Філософії та релігієзнавства

Арцишевский Роман Антонович
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)248448

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

Про кафедру 

Із 2008 року кафедра має назву – філософії і релігієзнавства.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямами філософія: освітньо-кваліфікаційний  рівень бакалавр (форми навчання – денна), спеціаліст (форми навчання – денна), магістр (форма навчання – денна); релігієзнавство: освітньо-кваліфікаційний  рівень бакалавр (форми навчання – денна), спеціаліст (форми навчання – денна,), магістр (форма навчання – денна).

Склад кафедри:

Штатні викладачі:

 1. Арцишевський Роман  Антонович, доктор філософських наук, професор;
 2. Борейко Юрій Григорович, кандидат історичних наук, доцент;
 3. Василенко Юрій Тимофійович, кандидат філософських наук, доцент;
 4. Васюк Тимофій  Іванович, кандидат філософських наук, доцент;
 5. Гудзенко – Александрук Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент;
 6. Донець Іван В'ячеславович, кандидат філософських наук, доцент;
 7. Динько Наталія Іванівна, старший викладач;
 8. Кондратик Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент;
 9. Колосок Тетяна Святославівна, кандидат культурології, старший викладач;
 10. Канзюба Марія Олександрівна, кандидат  культурології, старший викладач;
 11. Кресак Юрій Юрійович, асистент;
 12. Опейда Людмила Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент;
 13. Поляков Володимир Германович, кандидат філософських наук, доцент;
 14. Пхиденко Станіслав Семенович,  кандидат філософських наук, професор;
 15. Сацик Ігор Каленикович, філософських наук, старший викладач;
 16. Семенов Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, доцент;
 17. Скрайновська Алла Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент.

Сумісники:

Арцишевська Олена Романівна, асистент;

Слободян Роман Романович, асистент

Наукова тематика кафедри: "Удосконалення змісту соціально-гуманітарної освіти".

Основні напрями наукових досліджень:

1."Академічна філософія України XIX-XX століть";

2."Проблеми людини в українській філософії";

3. "Лінгвістична філософія XX ст. ";

4."Проблеми історії релігії та церкви в Україні";

5. "Історія релігієзнавчої думки".

Додаткові підрозділи (лабораторії, центри):

Науково-методичний центр світоглядної освіти молоді (керівник: проф.Арцишевський Р. А.)

Викладачі кафедри  є авторами  і співавторами навчально - методичнах праць, які використовуються в учбовому процесі..

Публікації викладачів кафедри за останні роки:

 • Арцишевський Р.А. Духовне осягнення дійсності: монографія/ Р. А. Арцишевський. – Луцьк: ПФ «Смарагд», 2011. – 272 с.
 • Арцишевський Р.А. Філософська антропологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Частина перша, друга / Р.А. Арцишевський.– Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.– 552 с., 440 с.   
 • Арцишевський Р.А. Критерії оцінки змісту підручників /Р.А.Арцишевський // Проблеми сучасного підручника. Вип. 12. – К.:   2012. – (0,5 д. а.).
 • Борейко Ю.Г. Давньословۥянський культ предків у язичницьких часових уявленнях / Ю.Г.Борейко // Історія релігій в Україні: наук.щорічник. Кн.1. – Львів: Логос, 2010. – С.17-22.
 • Борейко Релігійний чинник в системі освіти України / Ю.Г.Борейко // Історія релігій в Україні: наук.щорічник. Кн.1. – Львів: Логос, 2011. – С.724-728.
 • Борейко Ю.Г. Концепція «симфонії влад» у системі державно-церковних відносин Київської Русі / Ю.Г.Борейко // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. Кн.1. Ч.1: Історія. – Львів: Логос, 2012.- С.143-148.
 • Василенко Ю.Т.,  Сильвестрова О.Ю. Співвідношення «Порядок – Хаос» як філософська проблема /Ю.Т. Василенко, О. Ю.Сильвестрова,  // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - №28.- С.41-45.
 • Василенко Ю.Т., Сильвестрова О.Ю. Філософське розуміння «влади розуму» у теоретичній спадщині Б.Паскаля / Ю.Т.  Василенко, О.Ю Сильвестрова, // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010.- № 27.- С. 64-68.
 • Василенко Ю.Т., Сильвестрова О.Ю. Формування суспільно-історичних  кентаврів та химер і їх  відображення у суспільній свідомості / Ю.Т.  Василенко, О.Ю Сильвестрова, // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. -2009. - №19. - С.57-61.
 • Васюк Тимофій Іванович Світ Добра й Краси: студентські есеї з етики та естетики:[збірник] / за ред. та уклад. Т.І. Васюка. ­– Луцьк: ПДВ «Твердиня», 2011. – 216с.
 • Гудзенко-Александрук О.Г. Софійність світу та духовне зростання особистості у філософській культурі Київської Русі: релігійно-символічний аспект / О.Г. Гудзенко-Александрук // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Кн. ІІ .− Львів: Логос, 2011.− С.421−428.
 • Гудзенко-Александрук О.Г. Духовні ідеали Київської Русі у формуванні морально-етичних уявлень в українській культурі / О.Г. Гудзенко-Александрук // Філософські ідеї в культурі Київської Русі: зб. наук. праць.− Полтава: РВВ Полтавської державної аграрної академії, 2011.− Вип. 4.− C. 207-212..
 • Гудзенко-Александрук О.Г. Самореалізація як пошук та знаходження людиною Бога: виклики ХХІ століття / О.Г. Гудзенко-Александрук // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. − Львів: Логос, 2012.- С.96-104.
 • Динько Н.І. Тестові завдання для самостійної роботи  з курсу «Логіка» для студентів гуманітарних  факультетів / Н.І.Динько.  - Луцьк, 2009.- 1, д.а.
 • Динько Н.І. Залікові тести (комплексні контрольні роботи) з курсу «Логіка» для студентів гуманітарних  факультетів / Н.І.Динько. - Луцьк, 2009. - 1,1 д.а.
 • Динько Н.І. Логічний практикум» (логіка у вправах і задачах). / Н.І.Динько.  Навчальний посібник. - Луцьк, 2012. -114 с.
 • Донець І.В. Статус  феномену «Я» теологічний аспект /І.В.Донець // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.- 2010. – №28. – С. 14-19.
 • Кандзюба М.О. Віртуальність як симулятивний простір сучасної культури /М.О.Кандзюба // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія «Філософські і психологічні науки». – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. ХІІІ. – С. 55 – 61.
 • Кандзюба М.О. Трансформація статусу науковця в умовах віртуалізації культури: культурологічний аспект / М.О.Кандзюба //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 27. – С. 341 – 349.
 • Кандзюба  М.О. Античність художнього  в контексті сучасної культури / / М.О. Кандзюба // Дні науки філософського факультету. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет ”,  2011. –Ч.7.- С.40-41.
 • Колосок Т.С. Образ «Чужого» в Європі: формування під впливом ЗМІ /Т.С.Колосок // Наукові записки. Серія «Культурологія» (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23-24 квітня, Острог - 2010). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. - С. 545-549.
 • Колосок Т.С. Современные условия и перспектива развития диалога украинской и чешской культур в контексте евроинтеграционных процессов /Т.С.Колосок // Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference DIALOG KULTUR VI, konané 18.-19. Ledna 2011 v Hradci Králové, Karedra slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové / Editors M.Půža, J.Konečný. Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-199-9
 • Кондратик О.В. Антична філософія. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації /О.В. Кондратик.- Луцьк, 2011.- 36 с.
 • Кондратик О.В. Теорія соціального управління Робоча навчальна програма та методичні  рекомендації /О.В. Кондратик.-   Луцьк, - 2011.-25 с.
 • Кондратик О.В. Огієнківське розуміння мови в контексті «універсального-національного».-Іван Огієнко (Митрополит Ілларіон – патріот, вчений, богослов) /О.В. Кондратик, Л.Й.Кондратик //  Науковий  збірник.- К., 2012 р.- С. 117 – 123.
 • Кресак Ю.Ю. Релігія та психологія у сучасному поліетнічному світі /Ю.Ю.Кресак. - Луцьк: «СПД Барський», 2010.-  48 с.
 • Кресак Ю.Ю.Світська політика та церковні відносини у сучасній Україні / Ю.Ю.Кресак.– Луцьк: МП «Зоря», 2010.- 56 с.
 • Опейда Л.М. Проблема цілісності людського буття у філософській культурі/ Л.М.Опейда // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.- № 19.- С.22-28.
 • Опейда Л.М. «Нелокальна особистість» / Л.М.Опейда // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010.-№28.- С.23-28.
 • Поляков В.Г. Душа українського світу /В.Г.Поляков . - Луцьк: ПДВ «Твердиня», 2010. –96 с. Монографія;
 • Пхиденко С. С. Становлення і розвиток логічного вчення в Стародавньому Китаї: навч. посіб./ С.С.Пхиденко.- Луцьк.: «Надстир'я», 2010, – 92с.
 • Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки  Стародавнього світу[Текст]: навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл./ С. С.Пхиденко - Луцьк: Волин. нац. ун-т  ім. Лесі Українки, 2010 – 180 с.
 • Пхиденко С.С. З історії формування логіки в Індії: доба Старожитності та Середньовіччя: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С.Пхиденко. - Луцьк: Волин.нац. ун-т ім.Лесі Українки, 2012. - 444с.
 • Скрайновська А.М. Концепція сродної" праці Г. Сковороди: соціально-філософський аналіз / А.М.Скрайновська . –Луцьк, "Надстир'я", 2010.- 171 с.

Кафедра філософії є провідною у функціонуванні наукової школи з проблем світоглядної освіти молоді. У цьому напрямі виконуються госпдоговірні та держбюджетні теми, остання з яких “Проблеми світоглядної освіти молоді в умовах переходу до інформаційного суспільства”, проводяться міжнародні і всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи тощо, присвячені проблемам світогляду, ціннісних орієнтацій молоді. Члени кафедри виступили співорганізаторами українсько-голландському семінару з проблем створення підручників з громадської освіти.

Засновник наукової школи – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки  Р. А. Арцишевський за впровадження у навчальний процес курсу “Людина і суспільство”  нагороджений медаллю Антона Макаренка.

Нині кафедра працює над темою “Удосконалення змісту суспільно-гуманітарної освіти”. Останніми здобутками у цьому контексті є монографія Р. Арцишевського “Інтеграція змісту освіти”, його ж підручник для учнів 1 класу “Я і світ” і перша в Україні хрестоматія колективу авторів “Людина і суспільство”.

За час існування кафедри в структурі СНУ її членами було отримано 4 гранти для створення підручників з гуманітарної та громадянської освіти (Арцишевський Р.А , Семенов А.М.).

Додаткова інформація.

Свою історію кафедра філософії веде з 1972 року, коли в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки було створено кафедру політекономії та філософії. В 1986 році на її базі постали кафедри політекономії і філософії, чим започатковано функціонування останньої як самостійної одиниці в системі викладання суспільствознавчих дисциплін і окремого структурного підрозділу педінституту. Першим завідувачем кафедри філософії був кандидат філософських наук, доцент М. П. Сахно, опісля – доктор філософських наук, професор І. Й. Береговой, згодом – доктор філософських наук, професор Р. А. Арцишевський, кандидат філософських наук, доцент А. М. Мудрик, кандидат історичних наук , доцент Борейко Ю.Г.

Дата: Березень 28, 2015Час: 05:56:07Онлайн: 0