Головна / Факультети та інститути / Факультет економіки та управління / Обліку і аудиту

Обліку і аудиту

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28
+38(0332)242145
Про кафедру 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту – к.е.н., доц.Кулинич Мирослава Богданівна

Рік заснування кафедри: 1998.

 

Кафедра обліку і аудиту створена 23 лютого 1998 року на базі кафедри економіки та менеджменту економічного факультету університету, який в свою чергу був створений в 1994 році, коли Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки одержав статус Волинського державного університету імені Лесі Українки, а з 2012 року - Східноєвропейский національний університет імені Лесі Українки.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Розроблено навчальні плани для студентів різних кваліфікаційних рівнів. Колектив кафедри координує викладання 47 навчальних дисциплін.

В перспективі планується відкриття спеціалізації «Бухгалтерський облік і правове забезпечення діяльності підприємств».

Основними напрямами роботи кафедри обліку і аудиту є здійснення науково-педагогічної діяльності по циклу облікових і аналітичних дисциплін для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту для потреб підприємств, організацій і установ різних форм власності, аудиторських фірм, владних структур. Підготовка фахівців вказаного спрямування здійснюється по кваліфікаційних рівнях: бакалавр, спеціаліст, магістр. За час функціонування кафедри було підготовлено та випущено більше 4 000 фахівців. У 2008 році напрям підготовки «Облік і аудит» акредитовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» терміном на десять років.

При кафедрі обліку і аудиту створені проблемні студентські групи з вивчення проблем бухгалтерського і податкового обліку, проведення економічної діагностики підприємств.

 

Склад кафедри:

1. Бегун Світлана Іванівна - кандидат економічних наук, доцент.

2. Гадзевич Олег Іванович - кандидат економічних наук, доцент.

3. Букало Надія Артемівна - кандидат економічних наук, доцент.

4. Кулинич Мирослава Богданівна - кандидат економічних наук, доцент.

5. Кутузов Михайло Радомирович - кандидат економічних наук, доцент.

6. Маркус Ольга Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент.

7. Сафарова Анна Таджидінівна – кандидат економічних наук, доцент.

8. Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент.

9. Шматковська Тетяна Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент.

10. Матвійчук Іванна Олегівна – кандидат економічних наук, старший викладач

11.Шворак Анатолій Максимович - доктор економічних наук, доцент

12.Мельник Катерина Петрівна - кандидат економічних наук, доцент

 

  1.  

 

 

Наукова тематика кафедри:

Науковими напрямками роботи кафедри є:

• розробка питань щодо вдосконалення облікової та аналітичної роботи підприємств в антикризових умовах управління;

• обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів на підприємствах;

• вдосконалення системи інформаційних технологій обліково-аналітичної роботи підприємств.

Викладачами кафедри обліку і аудиту підготовлено із зазначених напрямків науково-дослідної роботи більше 300 публікацій.

Основні науково-методичні,наукові праці викладачів

Навчальні посібники з грифом МОН:

 1. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит" / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : ПФ „Смарагд", 2011. – 362 с.

 2. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит" [2-ге видання, доп. та перероб.] / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 372 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Економіка підприємства : навчальний посібник / [Фатенок-Ткачук А. О. Зовнішнє середовище функціонування суб’єкта господарювання] // За ред. Ліпич Л. Г. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 492 с. (Рекомендовано Міносвіти і науки України (лист № 1/11-8470 від 10.09.2010.)

 2. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І, ІІ : навчальний посібник / А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 576 с. (рекомендовано вченою радою СНУ імені Лесі Українки (протокол № 4 від 22 жовтня 2012 р.)

 3. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Смарагд, 2011. – 362 с.

 4. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : ПФ Смарагд, 2013. – 410 с. вид 2-е доповн і переробл.

 5. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит” / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 416 с., вид 3-є доповн і переробл.

 6. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 ”Облік і аудит” / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 372 с., вид 2-ге, доповн і переробл. (Рекомендовано Міністерством освіти, лист № 1/11- 7517 від 10.08.2011.) видання друге доповнене і перероблене [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2887

 7. Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.504 „Економіка підприємства” / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 600 с. (Рекомендовано Вченою радою Університету. Протокол №9 від 26.03.2015).

 8. Кулинич М. Б. Конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів денної і заочної форми навчання, напрям підготовки: 6.030509 – “Облік і аудит” / М. Б. Кулинич. – Луцьк :Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2013.– 35 с.

 9. Крупка Я.Д., Кулинич М. Б. Конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» : методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” / Ярослав Дмитрович Крупка, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2015. – 127 с

 

Наукові статті та тези у продовжуваних та періодичних виданнях:

 1. Черчик Л .М. Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській області / Л .М. Черчик, С. І. Бегун. // Економічний форум, №1. – 2014. – С.93-99 (текст укр. мовою) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2870

 2. Cherchik L.M. Statistical investigation of foreign economic activity of the volyn region / L.M. Cherchik, S.I.Begun.// Економічний форум, №1. – 2014. – С.93-99 (текст англ. мовою)[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4210

 3. Бегун С. І. Моделювання собівартості продукції підприємств хлібопекарської промисловості України / С. І. Бегун, Н. В. Ковтун. // Молодий вчений -№5(8) – 2014. – С.53-56 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4122

 4. Бегун С. І. Калькулювання собівартості продукції: порівняльний аналіз до визначення економічного змісту / С. І. Бегун, Н. В. Ковтун. // Молодий вчений – № 6 (9). – 2014. – С.79-83

 5. Бегун С. І. Поняття фінансового стану підприємства // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали ХІХ Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 травня 2014 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 262-263. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4101

 6. Бегун С. І. Поняття «торговельна марка» та ведення його обліку / С. І. Бегун, К. М. Берегович // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – № 11 (41). – Ч. 2. – 2014. – С. 34-40.

 7. Бегун С. І. Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на підприємствах ресторанного господарства / С. І. Бегун, О. А. Ворона // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – № 11 (41). – Ч. 2. – 2014. – С. 40-46.

 8. Бегун С. І. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів / С. І. Бегун // Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 3. – С.74-79.

 9. Кулинич М. Б. Контролінг в умовах антикризового управління підприємством / М. Б. Кулинич // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління: колективна монографія / за заг. ред. О. І. Гадзевича. – Луцьк, 2013. – Розд. 3. – С. 142–151.

 10. Кулинич М. Б. Методичні підходи визначення прибутку в умовах інтегрованої системи обліку / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 5 : Економічні науки. – С. 143–150.

 11. Кулинич М. Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 4 : Економічні науки. – С. 152–158.

 12. Кулинич М. Б. Сутність і переваги гнучкого бюджетування в управлінській системі підприємства / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 3 (280) : Економічні науки. – С. 87– 93.

 13. Кулинич М. Б. Фреюк В.В. Взаємозвязок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М. Б. Кулинич, Фреюк В. В. // Агросвіт /Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7– С. 63-67.

 14. Кулинич М. Б. Історичні етапи у формуванні облікової інформації про прибуток підприємства / М. Б. Кулинич // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 10 : Економічні науки. – С. 150–156

 15. Кулинич М. Б., Коваль Н. І. Торгівельні знижки як інструмент збільшення рівня продажів та удосконалення їх обліку на підприємствах торгівлі / М. Б. Кулинич, Н. І. Коваль // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – В. 4. – С. 999-1002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf

 16. Кулинич М. Б. Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 3. – С. 79 - 85

 17. Кулинич М. Б. Технологія ціноутворення на основі витрат / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2013 р. – Луцьк, 2013. – С. 321–322.

 18. Кулинич М. Б. Активізація процесу трансферу технологій та його комерціалізація / М. Б. Кулинич // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки  : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовтн. 2013 р. – Луцьк, 2013. – С. 133–134.

 19. Кулинич М. Б. Розробка бюджетної системи вумовах інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / М. Б. Кулинич // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матеріали ХІХ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2014 р. – Луцьк, 2014. – С. 272–274.

 20. Кулинич М. Б. Розвиток системи контролю виконання бюджету на підприємстві / М. Б. Кулинич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні  : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11-11 жовтн. 2014 р. – Тернопіль 2014. – С. 215–217.

 21. Кулинич М. Б. Інтеграція бухгалтерського і податкового обліку для визначення прибутку / М. Б. Кулинич // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 трав. 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 221–222.

 22. Маркус О.В. Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції. [Текст] / О.В. Маркус // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – №1. – С. 64 – 71.

 23. Маркус О.В. Особливості бюджетного контролю інноваційних проектів підприємства [Текст] / О.В. Маркус // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11 (41). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2014. – С. 191 – 198.

 24. Маркус О.В. Особливості управління ризиком лізингових операцій [Текст] / О.В. Маркус // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – 2014. - № 10 (287). – С. 92 – 95.

 25. Маркус О.В. Особливості бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти основних засобів підприємства [Текст] / О.В. Маркус // Міжнародний збірник наукових праць. «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу». Житомирський державний технологічний університет. Випуск 3 (30). – Редкол.: гол. ред. д.т.н., професор, ректор ЖДТУ Мельничук П.П. – Житомир, 2014. – С. 238 – 251.

 26. Маркус О.В. Методика визначення конкурентоспроможності сільськогосподарських культур з урахуванням прибутковості та витрат на їхнє вирощування [Текст] / О.В. Маркус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. – Ч. 2. – Редкол.: гол. ред. д.е.н., професор Шапошников К. С. – Херсон, 2014. – С. 9 – 12.

 27. Маркус О.В. Особливості бюджетного контролю інноваційних проектів підприємства [Текст] / О.В. Маркус // Матеріали XIX міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки україни: теорія, методологія, практика (база відпочинку СНУ імені Лесі Українки, 29-30 травня 2014) / СНУ імені Лесі Українки. – 2014р. – С. 246-248.

 28. Маркус О.В. Системи та методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / О.В. Маркус // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів: тези доповідей. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 2014.

 29. Маркус О.В. Особливості обліку операцій фінансового лізингу [Текст] / О.В. Маркус // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів: тези доповідей. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 2014.

 30. Маркус О.В. Особливості обліку ремонту, поліпшень та повернення об’єкта фінансового лізингу [Текст] / О.В. Маркус // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів: тези доповідей. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 2014.

 31. Сафарова А. Т. Необхідність обліково-аналітичного забезпечення у діяльності підприємств в умовах антикризового управління (п. 1.3) / Сафарова А. Т. // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління [монографія] / за ред. к. е. н. Гадзевича О. І. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 203 с. (С. 47 - 56).

 32. Сафарова А. Т. Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства / Сафарова А. Т. // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: Економічні науки. – 2013. - № 4. – C. 158 – 162.

 33. Сафарова А. Т. Основні характеристики аудиторських доказів для аудиту поточних зобов’язань / Сафарова А. Т. // Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання : збірка тез доповідей II Міжнар. наук. – практ. конф. (25 – 26 квітня 2013 р.) / Ред. кол. Веретенников В. І. та ін. – Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2013. – С. 144 – 146.

 34. Сафарова А. Т. Необхідність автоматизації аудиту поточних зобов’язань / Сафарова А. Т. // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 трав. 2013 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ПФ „Смарагд", 2013. – C. 249 – 250.

 35. Сафарова А. Т. Підходи до моделювання аудиторської перевірки / Сафарова А. Т. // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» (28 листопада 2013 року). – Мукачево, 2013.

 36. Сафарова А. Т. Необходимость составления программы аудита текущих обязательств / Сафарова А. Т. // Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск V (Липецк, 18 октября 2013 г.). / Отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк : Издательский центр «Гравис», 2013. – С. 175 – 180.

 37. Сафарова А. Т. Организация аудиторской проверки текущих обязательств в Украине в соответствии с Международными стандартами аудита / Сафарова А. Т. // EuropeanAppliedSciences, № 10. - (October), Volume 2. ORT Publising. – 2013. - pp. 134 – 138.

 38. Сафарова А. Т. Характеристика информационных технологий для аудиторской проверки текущих обязательств / Сафарова А. Т. // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2013. - №. 1.

 39. Сафарова А. Т. Облік поточних зобов’язань (п. 3.4) / Сафарова А. Т. // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного, д. е. н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с. (С. 260 – 292.)

 40. Сафарова А. Т. Місце забезпечень та доходів майбутніх періодів у балансі підприємства / Сафарова А. Т. // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матеріали XІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 трав. 2014 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – C. 284 – 286.

 41. Сафарова А. Т. Особливості застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ / Сафарова А. Т. // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : матеріали XX Міжнар. наук.-практ. конф. (25 – 26 трав. 2015 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – C. 196 – 198.

 42. Шматковська Т. О. Основи інформаційного забезпечення системи антикризового управління підприємством / Т. О. Шматковська // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління [Текст] : [колективна монографія] / [За заг. ред. О. І. Гадзевича]. – Луцьк : Видавничий дім «ПП Іванюк В. П.», 2013. – 203 с. – Розд. 2.1. – С. 57-70.

 43. Шматковська Т. О. Формування агроінтеграційних процесів за реалій сучасності : [колективна монографія] / За заг. ред. О. В. Кендюхова // Стратегічне управління національним економічним розвитком : монографія: в 2 т. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – Т 2. – 392с. – С. 306–313.

 44. Шматковська Т. О. Деякі аспекти стратегічного розвитку фінансової інфраструктури аграрного виробництва / Т. О. Шматковська // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2013». – Díl 6. Ekonomické vědy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 rijna (жовтня) – 05 listopadu (листопада) 2013. – P. 26-29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3239

 45. Шматковська. Т. О. Інтеграційні процеси в агросекторі / Шматковська Т. О. // Стратегічне управління національним економічним розвитком : [колективна монографія] / За заг. ред. О. В. Кендюхова. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – Т 2. – С. 286 – 293. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3169

 46. Шматковська Т. О. Трансформація обліку основних засобів за реалій сучасності : бухгалтерський та податковий аспект / Т. О.Шматковська , О. М. Ракуцька // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. / Переяслав-Хмельниць. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2013. – Вип. 20/3. - С. 282-286. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3037

 47. Шматковська Т. О. Раціоналізація організації облікового процесу операцій з основними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві / Т. О. Шматковська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 5 (254). – С. 124-129. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3062

 48. Шматковська Т. О. Обґрунтування доцільності застосування кластерного аналізу з метою кластеризації регіонів в аспекті соціальних умов функціонування особистих господарств / Шматковська Т. О. // Materialy ІХ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013». – Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemysl, Polska, Publishing House «Nauka i studia», 07-15 pazdziernika (жовтня) 2013. – P. 74-76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3088

 49. Шматковська Т. О. Напрями удосконалення облікового процесу операцій з основними засобами на виробничому підприємстві / Т. О.Шматковська , О. М. Ракуцька // Материали за 9-а международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука». – 2013. – Том 8. Икономики : София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 14–16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3031

 50. Шматковська Т. О. Роль інтегрованих агроформувань в покращенні функціонування фінансової інфраструктури агровиробництва / Т. О. Шматковська, А. О. Барчук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання /Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2014. - № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3746

 51. Шматковська Т. О. До проблематики пошуку дефініції поняття „фінансова інфраструктура” / Т. О. Шматковська // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения». – 2014. – Том 8. Икономики. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 51-53. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4480

 52. 31. Шматковська Т. О. Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства : економічна сутність, визначення та підходи до класифікації / Т. О. Шматковська // Науково-практичний журнал «Інвестиції : практика та досвід». – 2014. - № 8. – С. 111–117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4425

 53. Шматковська Т. О. Тіньова економіка : дефініція, структура, причини виникнення та шляхи мінімізації / Т. О. Шматковська, І. В. Тверда // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 177 – 185. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4466

 54. Шматковська Т. О.До проблематики оптимізації бізнес-процесів підприємства в нинішніх умовах ведення господарської діяльності / Т. О. Шматковська // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката». – 2014.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 35–38.

 55. Shmatkovska Tatjana O. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ / Shmatkovska Tatjana O., Sliepchenko Kate O. // Zbiór raportów naukowych Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji poświęcony 100. rocznicy ewakuacji Uniwersytetu Warszawskiego w Rostów nad Donem. «Nauka wczoraj, dziś, jutro». (30.05.2015 – 31.05.2015) – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. ISBN: 978-83-65207-21-0 (t.2/1). – str 40–43.

 56. 41. Shmatkovska T. O.The accounting and analytical support of the enterprises activities diversification process / T. O. Shmatkovska, K. O. Sliepchenko // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Trends of modern science». – 2015 (May 30 – June 7, 2015). – Volume 5. Economic science. : Sheffield. «Science and education LTD». ISBN 978-966-8736-05-6. – S. 107–109.

 57. Шматковська Т. О.Автоматизація обліково-аналітичної роботи в системі інноваційних методів управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу / Т. О. Шматковська // Науковий журнал «Молодий вчений». - № 2 (17), лютий, 2015 р. – Частина 6. – ISSN (Print): 2304-5809. – С. 1465 – 1467.

 58. Shmatkovska T. O. AN EVALUATION OF FINANCIALLY–ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY IN THE SYSTEM OF ACCEPTANCE OF EFFECTIVE ADMINISTRATIVE DECISIONS / T. O Shmatkovska // Zbiór raportów naukowych. «Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014» (Wykonane na materiałach Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji 29.12.2014 – 30.12.2014 roku. Kraków Część 2) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. ISBN: 978-83-64652-76-9 (t.2) – str. 38–41.

 59. Shmatkovska Tatjana O. ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ENTERPRISES ACTIVITIES DIVERSIFICATION PROCESS / Tatjana O. Shmatkovska // Zbiór raportów naukowych. «Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka» Wykonane na materiałach Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji 30.03.2015 – 31.03.2015 roku. Poznan. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. ISBN: 978-83-65207-05-0 (t.2) – str. 46–49.

 60. Shmatkovska Tatjana О. ESSENCE AND VALUE OF AUTOMATION OF ACCOUNTING AND ANLYTICAL PROCESS IN SYSTEM MANAGEMENT BY ENTERPRISES OF THE RESTAURANT BUSINESS / Tatjana О. Shmatkovska // Електронне наукове фахове видання Міжнародний науково-практичний журнал «ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР» ISSN 2304-1692. – 2015. - № 1 (17). – С. 263–266.

 61. Shmatkovska Tatjana To the Problem of Automation of Accounting and Analytical Process in the System of Information and Economic Security of the Enterprise / TatjanaShmatkovska // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 2.– С.77 – 81.

 62. Стаднюк Т. В. Аналіз операційної діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області / Т. В. Стаднюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 3. – С. 85-90

 63. Стаднюк Т. В. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності хлібопекарних підприємств Волинської області / Т. В. Стаднюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – 2013. – №5(254). - С. 130 – 135. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3102

 64. Стаднюк Т. В. Характеристика методів та моделей оцінки кризового стану підприємства / Т. В. Стаднюк // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління [монография]; Під за ред. к.е.н. Гадзевича О. І. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – С. 92 – 102, 197-202.

 65. Стаднюк Т. В. Стратегічний аналіз в системі управління операційною діяльністю підприємства / Т. В. Стаднюк, А. В. Наумчук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – 2015. – №6.

 66. Стаднюк Т. В. Оцінка фінансової стійкості господарюючих суб’єктів / Т. В. Стаднюк // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки : Економічні науки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 32 – 37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3102

 67. Стаднюк Т. В. Стан хлібопекарської галузі Волинської області / Т. В. Стаднюк // Матеріали XX міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (база відпочинку СНУ імені Лесі Українки, 25-26 травня 2015) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015, С. 198-199.

 68. Стаднюк Т. В. Сучасні системи управління витратами / Т. В. Стаднюк, О. І. Мороз // Кримський економічний вісник : наук. журн./ ГО "Наук. об-ня "Economics" ; ред. С. М. Нестеренко. - Херсон : [б. в.], 2014. - № 1. ч. 2. – С. 82-84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5555

 69. Стаднюк Т. В. Теоретичні основи аналізу зобов’язань суб’єктів господарювання / Т. В. Стаднюк, Т. А. Татушко // Агросвіт : науково-практичний журнал: Аналіз, прогнози, коментарі. – Київ. - 2014. - № 8. – С. 60-65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5655

 70. Стаднюк Т. В. Причини ймовірності банкрутства підприємств та методики його прогнозування / Т. В. Стаднюк, О. І. Мороз // Кримський економічний вісник : наук. журн./ ГО "Наук. об-ня "Economics" ; ред. С. М. Нестеренко. - Херсон : [б. в.], 2013. - № 2. ч. 1. – С. 173-175. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3164

 71. Стаднюк Т. В. Система показників рентабельності операційної рентабельності підприємства / Т. В. Стаднюк // Матеріали XІX міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки (29-30 травня 2014) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : «Вежа-друк», − 2014. – С. 286 – 289.

 72. Стаднюк Т. В. Операційна діяльність як об’єкт аналітичного дослідження / Т. В. Стаднюк // Матеріали XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (база відпочинку СНУ імені Лесі Українки, 29-30 травня 2013) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, . – 2013. – С. 253 – 255. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5568

 73. Стаднюк Т. В. Облік витрат на розміщення банерної реклами / Т. В. Стаднюк, М. А Харчук // Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 грудня 2013 р.). У 3-х частинах. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», – 2013. ч.2. – С. 110-112.

 74. Стаднюк Т. В. Аналіз фінансового стану ПрАТ СП «Теріхем-Луцьк» / Т. В. Стаднюк, І. О. Романюк // Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності : Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», – 2014. ч.2. – С. 79-82.

 75. Стаднюк Т. В. Витрати подвійного призначення: сутність та особливості визнання / Т. В. Стаднюк, А. Барчук // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи досліджень» (14 – 15 травня 2014 року). У 3-х томах. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі України, 2014. Т.2 – С. 280-284.

 76. Гадзевич І. О. Розробка алгоритму переходу промислового підприємства до диверсифікації його діяльності / І. О. Гадзевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - Випуск 5. Частина 2. - 2014. – С. 58-62.

 77. Гадзевич І. О. Обгрунтування доцільності проведення диверсифікації діяльності підприємства в кризових умовах / І. О. Гадзевич // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» (29-30 травня 2014 року). – Луцьк. – 2014. – С.

 78. Матвійчук І. О. Оцінювання ефективності системи антикризового управління підприємством за допомогою інтегральних показників / І. О. Матвійчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірнику наукових праць, Економіка. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 218-226.

 79. Матвійчук І. О. Напрями формування антикризової стратегії управління промисловим підприємством / І. О. Матвійчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення» (26-27 вересня 2014 року). – Львів. – 2014. – C.35-37.

 80. Матвійчук І. О. Аналізування фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах диверсифікації їх діяльності / І. О. Матвійчук // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (16-17 жовтня 2014 року). – Рівне: НУВГП. – 2014. – C. 346-348.

 81. Матвійчук І. О. Реалізація принципу гармонізації при побудові системи антикризового управління / І. О. Матвійчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів» (17-18 жовтня 2014 року). – Одеса. – 2014. – C. 89-93.

 82. Матвійчук І. О. Теоретична модель диверсифікації діяльності підприємства / І. О. Матвійчук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств» (20 березня 2015 року). – Львів. – 2015. – С. 106-108.

 83. Матвійчук І. О. Сучасний стан та перспективи розвитку приладобудування в Україні / І. О. Матвійчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 3. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/393-matvijchuk-i-o-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-priladobuduvannya-v-ukrajini

Навчально-методичні праці:

 1. Бегун С. І. Економетрика : метод. вказівки для сам. роботи / С. І. Бегун. – Луцьк, ПП Іванюк, 2014. – 60 с.

 2. Бегун С. І. Економетрика : метод. вказівки / С. І. Бегун. – Луцьк, ПП Іванюк, 2014. – 62 с.

 3. Бегун С. І. Економетрика Збірник тестових завдань для модульного та підсумкового контролю / С. І. Бегун. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. – 51 с.

 4. Бегун С. І., Стаднюк Т. В. Статистика : Збірник тестових завдань Частина І/ С. І. Бегун, Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. – 58 с.

 5. Бегун С. І., Стаднюк Т.В. Статистика : Збірник тестових завдань Частина ІІ/ С. І. Бегун, Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. – 60 с.

 6. Бегун С. І.Економетрика : збірник тестових завдань для модульного та підсумкового контролю. / С. І. Бегун. – Луцьк, ПП Іванюк, 2015.– 51 с.

 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансова звітність підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання /Укладач: Букало Н.А. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2013 – 60 с. (3,3 д.а.)

 8. Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укладач: Букало Н.А. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2013 – 44 с. (3,8 д.а.)

 9. Конспект лекцій з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укладач: Букало Н.А. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2014 – 134 с. (4,7 д.а.)

 10. Управлінський облік. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання / Н.А.Букало, О. В. Мачулка – ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк. – 2014. – 60 с.

 11. Бюджетування: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Букало Н. А. ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк. – 2014.– Луцьк. - 120 с.

 12. Бюджетування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Букало Н. А. ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк. – 2014. – 36 с.

 13. Бюджетування: Методичні вказівки до контрольних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Букало Н. А. ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк. – 2014. 16 ст

 14. Тести з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Букало Н. А. ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : 2015. – 80 с.

 15. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Луцьк: РВВ „Вежа” СНУ ім. Лесі Українки, 2013, 32 с.

 16. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи / Михайло Радимирович Кутузов, Ольга Віталіївна Маркус. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – 35с.

 17. Кулинич М. Б. Організація обліку : Методичні вказівки до самостійної роботи / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2015. – 25 с.

 18. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Фінансовий та управлінський облік : методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Вежа-Друк, 2014. – 50 с

 19. Кулинич М. Б. [Електронний ресурс] Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : дистанційний курс – Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та менеджменту, – Луцьк, 2015

 20. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів денної і заочної форми навчанняспеціальність8.03050901 – Облік і аудит / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2014. – 30 с.

 21. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 6.030509 – Облік і аудит / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 22. Кулинич М.Б. Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 7.03050901– Облік і аудит, кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 30 с.

 23. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ін-т економіки та менеджменту, Бібліотека ; уклад. В. Г. Собко ; упоряд. М. Б. Кулинич. – Луцьк, 2013. – 1217 назв. Режим доступу http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3801

 24. Мачулка О.В. Методичні рекомендації до обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань на державних комерційних підприємствах / О.В.Мачулка - Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 32 с.

 25. Фатенок-Ткачук А. О., Сафарова А. Т. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни „Фінансовий облік ІІ" для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит"/ Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук, Анна Таджидінівна Сафарова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 44 с.

 26. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Фінансовий та управлінський облік : методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” / Мирослава Богданівна Кулинич, Анна Таджидінівна Сафарова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 50 с.

 27. Сафарова А. Т. Cудово-бухгалтерська експертиза : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” / Анна Таджидінівна Сафарова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 36 с.

 28. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік І : [методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання] / А. О. Фатенок-Ткачук,А. Т. Сафарова. Луцьк: НУ імені Лесі Українки, 2013. – 54 с.

 29. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік ІІ : [методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання] / А. О. Фатенок-Ткачук, А.Т.Сафарова. Луцьк:СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 54 с.

 30. Фатенок-Ткачук А. О. Податковий облік : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050803 «Оподаткування» денної форми навчання/ А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 220 с.

 31. Фатенок-Ткачук А. О. Податковий облік : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 48 с.

 32. Фатенок-Ткачук А. О. Податковий облік : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 50 с.

 33. Фатенок-Ткачук А. О. Облік і звітність в оподаткуванні : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030504 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання/ А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 228 с.

 34. Фатенок-Ткачук А. О. Облік і звітність в оподаткуванні : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 6.030504 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 48 с.

 35. Фатенок-Ткачук А. О. Облік і звітність в оподаткуванні : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / А. О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 50 с.

 36. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання інституту економіки та менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укл. : Т. О. Шматковська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 76 с.

 37. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація інформаційних систем обліку, контролю і аудиту» для студентів денної та заочної форм навчання інституту економіки та менеджменту спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» / Укл. : Т. О. Шматковська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 132 с.

 38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація інформаційних системи обліку, контролю і аудиту» для студентів денної та заочної форм навчання інституту економіки та менеджменту напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». / Укл. : Т. О. Шматковська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 96 с.

 39. Шматковська Т. О. Тестові завдання для вступників на спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання / Н. А. Букало , М. Б. Кулинич , М. Р. Кутузов , О. В. Маркус, А. О. Фатенок-Ткачук , Т. О. Шматковська ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , інститут економіки і менеджменту. – Луцьк : Вид-во СНУ імені Лесі Українки , 2014. – 88 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/4481

 40. Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів денної та заочної форм навчання інституту економіки та менеджменту напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Укл. : Тетяна Шматковська. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 212 с.

 41. Термінологічний словник з дисципліни «Комп’ютерний аудит» для студентів денної та заочної форм навчання інституту економіки та менеджменту напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Укл. : Тетяна Шматковська. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 40 с.

 42. Стаднюк Т. В. Облік у банках : методичні вказівки до практичних занять / Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – 84 с.

 43. Бегун С. І. Статистика : збірник тестових завдань. Частина І. / С. І. Бегун, Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 58 с.

 44. Бегун С. І. Статистика : збірник тестових завдань. Частина І. / С. І. Бегун, Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 60 с.

 45. Стаднюк Т. В. Конспект лекцій з дисципліни “Облік у банках” / Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – 108 с.

 46. Гадзевич О. І. Фінансовий аналіз : методичні вказівки до індивідуальної роботи / О. І. Гадзевич, Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 56 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3543

 47. Стаднюк Т. В. Методичні вказівки з дисципліни „Фінансовий аналіз” до самостійної та індивідуальної роботи / Т. В. Стаднюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 56 с.

 

Наукові праці:

 1. Формування облікових даних в умовах антикризового управління/ Н.А. Букало. [Монографія.] Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємста в антикризових умовах управління. Колективна монографія за ред. . к.е.н., доц.. Гадзевич О.І. Луцьк 2013. – 202 с.

 2. Букало Н.А. Особливості змін облікової політики підприємства/ Н.А. Букало. Особливості змін облікової політики підприємства. / Н.А. Букало. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Част.3. – Редкол.: відп. ред.. д.е.е., професор Герасимчук З.В. - Луцьк. – 2013. – 530. с. С 107-112 (0,5 д.а) (Фахове видання України).

 3. Букало Н.А. Теоретико-методичні засади системи управління витратами підприємства в сучасних умовах господарювання./ Н.А. Букало, Деленів П.С.Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Економічні науки”. – Луцьк. – 2013. - № 5 (254) - С. 141-144 (0,6)

 4. Букало Н.А. Автоматизація обліку в сучасних умовах. / Н.А. Букало. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки . Випуск 33: у трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Черкас.о дер. Технол. ун-т. – Черкаси; ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. – 250 с., 56-59 (0,7)

 5. Сучасна економіка: проблеми та перспективи розвитку [Текст монографії]: Колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В.В. – Х., «НТМТ», 2014. – 296 с. (С. 221-226)

 6. Букало Н.А. Шляхи впровадження міжнародного досвіду оподаткування підприємств податком на прибуток / Н.А. Букало, Д.В. Здирун. Науковий вісник Херсонського державного університету . Серія “Економічні науки”. Випуск 5, частини 4. – Херсон, «Видавничий дім «Гельветика»». – 2014. - С. 165-167.

 7. Букало Н.А. Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності / Н.А. Букало, О.О. Сахно. Економіка. Управління Інновації. Випуск №1 (11), 2014. [Електр. режим доступу]: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_96.pdf

 8. Букало Н.А. Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Н.А. Букало, Завадська О.А. Економіка. Управління. Інновації. Випуск №1 (11), 2014. [Електр. режим доступу]: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe_2014_1_96.pdf

 9. Букало Н.А. Особливості калькулювання собівартості продукції при позамовному методі та виявлення резервів її зниження (на прикладі ДП «ЛРЗ «Мотор»»). / Н.А. Букало, Слєпченко К.О. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11 (41). Част.2. – Редкол.: відп. ред.. д.е.е., професор Герасимчук З.В. - Луцьк. – 2014. – 432. с. С 70-78 (0,6 д.а)

 10. Букало Н.А. Ефективна система управління дебіторською заборгованістю, як основний фактор впливу на ліквідність і платоспроможність підприємства. / Н.А. Букало, В. Ляшук. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 11 (41). Част.2. – Редкол.: відп. ред.. д.е.е., професор Герасимчук З.В. - Луцьк. – 2014. – 432. с. С 64 -70 (0,6 д.а)

 11. Букало Н. А. Сутність та проблеми організації обліку фінансових результатів / Н. А. Букало, А. В. Наумчук // Глобальні та національні проблеми обліку. - Миколаїв, 2015. - Вип. 4. - С. 1013-1017. [Електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf. (Електронне наукове фахове видання.).

 12. Букало Н.А. Облікова політика, її суть та призначення / Н.А. Букало. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - №1.- 88 с. (С.71-75).

 13. Букало Н.А. Автоматизація облікового процесу в сучасних умовах / Н.А. Букало .Шоста всеукраїнська науково-практична конференція "Нові інформаційні технології в освіті", 14 лютого 2013 м. Київ (0,2 д.а.)

 14. Букало Н.А. Консолідована фінансова звітність. / Н.А. Букало Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали ХVІІІ міжнародної наук.-практ. конф. (трав. 2013 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагд». – 2013 р.

 15. Букало Н.А. Регулювання виплат працівникам. / Н.А. Букало. Збірник тез доповідей Учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльності суб’єктів господарювання. Макіївка. – 2013. - С.75-76 (25-26 квітня 2013) 0,12 д.а.

 16. Букало Н.А. Зміни щодо формування звіту про рух грошових коштів / Н.А. Букало. Збірник тез доповідей Учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльності суб’єктів господарювання. Макіївка. – 2013. (25-26 квітня 2013). С. 77-78, 0,12 д.а.

 17. Букало Н.А. Особливості автоматизації облікового процесу / Н.А. Букало. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали ХІХ міжнародної наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2014 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, – 2014 р. – 296 с. (С. 264-265)

 18. Букало Н.А. Облікова політика підприємства та її вплив на результати діяльності / Н.А. Букало, Д.В. Здирун. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації». – Частина ІІ. [Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку]. Одеса. – 2014 р. – С. 78 – 79.

 19. Букало Н.А. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні / Н.А. Букало, Д.В. Здирун. Збірник тез наукових робіт учасників ІІІ міжнародної наук.-практ. конф. (14-15 лютого. 2014 р.) «Актуальні питання економічних наук» [Східноукраїнський інститут економіки та управління]. Донецьк, 2014 р. – С. 18-19.

 20. Букало Н.А. Шляхи вдосконалення обліку з продажу товарів / Букало Н.А., Коваль Н. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (06 грудня 2014 р.). Випуск 7, част. 2 / під. ред.. І.Б. Садовська. – Луцьк РВВ Луцький національний технічний університет, 2014.- 200 с. (С.134-136).

 21. Букало Н.А. Управління витратами підприємств в інноваційних галузях виробництва / Н.А. Букало, К Слєпченко. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (06 грудня 2014 р.). Випуск 7, част.1 / під. ред.. І.Б. Садовська. – Луцьк РВВ Луцький національний технічний університет, 2014.- 200 с.

 22. Букало Н.А. Основні засоби у податковому обліку. / Н.А. Букало. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали ХХ міжнародної наук.-практ. конф. (25-26 трав. 2015 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, – 2015р.

 23. Мачулка О.В. Роль облікової інформації у формуванні економічної безпеки підприємства. / О.В. Мачулка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 5(245) – Луцьк, 2013. – С. 113-116.

 24. 19. Мачулка О.В. Методика обліку податкових різниць в Україні. / О.В. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал. – Київ-2013. -№ 3 – С. 20-26.

 25. 20. Мачулка О.В. Виробництво продукції: обліково-аналітичний аспект / О.В.Мачулка // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 трав. 2013 р. – Луцьк, 2013.

 26. 21. Мачулка О.В. Облік і оподаткування господарських операцій щодо розрахунків з підзвітними особами при відрядженнях за кордон. / О.В. Мачулка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 10 (287) – Луцьк, 2014. – С. 156-160.

 27. Мачулка О.В. Управління витратами: сутність та ризики: [кол. монографія] / за заг ред. О.І.Гадзевича // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління – Луцьк, 2013.

 28. Фатенок-Ткачук А. О. Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку підприємства / А. О. Фатенок-Ткачук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 2. – С. 82-90.

 29. Фатенок-Ткачук А. О. Особливості обліку валютних розрахунків з іноземними покупцями та замовниками / А. О. Фатенок-Ткачук // Менеджер. – 2014. – № 4. – С. 29-35.

 30. Фатенок-Ткачук А. О. Причинно-наслідковий механізм кредитування діяльності підприємства / А. О. Фатенок-Ткачук, М. Харчук // Збірник наукових праць ЧДТУ, серія «Економічні науки». – Вип. 36, Т. 2. – 2014. - № 4. – С. 55-63.

 31. Фатенок-Ткачук А. О. Деякі аспекти переоцінки основних засобів / А. О. Фатенок-Ткачук, І. Тверда // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Вип. 26. – 2014. - С. 389-395.

 32. Система розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання : [монографія] / Л. Г. Ліпич, А. О. Фатенок-Ткачук, К. М. Кутикіна . – Луцьк. : Вежа, 2014. – 222 с.

 33. Фатенок-Ткачук А. О. Бюджетування як функція фінансового контролінгу у межах антикризового управління підприємством / А. О. Фатенок-Ткачук // Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління [монография]; Під за ред. к.е.н. Гадзевича О. І. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – С. 34 – 51.

 34. Фатенок-Ткачук А. О. Товарний кредит та його відображення в бухгалтерському та податковому обліку / А. О. Фатенок-Ткачук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2013. - № 5 (254). – С. 129–133.

 35. Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів «нової економіки» / А. О. Фатенок-Ткачук // Актуальні проблеми економіки. - № 12, 2012. – С. 36 -41.

 36. Фатенок-Ткачук А. О. Облікові процедури забезпечення стратегій / А. О. Фатенок-Ткачук // Матеріали XX міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика (база відпочинку СНУ імені Лесі Українки, 25-26 травня 2015) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015, С. 205 – 207.

 37. Фатенок-Ткачук А. О. Облікове забезпечення процедур реєстрації права власності на продукт інноваційної діяльності // Актуальні проблеми інноваційного розвитку України : теорія, методологія, практика : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 трав. 2014 р.)] / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа – Друк, 2014. – С. 255 – 258.

 38. Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного планування розвитку підприємства / А. О. Фатенок-Ткачук // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29 – 30 трав. 2013 р.)] / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа – Друк, 2013. – С. 255 – 258.

 39. Фатенок-Ткачук А. О. Етапи стратегічного планування розробки інноваційної продукції // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти і науки». (20 вересня 2013 р.) – Луцьк, 2013. – С. 112 – 114.

 

Напрями підготовки / спеціальності, які готує кафедра:

6.030509 – «Облік і аудит» (бакалавр);

7.03050901 – «Облік і аудит» (спеціаліст);

8.03050901 – «Облік і аудит» (магістр).

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Аналіз господарської діяльності». Викладач – Гадзевич О. І., Матвійчук І. О., Маркус О. В.

«Фінансовий аналіз». Викладач – Гадзевич О. І., Матвійчук І. О.

«Організація обліку». Викладач – Маркус О. В.

«Міжнародні стандарти обліку». Викладач – Маркус О. В.

«Судово-бухгалтерська експертиза». Викладач – Сафарова А. Т.

«Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки на підприємстві». Викладач – Сафарова А. Т.

«Бухгалтерський облік». Викладач – Кулинич М. Б., Сафарова А. Т.

«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства». Викладач – Кулинич М. Б.

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством». Викладач – Кулинич М. Б.

«Фінансовий облік І». Викладач – Фатенок-Ткачук А. О., Сафарова А. Т.

«Фінансовий облік ІІ». Викладач – Фатенок-Ткачук А. О., Сафарова А. Т.

«Демографія І». Викладач – Бегун С. І.

«Облік у банках. Викладач – Маркус О.В.

«Статистика ». Викладач – Бегун С. І., Мельник К.П.

«Статистика ІІ». Викладач – Бегун С. І., 

«Економетрика». Викладач – Бегун С. І.,  Маркус О. В.

«Прикладна економетрика». Викладач – Бегун С. І.

«Теорія економічного аналізу». Викладач – Гадзевич О. І.

«Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті». Викладач – Шматковська Т. О.

«АРМ бухгалтера». Викладач – Шматковська Т. О.

«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті». Викладач – Шматковська Т. О.

«Комп’ютерний аудит». Викладач – Шматковська Т. О.

«Звітність підприємств». Викладач – Букало Н. А.

«Облікова політика». Викладач – Букало Н. А.

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами». Викладач – Букало Н. А.

«Податковий облік і звітність». Викладач – Букало Н. А., Фатенок-Ткачук А. О.

«Бюджетування». Викладач – Букало Н. А.

«Управлінський облік». Викладач – Букало Н.А.

«Облік у бюджетних установах». Викладч – Шматковська Т.О.

«Облік і звітність в оподаткуванні». Викладач – Фатенок-Ткачук А. О.

«Методи і моделі в аналізі та аудиті». Викладач – Фатенок-Ткачук А. О.

«Аудит». Викладач – Кутузов М. Р.

«Внутрішній аудит». Викладач – Гадзевич О. І.

Контакти: 43025 м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, ІІІ поверх, каб. G - 309, G - 311, G 409. телефон: (0332)242145

 

 

 

 

 

 

 

Дата: Червень 21, 2018Час: 11:29:57Онлайн: 0