Головна / Факультети та інститути / Географічний факультет / Геодезії, землевпорядкування та кадастру

Геодезії, землевпорядкування та кадастру

Завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, доктор технічних наук, доцент

Шостак Анна Володимирівна
43026, м. Луцьк. Кравчука, 36, корпус К
+38(0332)735793
Про кафедру 


Рік заснування кафедри:  2004

Історична довідка

Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру є структурним підрозділом географічного факультету Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки, історія якого бере початок з 1940 р. – часу утворення Луцького державного учительського інституту. У 1951 р. на базі учительського інституту створено педагогічний інститут імені Лесі Українки, який у 1993 році було реорганізовано у Волинський державний університет імені Лесі Українки. У 2007 році йому надано статус національного, а у 2012 р. перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Історія сучасної кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру як структурного підрозділу географічного факультету бере початок із природничо-географічного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1991 р., у зв'язку з реорганізацією кафедри географії, на природничо-географічному факультеті було виокремлено кафедру екології і картографії, яка з 1993 р. перебуває у складі географічного факультету. У 1994 р. кафедру екології і картографії було перейменовано у кафедру раціонального природокористування і охорони природи, яку у 1997 р. було перейменовано у кафедру геоекології та картографії. У 2002 р., у зв'язку із акредитацією спеціальностей кафедри, кафедра геоекології та картографії була перейменована у кафедру екології, землевпорядкування та кадастру, а у травні 2004 р. – на базі цієї кафедри створено кафедри екології та охорони навколишнього середовища і геодезії, землевпорядкування і кадастру.

З 1996 року по 2016 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Мельник Володимир Миколайович.

З 1996 року і до нині кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Шостак Анна Володимирівна.

Склад кафедри:

 

д.т.н., доцент Шостак А.В.

ШОСТАК Анна Володимирівна

доктор технічних наук, доцент

д.т.н., професор Мельник В.М.

МЕЛЬНИК Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор

к.т.н., доцент Бліндер Ю.С.

БЛІНДЕР Юрій Степанович

кандидат технічних наук, доцент

к.т.н., доцент Волошин В.У.

 ВОЛОШИН Володимир Ульянович

кандидат технічних наук, доцент 

к.г.н., доцент Король П.П.

КОРОЛЬ Павло Пилипович

кандидат географічних наук, доцент

к.т.н., доцент Мельник О.В. 

МЕЛЬНИК Олександр Валентинович

кандидат технічних наук, доцент

 к.г.н., доцент Радзій В.Ф.

РАДЗІЙ Володимир Феофілович

кандидат географічних наук, доцент

 старший викладач Рудик О.В.

РУДИК Олександр Володимирович

старший викладач

 асистент Вакулюк Л.А.

ВАКУЛЮК Лариса Адамівна

асистент

асистент Расюн В.Л. 

РАСЮН Віктор Леонідович

асистент

інженер Мендель В.П.

МЕНДЕЛЬ Вадим Павлович

інженер

інженер Мельник Г.В.

МЕЛЬНИК Галина Володимирівна

інженер


 

Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру становить 12 осіб, у тому числі:

 • докторів наук, професорів – 2;
 • кандидатів наук, доцентів  – 5;
 • старших викладачів            – 3;
 • асистентів                            – 1.  

До викладацької роботи на кафедрі залучаються керівники та провідні спеціалісти землевпорядних, будівельних та проектних організацій Волинської області та міста Луцька.

Програмою формування професорсько-викладацького складу кафедри передбачено систематичний добір найкращих випускників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та інших ВНЗ для залучення їх до науково-педагогічної роботи з можливістю подальшого зарахування у штат як стажистів-викладачів. Слід зазначити, що випускники кафедри – к.т.н, доц. Мельник О.В. успішно захистив дисертацію 2013 р., а ас. Расюн В.Л., інж. Мендель В.П., асп. Піскунова О.В, асп. Муляр Н.В. плідно працюють над завершенням своїх дисертаційних досліджень.


Напрями підготовки

Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру ліцензована за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та випускає фахівців галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво». Термін підготовки бакалавра  напряму підготовки 193 «Геодезія та землеустрій» складає 4 роки; спеціалістів спеціальності 193 – «Землеустрій та кадастр» – 1 рік; магістрів спеціальності 193 – «Землеустрій та кадастр» – 1 рік 5 місяців. Кафедра додатково ліцензована і здійснює підготовку спеціалістів спеціальності «Землеустрій та кадастр» в Навчально-науковому центрі післядипломної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра забезпечує навчання студентів денної та заочної, бюджетної та контрактної форм навчання відповідного профілю підготовки, читання нормативних і спеціалізованих дисциплін, проведення навчальних польових практик на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» (с. Світязь Шацького району Волинської області), спеціалізованого навчально-наукового полігону у парку 900-річчя м. Луцька, а також виробничих і переддипломних практик у провідних установах, організаціях та підприємствах.


Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Стан матеріальної бази кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру відповідає усім вимогам робочих навчальних планів. З метою забезпечення належного рівня викладання професійно-орієнтованих дисциплін у структурі кафедри функціонують: науково-дослідна лабораторія прикладної фотограмметрії та геоінформатики, лабораторія ГІС-технологій, лабораторія фотограмметрії, лабораторія геодезичного моніторингу

У навчальному процесі викладачі кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру використовують широкий спектр оптико-механічних та електронних геодезичних приладів, зокрема, 2 електронні тахеометри Trimble Total Station 3305 DR, двохчастотний супутниковий приймач GPS Trimble 5700, лазерний нівелір SOKІA-SDL30, 2 фотограмметричні станції “Дельта”, нівеліри Ni-002, Н05 та Н-03, теодоліти Theo-10B, 2Т2, 2Т2А, 2Т5К, 2Т30П тощо. Комп’ютерна база кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру включає обладнання науково-дослідної лабораторіі прикладної фотограмметрії та геоінформатики, лабораторії ГІС-технологій та лабораторії фотограмметрії у кількості 10 од.


Навчання фахівців

Одним із стратегічних завдань кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру є удосконалення системи освітньої діяльності до нової редакції Закону України «Про вищу освіту». Робота колективу кафедри спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців через підвищення якості надання освітніх послуг, впровадження інноваційних методик навчання, органічного поєднання навчальної та наукової роботи, вдосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців, ліцензування затребуваних на ринку праці напрямів (спеціальностей).

З метою  індивідуалізації освітнього процесу, а також реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб студента, в навчальних планах випускаючої кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру 25 % від загального обсягу виділено на дисципліни вільного вибору студентом. При розробці навчальних програм фахових та вибіркових дисциплін використаноінноваційні авторські курси, впроваджено елементи проблемно-орієнтованого навчання (problem-based learning), що покликані сприяти розвитку творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок.

Для забезпечення всебічного розвитку фахівців-випускників кафедра:

 • забезпечує поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищити якість та ефективність виробничої практики студентів шляхом посилення співпраці з бізнесовими структурами, державними установами та неурядовими організаціями;
 • запроваджує у практику співвикладання декількома викладачами однієї академічної дисципліни із дотриманням за принципів міждисциплінарності та залучення гостьових лекторів;
 • запроваджує дистанційну та змішану (поєднану з аудиторною) форми навчання;
 • забезпечує впровадження інтегрованих платформ для дистанційного викладання (MOODLE, ILIAS тощо) в загальне інформаційне середовище університету, а також електронних систем-симуляторів при викладнанні фахових та вибіркових дисциплін кафедри;
 • з метою забезпечення можливостей навчання осіб різних вікових груп розробляються сучасні освітні програми, що працюють за принципом Life Long Learning;
 • розширює участь студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової складової освітніх програм, організації науково-навчального процесу, оцінюванні його якості та адаптації першокурсників до університетської системи навчання;
 • забезпечує можливість використання двомовного викладання (українською, англійською, польською, німецькою тощо) на всіх рівнях навчальної та наукової діяльності.  


Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру зосереджена на перспективних напрямах наукових досліджень, основними з яких є:


 • дослідження теоретичних та прикладних аспектів вишукування оптимальних картографічних проекцій як математичних основ для укладання географічних карт України (к.геогр.н. Король П.П., к.т.н. Волошин В.У.);
 • розробка теорії і практики цифрової фотограмметрії: мікрофотограмметрія, растрова електронна мікроскопія, тривимірна реконструкція мікрооб’єктів (д.т.н. Мельник В.М., д.т.н. Шостак А.В., к.т.н. Волошин В.У.);
 • моделювання і картографування деградаційних процесів у грунтах та структурна організація ґрунтового покриву Волині (д.т.н. Мельник В.М., к.т.н. Бліндер Ю.С., к.геогр.н. Радзій В.Ф., Вакулюк Л.А.);
 • інженерно-геодезичне забезпечення відповідальних інженерних споруд (д.т.н. Мельник В.М., к.т.н. Бліндер Ю.С., к.т.н. Волошин В.У., к.т.н. Мельник О.В. Рудик О.В., Тарасенко В.Ф.);
 • математико-картографічне моделювання суспільно-географічних систем засобами ГІС-технологій (к.т.н. Волошин В.У., к.геогр.н. Король П.П., к.т.н. Бліндер Ю.С.).


Для забезпечення оптимального поєднання науково-дослідного та навчально-виховного процесу кафедри заплановано:


 • посилення зв’язків із підприємствами та організаціями як потенційними роботодавцями для випускників кафедри;
 • поновлення і посилення матеріально-технічної бази кафедри сучасними геодезичними та фотограмметричними приладами, оновлення комп’ютерної техніки та ліцензованого програмного забезпечення науково-дослідних та навчальних лабораторій кафедри;
 • поглиблення творчої співпраці з провідними вченими інших науково-дослідних, проектних і освітніх закладів України та Європи за напрямами наукових досліджень кафедри;
 • посилення роботи з підготовки і публікації результатів наукових досліджень у міжнародних наукових журналах та підвищення рівня їх презентації на міжнародних наукових форумах;
 • участь в організації та проведенні Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій;
 • узгодження тем курсових, дипломних і магістерських робіт з професійною орієнтованістю напряму та спеціальностей підготовки;
 • залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи на кафедрі і узгодження її з тематикою випускних кваліфікаційних робіт;
 • сприяння талановитим студентам у написанні наукових робіт та стимулювання їх участі у відповідних змагання під егідою Міністерства освіти і науки України, НАН України;
 • публікування одноосібних та спільних статей студентів, магістрів, аспірантів і викладачів у наукових збірниках і журналах;
 • залучення науково обдарованих студентів до навчання в аспірантурі на кафедрі або направлення їх на навчання чи роботу в інші наукові установи;
 • налагодження співпраці із зарубіжними університетами, виконання спільних міжнародних наукових проектів;
 • забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри в роботі міжнародних наукових симпозіумів та конференцій поза межами України.

   

Практична діяльність кафедри

У розрізі цих напрямів на кафедрі під керівництвом професора Мельника В.М. виконувались ряд госпдоговірних тем:

 • “Динаміка ерозійних процесів та міграція радіонуклідів в умовах Волині”;
 • “Геодезичні спостереження за деформаціями промислових споруд (ДПЗ-28)”;
 • “Обґрунтування точності та періодичності інженерно-геодезичних спостережень деформацій промислових споруд”;
 • “Математико-картографічне моделювання динаміки ерозійних процесів та площинного змиву гумусного шару в ґрунтозахисній системі землеробства”;
 •  “Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму промислових споруд Луцького КХП-2”;
 • “Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища ХАЕС”.
 •  “Розробка растрово-електронно-мікроскопічних стереолого-стереометричних методів мікро-морфоструктурних досліджень вікових особливостей будови кістки під впливом екоантропогенних факторів”;
 • “Fundamentals of backscattered electrons 3-D reconstruction of surface topography and “in-depth” micro-tomography in SEM” №21247/93 в рамках програми  INTAS 97-31864;
 •  “Дослідження сучасного стану та розробка засобами ГІС-технологій і РЕМ-мікроскопії засад раціонального землекористування ерозійно-деградованих земель Волинської височини”

Стратегія міжнародної співпраці кафедри

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою діяльності кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Основними напрямами співпраці є: асиміляція та використання міжнародного досвіду педагогів, організація та реалізація спільних міжнародних науково-дослідних проектів, гуманітарно-культурне співробітництво; підготовка фахівців для зарубіжних країн.

У перспективі подальшої співпраці кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру планується  в рамках магістерських програм «Архітектура», «Цивільне будівництво», «Геоматика», «Інженерні вишукування та геоінформатика» та «Геовізуалізація» укласти довгострокові договори співпраці з Франкфуртським університетом прикладних наук (Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt-am-Main) та університетом прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Hochschule fűr angewandte Wissenschaften Wűrzburg-Schweinfurt, Wűrzburg-Schweinfurt), з’ясувати особливості адаптації Болонського процесу до української системи освіти та розглянути можливість науково-дослідної  та виробничої співпраці. 


Колектив кафедри ГЗіК

Колектив кафедри

Дата: Червень 20, 2018Час: 12:28:24Онлайн: 0