Головна / Факультети та інститути / Факультет економіки та управління / Фінансів та кредиту

Фінансів та кредиту

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, Корпус G, ІІІ поверх, к. G-307
+38(0332)249092
Про кафедру 

 

 

Про кафедру

Рік заснування кафедри: 1998

Історична довідка

Історія кафедри розпочалася у 1998 році, коли шляхом реорганізації кафедри економіки і менеджменту була утворена кафедра фінансів. Завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Лагутін Василь Дмитрович. У 1999 році кафедра фінансів була реорганізована на 2 кафедри: кафедру фінансів підприємств і кредиту та кафедру державних фінансів. З 2002 року і по 2006 рік кафедру очолював доктор економічних наук, професор Слав’юк Ростислав Анатолійович, а у 2006-2016 роках – кандидат економічних наук, доцент Грудзевич Ігор Теофілович. Із 2009 року кафедра має назву – фінансів та кредиту. Нині завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Макара Оксана Василівна.

 

Склад кафедри

 • Грудзевич Ігор Теофілович – кандидат економічних наук, доцент

 • Левицький Віктор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент

 • Рейкін Віталій Самсонович – кандидат економічних наук, доцент

 • Рудик Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент

 • Стащук Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент

 • Грудзевич Юлія Ігорівна - асистент

 • Теслюк Софія Анатоліївна - асистент

 • Основні напрямки наукового дослідження

  • Пенсійна реформа в Україні

  • Формування соціально-економічної стійкості підприємств на засадах адаптивно-організаційного механізму управління

  • Концепція формування організаційно-економічної системи управління фінансовою безпекою акціонерних товариств

  • Формування системи соціально-економічного менеджменту неприбуткових організацій

   

   

  Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

  • Монографії

  1) Колектив авторів, під ред. д.е.н., проф. Л. Г. Ліпич. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: монографія / [Л. Г. Ліпич, І.Т. Грудзевич, О.В. Стащук та ін.]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 452 с.

  2) Рудик Н.І. Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції: монографія / Н.І. Рудик. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 221 с.

  3) Слав’юк Р.А., Стащук О.В. Управління інвестиційними грошовими потоками акціонерних товариств: монографія / Р.А. Слав’юк, О.В. Стащук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 276 с.

  4) Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів: колективна монографія / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ПФ “Смарагд”, 2012. – 358 с.

  5) Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, підприємства: колективна монографія / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : ПФ “Смарагд”, 2012. – 258 с.

  6) Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства: монографія: в 2 т. / За заг. ред. О.В. Кердюкова. – Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – Т.2. – 316 ст. (внесок Левицького В.В. – Стратегічні підходи до формування комплексної стратегії соціально-економічної стійкості підприємства с.186-196).

  7) Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: колективна монографія (2014р.) / за заг. ред. д-ра економ. наук проф. М. І. Карліна. – Луцьк: “Вежа-друк”, 2014. – 364 с.

  8) Макара О. В. Соціально орієнтована національна економіка: теоретико-методологічні засади та механізми інституційного забезпечення: монографія / О. В. Макара. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 416 с. (24,18 друк. арк., рецензія: Кузьмін О. Є. Актуальне дослідження проблем розвитку національної економіки // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 4. – С. –155–157).

  9) Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири: монографія / А. М. Грищук, Н. М. Данилевич, З. В. Юринець, О. В. Макара та ін. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 292 с.

  10) Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання: монографія / Л. Гнилянська, А. Грищук, З. Юринець, О. Макара та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.

  11) Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / Д. Гарасюк, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300 с.

   

  • Навчальні посібники

  1) Грудзевич І.Т. Фінанси : навч.-метод. посіб./ І.Т. Грудзевич.– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 400 с.

  2) Колектив авторів, за заг. ред. Л. Г. Ліпич. Економіка підприємства: навч. посіб. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – (вклад Левицького В. В. – 50 с.)

  3) Грудзевич І.Т.Словник фінансових термінів: зб. фінансових та економічних термінів для студ. екон. спец. / І.Т. Грудзевич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 319 с.

  4) Економіка підприємства: навч. посіб. / [ Ліпич Л. Г., Буняк Н.М., Загоруйко В.Л., Кулинич М.Б., Левицький В.В., Сак Т.В., Фатенок-Ткачук А.О., Чуліпа І.Д., Шостак Л.В.] ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 492 с. (надано гриф Міністерства освіти та науки України – лист №1/11-8470 від 10.09.2010 р.)

  5) Грудзевич І.Т. Гроші та кредит: навч.-метод. посіб. / І.Т. Грудзевич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 261 с.

  6) Грудзевич І.Т.Теорія фінансів: курс лекцій: навч. посіб. / І.Т. Грудзевич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 248 с.

  • Методичні розробки

  1) Методичні рекомендації до магістерських робіт для студентів спеціальності 8. 050 104 “Фінанси” / І. Т. Грудзевич, О. В. Жалко, В. В. Левицький, Н. І. Рудик – Луцьк, ВНУ, 2010. – 34 с.

  2) Ліпич Л.Г., Грудзевич І.Т., Рудик Н.І. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Фінанси» економічного факультету. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 42 с.

  3) Рудик Н.І., Заремба В.М. Методичні вказівки для проходження виробничої практики на підприємствах студентами спеціальності «Фінанси» економічного факультету. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 24 с.

  4) Збірник тестових завдань для вступників спеціальності “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”/ Грудзевич І. Т., Рудик Н.І.. Левицький В.В., Стащук О.В. – Луцьк, ВНУ, 2011. – 176 ст.

  5) Збірник тестових завдань для вступників спеціальності “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”/ Грудзевич І. Т., Рудик Н.І.. Левицький В.В., Стащук О.В. та інші. – Луцьк, ВНУ, 2011. – 186 ст.

  6) Збірник завдань до державного іспиту з фінансів для студентів спеціальності “Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, “магістр” / Грудзевич І. Т., Стащук О.В., Левицький В.В., Рудик Н.І., Грудзевич Ю.І., Місюк Т.П. – Луцьк, ВНУ, 2012. – 94 ст.

  7) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси» 6.050100 / Л. Г. Ліпич, І.Т. Ґрудзевич, О.В.Стащук. – Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 48 с.

  8) Грудзевич І.Т. Гроші і кредит : практикум з вивчення курсу.- Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 128 с.

  9) Жалко. О.В. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : практикум з вивчення курсу. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2011. - 176 с.

  10) Рудик Н.І. Методичні вказівки з дисципліни “Національний банк і грошово-кредитна політика”. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2011. – 41 с.

  11) Стащук О.В., Стрільчук Д.Р. Фінанси підприємств. Практикум з вивчення курсу, виконання контрольних та індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів спеціальності «Облік і аудит». – Луцьк: ПП Іванюк, 2012. – 200 с.

  12) Стащук О.В. Фінанси підприємств. Практикум з вивчення курсу, виконання контрольних та індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів спеціальності «Економіка підприємства» та «Менеджмент». – Луцьк: ПП Іванюк, 2012. – 200 с.

  13) Методичні вказівки щодо оформлення випускних робіт бакалавра, для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І.Т. Грудзевич, О.В. Стащук, В.В. Левицький, Н.І. Рудик. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2013.– 23 с.

  14) Левицький В. В. Банківська система : методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання індивідуальної та самостійної роботи / В. В. Левицький; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, інститут економіки і менеджменту, кафедра фінансів і кредиту . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 91 с.

  15) Левицький В. В. Інвестування : методичні рекомендації / В. В. Левицький ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, інститут економіки і менеджменту, кафедра фінансіві кредиту. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 27 с.

  16) Рудик Н.І. “Фінансове планування підприємств” Практикум з вивчення курсу /Н.І. Рудик., С.А.Маслічук. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 59 с.

  17) Рудик Н.І. Методичні рекомендаціїдля проведення практичних занять з дисципліни Міжнародна економічна інтеграція. Єкономічна інтеграція”. Методичні рекомендації /Н.І. Рудик. –Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2013. – 41 с. 78.

  18) Стащук О.В., Ліпич М.А. Управління фінансовою санацією підприємств Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для студентв денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.050104 «Фінанси» / О.В. Стащук, М.А. Ліпич. – Луцьк: ПП Іванюк, 2013. – 116 с.

  19) Грудзевич І.Т., Грудзевич Ю.І. Фінанси: Методичні рекомендації з вивчення курсу з використанням термінології англійською мовою / І.Т. Грудзевич, Ю.І. Грудзевич. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – 131 с.

  20) Міжнародна економіка: методичні рекомендації для проведення практичних занять / Наталія Рудик. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 125 с.

  21) Бюджетування: практикум з вивчення курсу/ Н. І. Рудик, С. А. Маслічук. – Луцьк : СНУ ім.Лесі Українки, – 2015.– 78 с.

   

  • Наукові публікації

  1) Грудзевич І.Т., Маслічук С.А. Проблеми і особливості діяльності комерційних банків на валютному ринку України / І.Т. Грудзевич, С.А. Маслічук //Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки.- Луцьк, 2012.- Вип.4.- С.109-113.

  2) Грудзевич І.Т. Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи/ І.Т. Грудзевич // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Економіка. – Том 18, випуск 3. – Одеса, 2013. – С. 102-106.

  3) Грудзевич І.Т. Інвестиційний потенціал пенсійної реформи в Україні / І.Т. Грудзевич // Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», № 3–2013. – С. 36-39.

  8) Рейкін В.С. Типологізація тіньової економіки: секторальний підхід / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – № 2. – C. 32-35.

  9) Рейкін В.С. Неформальна та тіньова економіка: категоріальні відмінності / В.С. Рейкин // Наук. журнал «Галицький економічний вісник». – 2013. – № 1. – C. 67-70.

  10) Рудик Н.І. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. – 2013. – С. 134-137.

  11) Левицький В.В. Дослідження впливу комерційних банків на фінансову стійкість підприємств в умовах нестабільності / Левицький В.В., Тропіна Ю.С. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Економічні науки”. – Луцьк : “Вежа”, 2013. – Вип. 4 (231). – ст. 130-134.

  12) Левицький В.В. Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства /Левицький В.В.// Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014. – Вип. 45. – ст.117-122.

  13) Левицький В.В. Особливості впливу інновацій на формування фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства /Левицький В.В., Суханова І.Ю.// Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. – Хмельницький, 2014. – Том 2. – ст. 69-73.

  14)Рейкін В.С. Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Галицький економічний вісник». – 2014. – № 2. – C. 67-73.

  15) Макара О. В. Механізм державного регулювання ринку туристичних послуг в Україні. Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць – Львів: Львівська комерційна академія. Вип. 17. – 2014. – С. 178-183.

  16) Reikin V. Optimization of Offenses and Their Deterrence Function: an Economic Approach / В.С. Рейкін // Наук. журнал «Економічний часопис - XXI». – 2014. – № 7-8. - C. 20-23.

  17) Reikin V. Methodological Problemsin Calculating the Shadow Economy Value / МНПК «Perspectiveeconomicandmanagementissues»: Collection of scientific articles. – Austria, Vienna: "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education, 2015. – 25 квітня. – C. 77-80.

  18) Макара О. Платформа розвитку державно-приватного партнерства в Україні [Електронний ресурс] / О. Макара // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 1. – С. 11-15.

  19) Грудзевич І. Проблеми і перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали. // І.Грудзевич. – Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - № 1. – С. 49 – 54.

  20) Левицький В. В. Фінансовий менеджмент: методичні рекомендації / В. В. Левицький; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, інститут економіки і менеджменту, кафедра фінансів і кредиту . – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 78 с.

  21) Левицький В. В. Інвестування: методичні рекомендації / В. В. Левицький; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, інститут економіки і менеджменту, кафедра фінансів і кредиту . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 78 с.

  22) Стащук О. Теоретичні аспекти фінансової безпеки акціонерних товариств // О.Стащук. – Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. - № 3. – С. 40 – 43.

  23) Теслюк С. А Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні// Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Економіка та підприємництво». – Запоріжжя, 2015. – №3. – С.24-29.

  24) Макара О. В. Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва / О. В. Макара, А. Т. Сафарова, Ю. В. Музика // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 1 (72). – 2016. – С. 69-77.

  25) Макара О. В. Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни [Електронний ресурс]/ З. В. Юринець, О. В. Макара // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772.

   

  26) Грудзевич Ю.І. Система стимулювання інтрапренерства на підприємствах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Випуск 17. – 2016. – С. 72-77.

   

  Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

  Кафедра фінансів та кредиту є випусковою кафедрою зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Кафедра готує таких фахівців:

  • бакалаврів за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;

  • спеціалістів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»;

  • магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

   

  Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

  «Банківська система». Викладач – Левицький В.В.

  «Банківський менеджмент». Викладач – Левицький В.В.

  «Бюджетування діяльності підприємств». Викладач – Рудик Н.І.

  «Глобальна економіка». Викладач – Рейкін В.С.

  «Гроші і кредит». Викладач – Грудзевич І.Т.

  «Інвестиційний аналіз». Викладач – Левицький В.В.

  «Інвестування». Викладач – Левицький В.В.

  «Капітал підприємства: формування та використання». Викладач – Грудзевич Ю.І.

  «Кредитування і розрахунки підприємств». Викладач – Грудзевич Ю.І.

  «Міжнародна економіка». Викладач – Рудик Н.І.

  «Міжнародні валютно-фінансові відносини». Викладач – Рудик Н.І.

  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції». Викладач – Рейкін В.С.

  «Національний банк і грошово-кредитна політика». Викладач – Рудик Н.І.

  «Оцінка активів підприємства». Викладач – Рейкін В.С.

  «Сучасні тенденції в розвитку фінансів і кредиту». Викладач – Рейкін В.С.

  «Управління капіталом підприємства». Викладач – Стащук О.В.

  «Управління фінансовою санацією підприємств». Викладач – Стащук О.В.

  «Фінанси підприємств». Викладач – Стащук О.В.

  «Фінанси». Викладач – Грудзевич І.Т.

  «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». Викладач – Стащук О.В.

  «Фінансування підприємства». Викладач – Рудик Н.І.

  «Фінансовий менеджмент». Викладач – Левицький В.В.

   

  Контакти

  43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28. Корпус G, ІІІ поверх, к. G-307

  +38(0332)249092

Дата: Червень 21, 2018Час: 10:38:20Онлайн: 0