Головна / Факультети та інститути / Факультет економіки та управління / Менеджменту

Менеджменту

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Черчик Лариса Миколаївна
43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28
+38(0332)245594
Про кафедру 

 

Кафедра менеджменту створена в 2012 році.

 

З початку створення кафедри її очолює Черчик Л.М. Склад кафедри залишається стабільним. Середній вік викладачів кафедри 39, якісний склад – 100%.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців з напряму 6.030601 «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

Хоч кафедра досить молода, проте має значні здобутки як у науковій діяльності викладачів, так і в підготовці студентів.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямами діяльності: навчальний, навчально-методичний, науково-дослідний, виховний, профорієнтаційний. За результатами наукової роботи викладачами кафедри протягом 2012-2015 років видано 14 монографій, опубліковано 47 наукових праць у вітчизняних фахових виданнях (у. т.ч. 5 – у зарубіжних), 98 тез доповідей, взято участь у 68 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; результати навчально-методичної роботи – 1 підручник, 6 посібники, 66 методичних видань, 123 навчальні та робочі програми.

На кафедрі приділяється велика увага студентській науковій роботі: працює науковий гурток «Сучасні технології менеджменту та практика їх впровадження на підприємствах Волинської області» (керівник д.е.н., професор Черчик Л.М.) та проблемна група «Проблеми формування креативного підходу до управління в умовах зростаючих вимог до професіоналізму управлінського персоналу» (керівник к.е.н., доцент Білецька К.В.). Студенти напряму підготовки “Менеджмент” щорічно публікують тези та статті у студентських наукових виданнях, беруть участь у конференціях, наукових семінарах та інших заходах. Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту опубліковано 44 наукові роботи студентів, 1 – подано на конкурс наукових робіт з менеджменту.

Кафедрою налагоджена співпраця з Волинською облдержадміністрацією та Луцькою міською радою. Ця робота сприяє зміцненню зв’язків між наукою та практикою, вносить важливий вклад у вирішення проблем регіонального розвитку.

 

Склад кафедри:

доктор економічних наук, професор – Черчик Лариса Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент – Білецька Катерина Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент – Буняк Надія Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент – Коленда Наталія Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент – Тоцька Олеся Леонтіївна,

 

 

Основні напрямки наукового дослідження

Загальна наукова тематика кафедри менеджменту – «Сучасні напрями розвитку систем управління» – передбачає дослідження у сфері управління персоналом, зовнішньоекономічною діяльністю, природокористуванням, інноваціями, інвестуванням, соціальною безпекою, інформаційним забезпеченням економічних процесів.

На кафедрі проводяться традиційні заходи, зокрема науково-практичний семінар “Роль сучасного менеджера в забезпечені конкурентоспроможності підприємства”, науковий семінар на тему «Напрями розвитку менеджменту послуг: регіональний аспект», круглий стіл на тему «Стан, проблеми та напрями удосконалення системи менеджменту підприємства».

На кафедрі приділяється велика увага студентській науковій роботі. Студенти напряму підготовки “Менеджмент” щорічно публікують тези та статті у студентських наукових збірниках, беруть участь у роботі проблемної групи та наукового гуртка.

 

 

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Монографії

 1. Черчик Л. М. Маркетинг рекреаційних територій : монографія / Л. М. Черчик. – Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 136 с.

 2. Черчик Л. М. Оцінка рівня привабливості розвитку рекреаційного природокористування для регіонів України : монографія / Л. М. Черчик. – Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 120 с.

 3. Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні : монографія / Л. М. Черчик. – Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.

 4. Герасимчук З. В. Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації : монографія / З. В. Герасимчук, Н. В. Коленда, Л. М. Черчик. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 172 с.

 5. Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В.Шубала. – Луцьк, 2013. – 280 с.

 6. Черчик Л. М. Формування та регулювання міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі регіону : монографія / Л. М. Черчик, І. П. Милько. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 312 с.

 7. Черчик Л. М. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка : монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда. – Луцьк : ЛНТУ, 2008. – 224 с.

 8. Черчик Л. Туристично-рекреаційний ком­плекс Волинської області: передумови формування : монографія / Л. Черчик, О. Міщенко, І. Єрко. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 130 с.

 9. Черчик Л. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: аналіз сучасного стану розвитку : Монографія. Частина 2 / Л. Черчик, І. Єрко, Н. Коленда, О. Міщенко. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 154 с.

 10. Коленда Н. В. Соціоекологоекономічна безпека та її вплив на відтворення населення : монографія / Н. В. Коленда, Л. М. Черчик, О. Ю. Гаврилюк. – Луцьк : Терен, 2013. – 264 с.

 11. Коленда Н. В. Соціальний діалог: сутність, оцінка дієвості та напрями активізації : Монографія / Н. В. Коленда. – Луцьк : Терен, 2014. – 192 с.

 12. Коленда Н. В. Соціально-економічна безпека особи: сутність та підходи до визначення Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т.2. – 349 с.

 13. Коленда Н. В. Рівні формування соціального потенціалу // Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика : колективна монографія у 2 т. / колектив авторів; ДонНУЕТ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – т.1. – 334 с. – С. 43-54.

 14. Буняк Н.М. Інституційне середовище інноваційної діяльності в Україні // Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів: колективна монографія / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ "Смарагд", 2012. – С. 187-199.

 

Підручники та посібники

 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Теоретичний курс : підручник / За заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 420 с.

 2. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Практикум : навчальний посібник / За заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 340 с.

 3. Черчик Л.М. Економіка будівництва : навчальний посібник. / Л. М. Черчик, А. М. Іванченко. – Рівне: Видавничий відділ НУВГП, 2010. – 210 с.

 4. Черчик Л. М. Рекреаційні ресурси: теорія, методологія : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. / Л. М. Черчик. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 198 с. 5. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 340 с. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-10162 від 17.06.2013 р.

 5. Тоцька О.Л. Стратегічний аналіз : Практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / ISBN 978-966-600-607-6 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-6123 від 03.05.2012 р.

 6. Економіка підприємства: Навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та ін..]; за заг.ред. Л.Г.Ліпич. 2-ге вид., переробл. і доп. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 608 с. – (Посібники та підручники СНУ ім.. Лесі Українки)

 7. Коленда Н. В. Адміністративний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Коленда. – Луцьк : Терен, 2015. – 280 с.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Черчик Л.М., Коленда Н.В. Особливості формування стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону на шляху забезпечення її конкурентоспроможності /Черчик Л.М., Коленда Н.В. / Науковий журнал «Бізнес-інформ». – Харків: Видавничий дім «Інжек», 2011. – №11(406). – С. 92-93.

 2. Черчик Л. М.Методологічні основи формування програми розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону / Л. М. Черчик // Економічний форум. – 2012. – №2. – С. 239-245.

 3. Черчик Л. М. Коефіцієнтна методика оцінки трудового потенціалу регіону / Л. М. Черчик // Науковий вісник Волинського національного університету. – Луцьк : ВНУ, 2012. – № 4 (229). – С. 77-85.

 4. Черчик Л. М. Теоретичні основи кадрового забезпечення туристично-рекреаційної сфери. / Л. М. Черчик, І. В. Шубала, А. І. Єрмейчук // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”. Зб. наук. праць. Випуск 9 (36). – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – С. 325–341.

 5. Черчик Л. М. Чинники формування трудового потенціалу регіону. / Л. М. Черчик // Вісник НУВГП: Економіка. Випуск 2 (26). – Рівне : НУВГП, 2012. – С. 608-618.

 6. Черчик Л. Н. Рекреационный потенциал Украинского Полесья / Л. Н. Черчик // Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы». – Пинск: Полесский государственный университет, 2012. – С. 127-129.

 7. Черчик Л. М. Методичні підходи та оцінка відповідності соціальних стандартів України міжнародним нормам / Черчик Л. М. // Економічний форум. – 2012. – № 1. – С. 450-456.

 8. Черчик Л.М. Сучасні реалії формування та розвитку регіональних рекреаційних систем в умовах посилення інтеграційних процесів/ Л. М. Черчик // Економічний форум. – 2012. – № 4. – С. 228-236.

 9. Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами / Л. М. Черчик // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Зб. наук. праць. Випуск 7 (26). Частина 3. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – С. 307–316.

 10. Черчик Л. М. Екологічний вектор стратегічного планування в Україні / Л. М. Черчик / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 4 (231). – С. 163-164.

 11. Черчик Л.М. Стратегія управління розвитком персоналу / Л. М. Черчик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 5. – С. 77-85.

 12. Черчик Л. М. Статистичне дослідження рівня забезпечення закладами розміщення туристично-рекреаційної сфери західних регіонів України / Л. М. Черчик, С. І. Бегун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 4 (231). – С. 146-152.

 13. Черчик Л. М. Екологічний вектор стратегічного планування в Україні / Л. М. Черчик //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – № 4 (231). – С. 163-164.

 14. Черчик Л.М. Теоретичні основи конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону/ Л. М. Черчик, О. В. Мостенець // Економічний форум. – 2014. – № 2. – С. 239-245.

 15. Черчик Л.М. Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській області/ Л. М. Черчик, С. І. Бегун // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 239-245.

 16. Тоцька О. Л. Фінансове стимулювання наукової діяльності у сфері вищої освіти з Державного бюджету України / О. Л. Тоцька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 2012. – Вип. 48. – С. 452–459.

 17. Тоцька О.Л. Statistical waves of the budgetary financing of education and science in Ukraine / The Annals of the «Ştefan cel Mare» University of Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration. – 2011. – Vol. 11, no. 2 (14). – P. 252–257.

 18. Тоцька О.Л. Нормативно-правове забезпечення системи управління вищою школою / Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 3. – С. 58–68.

 19. Тоцька О.Л. Моделі компонентного аналізу розвитку вищої освіти в Україні Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: екон. науки. – 2012. – № 4 (229). – С. 49–53.

 20. Тоцька О.Л. Прогнозування інвестицій в освіту Росії на основі нечітких множин / Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – № 1. – С. 45–52.

 21. Тоцька О.Л. SWOT-аналіз системи вищої освіти в Україні / Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. : екон. науки. – 2012. – № 5 (230). – С. 41–46.

 22. Тоцька О. Л. Визначення оптимальної ціни підготовки бакалаврів для сфери бізнесу в місті Луцьку з урахуванням цінової політики конкурентів / О. Л. Тоцька // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. : Екон. науки. – 2013. – № 4. – С. 84–88.

 23. Тоцька О. Л. Соціологічне дослідження використання християнських засад в управлінні підприємницькою діяльністю / О. Л. Тоцька // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2013. – № 5. – С. 72–86.

 24. Тоцька О. Л. Порівняльний аналіз оплати праці канадських та українських викладачів / О. Л. Тоцька // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. : Екон. науки. – 2013. – № 5. – С. 33–37.

 25. Тоцька О. Л. Структура університетських доходів і витрат у Канаді й Україні: порівняльний аналіз / О. Л. Тоцька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 225–232.

 26. Коленда Н.В. Методика аналізу та оцінки рівня соціальної безпеки населення – Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Зб. наук. праць. Випуск 9 (35). – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – С. 123-134.

 27. Коленда Н.В. Основні критерії формування соціальної політики держави / Н. В. Коленда // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». – Рівне, 2012. – С. 317-326.

 28. Коленда Н.В. Стратегія як основа програми розвитку туристично-рекреаційної сфери у транскордонних регіонах / Коленда Н. В. // Економічний форум. – 2012. – №2. – С. 195-198.

 29. Коленда Н.В., Черчик Л.М., Гаврилюк О.Ю. Соціо-еколого-економічна безпека та її вплив на відтворення населення. Монографія. – Луцьк: Терен, 2013. – 264 с.

 30. Коленда Н. В. Соціальний капітал: підходи до вивчення / Н. В. Коленда,Л. М. Черчик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 35: у трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Частина I.- С.34-39.

 31. Коленда Н. В. Соціальний капітал: підходи до вивчення / Н. В . Коленда, Л.М. Черчик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 35: у трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина I.- С.34-39.

 32. Коленда Н. В. Основні стратегії активізації соціального діалогу в регіоні/ Н. В. Коленда,І. М. Камінська // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 10 (38). - Луцьк, 2013. –­­­243 с. С.67-80. (РИНЦ)

 33. Коленда Н. В. Методичні підходи до оцінки ефективності активізації соціального діалогу на регіональному рівні / Н. В. Коленда,І. М. Камінська //. Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”. Зб. наук. праць. Випуск 10 (40). – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – С. 54–69. (РИНЦ)

 34. Коленда Н. В. Оцінка сучасного стану, тенденцій та перспектив активізації соціального діалогу у Волинській області / Н. В. Коленда, І. М. Камінська // Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Зб. наук. праць. Випуск 10 (39). – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – С. 101-114. (РИНЦ)

 35. Коленда Н. В. Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки / Н. В. Коленда // Науковий журнал Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Том 18. – Випуск 1. – 2013. – С. 105-115

 36. Коленда Н.В. Вплив соціальної безпеки на відтворення населення. - Науковий журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Донецьк, 2013. - №4/1. – С.54-56.

 37. Коленда Н.В. Чинники впливу на рівень соціальної безпеки населення /Коленда Н.В. / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2013. - №4 (253). С.49-53.

 38. Коленда Н.В. Соціальна безпека населення та її основні складові. - Науковий журнал «Збірник наукових праць SWorld», зареєстрований в наукометричній базі РИНЦ. – Випуск 1. Том 32. – Одеса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 27-32.

 39. Коленда Н. В. Соціальний потенціал регіону: теоретичні аспекти / Н. В. Коленда // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги - XXI, 2014. – С.287-296.

 40. Коленда Н. В. Соціальний потенціал: рівні, типи, складові / Н. В. Коленда // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаїв, 2014. – № 2. – С. 952-958.

 41. Білецька К.В. Розбудова національної системи трансферу технологій в Україні. // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основ розвитку освіти та науки (4-5 жовтня 2013 р.): Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки – С.23-24.

 42. Білецька К.В. Трудовий потенціал як чинник активізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] / К.В. Білецька // Ефективна економіка – 2014 - № 4

 43. Білецька К.В. Трудовий потенціал як чинник активізації інноваційних процесів [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2014. – №4. Режим доступу журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

 44. Білецька К. В. Сучасний стан розвитку креативності в холдингових структурах: проблеми й перспективи [Текст] / К. В. Білецька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки. – 2015. – №3. – С. 43-51.

 45. Буняк Н. М. Роль трансферу технологій у розвитку національної інноваційної системи / Н. М. Буняк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. - №10. Т2. – С. 55-62

 46. Буняк Н. М. Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України / Н. М. Буняк // Вісник чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. IV (56). Економічні науки. – С. 273-280

 47. Буняк Н. М. Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення інноваційного розвитку країни // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – №12. – С. 54-61

 Методичні видання

 1. Білецька К. В. Креативний менеджмент: метод. вказівки до індивід. і самост. роботи для студ. екон. ф-ту освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – с. 28

 2. Менеджмент : метод. вказівки до практичних занять / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – с. 54.

 3. Білецька К. В. Менеджмент ЗЕД : конспект лекцій / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвропейсь. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 284 с.

 4. Білецька К. В. Менеджмент ЗЕД : методичні вказівки для проведення практичних занять / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвропейсь. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 24 с.

 5. Білецька К. В. Менеджмент : метод. вказівки до практичних занять / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвроп.нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 54 с.

 6. Білецька К. В. Основи менеджменту та маркетингу: Конспект лекцій / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвропейсь. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 100 с.

 7. Білецька К. В. Менеджмент ЗЕД : Методичні вказівки з виконання науково-дослідної роботи / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк : Східноєвропейсь. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 38 с.

 8. Білецька К. В. Менеджмент: Збірник тестових завдань / Катерина Володимирівна Білецька. – Луцьк :Східноєвропейсь. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 38 с.

 9. Черчик Л. М. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Л. М. Черчик, О. Л. Тоцька. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2012. – 24 с.

 10. Черчик Л. М. Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / Черчик Л. М. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2012. – 18 с.

 11. Черчик Л. М. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / Черчик Л. М. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2012. – 20 с.

 12. Черчик Л. М. Управління розвитком персоналу в міжнародному бізнесі. Методичні вказівки до практичних занять для підготовки магістрів спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання / Черчик Л. М. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 48 с.

 13. Черчик Л. М. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузей знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», 1801 «Специфічні категорії», 0305 «Економіка та підприємництво». / Л.М. Черчик – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 48 с.

 14. Черчик Л.М. Менеджмент персоналу. Конспект лекцій для підготовки магістрів спеціальностей «Фінанси та кредит», «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. // Л. М. Черчик – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 142с.

 15. Черчик Л. М. Управління розвитком персоналу в міжнародному бізнесі.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної форми навчання. / Л.М. Черчик – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 38 с.

 16. Черчик Л. М. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л.М. Черчик – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 16 с.

 17. Черчик Л. М. Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л. М. Черчик – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. – 31с.

 18. Черчик Л. М. Менеджмент продуктивності : конспект лекцій / Л. М. Черчик // Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 114 с.

 19. Черчик Л. М. Менеджмент продуктивності : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання / Л. М. Черчик // Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 38 с.

 20. Черчик Л. М. Управління розвитком персоналу в міжнародному бізнесі : конспект лекцій / Л. М. Черчик // Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 165 с.

 21. Черчик Л. М. Курсова робота : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л. М. Черчик // Луцьк СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 28 с.

 22. Черчик Л. М. Управління проектами в зовнішньоекономічній діяльності : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л. М. Черчик // Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 39 с.

 23. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : метод. вказівки до лабор. робіт / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 40 с.

 24. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : метод. вказівки до самост. роботи / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 16 с.

 25. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : збірник тестів / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 24 с.

 26. Буняк Н.М. Управління інноваціями: методичні вказівки до практичних занять/ Надія Михайлівна Буняк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі України, 2013. – с. 36

 27. Буняк Н.М. Теорія і практика менеджменту: тестові завдання/ Надія Михайлівна Буняк. – Луцьк: СНУ ім. Лесі України, 2014. – с. 52

 28. Буняк Н.М. Теорія і практика менеджменту: конспект лекцій / Надія Михайлівна Буняк. – Луцьк: СНУ ім. Лесі України, 2014. – 84 с.

 29. Буняк Н.М. Управління інноваціями: методичні вказівки до практичних занять/ Надія Михайлівна Буняк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі України, 2014. – 40 с.

 30. Буняк Н. М. Основи менеджменту та підприємницької діяльності : конспект лекцій / конспект лекцій / Надія Михайлівна Буняк. –Луцьк: СНУ ім. Лесі України, 2014. – 136 с.

 31. Буняк Н. М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки : конспект лекцій / Надія Михайлівна Буняк. – Луцьк : СНУ ім. Лесі України, 2015. – с. 132

 32. Фаловська І.Д. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» з дисципліни «Основи менеджменту та підприємницької діяльності» / Фаловська І.Д.– СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 24 с.

 33. Фаловська І.Д. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Система прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 7.03010101 та 8.03010101 «Соціологія» денної та заочно форми навчання / Фаловська І.Д.– СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 44 с.

 34. Фаловська І. Д. Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Система прийняття управлінських рішень» для студентів напряму підготовки «Соціологія» денної форми навчання / Фаловська І.Д.– СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 24 с.

 35. Коленда Н. В. Операційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Н.В. Коленда. – Луцьк, 2012. – 96 с.

 36. Коленда Н. В. Методичні вказівки до проходження комплексної практики з фаху студентами напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк, 2012. – 24 с.

 37. Коленда Н. В. Операційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк, 2013. – 16 с.

 38. Коленда Н. В. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк, 2012. – 40 с.

 39. Коленда Н. В. Методичні вказівки до виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк, 2014. – 40 с.

 40. Коленда Н. В. Адміністративний менеджмент. Конспект лекцій / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк : Терен, 2014. – 188 с.

 41. Коленда Н. В. Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк : Терен, 2015. – 64 с.

 42. Коленда Н. В. Ризик-менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк : Терен, 2015. – 64 с.

 43. Коленда Н. В. Управління операціями з експорту-імпорту.Коспект лекцій / Наталія Вікторівна Коленда. – Луцьк : Терен, 2015. – 80 с.

 

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Кафедра менеджменту здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання з напряму 6.030601 «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Термін підготовки – чотири роки. Фахівець отримує кваліфікацію «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У 2012-2013 н.р. році ліцензовано спеціальність 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська, інформаційно-аналітична, освітня, науково-дослідницька, консультаційна. Магістр зі спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна.

 

 

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Менеджмент». Викладач - Черчик Л.М.

«Організація праці менеджера». Викладач - Черчик Л.М.

«Інвестиційний менеджмент». Викладач - Черчик Л.М.

«Стратегічне управління, управління інноваційними проектами». Викладач - Черчик Л.М.

«Управління інвестиційними проектами в ЗЕД». Викладач - Черчик Л.М.

«Управління розвитком персоналу в міжнародному бізнесі». Викладач - Черчик Л.М.

«ЗЕД підприємства». Викладач - Черчик Л.М.

«Менеджмент». Викладач – Буняк Н.М.

«Самоменеджмент». Викладач – Буняк Н.М.

«Управління інноваціями» (для студентів напряму підготовки «Менеджмент»). Викладач – Буняк Н.М.
«Основи менеджменту» (для студентів напряму підготовки «Культурологія»). Викладач – Буняк Н.М.
«Теорія і практика менеджменту» (для студентів напрямів підготовки «Філософія» та «Соціологія»). Викладач – Буняк Н.М.
«Основи менеджменту та підприємницької діяльності» (для студентів напряму підготовки «Психологія»). Викладач – Буняк Н.М.
«Менеджмент організацій» (для студентів напряму підготовки «Туризм»). Викладач – Буняк Н.М.
«Інноваційний менеджмент» (для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю»). Викладач – Буняк Н.М.
«Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»). Викладач – Буняк Н.М.

«Інформаційні системи в інноваційній діяльності». Викладач – Тоцька О.Л.

«Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». Викладач – Тоцька О.Л.

«Інформаційні системи і технології на підприємстві». Викладач – Тоцька О.Л.

«Інформаційні системи і технології у фінансах». Викладач – Тоцька О.Л.

«Системи обробки економічної інформації». Викладач – Тоцька О.Л.

«Стратегічний аналіз». Викладач – Тоцька О.Л.

«Теорія і практика підприємництва». Викладач – Тоцька О.Л.

«Теорія соціального управління». Викладач – Тоцька О.Л.

«Менеджмент туризму». Викладач – Коленда Н.В.

«Конфлікт-менеджмент». Викладач – Коленда Н.В.

«Ризик-менеджмент». Викладач – Коленда Н.В.

«Операційний менеджмент». Викладач – Коленда Н.В.

«Теорія соціального управління». Викладач – Коленда Н.В.

«Адміністративний менеджмент». Викладач – Коленда Н.В.

«Управління операціями з експорту-імпорту». Викладач – Коленда Н.В.

«Мотивація персоналу». Викладач – Коленда Н.В.

«Управління ризиками в ЗЕД». Викладач – Коленда Н.В.
«Менеджмент» – викладач Білецька К.В.

«Міжнародний менеджмент» – викладач Білецька К.В.

«Креативний менеджмент» – викладач Білецька К.В.

«Менеджмент ЗЕД» – викладач Білецька К.В.

«Комунікативні процесі в менеджменті» – викладач Білецька К.В.

 

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G,к.G-306

тел.(0332)248978

e-mail: KafedraMN@yandex.uа

 

 

Дата: Квітень 21, 2018Час: 09:13:52Онлайн: 0