Головна / Факультети та інститути / Факультет психології та соціології / Педагогічної та вікової психології

Педагогічної та вікової психології

Завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, доктор психологічних наук, професор


Гошовський Ярослав Олександрович
43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к. 201
+38(0332)249001
Про кафедру 

 


Рік заснування: 2000.

Історична довідка: кафедра створена у 2000 році. До 2010 року кафедру очолював Бабій Микола Федорович, кандидат психологічних наук, доцент.

Склад кафедри: Гошовський Я. О., доктор психологічних наук, професор; Бабій М. Ф., к. психол. н., доцент; Вічалковська Н. К. к. психол. н., доцент; Гошовська Д. Т., к. психол. н., доцент; Дмитріюк Н. С., к. психол. н., доцент; Іванашко О. Є., к. психол. н., доцент; Кордунова Н. О., к. психол. н., доцент; Коць М. О., к. психол. н., доцент; Мудрак І. А., ст. викладач, доцент; Потапчук Л. В., к. психол. н., доцент; Мілінчук В.І., к. психол. н., ст. викладач.

Основні напрямки наукового дослідження. Науково-дослідницька тема кафедри: «Вікові та педагогічні виміри психогенези особистості: норма і девіація». Основне завдання – інтегративне охоплення і вивчення на теоретико-емпіричному рівні найширшого кола психолого-педагогічних проблем особистості як у нормі, так і в ключі профілактики, діагностики та корекції її девіантного онто- і соціогенезу. Базовим вектором наукового розвитку кафедри є такі тематичні дослідження: Психологія депривації та ресоціалізації. Спеціальна психологія. Психологічний супровід та розвиток дітей з особливими потребами. Психологія навчання і виховання. Психологія важковиховуваності. Психологія девіантної поведінки. екологічна психологія.

Наукова школа доктора психологічних наук Гошовського Я.О. «Психогенеза депривованої особистості» функціонує завдяки дослідно-пошуковій діяльності викладачів та аспірантів кафедри за такими напрямками: теоретичне осмислення, методологічне обгрунтування й емпіричне вивчення ускладнених різновидовою, різнотипною та різномодальною депривацією гетерогенних за віком і статтю (досить часто девіантних) вибірок; песихологічна специфіка вікового становлення особистості у парадигмі «онтогенез-дизонтогенез» (спотворений, сповільнений, затриманий та ін. розвиток); науково-психологічне вивчення вікових та педагогічних трансформацій індивідуального і соціально-психологічного розвитку дітей з різновидовою (психічною, соціальною, сенсорною, материнською, сімейною, комунікативною, афективною, екстремальною та ін.) депривацією та їхня ресоціалізація як надання психореабілітаційної, рекреаційної, реедукаційної, реінтеграційної, реадаптаційної та ін. допомоги. Захищено 2 кандидатські дисертації.

З 2006 року плідно працює цикл традиційних щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами», (http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/44972/, http://www.lutsk.ua/fast-news/suchasni-pidhodi-do-integraciyi-ta-socializaciyi-ditey-z-osoblivimi-potrebami, http://www.univer.lutsk.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=1286), започаткований у 2010 році науково-практичний семінар з міжнародною участю «Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і теоретико-прикладний дискурс» Публікується щорічний збірник наукових праць викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів факультету психології «Актуальні проблеми сучасної психології», членами редакційної колегії якого є викладачі кафедри доктор психологічних наук, професор Гошовський Я.О.; к.психол.н., доцент; Іванашко О.Є., Вічалковська Н.К. 

 

 Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за темою «Створення умов для інтеграції дітей з особливими потребами в загальноосвітній навчальний заклад», як засобу підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу в НВК №20, м. Луцька, Волинської області, на базі якої було проведено п’ять з вищевказаних конференцій та проведено п’ять сертифікованих навчань по роботі з дітьми вразливих категорій, яку очолюють кандидати психологічних наук, доценти Вічалковська Н.К, та Іванашко О.Є., Гошовська Д.Т.

 

Викладачі кафедри інтенсивно співпрацюють з базами практик міста Луцька та області, де студенти удосконалюють свої професійні вміння у практичній взаємодії з дітьми у дошкільних закладах, школах різного типу, екологічній студії і у дитячому будинку.

   

            

Науковці кафедри виконують фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету «Психогенеза ревіталізації депривованої особистості». (Код КПКВ 2201020 – «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах». Терміни виконання (3 роки): з 01.01.2013 року до 31.12.2016 року.

Провідні фахівці кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад, активно працює аспірантура за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Якісно оптимізувалась організація наукової співпраці з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Київським, Запорізьким, Ужгородським, Львівським і Прикарпатським національними університетами, Мукачівським державним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом, Брестським державним університетом імені О.С.Пушкіна, Луцьким педагогічним коледжем, Волинським обласним наркологічним диспансером, Голобським дитячим будинком-інтернат, дошкільним навчальним закладом №21 з групами компенсуючого типу, Українською медичною місією та іншими університетами й академічними закладами країни і світу.

Важливим завданням викладачів кафедри є культивування науково-дослідної роботи студентів, зокрема у проблемних групах: Психологічні особливості ресоціалізації депривованих дітей (керівник: проф. Гошовський Я.О.); Виховання як соціальний фактор в становленні особистості (доц. Бабій М.Ф.); Вікові проблеми становлення особистості (доц. Вічалковська Н.К.); Психологія самоакцептації особистості (доц. Гошовська Д.Т.); Уява в контексті творчості та її основна функція – антиципація як чинник розвитку креативності (проф. Денисюк А.С.); Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання (доц. Дмитріюк Н.С.); Розвиток духовності школярів (доц. Кордунова Н.О.); Формування готовності до професійного самовизначення учнівської молоді (доц. Коць М.О.); Психологічні особливості становлення особистості в різні вікові періоди (доц. Потапчук Л.В.); Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти (доц. Іванашко О.Є.).

 


 

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів.

Монографії:

 1. Ревіталізація дітей з особливими потребами: монографія / За заг. ред. проф. Гошовського Я.О. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 360 с.
 2. Психогенеза особистості: вікові та педагогічні модифікації [монографія] / За заг. ред. проф. Я. Гошовського. – Луцьк:  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 268 с.
 3. Гошовський Я.О. Ресоціалізація депривованої особистості [монографія]. / Я.О.Гошовський. —  Дрогобич : Коло, 2008. – 480с.
 4. Гошовський Я.О. Самосвідомість і образ Я депривованих підлітків [монографія]. / Я.О.Гошовський. —  Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2003. – 170с.
 5. Бабій М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства [монографія]. / М.Ф. Бабій. —  Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. Держ.унту імені Лесі Українки, 2004. – 118 с.
 6. Коць М. О. Психологія педагогічної взаємодії у вищому навчальному закладі : монографія / М. О. Коць. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 348 с.

Навчально-методичні посібники (за останні 5 років):

 1. Інтеграція та соціалізація дітей з особливими потребами в загальноосвітній заклад : Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Гошовського Я.О., Вічалковської Н.К., Іванашко О.Є. – Луцьк, Вежа-Друк, 2013.
 2. Професійне самовизначення дітей з особливими потребами: зміст та організація формування : навч.-метод. посіб. / за ред. М. О. Коця, Л. І. Волинець. – Луцьк : Вісник+К, 2012. – 512 с.
 3. Гошовський Я.О. Психологія депривації (навчально-методичний посібник) / Я.О.Гошовський. —  Луцьк, 2013.  — 275 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11 – 319 від 16.01.2013р.).)
 4. Гошовський Я.О. Психологія девіантної поведінки: Навч.-метод. посібник. / Я.О.Гошовський. —  Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 286с.
 5. Гошовська Д.Т. Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу: навчально-методичний посібник. / Д.Т.Гошовська. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 220с.
 6. Гошовська Д.Т. Загальна психологія. Хрестоматійні матеріали для опрацювання студентами. / Д.Т.Гошовська. ––  Дрогобич : РВВ ДДПУ,  2010. –  439с.
 7. Денисюк А.С. Звички та їх формування у дошкільників. Навчальний посібник. / А.С. Денисюк, Н.О.Кордунова. ––  Луцьк: РВВ „Вежа” Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 156 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, протокол № 14 / 182-1752 від 18.07.2005р.)
 8. Денисюк А.С. Психологія. Навчально-методичний посібник. / А.С.Денисюк, Л.В.Потапчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 180 с.
 9. Коць М. О. Профорієнтація та профдобір : навч.-метод. посіб. / М. О. Коць – Луцьк : Вісник+К, 2012. – 132 с.
 10. Коць М. О. Психологія праці та інженерна психологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / М. О. Коць.  – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. – 138 с.
 11. Потапчук Л. В. Екологічна психологія: навч. посіб./ Л. В. Потапчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 212 с.

Основні навчальні рекомендації, програми (за останні 3 роки):

 1. Гошовський Я.О. Вікова психологія і спецпрактикум з вікової психології: методичні рекомендації до практичних занять. / Я.О.Гошовський. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 88 с.
 2. Гошовський Я.О. Вікова психологія: методичні рекомендації до індивідуальних завдань / Я.О.Гошовський. – Луцьк, 2013.- 76 с.
 3. Гошовський Я.О. Психологія депривації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.03010201 Психологія / Я.О.Гошовський.  – Луцьк:  СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 12 с.
 4. Гошовський Я.О. Психогенеза особистості в нормі та девіації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.03010201 Психологія / Я.О.Гошовський.  – Луцьк:  СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 16 с.
 5. Бабій М. Ф. Психологія та педагогіка: завдання для самостійної роботи. Методичні рекомендації / М.Ф.Бабій. – Луцьк : Вид-во Волинь, 2013.-171 с.
 6. Бабій М. Ф. Психологія та педагогіка. Робоча програма для студентів денної та заочної форми навчання. Методичні рекомендації. / М.Ф.Бабій. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 28 с.
 7. Бабій М. Ф. Психологія дитяча. Психологія та педагогіка. Робча програма для студентів денної та заочної форми навчання. Методичні рекомендації. / М.Ф.Бабій. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 28 с
 8. Вічалковська Н.К. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Керування проблемами психічного розвитку». / Н.К.Вічалковська. – Луцьк, 2012. – 46 с.
 9. Вічалковська Н.К. Схеми психолого-педагогічних досліджень до проведення лабораторних занять зі спецкурсу «Методи діагностики розвитку особистості в нормі і патології».. / Н.К.Вічалковська. – Луцьк, 2012. – 64 с.
 10. Вічалковська Н.К. Методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних, лабораторних занять з курсу дисципліни «Педагогічна психологія». / Н.К.Вічалковська. – Луцьк, 2012. – 73 с.
 11. Вічалковська Н.К. Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей в сім'ях. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни (ОКР «спеціаліст», спеціальність «психологія») / Н.К.Вічалковська. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки,  2013 – 17 с.
 12. Вічалковська Н.К. Корекційні технології в різнотипних освітніх закладах. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни (ОКР «бакалавр», напрям «психологія») / Н.К.Вічалковська. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки,  2013 – 17 с.
 13. Гошовська Д.Т. Педагогічно-асистенська практика: комплексний щоденник:методичні рекомендації для студентів магістрів.. / Д.Т.Гошовська, О.Є.Іванашко. – Луцьк, 2012. – 24 с.
 14. Гошовська Д.Т. Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу: методичні рекомендації до практичних занять. / Д.Т.Гошовська. – Луцьк, 2012. – 24 с.
 15. Гошовська Д.Т. Психологія девіантної поведінки : методичні рекомендації до практичних занять / Д.Т.Гошовська – Луцьк : 2013 р. - 68с.
 16. Гошовська Д.Т. Перинатальна психологія та психологічний супровід материнства: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.03010201 Психологія / Д.Т.Гошовська. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки,  2013 – 12 с.
 17. Педагогічно-асистентська практика. Комплексний щоденник звітної документації для студентів-психологів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” // Методичні рекомендації / Укладачі Д.Т. Гошовська, О. Є. Іванашко. – Луцьк, РВВ „Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 24 с.
 18. Дмитріюк Н.С. Основи психологічної практики (практична психологія). Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Психологія» денної форми навчання. / Н.С. Дмитріюк. – Луцьк: ВНУ, 2012. – 36 с.
 19. Дмитріюк Н.С. Медіальна психологія: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни / Н.С. Дмитріюк. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013.  – 18 с.
 20. Дмитріюк Н.С. Психолого-педагогічне консультування: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни / Н.С. Дмитріюк.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013.  – 18 с.
 21. Дмитріюк Н.С. Психологія: словник термінів для самостійної роботи з дисципліни / Н.С. Дмитріюк. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013.  – 23 с.
 22. Іванашко О.Є. Психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» напряму підготовки 6.040201 «Математика» . – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 48 с.
 23. Іванашко О.Є. Психологічна служба в освіті. Робоча програма навчальної дисципліни з курсу для студентів напряму підготовки 6.030102  «Психологія» ОКР «бакалавр» денної форми навчання. / О. Є. Іванашко. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 56 с.
 24. Іванашко О.Є. Методика викладання психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 8.03010201 «Психологія». / О. Є. Іванашко.  – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 48 с.
 25. Кордунова Н.О. Геронтопсихологія: матеріали для проведення психодіагностичного дослідження з людьми похилого віку. Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять / Н.О.Кордунова. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013.- 140 с.
 26. Кордунова Н.О. Психологія криз особистості: робоча програма нормативної навчальної дисципліни / Н.О.Кордунова. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014 – 32с.
 27. Коць М. О. Профорієнтація та профдобір : методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни / М.О.Коць. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013 – 37 с
 28. Коць М. О. Психологія : методичні рекомендації до практичних занять / М.О.Коць. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 29 с.
 29. Мілінчук В. І.  Психологія : методичні рекомендації до практичних занять / В.І.Мілінчук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 34 с.
 30. Потапчук Л. В. Пихологія: метод. рек. до практичних занять з курсу "Психологія" / Л.В.Потапчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 56 с.
 31. Потапчук Л. В. Екологічна психологія: робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів спеціальності "Психологія" / Л.В.Потапчук.  – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 24 с.
 32. Потапчук Л. В. Психологія сексуальності: робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів спеціальності "Психологія" / Л.В.Потапчук. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 20 с.
 33. Потапчук Л. В.  Педагогічна психологія: програма нормативної навчальної дисципліни / Л.В.Потапчук.  – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2013. – 12 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Гошовський Я.О. Діалогічна інтолерантність у контексті депривованого спілкування / Я.О.Гошовський. // Психологія діалогу і світ людини. Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка ,за ред. С.Д. Максименка, Г.В. Дьяконова. – Том 1.– Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2012. – С. 134-143.
 2. Гошовський Я.О. Самоакцептивна атрибуція в контексті особистісного самоприйняття / Я.О.Гошовський, Д.Т. Гошовська. // Психологічні перспективи. – 2013. – Вип. 22. – С. 40-49.
 3. Гошовський Я.О. Ревіталізація психогенези депривованої особистості / Я.О.Гошовський. // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2014. - № 2 (34). – С. 25-33.
 4. Гошовський Я.О. Сім’я та освітні інституції: психологія системної взаємодії / Я.О.Гошовський. // Психологія і особистість. – 2013. – № 1 (3). – С.191-192.
 5. Бабій М.Ф. Вплив професійного самовизначення на зміст ціннісних орієнтацій студентів педагогічного інституту. / М.Ф. Бабій. // Психологічні перспективи. – Випуск 19. – Луцьк, 2012. – С. 11-19.
 6. Бабій М.Ф. Навчання як засіб розвитку креативності у початковій школі / М.Ф. Бабій. // Психологічні перспективи. – 2013. – Вип. 21. – С. 3- 11.
 7. Бабій М.Ф. Зміст навчальної діяльності як соціальний чинник розвитку креативності в підлітковому віці. / М.Ф. Бабій. // Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Психологічні перспективи  – Випуск 23. –Луцьк, 2013. – С. 8-18.
 8. Бабій М.Ф. Життєві перспективи та професійні інтереси старшокласника. / М.Ф. Бабій. // Збірник наукових праць Інституту психології. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Т. 11. Випуск 9. – К., 2014. – С.53-66.
 9. Вічалковська Н.К. Розвиток основної функції образу уяви-антиципації у старшокласників з опорою на художній текст. / Н.К.Вічалковська. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 103. – Серія:Психологічні науки. – ЧДПУ, 2012  – с. 83-89.
 10. Вічалковська Н.К. Роль мистецтва у становленні особистості підлітків. / Н.К.Вічалковська. // Збірник наукових праць Інституту ім.. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т.Х, Випуск 20 – К., 2012. – С. 42-48.
 11. Вічалковська Н.К. Корекція сенсорної сфери дітей із порушеннями психофізичного розвитку / Н.К.Вічалковська. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Випуск 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 113-122.
 12. Вічалковська Н.К. Формування позитивних відносин між суб'єктами інтегрованого навчання / Н.К.Вічалковська. // Психологічні перспективи. – Вип. 23. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014.- С. 54-64.
 13. Вічалковська Н.К. Особливості психологічної готовності майбутніх вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзії / Н.К.Вічалковська. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 24. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 328-339.
 14. Вічалковська Н.К. Схильність до щирості як складова продуктивної поведінки / Н.К.Вічалковська. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 722-723. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. - 2014.- С. 154-158.
 15. Денисюк А.С. Вплив особливостей інтелекту на ефективність навчання молодших школярів / А.С.Денисюк, Н.О.Кордунова // Педагогічний пошук. – Науково-методичний вісник. - №1 (73), 2012. – С. 16-20.
 16. Денисюк А.С. Чинники, що визначають профеійні уявлення і компетентність студентів-психологів / А.С.Денисюк, Н.О.Кордунова // Психологічні перспективи. – Випуск 19. – 2012. – С. 150-160.
 17. Денисюк А.С. Пізнавальна активність та її розвиток у процесі навчання / А.С.Денисюк, Н.О.Кордунова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 16. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. - С. 551 — 563.
 18. Денисюк А.С. Розвиток творчого ставлення дошкільників до оточуючого їх світу / А.С.Денисюк, Н.О.Кордунова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Випуск 19. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 258-267.
 19. Дмитріюк Н.С. Використання активних методів навчання у професійній діяльності педагогів: проблеми і результати досліджень. / Н.С. Дмитріюк. // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка. К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Том. X. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. –  Вип.22. – С. 129 – 137.
 20. Іванашко О.Є. Навчальна діяльність магістрів-психологів та її активізація / О.Є.Іванашко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 103. – Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць: у 3 т. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. –Вип.103. – Том 1. – С.128–131.
 21. Іванашко О.Є. Формування позитивних відносин між суб'єктами інтегрованого навчання / О.Є.Іванашко // Психологічні перспективи. – Вип. 23. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014.- С. 54-64.
 22. Іванашко О.Є. Особливості психологічної готовності майбутніх вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзії / О.Є.Іванашко // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 24. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 328-339.
 23. Іванашко О.Є. Схильність до щирості як складова продуктивної поведінки / О.Є.Іванашко // Педагогіка та психологія. – Вип. 687. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 54-66.
 24. Кордунова Н.О. Розвиток творчого ставлення дошкільників до оточуючого їх світу / Н.О. Кордунова //Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України /За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 19. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 258- 267.
 25. Кордунова Н.О. Мультифакторна структура інтелекту молоді / Н.О. Кордунова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2013. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 25. – С. 230-241.
 26. Коць М. О. Концептуальні засади побудови моделі активності суб’єктів педагогічної взаємодії / М. О. Коць // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія : Психологія. – Т. 18. Вип. 22. Ч. 2. , 2013. – С. 167–174.
 27. Мілінчук В.І. Роль свідомого контролю в динаміці мовленнєвої діяльності постінсультних осіб із моторною еферентною афазією / В.І. Мілінчук // Психологічні перспективи. Вип. 22. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – С. 158–165.
 28. . Мудрак І. А. Психологічне вивчення феномену пенітенціарної дезадаптації особистості в умовах позбавлення волі / І. А. Мудрак // Психологічні перспективи. – 2013. – Вип. 21. – С. 154−163.
 29. Мудрак І. Специфіка прояву тривожності особистості в умовах пенітенціарної установи: теоретико-методологічні засади / І. Мудрак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2013. – С. 408−417.
 30. Мудрак І. Методичний тезаурус діагностики особистісної тривожності підлітків в умовах пенітенціарного закладу / І. Мудрак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. VІ : Психологія обдарованості. – Вип. 9. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 318−327.
 31. Мудрак І. Психологічний аналіз тривожності у контексті особистісного розвитку підлітка-колоніста / І. Мудрак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ХІІ : Психологія творчості. – Вип. 17. – К. : Фенікс, 2013. – С. 215−223.
 32. Потапчук Л. В. Ціннісні детермінанти в структурі екологічної культури особистості / Л. В. Потапчук // Проблеми сучасної психології.: Збірник наукових праць Кам´янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г. С. Костюка НАПН України / За ред.. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 17. – Кам´янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 438-447.
 33. Потапчук Л. В. Психологічний аналіз ціннісних якостей особистості майбутніх журналістів / Л. В. Потапчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології АПН України / За ред.. С. Д. Максименка. Психологія навчання. Генетична психологія. – Вип. 23. – Київ, 2012. – С. 518-530.
 34. Потапчук Л. В.  Теоретичний аналіз дослідження проблеми психотравмуючих ситуацій особистості / Л. В. Потапчук //  Психологічні перспективи: Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки /  Голова ред. Ради М. Слюсаревський. – Вип22. -  Луцьк, 2013. – С. 217-224.
 35. Потапчук Л. В. Роль професійної мотивації у діяльності сучасного вчителя. / Л. В. Потапчук // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К.: ДП  "Інформаційно-аналітичне агентство", 2013. – Т. X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 25. – С. 369-378.
 36. Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра. Кафедра педагогічної та вікової психології успішно забезпечує фундаментальну базову підготовку фахівців за наступними напрямом підготовки/спеціальностями:

  6.030102 «Психологія» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

  7.03010201 «Психологія» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

  8.03010201 «Психологія» освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

   

  Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

  «Акмеологія» – ст. викл. Мілінчук В. І.

  «Вікова психологія» – проф. Гошовський Я. О.

  «Вікова та педагогічна психологія» – доц. Бабій М. Ф.

  «Геронтопсихологія» – доц. Кордунова Н. О.

  «Екологічна психологія» – доц. Потапчук Л. В.

  «Керуванння проблемами психічного розвитку» – доц. Вічалковська Н. К.

  «Медіальна психологія» – доц. Дмитріюк Н. С.

  «Методи діагностики розвитку особистості в нормі і патології» – доц. Вічалковська Н. К.

  «Методика викладання психології» – доц. Іванашко О. Є.

  «Методика викладання психології» – доц. Мудрак  І. А.

  «Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей в сім`ях» – доц. Вічалковська Н. К.

  «Основи психологічної практики» – доц. Дмитріюк Н. С.

  «Педагогічна психологія» – доц. Вічалковська Н. К.

  «Педагогічна психологія» – доц. Потапчук Л. В.

  «Педагогічна психологія» – ст. викл. Мілінчук В. І.

  «Пенітенціарна психологія» – доц. Бабій М. Ф.

  «Перинатальна психологія і психологічний супровід материнства» – доц. Гошовська Д. Т.

  «Практикум з корекційно-розвиваючого і виховного навчання» – доц. Дмитріюк Н. С.

  «Професійна психологія» – доц. Коць М. О.

  «Психогенеза особистості в нормі та девіації» – проф. Гошовський Я. О.

  «Психологічна служба в освіті» – доц. Іванашко О. Є.

  «Психологія вищої школи» – доц. Гошовська Д. Т.

  «Психологія девіантної поведінки» – доц. Гошовська Д. Т.

  «Психологія депривації» – проф. Гошовський Я. О.

  «Психологія дитяча» – доц. Бабій М. Ф.

  «Психологія і педагогіка» – доц. Бабій М. Ф.

  «Психологія інтернет-адикцій» – доц. Коць М. О.

  «Психологія криз особистості» – доц. Кордунова Н. О.

  «Психологія насильства» – доц. Вічалковська Н. К.

  «Психологія праці та інженерна психологія» – доц. Коць М. О.

  «Психологія сексуальності» – доц. Потапчук Л. В.

  «Психологія» – доц. Бабій М. Ф., доц. Дмитріюк Н. С., доц. Іванашко О. Є., доц. Кордунова Н. О., доц. Коць М. О., доц. Мудрак І. А., доц. Потапчук Л. В., ст. викл. Мілінчук В. І.

  «Психолого-педагогічне консультування» – доц. Дмитріюк Н. С.

  «Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу» – доц. Гошовська Д. Т.

   

  Контакти:

  м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 201

  тел. (0332) 24 90 01

  е-mail: kafedra_vikovoi@mail.ru

   


Дата: Червень 20, 2018Час: 08:50:38Онлайн: 0