність майбутнього викладача університету. [Текст] // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах // Збірник наукових праць. – Запоріжжя, Випуск 3 – (79) – 2017. – С. 137-143.

5. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ» . – Луцьк:  Вежа-друк, 2018.  –32 с.


Напрями підготовки/спеціальності  фахівців, яких готує кафедра: 

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта, освітнього ступеня «Магістр»  за спеціальностями: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Бакалавр дошкільної освіти може виконувати такі види професійної діяльності: вихователь дошкільного навчального закладу; вихователь дітей дошкільного віку в інтернатному закладі; вихователь дітей дошкільного віку у дитячому санаторії; вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї; вихователь дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку; методист дошкільного навчального закладу.

Магістр в галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 012 Дошкільна освіта освітньої програми «Дошкільна освіта» може працювати: вихователем дітей дошкільного віку II, I і вищої категорії, вихователем-методистом, завідувачем дошкільним навчальним закладом, організатором дошкільної освіти, викладачем-асистентом педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти ліцеїв, коледжів, інститутів, університетів; лектором, завідувачем лабораторії (освіта), молодшим науковим співробітником, науковим співробітником; інспектором, методистом, завідувачем відділом управління дошкільної освіти; може займатись науковою діяльністю.

ПО-англ

Бакалавр початкової освіти може працювати вчителем початкової школи загальноосвітнього навчально-виховного закладу, вчителем іноземної (англійської) мови початкової школи загальноосвітнього навчально-виховного закладу; інспектором з навчальної, виховної, методичної роботи початкової школи загальноосвітнього навчально-виховного закладу; методистом позашкільного закладу; керівником гуртків позашкільного закладу.

ПО-мвр

Бакалавр початкової освіти може працювати вчителем початкової школи загальноосвітнього навчально-виховного закладу; інспектором з навчальної, виховної, методичної роботи початкової школи загальноосвітнього навчально-виховного закладу; методистом позашкільного закладу; керівником гуртків позашкільного закладу.

Магістр в галузі знань 01 Освіта, за спеціальністю 013 Початкова освіта  освітньої програми «Початкова освіта» може працювати асистентом, викладачем педагогіки і методики початкової освіти, вчителем початкової школи, викладачем професійного навчально-виховного закладу, науковим співробітником, керівником підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання.

Бакалавр спеціальної освіти може виконувати такі види професійної діяльності: вчитель-дефектолог (дітей з інтелектуальними порушеннями), вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку; асистент вчителя-дефектолога, педагог-консультант психолого-медико-педагогічної комісії.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Викладач Алендарь Н.І.

Педагогічні технології в початковій школі

Основи науково-педагогічних досліджень

Гуманізація та технологізація навчального процесу у ВНЗ  

Викладач  Антонюк В.З.

Дидактико-методичні основи навчання першокласників

Професійно-педагогічний практикум

Моніторинг у системі дошкільної освіти

Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти

Управління та методична робота у початковій школі

Викладач Брушневська І.М.

Основи дефектології і логопедії та інклюзивної освіти

Методика навчання дітей дошкільного віку з вадами мовлення

Теорія та історія логопедії

Логоритміка з методикою викладання

Практикум з логопедії

Основи дефектології

Викладач Гац Г.О.

Родинна педагогіка та методика співпраці ДНЗ з родинами

Інноваційні виховні технології

Практикум з дошкільної педагогіки

Родинна педагогіка

НОП вихователя дошкільного закладу

Викладач Гончарук О.В.

Педагогічна майстерність

Основи профорієнтаційної роботи

Система виховної роботи в навчальних закладах нового типу

Методика виховної роботи

Основи-наукового педагогічних досліджень

Викладач Десятник К.В.

Педагогіка сімейного виховання

Педагогічна майстерність

Методика виховної роботи

Основи менеджменту освіти

Організація і управління в початковій освіті

Викладач Дурманенко О.Л.

Розвиток і виховання дітей раннього віку

Теорія і методика виховання і навчання обдарованих дітей

Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти

Інноваційні теорії та інноваційно-нормативне та методичне забезпечення ДО

Позакласна робота вчителя початкової школи

Соціальна компетентність дітей дошкільного віку

Викладач Заремба Л.В.

Історія педагогіки

Теорія та методика виховання

Моделі і технології виховної роботи в зарубіжних країнах

Освітні моделі в зарубіжних країнах

Дошкільна освіта в сучасних зарубіжних педагогічних концепціях

Сучасні зарубіжні педагогічні концепції

Технології вивчення і діагностики особистості дошкільника

Професійно-комунікативна компетентність організатора дошкільної освіти

Викладач Корміна Л.І.

Педагогіка (сучасні педагогічні технології)

Педагогіка (методика виховної роботи)

Викладач Мельник І.М.

Загальні основи педагогіки

Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи

Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ВНЗ

Нові технології навчання у ВНЗ

Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти

Викладач  Радченко М.А.

Педагогіка

Педагогіка і методика викладання в закладах освіти

Викладач Семенов О.С.

Педагогіка дошкільна

Інноваційні теорії та інноваційно-нормативне і методичне забезпечення в дошкільній освіті

Професійно-педагогічний практикум

Викладач Семенова Н.І.

Вступ до спеціальності

Педагогіка дошкільна

Професійна адаптація вихователя ДНЗ

Сучасні технології викладання методик дошкільної освіти

Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі ДНЗ

Викладач Сергеєва В.Ф.

Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти

Історія педагогіки

Історія педагогічної думки, освіти і дошкільного виховання

Основи педагогічної майстерності

Педагогічна ергономіка в системі дошкільної освіти

Основи та сучасні концепції управління дошкільною освітою

Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання

Викладач Смолюк І.О.

Педагогіка загальна

Основи науково-педагогічних досліджень

Порівняльна педагогіка

Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень

Викладач Смолюк С.В.

Педагогіка (Сучасні педагогічні технології)

Педагогіка і методика викладання в закладах освіти

Загальна педагогіка

Викладач Стасюк Л.П.

Основи дошкільної дидактики

Педагогічна етика вихователя дошкільного закладу

Організація інклюзивної освіти

Дидактика та педагогічні технології в початковій школі

Викладач Томашевська І.П.

Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ;

Аксіологія педагогічної освіти

Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30, кабінет № 406, 405

+38(0332)724233

е-mail: Kafedra.Pedagog@eenu.edu.ua

Сторінка кафедри в соціальній мережі "Facebook".

Дата: Квітень 22, 2018Час: 05:54:38Онлайн: 0