Головна / Факультети та інститути / Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи / Cоціальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Cоціальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
+38(0332)241201
Про кафедру 

Рік заснування: 1993

Історична довідка:

Історична довідка: 

Історична довідка: кафедра соціальної педагогіки була створена 1 жовтня 1993 року (на той час іменувалась кафедрою "Педагогічних технологій та психології"). З 1996 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Соціальна педагогіка". Згідно наказу ректора 46 К/В від 28.07.1997 р. про реорганізацію педагогічного факультету кафедра педагогічних технологій та психології дістала назву кафедри соціальної педагогіки і набула статусу випускаючої.

 Від 1 березня 2013 року засіданням Вченої ради університету кафедру соціальної педагогіки перейменовано на кафедру соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

 

Склад кафедри:

Гусак Петро Миколайович – завідувач кафедри, д.п.н., проф.

 

 1. Лякішева Анна Володимирівна – д.п.н., проф.
 1. Мартіросян Леся Анатоліївна – к.п.н., доц.
 2. Остапйовський Ігор Євгенович – к.п.н., доц.
 3. Сушик Наталія Степанівна – к.п.н., доц.
 4. Гунько Степан Олександрович – к.п.н., доц.
 5. Грицюк Лідія Костянтинівна – к.п.н., доц.
 6. Петрович Валерій Степанович – к.п.н., доц.
 7. Дурманенко Євгенія Аристархівна – к.п.н., доц.
 8. Бартків Оксана Степанівна – к.п.н., доц.
 9. Петрук Вікторія Віталіївна – к.п.н., доц.
 10. Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна – к.п.н., доц.
 11. Корпач Надія Іванівна – к.п.н., доц.
 12. Чернета Світлана Юріївна – к.п.н., доц.
 13. Сидорук Ірина Ігорівна – к.п.н., доц.
 14. Мартинюк Тетяна Анатоліївна – к.п.н., доц.
 15. Здіховський Андрій Миколайович – асистент кафедри.

 

 

Основні напрямки наукового дослідження кафедри: Науково-дослідна та науково-методична робота на кафедрі соціальної педагогіки  та педагогіки вищої школи здійснюється відповідно до загальної концепції розвитку кафедри. Викладачі кафедри соціальної педагогіки працюють над темами: «Відповідальне ставлення до здоров’я», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки», «Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників», «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи».

 

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів:

 1. Гусак П. М. Дистанційне навчання – інноваційна форма підготовки соціальних педагогів / П. М. Гусак // Науковий вісник Черні-вец. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. Серія «Педагогіка та психологія». – 2012. – Вип. 619. – С. 58–63.
 2. Гусак П. М. Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych / Piotr Husak, Helena Bielkina-Kowalczuk // Studia i prace pedagogiczne / Wyżcza Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie. – Lublin, 2014. –  S. 143–151.
 3. Гусак П. М. Навчально-методичне забезпечення курсу «Новітні педагогічні технології» / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / За заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – С. 475–488.
 4. Гусак П. М. Генеза та сутнісні характеристики педагогічних технологій / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія : навч.-метод. посіб. для підготовки до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф. рівнем «бакалавр» / За ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С. 92–96.
 5. Гусак П. М. Характерологічні особливості соціально-педагогічних технологій / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія : навч.-метод. посіб. для підготовки до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф. рівнем «бакалавр» / За ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С. 96–101.
 6. Гусак П. М. Компетенції і компетентності у підготовці фахівця. / П. М. Гусак, Л.Є. Гусак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Вип.43. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. – С. 7-11.
 7. Гусак П. М. Ciągłość programόw i procesόw edukacyjnych w narodowej strategii edukacji na Ukrainie na lata 2012-2020 (Цілісність навчальних програм і процесів в розвитку освіти України 2012-2020  років) / П. М. Гусак // Zamojski-estugia i materiały. Seria «Рedagogika». –  № 1. – Zamość, 2011. – S. 141–147.
 8. Гусак П. М. Educational  programs of interna-tional cooperation (Освітні програми міжнародної співпраці) / П. М. Гусак // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 жовт. 2013 р.). – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 216 с. – С. 210–211. 
 9. Лякішева А. В. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 328 с. (Гриф МОН України. Лист №1/11-359 від 30. 01. 2010 р.).
 10. Лякішева А. В., Грицюк Л. К. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.
 11. Лякішева А. В. Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. (Фахове видання)
 12. Лякішева А. В. Європейські стандарти забезпечення якості освіти: сутнісні особливості та перспективи запровадження в Україні / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29. Том І: Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. С. 123-132. (Фахове видання)
 13. Лякішева А. В. Поведінка і групова взаємодія : монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 368 с.
 14. Мартіросян Л. А. Філософсько-педагогічний аспект еволюції аксіологічних змін здоров’я в контексті історичного розвитку західноєвропейської цивілізації / Л. А. Мартіросян // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2010. – № 13. – С. 212-216.
 15. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посібник. У 2 ч./ Л. А. Мартіросян // За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292  с.– С. 58-67; С. 219-228; .С. 110-126; С. 324-331; С.430-446; С. 144-150; С. 75-88; (у співавторстві)
 16. Мартіросян Л. А. Cognitive-Behavioral Treatment of Substance Abuse in Children and Youth/ Л. А. Мартіросян //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 59-64. (у співавторстві)
 17. Мартіросян Л. А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі/ Л. А. Мартіросян //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 78-83.
 18. Мартіросян Л. А. The  historical and educational  analysis of the creation and development of the idea of continuing education / Л. А. Мартіросян // Zamojskie Studia i Materialy Seria: Pedagogika Nr 1, Zamosc, 2011. - S. 155-165. (у співавторстві)
 19. Мартіросян Л. А. Релігія як чинник формування традицій соціального виховання  в епоху античності: Стародавня Греція / Л. А. Мартіросян // ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2012. № 8. -С.14-20. 
 20. Мартіросян Л. А. Wpŀyw patologjispoŀecznych na tworzenie edukacyjnych tradycji zacodniej cywilisacji, аspekt nistoryczny/ Л. А. Мартіросян // Zamojskie stugia i materiały. Seria: pedagogika Tom XIV, Zeszyt 1. – Zamość, 2012. - S.193-201. (у співавторстві)
 21. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка: навч.-мет.матеріали для підготовки бакалаврів соц..пед. / Л. А. Мартіросян // П.М.Гусак [ та ін..]; заг. ред. П.Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С.132-148; С.301-313; С. 351- 359; С. 452-468; С. 522-535; (у співавторстві)
 22. Мартіросян Л. А. Передумови становлення вищої освіти у Європі / Л. А. Мартіросян // СНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2013. № 8. –С. 8-14. 
 23. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.-метод. пос. для підгот.до держ. атестації студ.за осв.квал.рівнем «бакалавр» / Л. А. Мартіросян // за ред.П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. –Луцьк:Вежа-Друк, 2013.- С.380-481. (у співавторстві)
 24. Мартіросян Л. А.  Pedagogical conceptions of the origin of education historical aspect / Л. А. Мартіросян  // Edukacja europejska. Fundacia roswoju Europy srodkowo-wschodniej Inststut Stefana Nahalku v Poprade Vysoka skola Karlovy Vary – Lublin, 2013. - S.79-89
 25. Мартіросян Л. А. Виникнення та історична еволюція пенітенціарних систем світу, як соціальних інституцій перевиховання і ресоціалізації / Л. А. Мартіросян // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2013. - С.292-299 (у співавторстві)
 26. Мартіросян Л. А. Становлення духовно-ціннісного комонента українського виховання: історичний аспект//СНУ ім. Лесі Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2014. № 8. –С. 8-13.
 27. Мартіросян Л. А. Виховний підхід до кримінальної відповідальності неповнолітніх у західноєвропейській ювенальній юстиції / Л. А. Мартіросян // СНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2015. № 1. –С. 157-164. (у співавторстві)
 28. Бартків О.С. Дитяче літо в оздоровчому таборі / О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Навчально-методичний посібник./  –Луцьк, 2012.–268с. (16, 8 друк.арк.).
 29. Соціальна педагогіка: навч.-мет.матеріали для підготовки бакалаврів соц..пед. / П.М.Гусак [ та ін..]; заг. ред. П.Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С.255-262, 287-2932, 457-466, 499-510, 328-335.
 30. О.С. Бартків. Оздоровчо –виховна діяльність у дитячому таборі/ О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Монографія /  –Луцьк, 2013.–248с. (12, 8 друк.арк.).
 31. Бартків О.С. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.-метод. пос. для підгот.до держ. атестації студ.за осв.квал.рівнем «бакалавр»/  О.С. Бартків. // за ред.П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. –Луцьк:Вежа-Друк, 2013.- С.72-75, С.205-208.
 32. Бартків О.С. Інноваційні підходи у професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз / О.С. Бартків // Науковий вісник  Волинського національного університету імені Лесі Українки Сер. “Педагогічні науки”. – № 7, 2013. - С. 170-175 (ВАК)
 33. Бартків О.С. Діяльність соціального педагога в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку   / Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Грановський В.Г. //навчально-методичний посібник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015.– 291с. (16,97 друк. арк.).
 34. Бартків О.С. Суб‘єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми / О.Бартків, Є.Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 11( 118), листопад 2014 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання).
 35. Бартків О.С. Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи/ О.Бартків, Є.А.Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 12( 118), липень 2015 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання)
 36. Лякішева А., Грицюк Л. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.
 37. Грицюк Л.К. Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. (Фахове видання)
 38. Грицюк Л.К. Європейські стандарти забезпечення якості освіти: сутнісні особливості та перспективи запровадження в Україні / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29. Том І: Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. С. 123-132. (Фахове видання)
 39. Петрович В. С. Творимо майбутнє відповідально й ощадливо : програма соціально-фінансової освіти й виховання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; метод пос. / В. С. Петрович, Т. П. Цюман, Т. П. Авельцева, В. В. Молочний  / за заг. ред. В. С. Петровича. – К. : ФОП Буря О.Д., 2014. – 192 с. Схвалено Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науко-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (прот. № 3 від 14.10.2014 р.) ISBN 978-966-97430-1 -5
 40. Петрович В. С. Енциклопедія для фахiвцiв соціальної сфери / За заг. редакцією проф. І. Д. Звєрєвої. ‑  Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2013.‑ 536 с. (Розділи в навчальному посібнику) Рекоменд. до друку листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11– 6111 від 03.05.2012ISBN 978-966-8048-55-5
 41. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко ­ К. : ТОВ «Основа», 2012. – 188 c. ISBN 978-966-699-657 -5
 42. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко ­ К. : ТОВ «Основа», 2012. – 168 с. ISBN 978-966-699-658 -2
 43. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко – К. : ТОВ «Основа», 2012. – 164 с. ISBN 978-966-699-659 -9
 44. Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання у ЗОШ (прот. № 3 від 06.09.2011 р.) ISBN 978-966-699-659 -9
 45. Петрович В. С. Навчання здоров’я : просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я: навч.-метод.  пос. /Н.В. Зимівець, В.С.Петрович, О.Ю Закусило ; за заг. ред. Н. Зимівець. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. –  360 с.  (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки) Рекомендовано як навчальний посібник Міністерством освіти і науки України  (Лист  № 1/11 - 11768 від 22.12.2010 р.) ISBN978-966-600-493-5 (серія) ISBN978-966-600-526-0
 46. Петрович В. С. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів / працівників до діяльності зі сприяння здоров’ю дітей та молоді//Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2012. - № 2. – С. 85-93
 47. Петрович В. С. Особливості впровадження програми соціально-фінансової освіти учнів у загальноосвітніх закладах // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: „Педагогічні науки”. – Луцьк : В-цтво СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – №8(257) –  С. 57-63
 48. Дурманенко Є. А. Дитяче літо в оздоровчому таборі / О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Навчально-методичний посібник./  –Луцьк, 2012.–268с. (16, 8 друк.арк.).
 49. Дурманенко Є. А. Соціальна педагогіка: навч.-мет.матеріали для підготовки бакалаврів соц.пед. / П.М.Гусак [ та ін..]; заг. ред. П.Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С.255-262, 287-2932, 457-466, 499-510, 328-335.
 50. Дурманенко Є.А. Оздоровчо –виховна діяльність у дитячому таборі/ О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Монографія /  –Луцьк, 2013.–248с. (12, 8 друк.арк.).
 51. Дурманенко Є. А. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.-метод. пос. для підгот. до держ. атестації студ.за осв.квал.рівнем «бакалавр» / за ред.П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. – Луцьк:Вежа-Друк, 2013.- С.72-75, С.205-208.
 52. Дурманенко Є.А. Інноваційні підходи у професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз.// Науковий вісник  Волинського національного університету імені Лесі Українки Сер. “Педагогічні науки”. – № 7, 2013. - С. 170-175 (ВАК)
 53. Дурманенко Є. А. Діяльність соціального педагога в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку   / Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Грановський В.Г. //навчально-методичний посібник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015.– 291с. (16,97 друк. арк.).
 54. Дурманенко Є. А. Суб‘єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми /О.Бартків, Є.Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 11( 118), листопад 2014 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання)
 55. Дурманенко Є.А. Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи/ О.Бартків, Є.А.Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 12( 118), липень 2015 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання)
 56. Дурманенко Е. А. Экспериментальная модель реализации  методики формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов естественно-математических специальностей/ Е. Дурманенко, И.Марценюк //Современное образование Витебщины. Научно-практический журнал № 2(8) . – 2015.-  С. 53-58
 57. Гунько С.О. Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. /За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546  с.– С. 252-261
 58. Гунько С.О. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – С. 367-378
 59. Гунько С.О.Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.- метод. пос. для підгот. до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф.рівнем «бакалавр»/ за ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 30 - 34.
 60. Гунько С.О. Аналіз даних у соціально-педагогічних дослідженнях (збірник задач) (навч.-метод. посіб.) Луцьк : Вежа-Друк, 2013
 61. Гунько С.О. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2015. – № 1. – С. 153 –157.
 62. Остапйовський І. Є. Проблема формування іміджу менеджера соціально-педагогічної сфери // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – Луцьк. – 2011. – № 9
 63. Остапйовський І. Є. Менеджмент соціальної роботи  // Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – С. 305-312.
 64. Остапйовський І. Є. Готовність до інноваційної діяльності як важливий складник професійного іміджу майбутніх соціальних педагогів // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – 2013. - № 8 (257). – С. 108–112.
 65. Остапйовський І. Є. Використання інноваційних технологій у формуванні готовності майбутніх педагогів до реалізації управлінських рішень // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти: матеріали Всеукр. наук.– практ. конф., 14 – 15 травня 2014 року. - Ч. ІІ. – Луцьк: ВІППО, 2014.  – С. 72–76.
 66. Сушик Н. С. Основи соціалізації особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. С. Сушик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 188 с. (10,69 друк. арк.).
 67. Сушик Н.С. Сутність, зміст, структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога / Н.С. Сушик // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2010. – № 23. – С. 250–253.
 68. Сушик Н.С. Сім’я як фактор формування соціальної компетентності підлітків / Н.С. Сушик, О.Г. Сушик // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2011. – № 8. – С. 22–26.
 69. Сушик Н. С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів / Н.С. Сушик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Педагогічні науки”. – 2011. – № 17. – С. 135 – 139.
 70. Сушик Н. С. Сутність, елементи, особливості, класифікації, фактори формування субкультури підлітків: соціально-педагогічний аспект / Н.С. Сушик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Педагогічні науки”. – 2012. – № 8. – С. 160 – 164.
 71. Сушик Н. С. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. Серія “Педагогічні науки”. – 2013. – № 7 (256). – С. 110 – 115.
 72. Сушик Н. С. Особливості діяльності соціального педагога в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. Серія “Педагогічні науки”. – 2013. – № 8 (257). – С. 166 – 171. 
 73. Сушик Н. Соціальна робота у сфері дозвілля молоді: теоретичний аспект / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Сер.: Педагогічні науки. – 2014. – № 1 (278). – С. 188–193.
 74. Сушик Н. Соціально-педагогічна профілактика торгівлі людьми серед учнівської молоді: мета, завдання, зміст, види, форми, методи / Н. Сушик, О. Шинкарук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Сер.: Педагогічні науки. – 2015. – № 1 (302). – С. 173–177. 
 75. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери в зарубіжних країнах // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy – Chełm, 2012. – С.241-243.
 76. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Особливості підготовки соціальних педагогів в Україні та за рубежем // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія: Навч-метод. посібникдля підгот. до держ. атестації студ. за ОКР «бакалавр» / За ред. П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С.85-91.
 77. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Виправлення та ресоціалізація неповнолітніх засуджених у зарубіж-них країнах // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – 2013. – № 8. – С. 141-146.
 78. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych // Studia i prace pedagogiczne / Wyżcza Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie. – Lublin, 2014. – S. 143–151.
 79. Корпач Н.І. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних організацій // Навч.-метод. посіб.: Вид. 2-ге, змін. й доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с. ІSBN 978-966-2276-54-1.
 80. Корпач Н.І. Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 1 (302). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2015 р. – С. 90 – 95. – (Серія Педагогічні науки).
 81. Корпач Н.І. Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн..1. – С. 351 – 360.
 82. Чернета С.Ю. Соціально-правовий захист дітей-сиріт у процесі їх усиновлення в Україні: історичний аспект / С.Ю. Чернета // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. Педагогічні науки / гол. ред. Локарєва Г.В. – 2011. – № 2(15). – С. 27 – 29.
 83. Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 89 – 93.
 84. Чернета С.Ю. Міжнародні стандарти правової підтримки соціально незахищених неповнолітніх / Яцишин М.М., Чернета С.Ю. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 17. – С. 89 – 93.
 85. Чернета С. Ю.  Формування правової культури студентської молоді: соціально-педагогічний аспект/  С. Ю. Чернета, О. Л. Дурманенко // Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Чернігів : Вісник ЧНПУ . – 2012. – №104. –Т. 2 –  С. 173-176.
 86. Cherneta S. Y. Stosunki konfliktowe – przedmowa dokonywania administracyjnych wykroczeń i przestępstw / Cherneta S. Y. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.zarządzanie. – 2013. - № 1(1). – S. 17-30.
 87. Чернета С. Ю.  Навчально-методичне забезпечення курсу «Соціально-правовий захист сім’ї та дітей в Україні» // Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 668 с. – С. 313 – 335; 343-349. (ІSBN 978-966-2276-54-1), (у співавторстві).
 88. Чернета С. Ю.  Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія : навч. метод посіб. для підгот. до держ. атестат. студ. за освіт.-кваліф. рівнем «бакалавр» / за ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 66-72, (у співавторстві).
 89. Чернета С. Ю.  Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками / Т. А. Мартинюк, С. Ю. Чернета  //  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету  імені Т.Г. Шевченка. Вип.115 / Чернігівський національний університет ім. Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О.  - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - С. 132 - 137.
 90. Cherneta S. Charakterystyka wykształcenia ogólnego i zawodowego więźniów jako fundamentu ich resocjalizacji społeczno-kulturalnej // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 1(5). – S. 31-49.
 91. Чернета С.Ю.  Соціальна активність особистості як умова розвитку сучасного українського суспільства / Чернета С.Ю.  // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2015. – № 1(302). – С. 177-186.
 92. Чернета С.Ю.  Категорія соціальної відповідальності в світлі сучасних тенденцій формування відповідальності особистості / Чернета С.Ю.  // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету  імені Т.Г. Шевченка. Вип.122 / Чернігівський національний університет ім. Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О.  - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - С.295 - 298.
 93. Cherneta S. Y. Edukacja zawodowa jako czynnik resocjalizacji nieletnich więźniów / Cherneta S. Y. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.zarządzanie. – 2015. - № 1.
 94. Cherneta S. Poszczególne problemy regulacji prawnych działalności instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie / Cherneta S. Y.  // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 2 (10). – S. 25-34.
 95. Чернета С. Ю. Характеристика рівня освіти в пенітенціарних установах як основа ре соціалізації засуджених осіб / Чернета С.Ю. // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 червня 2015 р., м. Луцьк. –  Луцьк : Вежа-Друк, 2015. –  С. 246-247.
 96. Сидорук І. І. Сільська громада як чинник вирішення соціальних проблем дітей та молоді/ Н.І.Корпач, І.І.Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 8 (233). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2012 р. – С. 136-140. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 97. Сидорук І. І. Освітнє середовище вузу як чинник підготовки соціального педагога до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / І.І. Сидорук // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy  / Redakcja naukowa: Beáta Akimjaková, Mariusz Gwozda, Piotr Mazur. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.– Chełm, 2012. – С. 249−256. (провідне видання Польщі)
 98. Сидорук І. І. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання психоактивних речовин / І.І. Сидорук // Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XIV zesyyt 1. – Zamość, 2012. – С. 209−217. (провідне видання Польщі)
 99. Сидорук І. І. Материнська депривація як негативний чинник соціалізації дітей / І. І. Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 8 (257). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2013 р. – С. 162-166. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 100. Сидорук І. І. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : монографія [ Текст ] / П. М. Гусак, Т. А. Мартинюк, І. І. Сидорук ; за ред. П. М. Гусака ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 484 с.
 101. Сидорук І. І. Uniwersytet Trzeciego Wieku: Doświadczenie Ukrainy / Petro Husak, Iryna Sydoruk // Nové trendy ve vzdělávání seniorů nowe trendy w edukacji seniorów. – Banská Bystrica – Praha – Kraków 2014. – С.53-63. (провідне видання Польщі)
 102. Сидорук І. І. Проблема сиротства в Украине / Петр Гусак, Ирина Сидорук // Critical Social Pedagogy: Papers of Social Pedagogy. – pps, nr 01/2014. –  Warszawa. – С. 64-81. (провідне видання Польщі)
 103. Сидорук І. І. Буллінг як актуальна соціально-педагогічна проблема / І. І. Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 1 (302). – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015 р. – С. 169-173. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 104. Мартинюк Т. А. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : монографія / За ред. П. М. Гусака ; СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 484 с.
 105. Мартинюк Т. А. Основні чинники детермінації девіантної поведінки неповнолітніх : соціально-педагогічний  аспект // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. – 2014. – № 1 (278). – C. 180 – 184.
 106. Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками //  Вісник Чернігівського національного педагогічного університету  імені Т.Г. Шевченка. Вип.115.  – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С.132 – 137.
 107. Мартинюк Т. А. Istota I swoistosc uzaleznenia od substancji psychoaktywnych:podstawowe koncepcje naukowe, definicje i kryteria/ Petro Husak,Tetiana Martyniuk, [Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie], Studia i prace pedagogiczne  (1) –  2014. – С. 212 – 221.
 108. Мартинюк Т. А. Теоретичні засади проблеми формування комп’ютерної залежності серед дітей та підлітків // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету  ім. Т. Г. Шевченка.– Вип. 122. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – 344 с. –  С. 155 – 160.
 109. Мартинюк Т. А. Програма антинаркотичної профілактичної роботи на основі формування психосоціальних навичок // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки – 2015. – № 1 (302). – C. 157 – 164.

   

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра:

 Бакалавра за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

 Спеціаліста за спеціальністю 7.01010601 Соціальна педагогіка

 Магістра за спеціальністю 8.01010601 Соціальна педагогіка

 Магістра за спеціальністю 8.18010021 Педагогіка вищої школи

 

­

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 «Соціальна педагогіка». Викладач – Петрович В.С.

 «Технологія соціально-педагогічної діяльності «. Викладач – Петрович В.С.

 «Інформаційні технології у соціально-педагогічній сфері» . Викладач – Гунько В.С.

 «Основи профорієнтаційної роботи». Викладач – Бартків О.С.

 «Педагогіка». Викладач –Бартків О.С.

 «Основи соціалізації особистості». Викладач – Сушик Н.С.

 «Екокультура особистості з основами риторики». Викладач – Петрук В.В.

 «Вступ до спеціальності». Викладач – Сидорук І.І.

 «Здоровязбережувальні технології у ВНЗ». Викладач – Петрович В.С.

 «Професійна педагогіка». Викладач – Петрович В.С.

 «Організація і проведення тренінгових занять».Викладач – Петрович В.С.

 «Основи інклюзивної освіти» Викладач – Петрович В.С.

 «Технологія навчання соціального педагога». Викладач – Гусак П.М.

 «Структурування змісту соціально-педагогічних дисциплін». Викладач – Гусак П.М.

 « Реабілітаційна педагогіка» Викладач – Петрович В.С.

 «Соціально-педагогічна робота з дітьми інвалідами».Викладач – Петрович В.С.

 «Інформаційні технології у соціально-педагогічній сфері. Викладач – Гунько В.С.

 «Основи соціально-педагогічних досліджень». Викладач – Гунько В.С.

 «Дидактика вищої школи». Викладач – Гусак П.М.

 «Структурування змісту навчальної дисципліни». Викладач – Гусак П.М.

 «Дидактичні технології у вищій школі». Викладач – Гусак П.М.

 «Статистична обробка соціально-педагогічних досліджень». Викладач – Гунько В.С.

 « Підготовка соціального педаога до профілактики вживання ПАР». Викладач – Сидорук І.І.

 «Теоретичні основи  педагогіки». Викладач – Сидорук І.І.

 «Новітні педагогічні технології». Викладач – Гунько В.С.

 «Дидактичний виховний супровід дітей».  Викладач – Гунько В.С.

 Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля Викладач – Курбай В.В.

 «Основи соціально-правового захисту особистості». Викладач – Бартків О.С.

 «Організація роботи з батьками і громадськістю». Викладач – Бартків О.С.

 « Методологія і організація наукових досліджень у соціально-педагогічній галузі». Викладач – Гунько С.О.

 «Організація доброчинних заходів та відпочинку школярів». Викладач – Бартків О.С.

 «Екокультура особистості з основами риторики». Викладач – Курбай В.В.

 «Етика соціально-педагогічної діяльності». Викладач – Сушик Н.С.

 «Технологія соціального виховання». Викладач – Сушик Н.С.

 «Організація учнівських обєднань та сомоврядування». Викладач – Сушик Н.С.

  «Вступ до спеціальності». Викладач – Сидорук І.І.

 «Гендерна педагогіка». Викладач – Сидорук І.І.

 «Технологія роботи соціального гувернера». Викладач – Сидорук І.І.

 « Соціально-педагогічна робота з дітьми сиротами». Викладач – Сидорук І.І.

   « Педагогіка ре соціалізації». Викладач – Сидорук І.І.

 «Теорія та історія соціального виховання». Викладач – Мартіросян Л.А.

 «Історія соціально-педагогічної роботи». Викладач – Мартіросян Л.А.

 «Виховання в різних конфесіях . Викладач – Курбай В.В.

 «Педагогіка сімейного виховання». Викладач – Лякішева А.В.

 «Соціально-педагогічна робота з групами ризику». Викладач – Лякішева А.В.

 «Робата в літньому оздоровчому таборі». Викладач – Лякішева А.В.

 «Позашкільна педагогіка».  Викладач – Семенов О.С.

 «Соціальний супровід сім’ї». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Менеджмент соціальної роботи». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Менеджмент вищої школи».  Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Самовиховання і саморегуляція особистості». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Профілактика вживання ПАР». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Профілактика девіантної поведінки». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Основи педагогічної конфліктології. Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Методологія та методи дослідження неповнолітніх правопорушників».Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування».  Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Основи сценарної роботи соціального педагога».  Викладач – Курбай В.В.

 «Соціально-правовий захист сім’ї та дітей в Україні». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Законодавство України про соціальну допомогу громадянам». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Правові обовязки та відповідальність для неповнолітніх». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Правовий захист дітей-сиріт». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Теоретичні основи соціальної педагогіки». Викладач – Лякішева А.В.

 «Професійна педагогіка». Викладач – Лякішева А.В.

 «Правовий захист дітей з обмеженими можливостями». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Соціально-правові основи діяльності дитячих і молодіжних організацій». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Інноваційні процеси у соціально-педагогічній діяльності». Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Управління конфліктами у соціально-педагогічному процесі». Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Педагогічна конфліктологія». Викладач – Дурманенко Є.А.

 «Методика організації волонтерського руху». Викладач – Корпач Н.І.

 «Соціальна молодіжна політика». Викладач – Корпач Н.І.

 «Теорія та історія гувернерства». Викладач – Корпач Н.І.

 «Соціально-філософські основи освіти і виховання». Викладач – Мартіросян Л.А.

 «Історія педагогіки вищої школи». Викладач – Мартіросян Л.А.

 

 «Методика виховної роботи в загальноосвітніх закладах». Викладач – Корпач Н.І.

 «Теорія та методика роботи з мололдіжними організаціями України». Викладач – Корпач Н.І.

 «Соціально-виховна робота з різними категоріями засуджених». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Пенітенціарна педагогіка». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Соціальна політка і соціальна робота в Україні». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Девіантологія студентської молоді». Викладач – Мартинюк Т.А.

 «Робата соціального педагога в освітньо-виховних закладах». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Етнопедагогіка». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Педагогічний практикум». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Педагогічна культура викладача вищої школи». Викладач – Сушик Н.С.

 «Організація досзвілля в освітніх закладах». Викладач – Курбай В.В.

 «Методологія організації наукових досліджень у вищій освіті». Викладач – Сушик Н.С.

  «Основи фамілістики». Викладач – Грицюк Л.К

 «Порівняльна педагогіка». Викладач – Грицюк Л.К.

 «Соціально-правові основи пробації в Україні». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Правові аспекти освітньої діяльності у ВНЗ». Викладач – Чернета С.Ю.

 «Менеджмент персоналу соціальних служб». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Менеджмент соціально-педагогічної діяльності». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Моделювання змісту освітньої та професійної підготовки фахівця». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Моделі виховних систем нового типу в освітніх закладах». Викладач – Остапйовський І.Є.

 «Організація управління навчальним процесом». Викладач – Грицюк Л.К

 «Методика викладання у вищій школі». Викладач – Грицюк Л.К.

 «Підготовка працівників соціально-педагогічної сфери за рубежем». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Документування у соціально-педагогічній роботі». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Соціально-педагогічний практикум». Викладач – Бєлкіна О.В.

 «Компаративна педагогіка у вищій школі». Викладач – Грицюк Л.К

 «Організація навчального процесу у вищій школі». Викладач – Грицюк Л.К.

 «Соціотерапія в роботі соціального гувернера». Викладач – Корпач Н.І.

 «Теорія та методика виховання у ВНЗ». Викладач – Корпач Н.І.

 

 

 

Контакти:.43000, м. Луцьк,  вул. Винниченка, 30 

+ 38(0332)241201,  social.ped@eenu.edu.ua

Дата: Жовтень 20, 2017Час: 12:55:08Онлайн: 0