Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Нової і новітньої історії України

Нової і новітньої історії України

Завідувач кафедри, професор, доктор історичних наукБаран Володимир Кіндратович
43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D), каб. 213
+38(0332)248030
Про кафедру 

Рік заснування кафедри: 2010 

Історична довідка. Кафедра утворилася згідно з наказом ректора університету № 108-К/В від 27 серпня 2010 р. у зв’язку з реорганізацією кафедр археології та спеціальних історичних дисциплін (завідувач – професор, доктор історичних наук М. М. Кучинко), давньої та нової історії України (завідувач – професор, кандидат історичних наук Б. Й. Заброварний) і новітньої історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук В. К. Баран). Внаслідок цього було утворено 2 кафедри: археології, давньої та нової історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук М. М. Кучинко) і нової та новітньої історії України (завідувач – професор, доктор історичних наук В. К. Баран).

Склад кафедри.

У даний час штат кафедри складають 11 осіб:

Баран Володимир Кіндратович  – професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри;

Ленартович Олег Юрійович - професор, доктор історичних наук;

Шваб Анатолій Георгійович - професор, доктор історичних наук, декан історичного факультету;

Кучерепа Микола Михайлович - професор, кандидат історичних наук;

Гаврилюк Олександр Нікіфорович - доцент, кандидат історичних наук;

Кінд-Войтюк Наталія Василівна - доцент, кандидат історичних наук;

Пришляк Володимир Васильович - доцент, кандидат історичних наук;

Пхиденко Ігор Станіславович - доцент, кандидат історичних наук;

Понєдєльник Лариса Анатоліївна - старший викладач, кандидат історичних наук;

Левчук Раїса Павлівна - старший лаборант.

Основні напрямки наукового дослідження. Провідними напрямами наукових пошуків викладачів кафедри є актуальні питання історії України другої половини XVII – початку ХХІ ст.: дискусійні питання історії України нового часу (друга половина XVII–XVIIІ ст.); проблеми історіографії середньовічної історії України; політичні проблеми національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., культурно-освітній розвиток українських земель у зазначений період; історія Західної України, насамперед Волині, у 1921–1939 рр.; воєнні події та український національно-визвольний рух у роки Другої світової війни; політична історія України доби «відлиги»; релігійно-церковне життя в Україні другої половини 1940-х рр. – початку ХХІ ст.; охорона національної культурної спадщини.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів. 

За час функціонування кафедри її викладачами опубліковано близько 200 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових збірниках та часописах. Науковці кафедри є авторами низки індивідуальних та колективних монографій.
1. Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) /  В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К.  : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 304 с.
2. Баран В. К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.) / Володимир Баран. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 670 с.
3. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / В. К. Баран,  О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2003. – 696 с.
4. Баран В. К. Історія України 1945–1953 рр. / Володимир Кіндратович Баран. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. – 184 с.
5. Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах. Том 2 /  О. В. Андрощук, В. К. Баран / Гол. ред. В. М. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 653 с.
6. Баран В. К. Україна: західні землі: 1939–1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 448 с.
7. Баран В. К. «Зачистка»: політичні репресії в західних областях України у 1939–1941 рр. / В. К. Баран, В. В. Токарський. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. – 456 с.
8. Кучерепа М. М. Волинь 1939–1941 рр. Навч. посібн. / М. М. Кучерепа, В. В. Вісин. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2005. – 486 с.
9. Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939–1941 рр. Навч. посібн. / М. М. Кучерепа. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2006. – 456 с.
10. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах.  Волинська  область / Головна редколегія: [голова П. Т. Тронько, заступники голови О. П. Реєнт,  С. А. Кокін та ін.]; редколегія тому: [голова О. І. Курилюк, відп. секретар М. М. Кучерепа та ін.]. – Кн. 1. – Луцьк : ВАТ «Волин. обл. друкарня», 2010. –  978 с.
11. Книга Скорботи України. Волинська  область / редколегія тому  [голова О. І. Курилюк, відп.секретар М. М. Кучерепа та ін.]. – Т. 2. – Луцьк : «Надстир’я», 2010. –  592 с.
12. Кучерепа М. М. Українські національні партії на Волині (1921–1939 роки) :  у 2 ч., ч. 1. Документи і матеріали: монографія / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Ч. 1 : 304 с.
13. Ленартович О. Ю. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни : монографія / О. Ю. Ленартович. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 372 с.
14. Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, М. М. Кучинко, О. Ю. Ленартович,  В. В. Надольська, В. В. Пришляк, М. Г. Тиский, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 784 с.
15. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей / Шваб А. Г., Кінд-Войтюк Н. В., Шабала Я. М., Пхиденко І. С., Приймак В. О., Сірук Н. М. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012. – 168 с.
16. Історія України : навч.-метод комплекс для студ. неістор. спец. / А. Г. Шваб, Я. М. Шабала, Н. В. Кінд-Войтюк та ін. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2013. – 372 с.
17. Шваб А. Еміграційна політика Польщі (1918–1939) : монографія / Анатолій Шваб. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2014. – 492 с.    

Більшість викладачів кафедри брали участь у держбюджетній темі «Західне Полісся: історія та культура», підсумком виконання якої стало видання колективної монографії, що висвітлює питання суспільно-політичного, соціально-економічного та духовного розвитку регіону від найдавніших часів до сьогодення.

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів для студентів історичного факультету спеціальностей «Історія», «Політологія», «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», а також для студентів спеціальності «Історія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та «Магістр». Крім того, викладацький колектив забезпечує читання нормативних курсів «Історія України» та «Історія української культури» для студентів неісторичних спеціальностей.

 Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Вступ до спеціальності». Викладач – Кінд-Войтюк Н. В. 
«Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті ХVІІ– 80-х рр. ХVІІІ ст.». Викладач – Пришляк В. В. 
«Джерелознавство всесвітньої історії та історії України».  Викладач – Ленартович О. Ю. 
«Дисидентський рух в Україні 60–80 рр. ХХ ст.». Викладач – Баран В. К. 
«Дискусійні питання історії України нового та новітнього часу».  Викладач – Пришляк В. В. 
«Екскурсійні маршрути Волині». Викладач – Понєдєльник Л. А. 
«Історіографія та джерела музейної справи». Викладач – Кінд-Войтюк Н. В. 
«Історія Волині». Викладач – Понєдєльник Л. А. 
«Історія держави і права України». Викладач – Понєдєльник Л. А. 
«Історія політичних партій і рухів в Україні ХХ ст.». Викладач  – Кучерепа М. М. 
«Історія та культура України». Викладач – Понєдєльник Л. А., Пришляк В. В., Ленартович О. Ю., Кучерепа М. М., Гаврилюк О. Н., Кінд-Войтюк Н. В., Пхиденко І. С. 
«Історія України нового та новітнього часу». Викладачі – Баран В. К., Кінд-Войтюк Н. В.,  Пришляк В. В. 
«Історія України нового та новітнього часу». Викладачі – Кінд-Войтюк Н. В., Баран В. К. 
«Історія України нового часу (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)». Викладач – Кінд-Войтюк Н. В. 
«Історія України нового часу ХVІІ–ХVІІІ ст.». Викладачі – Пришляк В. В. 
«Методика вивчення дискусійних проблем історії в закладах освіти». Викладач – Кінд-Войтюк Н. В. 
«Національно-визвольний рух в Україні у 1920–1940 рр.».  Викладач – Ленартович О. Ю. 
«Новітня історія України (1917–1939 рр.)». Викладач – Шваб А. Г.
«Новітня історія України (1939–1964 рр.)». Викладач – Баран В. К. 
«Новітня історія України (1964–сьогодення)». Викладач – Пхиденко І. С. 
«Пам’яткознавство України». Викладач – Гаврилюк О. Н. 
«Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у ХХ–ХХІ ст.». Викладач Гаврилюк О. Н. 
«Радянський тоталітаризм: ґенеза та функціонування». Викладач – Баран В. К. 
«Радянські органи державної безпеки: 1917–1991 рр.». Викладач – Баран В. К. 
«Сучасні історичні школи в Україні». Викладач – Кучерепа М. М.
«Україна у 1939–1941 рр.: влада і суспільство». Викладач – Баран В. К. 
«Українське державотворення у ХХ ст.: ідеї та практика». Викладач – Гаврилюк О. Н. 
«Український національно-визвольний рух в період Другої світової війни». Викладач – Ленартович О. Ю. 
«Українсько-польські відносини у першій пол. ХХ ст.» Викладач – Кучерепа М. М. 
«Українці в світі». Викладач – Шваб А. Г. 

 

Контакти:

м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (каб. 213),

тел. 0332-24-80-30    

e-mail: kafedra_novitnyaukraina@ukr.netДата: Травень 27, 2018Час: 04:41:20Онлайн: 0