Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Філології та методики початкової освіти

Філології та методики початкової освіти

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. №204, 209)
+38(0332)244287
Про кафедру 

Рік заснування: 2007

Склад кафедри:

Кузава Ірина Борисівна - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Вітюк Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Горбач Надія Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Данилюк Оксана Климівна –  кандидат філологічних наук, доцент.

Здіховська Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Іовхімчук Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Каптур Галина Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Мацюк Зоряна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Фенко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент.


Наукова проблематика кафедри зорієнтована на дослідження розвитку мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів; удосконалення лінгвістичної підготовки вихователя дошкільного закладу, вчителя початкових класів.

Викладачі кафедри активно працюють над індивідуальними науковими темами:

Кузава І.Б. «Організація інклюзивної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;

Вітюк В. В. «Формування комунікативної компетентності в учнів початкової школи»;

Горбач Н. В. «Фольклор як ефективний засіб формування національно свідомої особистості молодшого школяра»;

Данилюк О. К. «Проблеми української ономастики»;

Здіховська Т. В. «Фразеологія української прози першої половини ХХ століття»;

Іовхімчук Н. В. «Мовні засоби вираження простору в українській народній творчості»;

Каптур Г. А. «Формування лінгвістичної компетенції майбутніх учителів початкових класів засобами художнього тексту»;

Мацюк З. С. «Фразеологія Західного Полісся»;

Фенко М. Я. «Функціонально-категорійні параметри іменних частин мови у семантико-синтаксичній структурі речення»

 Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 Викладач Кузава Ірина Борисівна

Основи інклюзивної освіти дошкільників

Мистецтво в корекції розвитку дошкільників з психофізичними вадами

Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта»

Теорія та історія корекційної педагогіки

Організація інклюзивної освіти

Викладач - Вітюк Валентина Володимирівна

Методика навчання української мови та літературного читання

Теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова і література»

Методика навчання української мови

Викладач - Горбач Надія Василівна

Дитяча література

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Методика викладання української мови

Викладач - Данилюк Оксана Климівна

Сучасна українська мова з практикумом

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Викладач - Здіховська Тетяна Вікторівна

Література для дітей дошкільного віку

Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Література народів світу для дітей дошкільного віку

Викладач - Іовхімчук Наталія Володимирівна

Дитяча література

Фольклор України

Мовленнєво-комунікативна культура

Викладач - Каптур Галина Антонівна

Сучасна українська мова з практикумом

Практикум з українського правопису

Викладач - Мацюк Зоряна Сергіївна

Основи мовленнєвої діяльності

Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку

Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Виразне читання

Викладач - Фенко Марія Ярославівна

Основи культури і техніки мовлення

Основи красномовства

Ораторське мистецтво

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

1. Здіховська Т. В. Література для дітей дошкільного віку. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 48 с.

2. Здіховська Т. В. Фразеологія прозових творів Уласа Самчука та Богдана Лепкого : [монографія] / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 200 с.
3. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : [енциклопедичний словник-довідник] / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – авт. С. 247–248, 360, 397 (терміни: національно орієнтована суспільно-політична лексика, сленг політичний, україновиховання).
4. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – авт. С. 186, 265, 294.
5. Здіховська Т. В. Література для дітей дошкільного віку. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 56 с.
6. Здіховська Т. В. Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 36 с.

7. Здіховська Т. В. Ілюстративний матеріал як важливий наочний засіб на уроках читання / Т. В. Здіховська, О. Назарчук // Педагогіка : зб. наук. пр. : [матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (15 травня 2017 року)] / за ред. П. М. Гусака, А. В. Лякішевої та Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 124–127.

8. Здіховська Т. В. Формування соціокультурної компетентності на уроках української мови в початковій школі / Т. В. Здіховська, Н. Асєєва // Педагогіка : зб. наук. пр. : [матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи» (15 травня 2017 року)] / за ред. П. М. Гусака, А. В. Лякішевої та Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 120–123.

9. Здіховська Т. В. Народознавчий матеріал як засіб формування соціокультурної компетентності молодших школярів / Т. В. Здіховська, Ю. Гладищук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [ «Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір»], (16-17 травня 2017 року) / А. В. Лякішева (заг. ред.). І. М. Брушневська, П. М. Гусак та ін. – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2017. – С. 95–98
10. Каптур Г.А. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до спецкурсу «Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови»  для студентів педагогічного інституту / Г.А.Каптур. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – 128 с.
11. Каптур Г.А. «Сучасна українська мова з практикумом» (тестові завдання для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта») / Г.А.Каптур. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2014. – 132 с.

12. Каптур Г.А., Остапюк М.С. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів шляхом міжпредметної інтеграції «українська мова-природознавство» / Г.А.Каптур, М.С.Остапюк // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VII Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: УДФС України. – 2017. – С.22-25.

13. Мацюк З.С. Матеріали до фразеологічного словника Західного Полісся / З. С. Мацюк // Слов’янський збірник. – № 17. – Одеса, 2012.

14. Мацюк З.С. Що сільце, то нове слівце [текст]: словник фразеологізмів Західного Полісся / Зоряна Мацюк. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2013. ‒ 476 с.
15. Мацюк З.С. Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку: робоча прогр. та метод. рек. : [навчально-методичний комплекс] / З. С. Мацюк. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. – 136 с.

16. Мацюк З.С. Від А до Я прямує потяг Букваря : навч. наоч. посіб. / укладачі : Зоряна Мацюк, Марія Фенко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 48 с.

17. Matsiuk Z. S. Fairytale Therapy in the Speech Development System of Preschool-age Children Z.S. Matsiuk,  M. Ya.  Fenko// East European Journal of Psycholinguistics, 3(1), 2016, P. 91–101. 

18. Matsiuk Z. S. The names of birds and the plantsnames within phraseological units of Western Polesia / Z.S. Matsiuk,  M. Ya. Fenko // East European Scientific Journal : Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa, Polska. – № 5 (9). – V. 2. – 2016. – P. 85–88.

19. Мацюк З. С., Фенко М. Я. Основи мовленнєвої діяльності: навчально-методичний комплекс / З. С.Мацюк, М. Я. Фенко. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 82 с.

20. Фенко М.Я. Виразне читання: робоча програма та методичні рекомендації з курсу / М. Я. Фенко, З. С. Мацюк. ‒ Луцьк, 2013. ‒ 83 с.
21. Фенко М.Я. Красномовство : навч. посібн. / Марія Фенко, Зоряна Мацюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015.– 252 с.
22. Фенко М.Я, Кулак М., Рущак М. Діалог культур у контексті мовної освіти особистості  / Фенко М.Я, Кулак М., Рущак М. // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 1 (4). – С. 105–114. 

 23. Вітюк В.В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці / В.В. Вітюк // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IY (July 18-19, 2015,Ajman, UAE)». – Dubai: Rost Publishing, 2015. – S. 12-20.

24.  Вітюк В. В. Сучасна дитяча література Волині : навчальний посібник для учнів початкової школи / В. В. Вітюк, О. К. Данилюк. – Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2016. – 342 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 26.11.2015 р., наказ № 340-з від 08.12.2016 р.).

25.  Вітюк В. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 1 клас / В. В. Вітюк, Б. В. Кузьмич. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. – 80 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від              25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

26.  Вітюк В. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 2 клас / В. В. Вітюк, Б. В. Кузьмич. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. – 79 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від          25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).

27. Вітюк В. В. Добуквар : інтегрований посібник-зошит для підготовки до читання і письма дітей 5-6 років / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко, М. О. Липисвицька. – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 266 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 7 грудня 2016 р.).

28. Вітюк В. В. Робота над словниковими словами. 1 клас : робочий зошит / В. В. Вітюк, М. С. Федіна. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 80 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічногофакультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 15 березня 2017 р.).

29. Вітюк В. В. Вправи та завдання на формування соціокультурної компетентності в учнів 2- 4 класів: навчально-методичний посібник / В. В. Вітюк, В. Г. Гудько. – Луцьк : ППІванюк В. П., 2017. – 128 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 3 від 23 лютого 2017 р., наказ № 45-з від 23 лютого 2017 р.).

30. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний комплекс / О. К. Данилюк. – [доп. і перероб.]. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2012. – 124 с.
31. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : робоча програма та методичні рекомендації з курсу для студентів спеціальності «Початкова освіта» / О. К. Данилюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 52 с.
32. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : робоча програма та методичні рекомендації з курсу для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / О. К. Данилюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 40 с.
33. Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів / Оксана Климівна Данилюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 148 с.

34. Данилюк О. К. До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови / О. К. Данилюк // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – 1 (4). – С. 61-65

35. Данилюк О. К. Застосування креативних технологій навчання: психодидактичні установки / І. І. Осадченко, О. К. Данилюк // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 59-62

36. Данилюк О. К.Особливості виховного середовища ВНЗ у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи до патріотичного виховання молодших школярів / О. К. Данилюк  // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : Збірник статей // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 20-25

37. Кравчук Н. В. На Підляшші – пісні наші (проблеми регіональної специфіки та національної ідентичності) : [монографія] / Н. В. Кравчук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 280 с.
38. Кравчук Н. В. Методика викладання української мови у початковій школі : тестові завдання / Н. В. Кравчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 40 с.
39. Кравчук Н. В. Методика викладання української мови у початковій школі: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Н. В. Кравчук.  – Луцьк, 2012. – 76 с.
40. Іовхімчук Н. В. Проблема символу в мові українського пісенного фольклору/ Н. В. Іовхімчук // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wykształcenie i nauka bez granic – 2013”. – Volume 28.– Filologiczne nauki. – Przemyśl. : Nauka i studia, 2013. – S. 13-16
41. Іовхімчук Н. В. Фольклор України. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Н. В. Іовхімчук // Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2012. – 67 с.
42. Іовхімчук Н. В. Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень»). Ч. 1 (А–М) / уклад. : Н. О. Данилюк, Н. В. Іовхімчук, Н. П. Дарчук, Н. Г. Чейлитко, В. М. Сорокін; упоряд. Н. О. Данилюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 236 с.
43. Іовхімчук Н. В. Методика проведення занять з народознавства. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Дошкільна освіта» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 33 с.
44. Іовхімчук Н. В. Культура мовлення та виразне читання. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Дошкільна освіта» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 29 с.
45. Іовхімчук Н. В. Мовні засоби вираження простору в українській народній пісні : [монографія] / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 192 с.

46. Іовхімчук Н. В. Мовленнєво-комунікативна культура. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Початкова освіта» / Н. В.  Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк. –  2017. – 33 с.

47. Іовхімчук Н. В. Мовленнєво-комунікативна культура: конспект лекцій. / Н. В.  Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк. –  2017. – 130 с.

48. Кузава І.Б. Загальні вимоги щодо організації та змісту корекційно-педагогічного процесу” та „Сучасна практика організації спеціальної дошкільної освіти” / І.Б. Кузава // Основи дошкільної корекційної педагогіки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (спец. “Дошкільна освіта”, “Корекційна освіта”) / І.Б. Кузава, В.Ф. Сергеєва. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – C. 36-80.

49. Kuzava Irina. Features of inclusive education of preschool children // Children & Schools. – Issue 4 (2), October 2017. – VOLUME 39. – Oxford University Press, 2017. – Р. 1175-1180 (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science).

50. Кузава І., Нечипорук Л. Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи / І. Кузава, Л. Нечипорук // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2 (5). – С. 136-142.

 

 Напрями підготовки/спеціальності  фахівців, яких готує кафедра: 

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта», 231 «Соцільна робота»; освітнього ступеня «Магістр»  за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

Співпраця

Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки з педагогічними кафедрами:  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Уманського державного педагогічного  університету імені Павла Тичини, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, Брестським обласним ЦКРОіР, Рівненського економіко-гуманітарного університету, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Луцького педагогічного коледжу, Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А. Кримського,  Дубенського коледжу РДГУ та інших.

Постійна робота над підвищенням науково-професійного рівня, творчий пошук, впровадження педагогічних інновацій забезпечує високий рівень підготовки спеціалістів  початкової, дошкільної, спеціальної освіти.


 Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. В-204

+38(0332)244287

е–mail: Kuzava.Irina@eenu.edu.ua

Сторінка кафедри в соціальній мережі "Facebook".

Дата: Червень 20, 2018Час: 08:50:04Онлайн: 0