Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Педагогіки

Педагогіки

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Смолюк Іван Олександрович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. №405, 406)
+38(0332)724233
Про кафедру 

До 2013 року кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедра педагогіки існували як самостійні підрозділи університету.

Свої витоки кафедра педагогіки бере з часу заснування Луцького учительського інституту і на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології. У повоєнний час, після відновлення роботи інституту, кафедру очолювали Ю. С. Ніколко та О. С. Татенко. У 1952 році, під час  реорганізації учительського інституту в педагогічний, завідувачем кафедри був обраний доцент М. С. Дмитрієв.

У 1979 р. наказом міністра освіти України кафедра була розділена на дві: кафедру педагогіки і кафедру психології. Тривалий час працювали на кафедрі: С. В. Ліпнер, О. Ф. Кочкіна, В. О. Нечипорук, О. М. Шпортенко, В. В. Струбицький, А.С. Нісімчук, Г. В. Балахнічова, Г. І. Кримська, В. М. Коваленко, К.О. Нісімчук.

З 1993 р. кафедра педагогіки функціонувала як підрозділ Волинського державного університету імені Лесі Українки (тепер педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), яка забезпечує навчально-виховну роботу зі студентами усіх спеціальностей,  факультетів та інститутів. Тривалий час очолював її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Нісімчук А.С.

У квітні 2009 року кафедра педагогіки була перейменована у кафедру педагогіки вищої школи

Історія кафедри педагогіки і методики початкового навчання починається з часу заснування  факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті - з 1959 року.  У той час кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Мудрик А.К., потім - кандидат психологічних наук, доцент Шкоруп М.М.

До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Олефіренко Л.І. Діяльність кафедри була спрямована на підготовку майбутніх  учителів початкової школи. На початку 90-х років кафедру, якою на той час завідував кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В., було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики початкового навчання (згодом назву було змінено на "Кафедру педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання"), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Семенюк М.П., і кафедру природничо-математичних дисциплін початкового навчання, завідування якої продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В.  У 1995 році кафедра педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання, що налічувала 49 членів, у свою чергу, була поділена на кафедри дошкільної педагогіки і теорії та методики початкового навчання. У 1997 році кафедра дошкільної педагогіки отримала статус випускової, який забезпечував право на підготовку та випуск фахівців за спеціальністю "Дошкільне виховання" з додатковою спеціалізацією "Іноземна (англійська) мова". Крім того, викладачі кафедри здійснювали викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу на інших спеціальностях педагогічного факультету. З вересня 2000 року до серпня 2003 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Лагутіна Т.М., з вересня 2003 по серпень 2007 року – кандидат педагогічних наук, доцент Сергеєва В.Ф. Кафедрою теорії та методики початкового навчання з 2004 по 2007 р. керувала к.п.н., доцент (нині  доктор педагогічних наук, професор) Пріма Р.М.

З початку 2007-2008 навчального року було реорганізовано кафедри дошкільної педагогіки та теорії і методики початкової освіти у кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор Смолюк І.О.

У 2013 році унаслідок об’єднання кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти і кафедри педагогіки вищої школи новостворена кафедра педагогіки отримала статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності. Завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Смолюка І.О.

          Основні напрямки наукового дослідження

Колектив кафедри працює над загальною темою наукового дослідження "Актуальні проблеми школи України в контексті інтеграції в європейський простір ".

          Склад кафедри

1.Смолюк Іван Олександрович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор;

2.Пріма Раїса Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор;

3.Кузава Ірина Борисівна – доктор педагогічних наук,професор;

4.Томашевська Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор;

5.Антонюк Володимир Зіновійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

6.Гац Георгій Опанасович – кандидат педагогічних наук, доцент;

7.Гончарук Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

8.Заремба Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

9.Корміна Лариса Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

10.Мельник Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

11.Радченко Марина Аркадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

12.Семенова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

13.Семенов Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

14.Сергеєва Валентина Федорівна – кандидат  педагогічних наук, доцент;

15.Стасюк Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

16.Алендарь Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

17.Десятник Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

18.Дурманенко Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

19.Брушневська Ірина Миколаївна  – старший викладач;

20.Смолюк Світлана Володимирівна  – старший викладач;

21.Богдан Інеса Олексіївна – старший лаборант.


Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

 1. Алендарь Н. І. Особистісно орієнтовані технології навчання молодших школярів [Текст] / Н. І. Алендарь / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». – Луцьк, 2016. – С. 14-20.
 2. Алендарь Н. І. Використання вчителями початкових класів інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів [Текст] / Н. І. Алендарь / Освітній простір України. – 2016. – Випуск 7. – С. 150-155.
 3. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203. (Журнал включено в Російський індекс наукового цитування (РИНЦ) и Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,32 из 9)
 4. Антонюк В.З. Теоретичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі / Антонюк В.З. // International scientifi-practical congress of teachers and psychologists "Be Smart", the 17-18th of February, 2015, Geneva (Switzerland). – Vol 1. -222с., – С.61-65. – 0,2 др.арк.
 5. Антонюк В.З. Практичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі / Антонюк В.З. // International scientific professional periodical journal “The Unity Of Science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – С.129-133. – 0,2 др.арк.
 6. Антонюк В.З. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі /В.З. Антонюк,  Н.А. Антонюк, // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203.
 7. Брушневська І.М., Семенова Н.І. Корекційна валіза вихователя дошкільного навчального закладу. Луцьк : Друк Формат. 2017р. 308с.
 8. Брушневська І.М. Педагогічне моделювання комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення. Луцьк : Терен. 2017р. 42с.
 9. Брушневська І.М. Обґрунтування критеріально-діагностичного комплексу вивчення комунікативного компонента в дітей п’ятого року життя із ЗНМ [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. - №7(61). – с.245-254. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 10. Гац Г.О. Музичне виховання як невід'ємний чинник гармонійного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Г.О. Гац // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017.  – № 2(5). –  С. 21-26
 11. Гац Г.О. Генезис і розвиток українських народних ігор // Історія фізичної культури і спорту народів Європи  [Текст] : Зб. тез доп. І Міжнародного наук. конг. істор. фіз. культ. (18-20 вересня 2017 р.) / уклад. : А.В.Цьось, С.Я.Індика. – Луцьк : Східноєвроп.нац.ун-т ім.Лесі Українки, 2017. – С.26-27
 12. Гончарук О.В. Формування самосвідомості учнів початкової школи:теоретичний аналіз [Текст]. / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2015.- Вип.3(122)-2015-С.130-134
 13. Гончарук О.В. Комунікативність особистості вчителя як складова його професійної майстерності   [Текст] / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал. Молодь і ринок – Дрогобич, 2016.- Вип.7(138)-2016-С.33-36.
 14. Desyatnyk K.V. Spiritual culture of the individual as a priority component in professional teacher’s training / K.V.Desyatnyk // Knowledge. Education. Law. Management. – ISSN 2353-8406/ – Lodz: Wydawca : Fundacja «Oswiata s Nauka Bez Granic Pro Futuro» – № 4 (12). – 2015 r.
 15. Desiatnyk K. Intensification of The “TEACHER-PUPIL-PARENTS” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality / Prima R. M., Desiatnyk K. V., Durmanenko O. L // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – 2017. – № 6/CLVIX. Педагогіка. – С. 12–16. – Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
 16. Дурманенко О. Моніторинг організації виховної роботи в вищих навчальних закладах: монографія – Луцьк, 2016. – 164с.
 17. Пріма Р.М., Десятник К.В., Дурманенко О.Л. Intensification of the “teacher-pupil-parents” triad cooperation in upbringing junior pupils’ spirituality [Текст]О.Л.Дурманенко,Р.М.Пріма, К.В.Десятник // Наука і освіта – Одеса, 2017. – №6. – 12-16.
 18. Дурманенко О. The monitoring of the organization of educational work at the university [Текст] О.Л. Дурманенко //  Педагогічний часопис Волині – Луцьк, 2017. - № 1. – С. 12-16.
 19. Заремба Л.В. Історія педагогіки [Текст] / Л.В. Заремба.  – Луцьк, 2016. – 66 с.
 20. Заремба Л.В. Формування готовності майбутніх учителів до організації позаурочної діяльності молодших школярів / [Текст] / Л.В. Заремба // The materials of international scientific-practical congress of teachers and psychologists '"The generation of scientific ideas" – Issue 1. – Geneva (Switzerland), 2014. – P.109-114. (ISBN 787637903249). – 0,2 др.арк.
 21. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах:методичні рекомендаціі до курсу [Текст] /Л.І.Корміна.-Луцьк:Вежа-Друк,2016.-52 с.
 22. Корміна Л.І. Методичні основи формування світоглядних знань студентів у навчанні : емоційно-особистісний аспект [Текст] / Л.І. Корміна // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – 2017.  – № 1 (4). – С. 82-88.
 23. Кузава І.Б. Інклюзивна освіта дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку: теорія та методика [Текст] : монографія / І.Б. Кузава. – Луцьк, ПП Іванюк В. П., 2013. – 292 с. ISBN 978-966-361-746-6
 24. Кузава І.Б. Дошкілля як початкова ланка впровадження інклюзивної освіти [Текст] / І.Б. Кузава // Психолого-педагогічні аспекти організації дошкільної  інклюзивної  освіти. / Напрями та перспективи інклюзивного навчання людей з порушеннями зору в українському освітньому просторі : монографія / Науково-методична лабораторія з питань дидактичних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання  суб’єктів освіти з порушеннями зору Інституту педагогічних технологій (Луцьк) АПН України / за ред. Ю. Й. Тулашвілі. – Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2013. – 264 с.
 25. Kuzava Irina. Features of inclusive education of preschool children // Children & Schools. – Issue 4 (2), October 2017. – VOLUME 39. – Oxford University Press, 2017. – Р. 1175-1180 (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science).
 26. Мельник І.М. Морально-педагогічні цінності професора Модеста Левицького// Науковий журнал «Молодий вчений».- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - №1(41), січень, 2017. – С.478-481. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). 
 27. Мельник І.М. Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи// Робоча програма та методичні рекомендації нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів початкової освіти. – Луцьк: ПП Іванюк В.П. - 2016, 37 с.
 28. Радченко М.А. Самостійна робота студентів в системі управління навчанням Moodle. Zbior artykulow naukowych. Pedagogika. Priorytetowe obzory badawcze: od teorii do praktyki. Lublin (PL), 28.02.2017, #2, p.25-28.
 29. Семенов О. С. Формування творчо спрямованої особистості : перші кроки : Навчальний посібник / О. С. Семенов. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2016. – 156 с.
 30. Семенов О. С. Формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : Монографія / О. С. Семенов. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. – 520 с.
 31. Семенов О. С. Організаційно-методичні засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками у позашкільному навчальному закладі [Текст] / Олександр Сергійович Семенов // European humanities studies : state and Society, 2016. – № 3. – С. 302-313.
 32. Семенова Н.І. Адаптація дітей-сиріт до умов дитячого будинку засобами театралізованої діяльності [Текст] : методичні рекомендації / Н.І. Семенова. – Луцьк : "Вежа", 2012. – 82 с.
 33. Семенова Н.І.,  Брушневська І.М. Корекційна валіза вихователя дошкільного навчального закладу / Н.І. Семенова. – Луцьк : Друк Формат. 2017р. – 308 с. – 8,1 д.а.
 34. Сергеєва В.Ф. Основи дошкільної корекційної педагогіки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (спец. “Дошкільна освіта”, “Корекційна освіта”) / І.Б. Кузава, В.Ф.Сергеєва. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 317 с.
 35. Сергеєва В.Ф. «Дидактика», «Історія педагогіки», «Основи педагогічної майстерності» Робочі програми нормативних навчальних дисциплін о/к рівня «бакалавр» // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2 т. Т. 1 / Уклад. І.О. Смолюк та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 290-339.
 36. Сергеєва В.Ф. «Проблеми дошкільного виховання в педагогічній спадщині Софії Русової», «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання», «Актуальні питання сучасної дошкільної освіти», «Організація і керівництво дошкільним закладом Робочі програми нормативних навчальних дисциплін о/к рівнів «спеціаліст», «магістр» // Інформаційно-фаховий збірник кафедри педагогіки : навч. прогр. : в 2 т. Т. 2 / Уклад. І.О. Смолюк та ін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 150-179; 313-337.
 37. Cмолюк І.О. Педагогіка [Текст] : навчально-методичний посібник / І.О.Смолюк. – Луцьк : Вежа, 2010. – 20 с.
 38. Cмолюк І.О. Соціально-педагогічна кваліметрія [Текст] : навчально-методичний посібник / І.О.Смолюк. – Луцьк : Вежа, 2010. – 7 с.
 39. Cмолюк І.О. Навчально-методичне забезпечення курсу «Педагогіка» [Текст] : методичні рекомендації / І.О.Смолюк, О.С. Бартків // Соціальна педагогіка : навч.-методичні матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки. / П.Гусак [та ін.] // за загальною редакцією П.Гусака, Л.Грицюк. ­­– Луцьк : Вежа.-Друк, 2012 р. – 668 с.
 40. Cмолюк І.О. Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці [Текст] / І.О.Смолюк, В.І. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки .– 2016 . – №1 (33) . – С. 5-11 Видання відображається в науково метричних базах: Index Copernicus Internаtional, eLibrary (РІНЦ)
 41. Cмолюк І.О. Використання інноваційних методів навчання у підготовці фахівців дошкільного профілю [Текст] / І.О.Смолюк // Педагогічний часопис Волині. – №2 (5) /2017 . – С.102-107.
 42. Моделювання розвивального освітнього середовища початкової школи / С. В. Смолюк – Луцьк : Друк Формат, 2016. – 18 с.
 43. Смолюк С.В. Становлення освітнього розвивального середовища в системі початкової освіти України як історикр-педагогічна проблема [Текст] / С.В. Смолюк // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. IV (38), Issue: 77, 2016. - C. 66-72.
 44. Смолюк С. В. Методологічні засади дослідження розвивального освітнього середовища початкової школи України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / С. В. Смолюк // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – Серія: Педагогіка / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2016. – № 2 (53). – С. 37–42. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).
 45. Смолюк С. В. Організаційно-педагогічні умови використання історико-педагогічного досвіду становлення розвивального освітнього середовища у сучасній системі початкової освіти [Текст] / С. В. Смолюк //  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – №2  (66). – С. 293-305. (Index Copernicus, Global Impact Factor, Google Scholar).
 46. Стасюк Л.П. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі / Л.П. Стасюк // Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі [Текст] : монографія / [колектив авторів: І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, С. І. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю. Й. Тулашвілі]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – С. 151–165.
 47. Стасюк Л., Слюсар М. Психофізіологічні аспекти переходу до інклюзивного навчання дітей із порушеннями зору [Текст] / Л. П. Стасюк, М. Слюсар // Науковий вісник: науковий журнал. – 2017. – №1(350). – С. 179-184.
 48. Стасюк Л., Слюсар М. Аналіз проблем сімей, які виховують дитину з вадою слуху / [Текст] / Л. П. Стасюк, М. Слюсар // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2(5). – 149-155.
 49. Стасюк Л.П. Условия внедрения инклюзивного образования в начальной школе : материалы І Межнародной научно-практической конференции «Инклюзивные процессы в образовании» [Текст] / Л. П. Стасюк / Министерство образования Республики Беларусь; редкол. А. М. Змушко [и др.]. – Минск : БГПУ, 2016. – С.  – С.305-308.
 50. Томашевська І.П. Академічне письмо: лінгвокульторологічний підхід / Навчальний посібник для студентів, магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів України, викладачів, аспірантів  //Семеног О., Томашевська І., Фаст О.  Електронний ресурс. - Режим доступу: http:  \\ www.sspu.sumy.ua
 51. Томашевська І.П. Інформаційна система «Електронні порт фоліо оцінки наукових досягнень магістрів» // Томашевська І.П. Методичні матеріали запровадження інноваційних технологій при підготовці студентів освітнього ступеню «Магістр» – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2016. – 79 с.
 52. Томашевська І.П.Інноваційні компетенції в структурі підготовки аспірантів . Луцьк : Вежа-друк, 2017. 51с.  2,7 др.арк.


Напрями підготовки/спеціальності  фахівців, яких готує кафедра: 

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта», освітнього ступеня «Магістр»  за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».


Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30 (корпус В, каб. №405, 406) 

+38(0332)724233

е-mail: Kafedra.Pedagog@eenu.edu.ua

Сторінка кафедри в соціальній мережі "Facebook".

Дата: Січень 20, 2018Час: 11:09:11Онлайн: 0