Головна / Факультети та інститути / Юридичний факультет / Цивільно-правових дисциплін

Цивільно-правових дисциплін

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Духневич Андрій Вікторович
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30
+38(050)242483
Про кафедру 

Рік заснування кафедри:

2013


Історична довідка:

Кафедра цивільно-правових дисциплін створена наказом ректора у 2013 році. При кафедрі створена і працює лабораторія систематизації та юридична клініка “Ad Astra”. Очолює кафедру від початку її створення кандидат юридичних наук, доцент Духневич Андрій Вікторович.

Лабораторія систематизації законодавства  є структурним підрозділом кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету призначеним для обліку нормативно-правових актів, інших правових документів, наукових публікацій та їх використання в навчальному процесі і науковій роботі факультету.

 

Склад кафедри:

Вознюк Наталія Іванівна – старший викладач

Вусенко Юлія Володимирівна – к.ю.н, доцент, 12.00.05

Гофман Юрій Богданович – старший викладач

Демчук Антон Михайлович – к.ю.н., старший викладач.

Духневич Андрій Вікторович, к.ю.н, доцент, 12.00.07

Єлов Віталій Андрійович – старший викладач.

Качановський Віктор Володимирович – старший викладач

Коваленко Іван Іванович, к.ю.н, доцент, 12.00.08

Ковальчук Володимир Васильович – асистент. 

Міненко Сандра Миколаївна – старший лаборант

Наконечна Галина Ярославівна к.ю.н., старший викладач 12.00.07

Решетник Леся Петрівна к.ю.н., доцент 12.00.06

Самчук-Колодяжна Зінаїда Федорівна – к.ю.н., доцент, 12.00.06

Сокол Марія Василівна – к.ю.н., доц. кафедри 12.00.05

Старчук Оксана Василівна – к.ю.н., доцент, 12.00.05

Філіпович Володимир Євгенович – асистент

Чубоха Надія Федорівна – к.ю.н, доцент, 12.00.05

Шевчук Лариса Миколаївна – старший викладач

Ширшикова Руслана Миколаївна  к.ю.н, доцент, 12.00.07

Філюк Олександра Сергіївна – старший викладач

Якушев Ігор Михайлович  к.ю.н., професор, 12.00.05

 

Основні напрямки наукового дослідження кафедри:

Державне регулювання підприємницької діяльності; правові аспекти державної служби України; реформування законодавства України як умова вступу в СОТ; порівняльний аналіз правових систем; актуальні проблеми клінічної юридичної освіти в Україні; проблеми правового захисту права власності в Україні; реформування земельних відносин; правовий статусу дитини; нотаріальний процес в Україні; договори складського зберігання; правові засад забезпечення діяльності нотаріату в Україні; право інтелектуальної власності в Україні та її місця в соціально-економічному розвитку суспільства; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; правові засади забезпечення адвокатського захисту в Україні; історія розвитку зобов’язального права, правові проблеми юридичної відповідальності в трудовому праві; проблеми юридичної відповідальності за екологічні правопорушення; правове регулювання соціального захисту громадян; проблеми захисту екологічних прав в Україні.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів:

 • Dr Jurij Hofman, «Rola Wszech ukraińskiej Rady Kościołów i organizacji religijnych w procesie kształtowania polityki wyznaniowej na Ukrainie». Materiały II. Polsko-Ukraińskiej konferencji naukowej z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lublin, 2014r.
 • Dr Jurij Hofman, Prawa polityczne duchownych na Ukrainie. KNOWLEDGE  EDUCATION LAW MANAGEMENT”. ISSN   2353-8406 Wydawca: FundacjaOświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. Łódź, 2014 r.
 • Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина: підручник. Видання друге / за ред.: В.В.Коваленка, Ю.І.Римаренка, В.І.Олефіра, Р.М.Ширшикової і ін. – К.: ПП „Директ Лайн”, 2012 – 504с.
 • В.Єлов. Право на безоплатну правову допомогу. Місце в цій системі юридичних клінік. Їх роль в реформуванні вищої юридичної освіти. Юридичний вісник України, 2013, № 37, 14-20.09.
 • Вусенко Ю. В. Особенности наследственных отношений в международном частном праве// Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» . Август2013. – Кишенев: « Cetatea de Sus».2013.- С. 45-49.
 • Вусенко Ю. В. Поняття та система міжнародного приватного права: матеріали відкритої лекції /Юлія Василівна Вусенко. ― Луцьк_2014. ― Серія науково-методичних видань ”Відкриті лекції”. ― Випуск 1. ― 19с.
 • Вусенко Ю. В. Правоотношения по рассмотрению   трудовых споров и их место в системе трудовых правоотношений // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 3 Март 2014. – Курск: ООО «Призма», 2014. – С. 62-67.
 • Гофман Ю.Б. «Третє десятиліття незалежності України: зміни у правовому забезпеченні свободи совісті». Науковий вісник Ужгородського національного Університету. Серія Право, випуск 22, частина ІІ, том 1. Ужгород. 2013р.
 • Духневич А.В. Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2014. – № 1 (147). – С. 93 – 100.
 • Духневич А.В. Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ. // Наукове видання «Юридичний вісник». – Одеса:  Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. – № 2. – С. 289 – 294.
 • Збірник судової практики у цивільних справах / Укладачі А. М. Демчук. З.Ф. Самчук-Колодяжна – Луцьк,  2013 . – 238 с.
 • Наконечна Г. Я. Адміністративні процедури здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів / Г. Я. Наконечна // Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена-кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — К.: «Хай-Тек Прес», 2012. — С. 1050–1061.
 • Наконечна Г. Я. Регулятивні адміністративно-правові відносини за участю судів  // Наука і правоохорона. — 2012. — № 3(17). Ч. 2. — С. 78–81.
 • Правознавство. Програма вступного іспиту та тестові завдання. ОКР спеціаліст і магістр / Духневич А. В., та ін. / колектив авторів. за заг. ред. Лаби О. В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 336 с.
 • Решетник Л. П. Окремі правові питання охорони та раціонального використання обєктів природно-заповідного фонду в Україні (на прикладі Шацького національного парку). // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - серія Право.- Випуск 21, частина 2.-Том2.- с.95-98, 2013р.
 • Решетник Л. П. Правові питання компенсації шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян // Монографія. - Луцьк: Вежа-Друк, 2013. - 156 с
 • Самчук-Колодяжна З.Ф. Проблемные вопросы договора контрактации//Legea si Viata (Закон и жизнь). – (Republika Moldova) Республіка Молдова. – 2014. - №5. – С.53-58.
 • Сокол М.В Поняття та критерії малозабезпеченості / М. В. Сокол // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-1. – С. 179-183.
 • Сокол М.в. Малозабезпеченість як один із юридичних факторів виникнення відносин по соціальній допомозі / М. В. Сокол // Юрист України. – 2013. – № 2 (23). – С. 115-119.
 • Старчук О. В. К вопросу определения признаков принципов семейного права Украины: генезис и современное состояние / Старчук О. В. // Legea si Viata (Закон и Жизнь). – (Republika Moldova) Республіка Молдова. – 2013. – № 8 (1) (260). – С. 43–47.
 • Старчук О. В. Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці / Старчук О. В. // Юридичний вісник. – № 1. – 2014. – С. 104-108.
 • Трудове право України : зб. задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.
 • Чубоха Н. Ф. Принцип розумності у цивільному праві України: поняття та особливості застосування // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 21. – Частина І. – Том 1. – С. 287-289.
 • Чубоха Н. Ф. Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку [Текст] : монографія / Надія Федорівна Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 180 с.
 • Якушев И. Трудовой коллектив как субъект локального нормотворчества // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/3 (261). – С. 295-299.
 • Якушев І. М. Норма права і правова норма: проблеми співвідношення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – № 21. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 113-115.
 • Духневич А.В. Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ. // Бюлетень міністерства юстиції України. – Київ: ДП «Українська правова інформація», 2014. – № 1 (147). – С. 93 – 100.
 • Духневич А.В. Адаптації законодавства України у сфері фітосанітарних заходів до стандартів СОТ. // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 21–22 березн. 2014 р. – Луцьк: Оконська А.Ю. 2014. – С. 258-260.
 • Духневич А.В. Организационно-правовое обеспечение применения фитосанитарных мероприятий в Украине в соответствии с нормами ВТО // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 2 (92) Февраль 2014. ¬¬– Курск: ООО «Призма», 2014. – С.48 – 50.
 • Духневич А.В. Правове регулювання фітосанітарного контролю в Україні у відповідності до норм СОТ. // Наукове видання «Юридичний вісник». – Одеса:  Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. – № 2. – С. 289 – 294.
 • Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення гармонізації національних фітосанітарних стандартів і процедур України з вимогами СОТ. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветинка», 2014. – Випуск 1. Том 2. – С. 19 – 24.
 • Духневич А.В. Дослідження організаційно-правових проблем регулювання аграрних правовідносин в умовах участі України в СОТ. Фестиваль науки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (12 – 16 травня 2014 р.) : Програма. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 123.
 • Духневич А.В. Гармонізація фітосанітарних стандартів якості сільськогосподарської продукції України з вимогами СОТ. // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Між нар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р. – С. 158-160.
 • Dukhnevych A., Dukhnevych I. Nadzór nad  działalnością SKOK w  świetle nowej ustawy o  spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 1 (3). – С. 93 – 96.
 • Dukhnevych A. Wpływ norm Porozumienia w sprawie rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe  krajów członkowskich WTO // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : Східноєроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 2 (4). – С. 79 – 83.
 • Духневич А.В., Муляр Р.В. Заочний судовий розгляд у кримінальному судочинстві. //  Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 27– 28  березня 2015 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 293 – 295.

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Господарське право України». Викладач - Духневич А.І.

«Конкурентне право». Викладач - Духневич А.І. 

«Трудове право України». Викладач -  Якушев І.М.

«Дисципліна праці». Викладач -  Якушев І.М.

«Трудові договори». Викладач - Якушев І.М.

«Проблеми трудового права і права соціального захисту». Викладач – Якушев І.М.

«Цивільне право України». Викладач - Чубоха Н.Ф.

«Проблеми цивільного і цивільно-процесуального законодавства». Викладач - Чубоха Н.Ф.

 «Екологічне право України». Викладач - Решетник Л.П.;

«Земельне право України». Викладач - Решетник Л.П.

«Правові проблеми регулювання земельних відносин в Україні». Викладач - Решетник Л.П.

«Проблеми забезпечення екологічної безпеки». Викладач - Решетник Л.П.

«Міжнародне приватне право». Викладач - Вусенко Ю.В.

«Аграрне право України». Викладач - Сокол М.В.

«Підприємницька діяльність в аграрній сфері» - Сокол М.В.

«Проблеми теорії трудового права» . Викладач - Сокол М.В.

 «Цивільне право України». Викладач - Самчук-Колодяжна З. Ф.

«Житлове право» . Викладач - Самчук-Колодяжна З. Ф.

«Проблеми цивільного і цивільно-процесуального законодавства». Викладач - Самчук-Колодяжна З. Ф.

«Сімейне право України». Викладач - Старчук О.В.

«Цивільне право України». Викладач - Старчук О.В.

«Право інтелектуальної власності». Викладач - Старчук О.В.

«Речове право». Викладач - Старчук О.В.

«Транспортне право». Викладач - Старчук О.В.

«Нотаріат в Україні». Викладач - Старчук О.В.

«Правовий режим майна подружжя». Викладач - Старчук О.В.

«Адміністративне право України». Викладач - Ширшикова Р.М.

«Проблеми конституційного та адміністративного права і процесу». Викладач - Ширшикова Р.М.

«Адміністративне судочинство України». Викладач - Наконечна Г.Я.

«Фінансове право України». Викладач - Наконечна Г.Я.

«Проблеми конституційного та адміністративного законодавства». Викладач - Коваленко І.І.

«Цивільно-процесуальне право України». Викладач - Демчук А.М.

«Проблем цивільного права і процесу». Викладач - Демчук А.М.

«Виконання судових рішень». Викладач - Демчук А.М.

«Адвокатура України». Викладач - Качановський В.В.

«Виконавче провадження». Викладач - Качановський В.В.

«Окреме провадження». Викладач - Качановський В.В.

«Складання цивільно-процесуальних документів». Викладач - Качановський В.В.

«Правове регулювання захисту прав споживачів». Викладач - Качановський В.В.

«Фінансове право України» . Викладач - Шевчук Л.М.

«Митне право» . Викладач - Шевчук Л.М.

«Муніципальне право» . Викладач - Шевчук Л.М.

«Господарське процесуальне право України» . Викладач - Гофман Ю.Б.

«Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів господарювання» . Викладач - Гофман Ю.Б.

«Інтелектуальна власність» . Викладач - Гофман Ю.Б.

«Право інтелектуальної власності» . Викладач - Вознюк Н.І.

«Проблеми пенсійного забезпечення в Україні» . Викладач - Вознюк Н.І.

«Основи римського цивільного права» . Викладач - Вознюк Н.І.

«Юридична практика» . Викладач - Єлов В.А.

«Основи римського цивільного права» . Викладач - Єлов В.А.

«Зобов’язальне право України» . Викладач - Філюк О.С.

«Банківське та біржове право» . Викладач - Філюк О.С.

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. 319

+38 (0332) 24-24-83;

+38 (0332) 72-01-11;

+38 (0332) 24-74-71

Дата: Червень 20, 2018Час: 08:53:29Онлайн: 0