Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Філології та методики початкової освіти

Філології та методики початкової освіти

Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. 45, 50
+38(0332)244287
Про кафедру 

Рік заснування: 2007

Склад кафедри:

Данилюк Оксана Климівна – завідувач кафедри філології та методики початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.

Вітюк Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філології та методики початкової освіти.

Горбач Надія Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Здіховська Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Іовхімчук Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Каптур Галина Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Мацюк Зоряна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Фенко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент.


Наукова проблематика кафедри зорієнтована на дослідження розвитку мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів; удосконалення лінгвістичної підготовки вихователя дошкільного закладу, вчителя початкових класів.


Викладачі кафедри активно працюють над індивідуальними науковими темами:

Данилюк О. К. «Проблеми української ономастики»;

Вітюк В. В. «Формування комунікативної компетентності в учнів початкової школи»;

Горбач Н. В. «Фольклор як ефективний засіб формування національно свідомої особистості молодшого школяра»;

Здіховська Т. В. «Фразеологія української прози першої половини ХХ століття»;

Іовхімчук Н. В. «Мовні засоби вираження простору в українській народній творчості»;

Каптур Г. А. «Формування лінгвістичної компетенції майбутніх учителів початкових класів засобами художнього тексту»;

Мацюк З. С. «Фразеологія Західного Полісся»;

Фенко М. Я. «Функціонально-категорійні параметри іменних частин мови у семантико-синтаксичній структурі речення»

 

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

                                                                                                               

1. Здіховська Т. В. Література для дітей дошкільного віку. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 48 с.

2. Здиховская Т. В. Проза Б. Лепкого : лексическая трансформация фразеологических единиц / Т. В. Здиховская // Балтийский гуманитарный журнал. – Калининград : НП “Институт направленного образования”, 2014. – № 2 (7). – С. 13–16.
3. Здіховська Т. В. Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих висловів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого / Т. В. Здіховська // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 2. – С. 86–95.
4. Здіховська Т. В. Фразеологія прозових творів Уласа Самчука та Богдана Лепкого : [монографія] / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 200 с.
5. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : [енциклопедичний словник-довідник] / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – авт. С. 247–248, 360, 397 (терміни: національно орієнтована суспільно-політична лексика, сленг політичний, україновиховання).
6. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – авт. С. 186, 265, 294.
7. Здіховська Т. В. Література для дітей дошкільного віку. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 56 с.
8. Здіховська Т. В. Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 36 с.
9. Каптур Г. А. Формування естетичного досвіду майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення української мови / Г. А. Каптур // Науковий вісник ВНУ. Педагогічні науки. – Луцьк : Вежа, 2010. – № 14. – С. 113-116.
10. Каптур Г.А. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до спецкурсу «Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови»  для студентів педагогічного інституту / Г.А.Каптур. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – 128 с.
11. Каптур Г. А. Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів на етнопедагогічній основі / Г. А. Каптур // Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Збірник наукових праць. – Дрогобич : «Просвіт», – 2013. – С. 496 – 501.
12. Каптур Г.А. «Сучасна українська мова з практикумом» (тестові завдання для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта») / Г.А.Каптур. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2014. – 132 с.
13. Каптур Г. А. Лінгвістичний аналіз художнього тексту як засіб розвитку образного мовлення майбутніх учителів початкових класів / Г. А. Каптур // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Педагогічні науки. – Луцьк: Вежа, 2014. – № 6 (283). – С. – 25-29.
14. Мацюк З.С. Основні засоби творення гендерно маркованих фразеологічних одиниць Західного Полісся / З. С. Мацюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2011. –  № 1. – С. 82–86.
15. Мацюк З.С. Матеріали до фразеологічного словника Західного Полісся / З. С. Мацюк // Слов’янський збірник. – № 17. – Одеса, 2012.
16. Фенко М.Я. Виразне читання: робоча програма та методичні рекомендації з курсу / М. Я. Фенко, З. С. Мацюк. ‒ Луцьк, 2013. ‒ 83 с.
17. Мацюк З.С. Що сільце, то нове слівце [текст]: словник фразеологізмів Західного Полісся / Зоряна Мацюк. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2013. ‒ 476 с.
18. Мацюк З.С. Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку: робоча прогр. та метод. рек. : [навчально-методичний комплекс] / З. С. Мацюк. – Луцьк: Вежа-друк, 2014. – 136 с.
Фенко М.Я. Красномовство : навч. посібн. / Марія Фенко, Зоряна Мацюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 252 с.
18. Мацюк З.С. Від А до Я прямує потяг Букваря : навч. наоч. посіб. / укладачі : Зоряна Мацюк, Марія Фенко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 48 с.
19. Вітюк В.В. Вправи і завдання з орфографії / В.В. Вітюк, Л.С. Тарасюк // Початкова освіта. – 2015. - № 7 (квітень). – С. 38-45.
20. Вітюк В.В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці / В.В. Вітюк // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IY (July 18-19, 2015,Ajman, UAE)». – Dubai: Rost Publishing, 2015. – S. 12-20.
21. Мацюк З.С. Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки / З. С. Мацюк, М. Я. Фенко // Лінгвостилістичні студії: наук. журн. / [редкол.: С. К. Богдан та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 1. – С. 146–153.
22. Фенко М.Я. Frazemna verbalization of the concept of "water" in the Ukrainian language picture         / Марія Фенко  // Water in slavonik phraseology and paremiology : collective monograph.Budapest: Tinta Konyvkiado. 2013. P. 733 (679–685).
23. Фенко М.Я. Сategory of kauzal’nist’ in thefunkciynomu field of the adverb    / Марія Фенко  // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives.Proceedings of the 1st International symposium (December 18, 2013).Volume 2. «East West» Association for Advanced Studies and Higher EducationGmbH.Vienna. 2013. P.161‒166.
24. Фенко М.Я. Сучасна українська мова з практикумом: робоча навчальна програма та методичні рекомендації для студентів педагогічного інституту [навчально-методичний видання] / М.Я. Фенко, О.К. Данилюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 126 с.
25. Фенко М.Я. Основи наукових досліджень: випускні кваліфікаційні роботи з педагогіки та фахових методик (методичні рекомендації для студентів галузі знань 0101 – педагогічна освіта) [навчально-методичний видання] / М.Я. Фенко, О.К. Данилюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 61 с.
26. Фенко М.Я. Сучасна українська мова з практикумом Основи наукових досліджень: випускні кваліфікаційні роботи з педагогіки та фахових методик (методичні рекомендації для студентів галузі знань 0101 – педагогічна освіта) [навчально-методичний комплекс] / Марія Фенко – Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 81 с.
27. Фенко М.Я. Основи риторики: робоча навчальна програма та методичні рекомендації для студентів педагогічного інституту [навчально-методичне видання] / Марія Фенко – Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2011. – 39 с.
28. Фенко М.Я. Основи культури і техніки мовлення [навчально-методичний комплекс] / Марія Фенко – Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2012. – 109 с.
29. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : навчально-методичний комплекс / О. К. Данилюк. – [доп. і перероб.]. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2012. – 124 с.
36. Данилюк О.К. Językjako środeknarodowo-kulturalnegowychowania osobowości / О. К. Данилюк. – Łódź Wydawnictwo Naukowе, 2011. – С. 125–131.
30. Данилюк О. К. Географічні терміни на позначення низовини біля річки / О. К. Данилюк // Студії з ономастики та етимології (2011–2012) / [відп. ред. О. П. Карпенко, В. П. Шульгач, О. К. Данилюк]. – К., 2012. – С. 61–69.
31. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : робоча програма та методичні рекомендації з курсу для студентів спеціальності «Початкова освіта» / О. К. Данилюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 52 с.
32. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикумом : робоча програма та методичні рекомендації з курсу для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / О. К. Данилюк. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 40 с.
33. Данилюк О. К. Словник народних географічних термінів / Оксана Климівна Данилюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 148 с.
34. Каптур Г. А. Сучасна українська мова з практикумом (тестові завдання для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»). – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 100 с.
35. Каптур Г. А. Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови : робоча навчальна програма та методичні рекомендації для студентів педагогічного інституту / Г. А. Каптур. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 128 с.
36. Кравчук Н. В. На Підляшші – пісні наші (проблеми регіональної специфіки та національної ідентичності) : [монографія] / Н. В. Кравчук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 280 с.
37. Кравчук Н. В. Методика викладання української мови у початковій школі : тестові завдання / Н. В. Кравчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 40 с.
38. Кравчук Н. В. Методика викладання української мови у початковій школі: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Н. В. Кравчук.  – Луцьк, 2012. – 76 с.
39. Іовхімчук Н. В. Назви громадських споруд в українській пісенній творчості / Н. В. Іовхімчук //Наукові записки Національного університету “Острозька академія. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Косюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька Академія”, 2014. – Вип. 43 – С. 124-127.
40. Іовхімчук Н. В. Лексико-семантичне поле простору в мовній картині світу усної народної словесності/ Н. В. Іовхімчук // Наукові записки : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 113–116.
41. Іовхімчук Н. В. Номінації топонімів в українській народній пісні / Н. В. Іовхімчук // Науковий вісник CНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2014. – № 15. – С. 83-89
42. Іовхімчук Н. В. Лексика на позначення небесного простору в українській народній пісні / Н. В. Іовхімчук // Науковий журнал. Типологія та функції мовних одиниць. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки., 2014. – № 2. – С. 120-127
43. Іовхімчук Н. В. Проблема символу в мові українського пісенного фольклору/ Н. В. Іовхімчук // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wykształcenie i nauka bez granic – 2013”. – Volume 28.– Filologiczne nauki. – Przemyśl. : Nauka i studia, 2013. – S. 13-16
44. Іовхімчук Н. В. Фольклор України. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу / Н. В. Іовхімчук // Луцьк : ПП Іванюк В. П. Свідоцтво Держкомінформу України ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. – 2012. – 67 с.
45. Іовхімчук Н. В. Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки «На крилах пісень»). Ч. 1 (А–М) / уклад. : Н. О. Данилюк, Н. В. Іовхімчук, Н. П. Дарчук, Н. Г. Чейлитко, В. М. Сорокін; упоряд. Н. О. Данилюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 236 с.
46. Іовхімчук Н. В. Методика проведення занять з народознавства. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Дошкільна освіта» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 33 с.
47. Іовхімчук Н. В. Культура мовлення та виразне читання. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Дошкільна освіта» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 29 с.
48. Іовхімчук Н. В. Мовні засоби вираження простору в українській народній пісні : [монографія] / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 192 с.
49. Вітюк В.В. Вправи і завдання з орфографії / В.В. Вітюк, Л.С. Тарасюк // Початкова освіта. – 2015. - № 7 (квітень). – С. 38-45.
50. Вітюк В. В. Система роботи з орфографії у зв’язку з розвитком мовлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. В. Вітюк // Українська мова і література в школі. – 2012. − № 5 − С. 21-26.
51. Вітюк В. В. Психологічні чинники формування орфографічної грамотності учнів основної школи / В. В. Вітюк // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидатичних парадигм. – Рівне, 2012. – С. 97-99.
52. Вітюк В.В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці / В.В. Вітюк // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IY (July 18-19, 2015,Ajman, UAE)». – Dubai: Rost Publishing, 2015. – S. 12-20.
53. Вітюк В. В. Словниково-орфографічні вправи під час вивчення історичних написань української мови / В. В. Вітюк // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики. – Вип. 20 (30). – К. : Вид-во НПУ      ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 45 - 48.
54. Вітюк В. В. Проблема формування орфографічної грамотності учнів / В. В. Вітюк //<l:namespace prefix = o ns = "urn: schemas-microsoft-com:office:office"/> UCRAINICA VІ. Současnа Ukrajinistika. Problеmy jazyka, literatury a kulturySbornіk příspěvků z mezin?rodni konference VІ. olomouckе  Symposium ukrajini stůstřední a vуchodnі Evropy. Olomouc 21-23.8.2014. Univerzita  Palackеho v Olomouci, Olomouc, 2014. –S. 411-415.
62. Вітюк В. В. Лінгводидактичний підхід до формування комунікативної компетентності в учнів сучасної школи / В. В. Вітюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». – Луцьк, 2014. - № 6 (283). – С. 17-21.
63. Вітюк В. В. Конспект уроку з української мови у 3 класі на тему «Написання листа другові» /     В. В. Вітюк // Початкова школа. – 2011. - № 11. – С. 21-24. 

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Сучасна українська мова з практикумом». Викладач – Данилюк О. К.

«Ономастика України». Викладач – Данилюк О. К.

«Ораторське мистецтво». Викладач – Фенко М. Я.

«Основи риторики». Викладач – Фенко М. Я.

«Сучасні технології методики викладання дошкільного виховання. Розвиток мовлення». Викладач – Мацюк З. С.

«Основи красномовства». Викладач – Фенко М. Я.

«Основи культури і техніки мовлення».  Викладач – Фенко М. Я.

«Основи мовленнєвої діяльності».  Викладач – Фенко М. Я.

«Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку». Викладач – Мацюк З. С.

«Література для дітей дошкільного віку». Викладач – Здіховська Т. В.

«Українська мова (за професійним спрямуванням)». Викладач – Здіховська Т. В.

«Сучасна українська мова з основами культури й техніки мовлення». Викладач – Здіховська Т. В.

«Сучасна українська мова з практикумом». Викладач – Каптур Г. А.

«Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови». Викладач – Каптур Г. А.

«Практикум з українського правопису». Викладач – Каптур Г. А.

«Методика навчання української мови». Викладач – Вітюк В. В.

«Методика навчання літературного читання». Викладач – Вітюк В. В.

«Теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова і література». Викладач – Вітюк В. В.

«Лінгвістичні основи документознавства». Викладач – Іовхімчук Н. В.

«Методика проведення занять з народознавства». Викладач – Іовхімчук Н. В.

«Література народів світу для дітей дошкільного віку». Викладач – Іовхімчук Н. В.

«Фольклор України». Викладач – Іовхімчук Н. В.

«Дитяча література». Викладач – Іовхімчук Н.В.

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. В-204

+38(0332)244287

е–mail: Danylyuk.Oksana@eenu.edu.ua

Дата: Жовтень 20, 2017Час: 12:53:56Онлайн: 0