Головна / Факультети та інститути / Факультет історії, політології та національної безпеки / Філософії та релігієзнавства

Філософії та релігієзнавства

Завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент

Борейко Юрій Григорович
43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13
+38(0332)247452
Про кафедру 
  • Про кафедру філософії та релігієзнавства

  • Рік заснування: 2008

   Кафедра філософії та релігієзнавства веде історію з 1972 року, коли в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки була створена кафедра політекономії та філософії. У 1986 році вона була реорганізована, наслідком чого стало утворення двох кафедр – політекономії та філософії. З цього часу кафедра філософії функціонує як окремий структурний підрозділ та самостійна одиниця в системі викладання суспільствознавчих дисциплін. У 1990 році в педінституті було відкрите відділення соціальних дисциплін, а наступного року – утворений Республіканський центр світоглядної освіти молоді, який очолив доктор філософських наук, професор Р. А. Арцишевський. До складу центру ввійшли науково-дослідна лабораторія світоглядної освіти молоді, факультет соціальних дисциплін та факультет перепідготовки вчителів для викладання шкільних предметів соціально-гуманітарного циклу.

   В 1994 році у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на базі РЦСОМ утворено Інститут соціальних наук, складовою якого була кафедра філософії, яка з 2008 року має нинішню назву. У різні роки кафедру очолювали доценти Бурчак Н. В., Храковський Й. Н., Сахно М. П., Мудрик А. М., Семенов А. М., професори Береговой І. Й., Арцишевський Р. А. Нині завідувачем кафедри філософії та релігієзнавства є доктор філософських наук, доцент Борейко Ю. Г.

   На кафедрі функціонує наукова школа з проблем світоглядної освіти молоді в умовах переходу до інформаційного суспільства, засновником і керівником якої тривалий час був член-кореспондент АПН України, доктор філософських наук, професор Арцишевський Р. А. Творчий колектив наукової школи зробив вагомий внесок у процеси трансформації соціально-гуманітарної освіти в Україні, запропонувавши наприкінці 80-х­ – на початку 90-х років минулого століття нову концепцію шкільної суспільствознавчої підготовки, здійснивши апробацію та впровадивши у навчальний процес інтегрований курс «Особа, людина, суспільство». Цей доробок був гідно поцінований і авторський колектив став переможцем Міжнародного конкурсу «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

   У межах наукової школи опубліковані праці зі світоглядної освіти молоді у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових виданнях; підручники з шкільного курсу «Світ і людина» для 8, 9, 10 і 11 класів, хрестоматія з курсу «Людина і світ», методичні розробки з курсу «Світ і людина», університетських курсів «Філософія освіти» та «Філософія особистості».

   На базі кафедри були організовані та проведені міжнародні і всеукраїнські конференції, присвячені проблемам світогляду, ціннісних орієнтацій молоді. Кафедра була співорганізатором українсько-голландського семінару з проблем створення підручників з громадянської освіти.Викладачі кафедри є авторами і співавторами навчально-методичних праць, у процесі підготовки яких отримано 4 гранти для створення підручників з гуманітарної та громадянської освіти (Арцишевський Р. А., Семенов А. М., Колосок Т.С.).

   Склад кафедри:

   Борейко Юрій Григорович –доктор філософських наук, доцент;

   Гудзенко-Александрук Олена Георгіївна – кандидат філософських наук, доцент;

   Динько Наталія Іванівна – старший викладач;

   Кондратик Леонід Йосипович – доктор філософських наук, професор;

   Кондратик Ольга Василівна – кандидат філософських наук, доцент;

   Опейда Людмила Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент;

   Поляков Володимир Германович – кандидат філософських наук, доцент;

   Семенов Андрій Миколайович – кандидат філософських наук, доцент;

   Сацик Ігор Каленикович – кандидат філософських наук, старший викладач;

   Нечипорук Галина Петрівна – інженер кафедри

    

   Основні напрямки наукового дослідження:

   • «Академічна філософія України XIX-XX століть»
   • «Проблеми людини в українській філософії»
   • «Лінгвістична філософія XX століття»
   • «Філософські та соціокультурні аспекти історичних трансформацій релігії»
   • «Феноменологічний та антропологічний виміри релігійного досвіду»
   • «Релігія і повсякденність»
   • «Релігія та церква в історії України»
   • «Історія релігієзнавчої думки»

    

    Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

   1.                  Борейко Ю. Повсякденність українського православного вірянина: монографія / Ю. Борейко. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 380 с.

   2.                  Борейко Ю. Г. Повсякденність у структурі життєвого світу віруючої особистості / Ю. Г. Борейко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 104 (№ 1). – С. 131-134.

   3.                  Борейко Ю. Г. Релігійний досвід в координатах повсякденності: від переживання надприродного до втілення в традиції / Ю. Г. Борейко // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: «Грані». – 2016. – № 1 (129). – С. 75-80.

   4.                  Борейко Ю. Г. Конфесійна ідентичність православних українців в умовах сучасних викликів / Ю. Г. Борейко // Схід: аналітично-інформаційний журнал. – Маріуполь: Укр. культурол. центр. – 2016. – № 1 (141). – С. 54-58.

   5.                  Борейко Ю. Г. Міфологічний сегмент повсякденного життя українського православного вірянина / Ю. Г. Борейко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: зб. наук. праць. Серія: теорія культури і філософія науки. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 51-56.

   6.                  Борейко Ю. Г. Релігія в структурах та формах вияву повсякденності // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – № 77. – К., 2016. – С. 6-10.

   7.                  Борейко Ю. Г. Этнорелигиозный стереотип в украинском обществе: повседневное измерение / Ю. Г. Борейко // Authority and Society (History, Theory, Practice). – Tbilisi: Georgian Technical University, 2016. – № 1 (37). – Р. 121-131.

   8.                  Борейко Ю. Г. Комунікативні практики в повсякденних відносинах українських православних віруючих / Ю. Г. Борейко // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha: Berostav Družstvo, 2016. – Svazek 2. – 2. vydání. – S. 58-62.

   9.                  Борейко Ю. Г. Релігія у вимірах повсякденності / Ю. Г. Борейко // Идеи. Специално научно издание. – Пловдив: Център за развитие на личността HUMANUS, 2016. – Брой 1 (7) – 2 (8). – Година ІV. – С. 69-74.

   10.              Борейко Ю. Г. Релігійна ідентичність як конструкт повсякденності / Ю. Г. Борейко // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – № 4 (20). – С. 79-84.

   11.              Борейко Ю. Г. Ценностный смысл обыденного сознания в повседневности религии / Ю. Г. Борейко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III (7), Issue: 42. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – Р. 7-11.

   12.              Гудзенко-Александрук О.Г. В’ячеславЛипинськийякідеологукраїнськогодержавотворення // НауковийвісникСхідноєвропейськогонаціональногоуніверситетуім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини. – 2013.– № 9 (258). – С. 9-13.

   13.              Гудзенко-Александрук О.Г. Творча діяльність як чинник формування духовності у християн // Університетська кафедра №5/2016. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 15-24.

   14.              Гудзенко-Александрук О.Г. Аскетизм як засіб самоздійснення в українській національній традиції // Університетська кафедра № 6/2017. — К.: КНЕУ, 2017.− С.65-74.

   15.              Гудзенко-Александрук О.Г. Філософія. Тестові завдання для студентів денної форми навчання. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. − 27 с.

   16.              Гудзенко-Александрук О.Г. Філософія епохи Середньовіччя та Відродження. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. − 28 с.

   17.              Гудзенко-Александрук О.Г. Феноменологія. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. − 20 с.

   18.              Динько Н.І. «Методичні вказівки до розв’язування задач з логіки для студентів гуманітарних факультетів». - Луцьк, 2013, 28с.

   19.              Динько Н.І. «Логіка в тестах» . Завдання для самостійної роботи студентам гуманітарних спеціальностей денної, заочної, дистанційної та екстернатної форм навчання. – Луцьк: «ПП Іванюк В.П.», 2013. - 58 с.

   20.              Динько Н.І. Логіка. Збірник вправ і задач./навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів – Луцьк: «ПП Іванюк В.П.», 2015. – 104 с.

   21.              Кондратик Л.Релігієзнавча спадщина Вячеслава Липинського / Л.Кондратик // Релігієзнавство України : [монографія: в 2-х кн.]. Кн.1. Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / Україн. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавство Ін-ту філос. ім. Г. С. Скрвороди НАН України ; [за наук. ред.: Валерія Климова, Анатолія Колодного]. - К. : / Укр. Асоціація рел-ів, Відд-ння рел-ва Інс-ту філ.-ї їім. Г.С. Сковороди НАНУ, 2013. - 438 с. - С. 324-332.

   22.              Кондратик Л. Михайло Грушевський про сутність та еволюцію релігії / Л. Кондратик, О. Кондратик // Релігієзнавство України : [монографія : в 2-х кн.]. Кн.1. Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / Україн. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавство Ін-ту філос. ім. Г. С. Скрвороди НАН України ; [за наук. ред.: Валерія Климова, Анатолія Колодного]. - К. : / Укр. Асоціація рел-ів, Відд-ння рел-ва Інс-ту філ.-ї їім. Г.С. Сковороди НАНУ, 2013. - 438 с. - С.  299-324.

   23.              Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології. Ч. I.: Протосоціологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська.  Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 180 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України (Лист МОНУ №1/11–17607 від 18.11.2013 р.)

   24.              Кондратик Л. Сутнісні характеристики релігії як соціального інституту / Л. Кондратик //  Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17 – 19 жовтня 2013 р.) – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - С. 185 – 187.

   25.              Кондратик Л. Проблема «релігія-церква-нація» в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження /Кондратик Л. // Соціологічні студії.- Луцьк: Східноєвроп. Нац.. ун-т ім.. Лесі Українки, 2013.- № 1(2).- С. 11-16.

   26.              Кондратик Л. Й. Методика викладання соціальної роботи та суспільствознавчих дисциплін: навчально-методичний комплекс з дисципліни / Л.Й.Кондратик, Ю.О.Бондаренко. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 28 с.

   27.              Кондратик Л.Й. Соціальний захист дитинства: навчально-методичні матеріали/ Л.Й. Кондратик, В.В.Чубарко. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 20 с.

   28.              Кондратик Л. Внесок Вячеслава Липинського у скарбницю українського релігієзнавства / Л.Кондратик // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2015. - № 3 (19).-  С.49-55.

   29.              Кондратик Л. Українська соціологічна думка про вплив релігії на соціальні відносини / Л..Кондратик //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Вип.21, Харків. – 2015. – С.100-104.

   30.              Кондратик Л.Й. Релігія як соціальний інститут / Л. Кондратик  // Соціологічні студії. – Луцьк: Східоєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 1( 9). – С. 10-15.

   31.              Кондратик Л. В’ячеслав Липинський  і контекст світової соціології релігії / Кондратик Л., Ярошенко А. // Зб. мат-ів наук. конф., присв. 135 річн. від дня народ. В. Липинського.- Луцьк: Вежа-Друк, 2017.- С. 9-19.

   32.              Кондратик Л. Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський  про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя /  Л. Кондратик // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2017. - № 2 (26). - С.69-75.

   33.              Кондратик О.В. Огієнківське розуміння мови в контексті «універсального-національного». – Іван Огієнко (Митрополит Ілларіон – патріот, вчений, богослов) / О. В. Кондратик // Юбілейний науковий збірник. – К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2012. – С. 117 - 123.

   34.              Кондратик О.В. Михайло Грушевський про віросповідний аспект українського християнства. В’ячеслав Липинський.- ідеолог українського державотворення: Збірник наукових праць/За ред. Яроша Б.О.-Луцьк, 2001.-188 с.

   35.              Кондратик О.В. Михайло Грушевський про передхристиянський етап релігійного життя українського етносу. Науковий вісник Волинського університету. - 2003. - 310 с. 

   36.              Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.- №5.-2005.

   37.              Кондратик О.В. Проблема “релігія і соціальне життя” в історіософській  спадщині М.С.Грушевського Науковий вісник Волинського держаного університету імені Лесі Українки.- № 3 .- 2006. С. 163-168.

   38.              Кондратик О.В. „Українське християнство” Михайла Грушевського в контексті становлення української національної ідеї. //Соціально-культурні аспекти утвердження української національної ідеї(збірник матеріалів міжвузівського науково-практичного семінару „Українська національна ідея в контексті викладання соціо-гуманітарних дисциплін у вищій школі”,14-15 листопада 2006 року,м. Луцьк). Наукове видання.-Луцьк: Волинська книга, 2007. С. 35-42.

   39.              Кондратик О.В. Методичні рекомендації з курсу «Філософія» до тестового іспиту для студентів денної форми навчання / Т. С. Колосок, О. В. Кондратик. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. – 76 с.

   40.              Кондратик О.В. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу «Антична філософія» / О. В. Кондратик. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. – 36 с.

   41.              Кондратик О.В. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу «Історія релігієзнавчої думки України» / О. В. Кондратик. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 15 с.

   42.              Опейда Л. М. “Реабілітація повсякденності” / Л.М. Опейда // Наук. вісн. СНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 11(260). – С. 42–49.

   43.              Опейда Л. М. Від праксеології до технологій ефективної діяльності / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 2 (5). – С. 18–23.

   44.              Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 18–24.

   45.              Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : Філософія.–  2015. – Випуск 32. – С. 239–247.

   46.              Опейда Л. М., Опейда А. Р. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 38–43.

   47.              Опейда Л. М., Опейда А. Р. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30.

   48.              Поляков В.Г. Міфологема Телесика в українській ментальності. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки,2006.-№5.-С. 264-270.

   49.              Поляков В.Г. Міфологема Царівни-жаби і метафізика української ментальності Науковий вісник ВДУ, № 8, 2007. – Луцьк, 2007, С. 63-68.

   50.              Поляков В.Г. Філософія і методологія науки: Робоча навчальна програма курсу / Уклад. В.Г. Поляков. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012.–60с.

   51.              Поляков В.Г. Філософія: Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» / В.Г. Поляков. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2013.– 68с.

   52.              Поляков В.Г. Логіка. Задачник. Навчальний посібник для викладачів і студентів ВНЗ. Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2015.- 260 с.

   53.              Поляков В.Г. Космологічні уявлення у прадавньому українському фольклорі / Матер. II Міжн. наук. конференції “Акт. проб. фундамент. наук”.  ‒ Луцьк, 2017. ‒ С. 249-252.

   54.              Поляков В.Г. Предмет філософії у добу трансформації українського суспільства / EvropskyFilozofickyaHistorickyDiskurz, 2017, Sv. 3, № 2. – Praha. ‒ С. 109-115.

   55.              Поляков В.Г. Чи потрібне філософії покаяння? / Філософська думка, 2017, № 3. – Київ. – С. 107-116.

   56.              Сацик І. К. Ґенеза терміну «апокатастасіс» у ранньохристиянській традиції до часів Орігена / І. К. Сацик // Волинський Благовісник. Богословсько-історичний науковий журнал Волинської православної богословської академії. – Луцьк, 2013. – №1. – С. 51-64.

   57.              Сацик І. К. Свобода як відповідальність у онтології й антропології преподобного Максима Сповідника Православна Церква в сучасному суспільстві : проблеми та перспективи / І. К. Сацик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Волинської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2014. – С. 149-165.

   58.              Cеменов А. М. Історіографія філософії Відродження // Науковий вісник СНУ. Серія : Філософські науки. – 2013. – № 11. – С. 136-141.

   59.              Семенов А.М. Філософія людини в духовній культурі Стародавнього Сходу XV –III ст. до н.е. // Науковий вісник СНУ. № 16, 2014р. С.23-29.

   60.              Семенов А.М. “PhilosophyofModernEducationandGlobalSocialDynamics ( TheSocial –AnthropologicalAspect ). // InternationalScientificandPracticalConference “WORLDScience”, # 1(5), Vol.4, 2016. U.A.E.

    

   Напрямки підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра. З 2005 року кафедра є випусковою зі спеціальності «Філософія», з 2008 року – зі спеціальності «Релігієзнавство». У 2009 році напрям підготовки «Філософія» акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», у 2010 році – спеціальності «Філософія» і «Релігієзнавство» акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», у 2011 році – за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Нині кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Філософія» ОКР «Бакалавр» (форми навчання – денна), ОКР «Магістр» (форма навчання – денна) та «Релігієзнавство» ОКР «Магістр» (форма навчання – денна).

   Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів «Філософія», «Релігієзнавство», «Світові релігії», «Логіка» на неспеціалізованих напрямах підготовки та курсу «Філософія і методологія науки» для аспірантів усіх спеціальностей. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 033 «Філософія» і 031 «Релігієзнавство».

   Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

   Аксіологія

   Антична філософія

   Антропологія релігії

   Віроповчальні тексти

   Експертиза у сфері державно-церковних відносин

   Етика і естетика

   Історіографія і джерелознавство в філософських науках

   Історія релігійних вчень

   Історія релігії і церкви в Україні

   Історія філософії України

   Логіка

   Метафізика і онтологія

   Методологія і організація наукових досліджень

   Персонологія

   Практична філософія

   Проблема свободи в історії філософії

   Релігієзнавство

   Релігієзнавча думка України

   Релігійні організації в структурі громадянського суспільства

   Релігія і політика

   Релігії Стародавнього світу

   Риторика та еристика

   Світові релігії

   Соціальна філософія

   Соціальна філософія та філософія історії

   Сучасна комунікативна філософія

   Сучасна релігійна філософія

   Сучасні релігійні процеси

   Теорія пізнання

   Феноменологія

   Філософія

   Філософія Відродження

   Філософія гуманітарного знання і герменевтика

   Філософія епохи Середньовіччя та Відродження

   Філософія і методологія науки

   Філософія історії

   Філософія культури

   Філософія мови

   Філософія Нового часу

   Філософія особи

   Філософія політики

   Філософія постмодерну

   Філософія права

   Філософія Стародавнього Сходу

   Філософія ХІХ – ХХ століття

   Філософський аналіз символу

   Філософські проблеми праксеології

   Християнська еклезіологія

   Християнська теологія

 • Сторінка кафедри філософії та релігієзнавства на http://wiki.eenu.edu.ua 
Дата: Червень 22, 2018Час: 07:52:46Онлайн: 1