Головна / Факультети та інститути / Хімічний факультет / Неорганічної та фізичної хімії

Неорганічної та фізичної хімії

Завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії, доктор хімічних наук, професор

Олексеюк Іван Дмитрович
43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9
+38(0332)249907
Про кафедру 

Рік заснування кафедри: 1993

Історична довідка (із зазначенням імен попередніх завідувачів кафедр)

Кафедра неорганічної та фізичної хімії була створена у 1993 році при реорганізації природничо-географічного факультету у три окремих факультети ВДУ ім. Лесі Українки: хімічний, біологічний та географічний. В 2001 році кафедра неорганічної та фізичної хімії була розділена на дві: кафедру неорганічної хімії та кафедру фізичної хімії. В 2010 році кафедри знову об’єдналися. З 1993 по 1997 рік кафедрою керував кандидат хімічних наук, доцент Сиса Леонід Володимирович. З 1997 року і  донині кафедрою неорганічної та фізичної хімії керує доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Олексеюк Іван Дмитрович.

 

Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники:

 1. Олексеюк Іван Дмитрович – доктор хімічних наук, професор;
 2. Іващенко Інна Алімівна – кандидат хімічних наук, доцент;
 3. Марчук Олег Васильович – кандидат хімічних наук, доцент;
 4. Піскач Людмила Василівна – кандидат хімічних наук, доцент;
 5. Строк Оксана Мар’янівна – кандидат хімічних наук, доцент;
 6. Янчук Олександр Миколайович – кандидат хімічних наук, доцент.

Навчально-допоміжний персонал:

 1. Цуркова Лідія Василівна − завідувач лабораторіями.
 2. Татарин Богдан Анатолієвич − завідувач лабораторіями.
 3. Піскач Михайло Федорович − завідувач лабораторіями.
 4. Шевляков Олександр Генріхович − інженер I категорії.
 5. Руда Ірина Петрівна − інженер I категорії.
 6. Продоус Юрій Якович − інженер I категорії.
 7. Мазурець Ірина Іванівна − к.х.н., старший лаборант.
 8. Климук Тамара Леонідівна − старший лаборант.
 9. Климович Олена Сергіївна − старший лаборант.
 10. Остап’юк Тарас Анатолійович − старший лаборант.
 11. Мозолюк Марія Юріївна − к.х.н., старший лаборант.
 12. Когут Юрій Миколайович − лаборант.

 

Основні напрямки наукового дослідження

-     одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики.

 

Основні науково-методичні та наукові праці викладачів за останні 5 років:

Монографії, посібники з грифом МОН України:

1.)             Халькогенідні системи / І. Олексеюк, О. Парасюк, Л. Піскач, І. Мазурець, О. Криховець, В. Галка, О. Марчук, Г. Горгут, Г.Д. Давидюк // Луцьк: Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки. – 2011. – 220 с.

2.)             Колоїдна хімія. Практикум Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф МОН України, лист МОН №1/11-2671 від 04.04.2011 р.). / Староста В. І., Янчук О. М. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. –360 с.

Патенти:

1.)             Патент № 95506 U Україна, МПК (2014.01) С30В 11/00. Спосіб одержання напівпровідникових халькогенідних монокристалів / Олексеюк І.Д., Іващенко І.А., Данилюк І.В., Галян В.В., Панкевич В.З. (Україна); заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - № u201407820; заявл. 11.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

2.)             Патент №95507 U Україна, МПК (2014.01) С30В 11/00. Спосіб одержання монокристалів (Ga55, In45)2S300 / Олексеюк І.Д., Іващенко І.А., Данилюк І.В., Галян В.В., Панкевич В.З. (Україна); заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - № u201407822; заявл. 11.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

3.)             Патент 93471 U Україна, МПК (2014.01) С 01G 11/00. Спосіб отримання нанопорошків кадмію сульфіду електролізом водного розчину індиферентного електроліту / Янчук О.М., Проц Д.І., Цуркова Л.В., Марчук О.В., Урубков І.В., Пехньо В.І. (Україна); заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - № u201313037; заявл. 11.11.2013; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 9- 3 с.

Навчально-методичні праці:

1.)             Екотехнологія. Методичні вказівки до практикуму / О.В.Марчук, О.М.Янчук // Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. - c. 69

2.)             Фізична хімія. Комп'ютерні тести до залікового модуля 2 “Хімічні і адсорбційні рівноваги. Статистична термодинаміка” / О.М.Янчук, О.В.Марчук // Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2011.-с. 66

3.)             Фізична хімія. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. Залікові модулі І та ІІ / О.М.Янчук, О.В.Марчук // Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. - с. 100.

4.)             Фізична хімія. Комп'ютерні тести до залікового модуля 1 “Хімічна термодинаміка. Багатокомпонентні системи” / О.М.Янчук, О.В.Марчук // Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013.- с.44

5.)             Фізична хімія. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. Заліковий кредит ІІ / О.М.Янчук, О.В.Марчук // СНУ ім.Лесі Українки - Луцьк: “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ.- 2014. c. 94

6.)             Методичні вказівки до вивчення курсу „Неорганічна хімія”. Частина II „Хімія елементів” для студентів 1-го курсу хімічного факультету спеціальність „Хімія”/ Змій О.Ф., Строк О.М., Мазурець І.І., Горгут Г.П., Піскач Л.В.// Видання друге, доповнене і перероблене. - Луцьк: ПП Іванюк В.П. - 2010. - С.62.

7.)             Методичні вказівки до вивчення курсу „Загальна хімія” для студентів 1-го курсу хімічного факультету спеціальність „Хімія”/ Змій О.Ф.,Строк О.М., Мазурець І.І., Горгут Г.П., Піскач Л.В. // Видання третє, доповнене і перероблене. Луцьк: П. “Зоря-плюс”. - 2012. - С. 44.

8.)             Кристалохімія: Методичні вказівки до лабораторного практикуму. / Видання друге, перероблене, доповнене, Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ. - 2014. - С. 54.

9.) Основи рентгеноструктурного аналізу: Метод. вказівки до лабораторного практикуму /І.А.Іващенко, О.М.Строк, О.Ф.Змій.// Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ. - 2014. - С.39

10.)         Методичні вказівки до вивчення курсу „Хімія неорганічна” для студентів 1-го курсу біологічного факультету. / Піскач Л.В., Мазурець І.І., Іващенко І.А. // Видання доповнене та перероблене. - Луцьк: ПП Іванюк В.П. - 2010. - С.108.

Окремі наукові праці за останні 5 років:

1.)  Growth and properties of the single AgCd2GaSe4 crystal / A.O. Fedorchuk, I.V. Kityk, I.D. Olekseyuk, O.V. Parasyuk, G.P.Gorgut, et al. // J.Cryst. Growth. – 2011. – V.330. – P.5-8.

2.)                   Олексеюк І. Д. Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 та Ge8Ga4S22 / І. Д. Олексеюк, О. В. Марчук, В. В. Галян, О. М. Янчук //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки. 2011. Випуск 14. С. 59-63.

3.)                   Gulay L. Crystal structure of Cu2Se / L.Gulay, M. Daszkiewicz, O. Strok, A. Pietraszko // Chem. Met. Alloys. – 2011. – Vol. 4. – P. 200-205.

4.)                   Strok O. M. Disordered La3Cu4.88Se7 / O. M. Strok, L.D. Gulay, M. Daszkiewicz, A. Piеtraszko // Acta Cryst. – 2011. – C67. – i24–i26.

5.)                   Daszkiewicz M. Crystal structures and magnetic properties of R2PbSi2S8 (R = Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho), R2PbSi2Se8 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) and R2PbGe2S8 (R = Ce, Pr) compounds / M. Daszkiewicz, O.V. Marchuk, L.D. Gulay, D. Kaczorowski // J. Alloys and Comp. – 2012. – V.519 – Р.85-91.

6.)                   Marchuk O.V. Crystal structure and magnetic properties of the R6Si4Se17 (R = La and Ce) compounds / O.V. Marchuk, M. Daszkiewicz, L.D. Gulay, D. Kaczorowski // J. Alloys and Comp. – 2012. – V.528 – Р.99-109.

7.)                   Ivashchenko I. A. Phase diagrams of the AgIn5Se8 – AgGaSe2 and AgIn5Se8 – Ga2Se3 systems of the quasi-ternary system Ag2Se – Ga2Se3 – In2Se3. / I. A. Ivashchenko, І. V. Danylyuk, I. D.Olekseyuk. //Chem. Met. Alloys. – 2012. – Vol. 5. – P.33-36.

8.)                   Phase equibria in the Tl2S─PbS─GeS2 system and crystal structure of Tl0,5Pb1,75GeS4. / M.Yu. Mozolyuk, L.V. Piskach, A.O. Fedorchuk, I.D. Olekseyuk, O.V. Parasyuk. // Chem. Met. Alloys.─ 2012. Vol. 5. – P.37-41.

9.)  Physico-chemical interaction in the Tl2Se–HgSe–DIVSe2 systems (DIV – Si, Sn) / M.Yu. Mozolyuk, L.V. Piskach, A.O. Fedorchuk, I.D. Olekseyuk, O.V. Parasyuk // Materials Research Bulletin. –  2012. – Vol. 47. – P.3830–3834.

10.)               Crystal growth, electron structure and photo induced optical changes in novel AgxGaxGe1-xSe2 (x = 0.333, 0.250, 0.200, 0.167) crystals / O.V. Parasyuk, A.O. Fedorchuk, G.P. Gorgut, O.Y. Khyzhun et al. // Optical Materials. – 2012. – V.35. – P. 65–73.

11.)               Влияние структурных дефектов технологического происхождения на оптические и фотоэлектрические свойства твердого раствора AgCd2−xMnxGaSe4 / А.П. Третяк, Г.Е. Давидюк, В.В. Божко, Л.В. Булатецкая, О.В. Парасюк // ФТП. – 2012. – Т.46, №3. – С.321-326.

12.)               Optical and photoconductivity spectra of novel Ag2In2SiS6 and Ag2In2GeS6 chalcogenide crystals / M. Chmiel, M. Piasecki, G. Myronchuk, G. Lakshminarayana, Ali H. Reshak, O.V. Parasyuk, Yu. Kogut, I.V. Kityk, // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2012. – V.91. – P. 48–50.

13.)               Absorption and photoconductivity spectra of Ag2GeS3 crystal: Experiment and theory / Ali Hussain Reshak, S. Auluck, M. Piasecki, G.L. Myronchuk, O. Parasyuk, I.V. Kityk, H. Kamarudin // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2012. – V.93. – P. 274–279.

14.)               Shchur Ya. Soft-mode-driven lattice instabilities in Cs2HgCl4 crystal: phenomenological treatment and far-infrared spectroscopy of the structurally modulated phases / Ya. Shchur, S. Kamba, O.V. Parasyuk, A.V. Kityk // J. Phys.: Condens. Matter/ –  2012. – Vol. 24. – P. 245901-245916.

15.)               Electronic spectral parameters and IR nonlinear optical features of novel Ag0.5Pb1.75GeS4 crystal / Y. Kogut, O.Y. Khyzhun, O.V. Parasyuk, A.H. Reshak et al. // J. Cryst. Growth – 2012. – V. 354. – P.142–146.

16.)               Synthesis and spectral features of Ag2SnS3 crystals / A.O. Fedorchuk, O.Ye. Zhbankov, G. Lakshminarayana, I.V. Kityk, Y. Tokaichuk, G.L. Myronchuk, G.Ye. Davydyuk, O.V. Yakymchuk, O.V. Parasyuk // Mat. Chem Phys. – 2012. – V. 135, N 2–3. – P. 249-253.

17.)               Photovoltaic, photoelectric and optical spectra of novel AgxGaxGe1−xSe2 (0.167 ≤ x ≤ 0.333) quaternary single crystals / G. Lakshminarayana, M. Piasecki, G. E. Davydyuk, G. L. Myronchuk, O.V. Yakymchuk, O.V. Parasyuk, I.V. Kityk. // Mat. Chem Phys. – 2012. – V. 135, N. 2–3. – P. 837-841.

18.)               Crystal growth, electron structure and photo induced optical changes in novel AgxGaxGe1-xSe2 (x = 0.333, 0.250, 0.200, 0.167) crystals / O.V. Parasyuk, A.O. Fedorchuk, G. P. Gorgut, O.Y. Khyzhun et al. // Optical Materials – 2012. – V.35. – P. 65–73.

19.)               Physico-chemical interaction in the Tl2Se–HgSe–DIVSe2 systems (DIV – Si, Sn) / M.Yu. Mozolyuk, L.V. Piskach, A.O. Fedorchuk, I.D. Olekseyuk, O.V. Parasyuk // Mat. Res. Bull. – 2012. – Vol. 47. – P. 3830–3834.

20.)               Електричні і оптичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4 / Г.Л. Мирончук, Г.Є. Давидюк, О.В. Парасюк, М.В. Шевчук та інш. // Укр. фiз. журн. – 2012. – Т. 57, №10. – C. 1050-1054.

21.)               Phase equilibria in the quasi-ternary system Ag2Se-Ga2Se3-In2Se3 and physical properties of (Ga0.6In0.4)2Se3, (Ga0.594In0.396Er0.01)2Se3 single crystals / Ivashchenko І.А., Halyan V.V., Danylyuk І.V., Olekseyuk І.D. // J. Solid State Chem. – 2013. – V. 210. – P. 102-110.

22.)               The Quasi-Ternary System Cu2Se-Ga2Se3-GeSe2 / O.M. Strok, I.D.Olekseyuk, O.F.Zmiy, I.A.Ivashchenko, L.D.Gulay. // J.Phase Equilib. – 2013.– Vol. 34, №2. – P. 94-103.

23.)               Quasi-Ternary System Ag2Se-CdSe-In2Se3 / E.M. Kadykalo, L.P. Marushko, O.F.Zmiy, I.D.Olekseyuk // J.Phase Equilib. – 2013. – V. 34, №5. – Р.403-415.

24.)               Glass formation and the harmonic generation of Cu2Se – GeSe2 – As2Se3 glasses / A. H. Reshak, O. S. Klymovych, G. L. Myronchuk, O. V. Zamuruyeva, O. F. Zmiy et al. // J. Appl. Phys. – 2014. – V.116. – 143102-1(4).

25.)               Influence of the ZnO nanoparticle sizes and morphology on the photoinduced light reflectivity / N. S. Alzayed, Jean Ebothe, Jean Michel, I. V. Kityk, O. M. Yanchuk, D. I. Prots, O. V. Marchuk // Physica E. – 2014. – V. 60.– P. 220-223.

26.)               Optically stimulated piezoelectric effects in the electrochemically synthesized nanopar­ticles / A. H. Reshak, O. M. Yanchuk, D. I. Prots, L. V. Tsurkova, O. V. Marchuk et al. // Int. J. Electrochem. Sci. – 2014. V. 9. – P. 6378 -6386.

27.)               Daszkiewicz M. Crystal structure and magnetic properties of R3Fe0.5GeS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) / M. Daszkiewicz, Yu. O. Pashynska, O. V. Marchuk, L. D. Gulay, D. Kaczorowski // J. Alloys and compounds. – 2014. – V.616. – Р.243-249.

28.)               Electronic structure, optical properties, and lattice dynamics of orthorhombic Cu2CdGeS4 and Cu2CdSiS4 semiconductors / A. P. Litvinchuk, V. M. Dzhagan, V. O. Yukhymchuk, M. Ya. Valakh, I. S. Babichuk, O. V. Parasyuk, L. V. Piskach, O. D. Gordan, D. R. T. Zahn // Phys. Rev. B. – 2014. – V.90. – P. 165201-165210.

29.)               Structural and Optical features of novel Tl1-xIn1-xGexSe2 chalcogenide crystals / O.V. Zamurueva, G.L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, O.V. Parasyuk, L.V. Piskach, A.O. Fedorchuk, N.S. AlZayed, A.M. El-Naggar, I.V. Kityk // Optical Materials. – 2014. – V. 37. – P.614-620.

30.)               The Cu2Se-PbSe-As2Se3 system / T.A. Ostapyuk, O.F. Zmiy, І.А. Ivashchenko, І.D. Olekseyuk // Chem. Met. Alloys. – 2014. – V. 7. – P. 20-25.

31.)               Phase equilibria in the quasiternary system Ag2S-Ga2S3-In2S3 and optical properties of (Ga55In45)2Se300, (Ga54.59In44.66Er0.75)2Se300 single crystals / І.А. Ivashchenko, І.V. Danylyuk, І.D. Olekseyuk, V. Z. Pankevych, V.V. Halyan // J. Solid State Chem. – 2015. – V. 227. – P. 255-264.

 

Кафедра забезпечує навчально-педагогічний процес на двох факультетах (хімічному та біологічному) і є випусковою за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямами підготовки 6040101, 7.070301, 8.070301.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

1)     Загальна та неорганічна хімія (для спеціальності хімічна технологія). Викладач – Піскач Л. В.;

2)     Неорганічна хімія (для спеціальності хімія). Викладачі – Змій О. Ф., Строк О. М.;

3)     Хімія з основами біогеохімії (для спеціальності екологія). Викладач – Марчук О. В.;

4)     Хімія неорганічна (для спеціальності біологія). Викладач – Піскач Л. В.;

5)     Фізична хімія (для спеціальності хімія). Викладач –  Янчук О. М.;

6)     Фізична хімія (для спеціальності хімічна технологія). Викладач –  Марчук О. В.;

7)     Неорганічний синтез (для спеціальності хімія). Викладач – Піскач Л. В.;

8)     Основи рентгеноструктурного аналізу (для спеціальності хімія). Викладач –  Іващенко І. А.;

9)     Основи фізико-хімічного аналізу (для спеціальності хімія). Викладач –  Олексеюк І. Д.;

10)Технологія напівпровідникових матеріалів (для спеціальності хімія). Викладач – Марчук О. В.;

11)Діаграми стану трикомпонентних систем (для спеціальності хімія). Викладач – Піскач Л. В.;

12)Кристалохімія (для спеціальності хімія). Викладач –  Строк О. М.;

13)Кристалохімія напівпровідників (для спеціальності хімія). Викладач –  Строк О. М.;

14)Методи структурного аналізу і кристалохімія напівпровідників (для спеціальності хімія). Викладач – Змій О. Ф.;

15)Нестандартні хімічні задачі (для спеціальності хімія). Викладач –  Строк О. М.;

16)Структурний аналіз і кристалохімія напівпровідників (для спеціальності хімія). Викладач –  Строк О. М.;

17)Хімія напівпровідників (для спеціальності хімія). Викладачі –  Олексеюк І. Д., Іващенко І. А.;

18)Хімія (для спеціальності лісове і садово-паркове господарство). Викладач –  Іващенко І. А.;

 

 

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Хімія (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

Контакти: адреса, телефон, електронна адреса

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, 8-й поверх),

(0332)720131, (0332)249972

olekseyk@eenu.edu.ua

Дата: Квітень 24, 2018Час: 04:27:45Онлайн: 0